EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ЯКОСТІ НАДАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
Т. В. Капелюшна, Р. А. Дименко

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.94

УДК: 338.45: 677.11

Т. В. Капелюшна, Р. А. Дименко

ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ЯКОСТІ НАДАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

Анотація

Дане дослідження здійснено з метою проведення експертної оцінки якості надання телекомунікаційної послуги: доступу та передачі даних через Інтернет в умовах пандемії. Підкреслено важливість послуги в умовах невизначеності через потребу населення мати безперебійний та стабільний доступ до програмних продуктів та спілкування в режимі віддаленої роботи.
Виявлено, що роль сфери послуг є визначальною у ступені розвитку багатьох розвинених країн світу, в противагу досервісному розвитку України. Відзначено, що за рахунок своєї досервісності Україна м’якше пережила наслідки карантину та локдауну (в економічному сенсі у порівнянні з розвиненими країнами світу). Проаналізовано зміну обсягу ВВП за галузями в умовах невизначеності та обмежень. Окреслено становище телекомунікаційної сфери, відзначено, що серед галузей, що продемонстрували приріст ВВП третє місце припадає саме на дану сферу (2,3 %), оскільки в умовах надзвичайної ситуації, обмежувальних заходів, локдауну нормальне функціонування секторів економіки забезпечується за рахунок послуг зв’язку, доступу до Інтернету.
Проаналізовано дані щодо зміни обсягів трафіку основних операторів та провайдерів телекомунікацій українського ринку 2020 року. Виявлено, що спостерігається зростання трафіку у межах 20-40%.
Відмічено, що з боку держави забезпечуються найсприятливіші умови для операторів та провайдерів телекомунікацій для безперебійного надання телекомунікаційних послуг.
Підкреслено важливість питанням щодо якості надання телекомунікаційних послуг. А також важливість експертної оцінки показників, що визначають якість надання телекомунікаційних послуг, щоб вчасно усувати виявлені недоліки або невідповідність щодо нормативів їх надання, основними з яких є: показники (параметри) якості доступу до мережі передачі даних загального користування (МПДЗК); показники (параметри) якості послуг із передачі даних і доступу до Інтернету; показники (параметри) якості обслуговування споживачів.
Відзначено враження споживача від надання послуги, яке дає змогу комплексно підійти до формування уявлення та оцінки якості послуги при проведенні експертної оцінки якості надання телекомункаційної послуги. Визначено вагомі причини та ступінь їх впливу на оцінку якості телекомунікаційної послуги (надання доступу та передачі даних через Інтернет).
Підсумовано, що експертна оцінка показників якості, які є проблемними (з урахуванням вражень споживача), дозволить вчасно виявити їх й забезпечити безперебійну та бездоганну роботу оператора (провайдера) телекомункацій, що надає послугу з доступу та передачі даних через Інтернет в умовах невизначеності.

Ключові слова: експертна оцінка послуг; трафік телекомункаційних послуг; показники якості телекомунікаційних послуг; параметри якості доступу до Інтернет; оцінка якості послуг

Література

1. Траченко Л. А. (2017) Експертиза послуг. О.: ОНЕУ: Ротапринт. – 243 с.
2. Гудзь О.Є., Філіна О. В. Основні особливості та проблеми використання соціальних мереж для просування бізнесу. Телекомунікаційний простір ХХІ сторіччя. 2019. T 31. С.357-360.
3. Гавриш О.М. Вплив чинників на формування стратегії розвитку телекомунікаційних підприємств. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2019. № 1 (№27). С. 103-109.
4. Виноградова О.В., Євтушенко Н.О. Маркетингові інновації і телекомунікації: конвергенція послуг. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2019. № 1 (№27). С.26-32.
5. Богачук А. В. Сучасний стан та перспективи розвитку ринку послуг України. Молодий вчений. 2017. № 3 . - URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/3/199.pdf (дата звернення: 17.07.2021).
6. Звіт про роботу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації за 2020 рік:
офіційний веб-сайт НКРЗІ [Електронний ресурс]. – https://nkrzi.gov.ua/images/upload/142/9626/Zvit_NKRZI_za_2020.pdf (Дата звернення: 10.07.2021)
7. Верховна Рада України: офіційний веб-сайт. Про затвердження Положення про якість телекомунікаційних послуг. Рішення від 15.04.2010 №174 [Електронний ресурс] Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0429-10#Text (Дата звернення 12.08.2021)
8. Адміністрація державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України: офіційний веб-сайт. Про затвердження Показників якості послуг із передачі даних, доступу до Інтернету та їх рівнів. Наказ від 28.12.2012 №803 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0135-13#Text (Дата звернення 30.06.2021)
9. ISO 8402:1994. Quality management and quality assurance [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.iso.org/ru/standard/20115.html (Дата звернення 03.07.2021)
10. Офіційний сайт компанії ПрАТ «Київстар» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://kyivstar.ua/uk/mm (Дата звернення 21.07.2021);
11. Офіційний сайт компанії «Vodafone Україна» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.vodafone.ua/ (Дата звернення 22.07.2021);
12. Офіційний сайт Держстату України. Валовий внутрішній продукт (у поточних цінах, млн. грн) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/imf/arhiv/nr/nr2016_2020_u.htm (Дата звернення 09.07.2021)
13. Index of Economic Freedom 2020. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.heritage.org/index/visualize?cnts=ukraine&type=2 (Дата звернення: 03.08.2021)

