EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ ЯК ОСНОВА КВАЛІМЕТРИЧНОГО АНАЛІЗУ
Р. П. Задорожна, В. М. Кепко

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.93

УДК: 005.642.2/.8:658.56

Р. П. Задорожна, В. М. Кепко

МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ ЯК ОСНОВА КВАЛІМЕТРИЧНОГО АНАЛІЗУ

Анотація

У статті досліджено питання взаємозв’язку управління проєктами та кваліметрії. Методологічні та практичні аспекти процесу оцінки якості розглянуто у рамках проєктного підходу. Дано характеристику особливостей управління проєктами та кваліметрії як наукових дисциплін та сфер практичної діяльності. Впродовж останніх десятиліть проєктний підхід став одним із найбільш використовуваних інструментів в різних видах діяльності. Гнучкість проєктного менеджменту робить його важливим засобом для досягнення бажаних запланованих результатів в умовах високих ризиків та невизначеності. Показано, що сучасна економіка розуміється професійною спільнотою як проєктна економіка. Було виявлено, що кваліметрія як наукова дисципліна, що займається кількісною оцінкою якості, має широкий спектр об’єктів. Ці об’єкти можуть бути фізичними та ідеальними; продуктами та послугами; продуктами праці чи продуктами природи тощо. Результати показали, що всі інструменти управління проєктами придатні до застосування в проєктах оцінювання якості. У загальноприйнятому розумінні проєкт – це обмежена в часі спроба створити унікальний продукт, послугу чи результат. Продуктом проєкту якості є методика оцінювання якості та оцінка якості певного об'єкта, виконана відповідно до неї. Алгоритм проєкту оцінювання якості складається з двох частин: розробка методики оцінювання якості та її застосування. Незважаючи на те, що методика оцінювання якості розглядається як розроблена для багаторазового використання, відмінності в ситуації оцінювання роблять її використання проєктною діяльністю. Визначено, що команда кваліметричного проєкту включає три групи. Організаційна група створюється для методичного керівництва розробленням методики оцінювання якості. Експертна група – це група фахівців, які мають знання та досвід, необхідні для виконання процедури оцінювання якості конкретного об’єкту. Технічна (або робоча) група формується для надання технічної підтримки в розробленні методики оцінювання якості. Автори дійшли висновку, що проведення оцінки якості по суті є проєктною діяльністю, а проєктний підхід доцільно використовувати для виконання завдань з оцінки якості.

Ключові слова: кваліметрія; кваліметричний аналіз; методика оцінювання якості; управління проєктами; проєктний підхід; проєктна економіка.

Література

1. Галушка В. Теоретико-методичні засади управління проєктами. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 7. С. 430–434.
2. Смолич Д.В. Інноваційні методи управління проєктами. Економічний форум. 2019. № 4. С. 50–53.
3. Москаленко В.О. Сучасні підходи до формування команди проекту. Інтелект ХХІ. 2014. № 5. С. 78–86.
4. Багашова Н.В. Міжнародні практики і методики управління проєктами у вітчизняному менеджменті. Ефективна економіка. 2015. No 7. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4185
5. Zadorozhna R. (2020), “New trends in project management in the digital economy context”. І International scientific-practical conference «Economic and business administration development: scientific currencies and solutions». National Aviation University, Kyiv, Ukraine, October 22, pp. 316–318.
6. Дробітько Н. А. Менеджмент якості проектів. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2011. № 5(50). С. 286–291.
7. Мальцев А.С., Крамський С.О. Управління якістю продукції проектів: методологічні та прикладні аспекти. Управління розвитком складних систем. 2019. № 37. С. 25–31.
8. Кім Н.І. Узагальнений показник якості об’єктів кваліметрії різної природи. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2021. Вип. 1. С. 94–101.
9. Єльнікова Г., Горбенко Л. Кваліметричний підхід до оцінки персоналу виробничого підприємства. Адаптивне управління: теорія і практика. Серія «Економіка». 2018. Вип. 5 (10). URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=admthp_2018_5_15
10. Сайт Project Management Institute. The Project Economy. URL: https://www.pmi.org/the-project-economy
11. Академічний тлумачний словник української мови. URL: http://sum.in.ua/s/jakistj
12. Garry G. Azgaldov, Alexander V. Kostin, Alvaro E. Padilla Omiste. The ABC of Qualimetry. Toolkit for measuring the immeasurable. Ridero, 2015. 167 p.
13. Larson E. W., Gray C. F. Project management: The managerial process. 7th ed., McGraw-Hill Education, New York, 2018. 659 p.

R. Zadorozhna, V. Kepko

METHODOLOGY OF THE PROJECT MANAGEMENT AS A BASE OF QUALIMETRIC ANALYSIS

Summary

The article explores the issues of interconnection between Project Management and Qualimetry. Methodological and practical aspects of the process of quality assessment are considered within the framework of the project management approach. The authors describe the peculiarities of Project Management and Qualimetry as scientific disciplines and spheres of practical activity. Last decades project approach has become one of the most applicable tools for performing various types of human activity. The flexibility of project management makes it an important instrument for achieving desirable planned results in the circumstances of high risks and uncertainty. It is shown that modern economy is understood by the professional community as a project economy. It was found that Qualimetry as a scientific discipline that deals with quantitative assessment of the quality has a wide range of objects. These objects can be both physical and ideal, products and services, products of labor or products of nature and so forth. The results showed that all tools of Project Management are applicable to projects of quality assessment. In the conventional sense the project is as a temporary endeavor undertaken to create a unique product, service, or result. The product of qualimetry project is a quality evaluating method (QEM) and assessment of quality of certain object performed according to this technique. The algorithm of a quality assessment project consists of two parts: developing QEM and its application. Despite a quality evaluating method is seen as being elaborated for multiple use, differences in the evaluation context makes its usage a project activity. It has been determined that a project team of qualimetry project includes three groups. Steering Group is formed to provide guidance to quality evaluating method design. Expert Group – is a group of specialists who have knowledge and experience necessary to assess the quality of a specific object. Technical Group (or working group) is formed to provide technical support for QEM development. The authors concluded that conducting a quality assessment is inherently a project activity and project management approach is suitable for performing quality assessment tasks.

Keywords: qualimetry; qualimetric analysis; quality evaluating method; project management; project approach; project economy.

References

1. Halushka, V. (2020), “Theoretical and methodological principles of project management”, Entrepreneurship, Economy and Law, no. 7. pp. 430–434.
2. Smolych, D. (2019), “Innovative methods of project management”, Economic Forum, vol. 1, no. 4, pp. 50–53.
3. Moskalenko, V. (2014), “The modern approaches to team building forming”, Intellect ХХІ, no. 5, pp. 78–86.
4. Bahashova, N.V. (2015), “International project management Practices and techniques in domestic management”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4185 (Accessed 17 August 2021). (in Ukrainian)
5. Zadorozhna R. (2020), “New trends in project management in the digital economy context”. І International scientific-practical conference «Economic and business administration development: scientific currencies and solutions». National Aviation University, Kyiv, Ukraine, October 22, pp. 316–318.
6. Drobit'ko, N.A. (2011), “Menedzhment iakosti proektiv”, Naukovyj visnyk Poltavs'koho universytetu ekonomiky i torhivli, no. 5(50), pp. 286–291.
7. Maltsev, A. and Kramskiy, S. (2019), “Managing quality of project production: methodological and applied aspects”, Management of Development of Complex Systems, vol. 37, pp. 25–31.
8. Kim, N. (2021), “Generalized indicator of qualimetry objects quality of various nature”, Ukrainian Black Sea region agrarian science, vol. 1, pp. 94–101.
9. Yelnykova, H.V. and Horbenko, L.V. (2018), “Qualimetric approach to the staff estimation of the industrial enterprise”, Adaptive Management: Theory and Practice, Series Economics, [Online], vol. 5, available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=admthp_2018_5_15 (Accessed 14 August 2021). (in Ukrainian)
10. Website of the Project Management Institute. The Project Economy, available at: https://www.pmi.org/the-project-economy (Accessed 11 August 2021).
11. Akademichnyj tlumachnyj slovnyk ukrains'koi movy, available at: http://sum.in.ua/s/jakistj (Accessed 10 August 2021).
12. Azgaldov, G.G. Kostin, A.V. and Alvaro E. Padilla Omiste (2015), The ABC of Qualimetry. Toolkit for measuring the immeasurable. Ridero, 167 p.
13. Larson, E.W. and Gray, C.F. (2018), Project management: The managerial process. 7th ed., McGraw-Hill Education, New York,. 659 p.

№ 8 2021

Дата публікації: 2021-08-27

Кількість переглядів: 267

Відомості про авторів

Р. П. Задорожна

к. е. н, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності,Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква

R. Zadorozhna

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Exchange Activity, Bila Tserkva National Agrarian University, Bila Tserkva

ORCID:

0000-0003-1229-5611


В. М. Кепко

к. е. н, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності,Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква

V. Kepko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Exchange Activity, Bila Tserkva National Agrarian University, Bila Tserkva

ORCID:

0000-0001-6432-7211

Як цитувати статтю

Задорожна Р. П., Кепко В. М. Методологія управління проєктами як основа кваліметричного аналізу. Ефективна економіка. 2021. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9160 (дата звернення: 22.09.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.93

Zadorozhna, R. and Kepko, V. (2021), “Methodology of the project management as a base of qualimetric analysis”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9160 (Accessed 22 Sep 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.93

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.