T. Kapeliushna, R. Dymenko

EXPERT ASSESSMENT OF THE QUALITY OF PROVISION OF TELECOMMUNICATIONS SERVICES

Summary

This article was conducted to conduct an expert assessment of the quality of telecommunications services: access and transmission of data over the Internet in a pandemic. The importance of the service in conditions of uncertainty due to the need of the population to have uninterrupted and stable access to software and communication in remote operation was emphasized.
It is revealed that the role of the service sector is decisive in the degree of development of many developed countries of the world, as opposed to the pre-service development of Ukraine. It is noted that due to its serviceability, Ukraine has more gently survived the effects of quarantine and lockdown (in the economic sense compared to developed countries). The change in GDP by industry under conditions of uncertainty and constraints is analyzed. The position of the telecommunications sector was determined, it was noted that among the industries that showed GDP growth, the third place falls on this area (2.3%), because in emergencies, restrictive measures, lockdown, the normal functioning of economic sectors is ensured by communication services, access to the Internet.
Data on the change in traffic volumes of the main operators and telecommunications providers of the Ukrainian market in 2020 are analyzed. It was revealed that there is an increase in traffic in the range of 20-40%.
It was noted that the state provides favorable conditions for telecommunications operators and providers for the uninterrupted provision of telecommunications services.
The importance of issues related to the quality of telecommunications services was emphasized. As well as the importance of expert assessment of indicators determining the quality of telecommunications services to eliminate in time the identified shortcomings or inconsistencies in the standards of their provision, the main of which are: indicators (parameters) of quality access to public data network (MPDZK) quality indicators data transmission and Internet access services; indicators (parameters) of quality of customer service.
The opinion of the consumer which allows to approach complexly to formation of representation and an estimation of quality of service at carrying out an expert estimation of quality of rendering of telecommunication service is noted. Good reasons and degree of their influence on an estimation of quality of telecommunication services (granting of access and data transmission via the Internet) are defined.
It is concluded that an expert assessment of quality indicators, which are problematic (taking into account the consumer's impressions), will allow to identify them in time and ensure uninterrupted and flawless operation of the telecommunications operator (provider) providing access and data transmission over the Internet in uncertainty.

Keywords: expert evaluation of services; traffic of telecommunication services; quality indicators of telecommunication services; Internet access quality settings; assessment of service quality.

References

1. Trachenko, L. A. (2017), Ekspertyza posluh [Examination of services], ONEU: Rotaprynt, Odesa, Ukraine.
2. Hudz, O.Ie and Filina, O. V. (2019), “The main features and problems of using social networks to promote business”, Telekomunikatsiinyi prostir KhKhI storichchia, vol.31, pp. 357-360.
3. Havrysh, O.M. (2019), “Influence of factors on formation of strategy of development of telecommunication enterprises”, Ekonomika. Menedzhment. Biznes, vol 1 (№27), pp. 103-109.
4. Vynohradova, O.V. and Yevtushenko, N.O. (2019), “Marketing innovation and telecommunications: convergence of services”, Ekonomika. Menedzhment. Biznes, vol 1 (№27), pp. 26-32.
5. Bohachuk, A. V. (2017), “Cuurrent state and prospects of development of the market of services of Ukraine”, Molodyi vchenyi, [Online], vol. 3, available at: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/3/199.pdf (Accessed 17 July 2021).
6. he official web-site of NKRZI (2021), “Report on the work of the National Commission for State Regulation of Communications and Informatization for 2020”, available at: https://nkrzi.gov.ua/images/upload/142/9626/Zvit_NKRZI_za_2020.pdf (Accessed 10 July 2021).
7. National Commission for the State Regulation of Communications and Informatization (2010), “On approval of the Regulation on the quality of telecommunication services”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0429-10#Text (Accessed 12 August 2021).
8. The official web-site of Administration of the State Service for Special Communications and Information Protection of Ukraine (2012), “About the statement of Indicators of quality of services on data transfer, access to the Internet and their levels”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0135-13#Text (Accessed 30 June 2021).
9. ISO (1994), “Quality management and quality assurance. ISO 8402:1994”, available at: https://www.iso.org/ru/standard/20115.html (Accessed 03 July 2021).
10. The official web-site of the Kyivstar (2021), available at: https://kyivstar.ua/uk/mm (Accessed 21 July 2021).
11. The official web-site of the Vodafone Ukraina (2021), available at: https://www.vodafone.ua. (Accessed 22 July 2021).
12. State Statistics Service of Ukraine (2021), “Gross domestic product (at current prices, UAH million)”, available at: http://ukrstat.gov.ua/imf/arhiv/nr/nr2016_2020_u.htm/ (Accessed 09 July 2021).
13. The official web-site of The Heritage Foundation (2020), “Index of Economic Freedom”, available at: https://www.heritage.org/index/visualize?cnts=ukraine&type=2 (Accessed 03 August 2021).

№ 8 2021

Дата публікації: 2021-08-27

Кількість переглядів: 6692

Відомості про авторів

Т. В. Капелюшна

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій

T. Kapeliushna

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship Trade and Stock Exchange, State University of Telecommunications

ORCID:

0000-0001-7490-6751


Р. А. Дименко

д. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та соціального забезпечення, Університет банківської справи

R. Dymenko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Public Welfare, Banking University, Lviv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-6980-8038

Як цитувати статтю

Капелюшна Т. В., Дименко Р. А. Експертна оцінка якості надання телекомунікаційних послуг. Ефективна економіка. 2021. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9161 (дата звернення: 17.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.94

Kapeliushna, T. and Dymenko, R. (2021), “Expert assessment of the quality of provision of telecommunications services”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9161 (Accessed 17 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.94

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.