EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
І. В. Минчинська

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.95

УДК: 338.001.36:65.016.8

І. В. Минчинська

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Анотація

Стаття присвячена оцінці ефективності державного регулювання банкрутства підприємств в Україні на основі аналізу результативності розгляду справ про банкрутство підприємств в Україні протягом 1996-2019 рр. Для аналізу динаміки показників банкрутства встановлено періоди кризового функціонування економіки України 1991-2020 рр.
Досліджено залежність показників питомої ваги збиткових підприємств в економіці та питомої ваги підприємств щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство в загальній кількості підприємств в Україні. Проведено порівняльний аналіз питомої ваги підприємств визнаних банкрутами в загальній кількості суб’єктів господарювання в зарубіжних країнах та Україні. Встановлено залежність збитковості вітчизняних підприємств від періодів кризового функціонування економіки України. Доведено залежність показники банкрутства підприємств в Україні від особливостей нормативно-правового регулювання в даній сфері. Виявлено, що законодавство в сфері регулювання банкрутства підприємств не сприяло відновленню платоспроможності боржників в процедурах банкрутства протягом 1996-2019 рр.. Виявлено низькі значення показника санації підприємств у справах про банкрутство та тенденцію до зниження його рівня протягом 1996-2019 рр., що також вказує на низьку ефективність державного регулювання банкрутства підприємств в напрямку його запобігання в Україні.
Зроблено загальний висновок щодо низької ефективності державного регулювання банкрутства підприємств в Україні та необхідності створення ефективного організаційно-економічного механізму запобігання банкрутству підприємств в Україні в умовах кризи зумовленої пандемією COVID-19.

Ключові слова: економічна криза; державне антикризове регулювання; державне регулювання банкрутства підприємств; запобігання банкрутству підприємств; банкрутство підприємств; збиткові підприємства; підприємства; визнані банкрутами; ліквідовані підприємства; майнові (грошові) вимоги кредиторів.

Література

1. Кодекс України з процедур банкрутства : Закон України від 18.10.2018 р. № 2597-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2019. 10 трав. (№ 19). Стор. 5, стаття 74.
2. Про банкрутство : Закон України від 14.05.1992 р. № 2343-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. 4 серп. (№ 31). Стаття 440.
3. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом : Закон України від 30.06.1999 р. №784-XIV (Нова редакція Закону України від 14.05.1992 р. № 2343-XII). Відомості Верховної Ради України. 1999. 29 жовт. (№ 42). Cтаття 378.
4. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом : Закон України від 22.12.2011 р. № 4212-VI (Нова редакція Закону України від 14.05.1992 р. № 2343-XII). Відомості Верховної Ради України. 2012. 17 серп. (№ 32-33). Стор. 1272, стаття 413.
5. Брінь П. В., Бондаренко А. Ю. Аналіз сучасного стану інституту банкрутства України. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Сер. : Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. 2013. № 69. С. 155-161. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vcpiakc_2013_69_33 (дата звернення: 20.04.2021).
6. Долбнєва Д.В. Сучасні тенденції банкрутства підприємств в Україні та заходи по запобіганню їх неплатоспроможності. Бізнес Інформ. 2015. № 10. С. 244-250. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2015_10_42 (дата звернення: 20.04.2021).
7. Єпіфанова І. М. Банкрутство підприємств: спектр невирішених проблем. Архів Електронного фахового наукового журналу «ЕКОНОМІКА: реалії часу». 2017. № 1 (29). С. 55-63. URL: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/4780 (дата звернення: 20.04.2021).
8. Кравченко О. О. Динаміка банкрутства підприємств та рівень безробіття. Молодий вчений. 2017. № 3. С. 691-697. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_3_162 (дата обращения: 20.04.2021).
9. Лепешкина К.Н. Развитие системы индикаторов для прогнозирования кризисов на мировом финансовом рынке. Финансы и кредит. 2011. №37 (469). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-sistemy-indikatorov-dlya-prognozirovaniya-krizisov-na-mirovom-finansovom-rynke (дата обращения: 25.04.2021).
10. Минчинська І. В. Оцінка ефективності законодавства про банкрутство в Україні: економіко-правовий аспект. Ефективна економіка. 2020. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8267 (дата звернення: 20.05.2021).
11. Минчинська І. В. Реєстрація нових суб՚єктів господарювання та ініціювання справ про банкрутство в Україні як індикатори ефективності її правової системи. Вектори еволюції та перспективи підприємництва в умовах сучасних викликів : збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Економічні перспективи підприємництва» (8–9 жовтня 2020 р., м. Ірпінь). Ірпінь. 2020. Ч. 1. С. 189-192.
12. Нескородєва І.І., Тереванесова О.Ю. Сучасні тенденції банкрутства підприємств в Україні та шляхи їх вирішення. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2011. №36. С. 187–193.
13. Олешко А.А. Антикризове регулювання національної економіки: теорія і практика: монографія. Ірпінь : НУД¬ПСУ, 2012. 350 с.
14. Пирч М. І. Теоретичні аспекти використання індикаторів ділової активності. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2013. № 767. С. 56-62. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2013_767_11 (дата звернення: 18.05.2021).
15. Руденко Є.М. Сучасні тенденції банкрутства в Україні та заходи запобігання неплатоспроможності вітчизняних підприємств. Архів Наукового вісника Херсонського державного університету. URL: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_05/147.pdf (дата звернення: 18.05.2021).
16. Савченко М. В., Шкуренко О.В. Детермінанти фінансово-економічної кризи в умовах глобалізації. Економіка і організація управління. 2018. Вип. 3. С. 37-47. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eiou_2018_3_6 (дата звернення: 18.05.2021).
17. Титич В. Справ про банкрутство поменшало, але майнові вимоги кредиторів значно зросли. Газета «Закон і Бізнес». 2017. №30 (1120). URL: https://zib.com.ua/ua/36422-kilkist_sprav_pro_bankrutstvo_v_ukrainskih_sudah_zmenshilasy.html (дата звернення 05.04.2021 р.).
18. Doing Business. WORD BANK GROUP. 2020. URL: https://russian.doingbusiness.org/ru/ custom-query. Screen Title (Accessed on: May 14, 2021).
19. Klapper, L. And Claessens, S. Bankruptcy Around the World: Explanations of its Relative Use. World Bank. American Law and Economic Review. Vol. 7. №1. 2005. pp. 253–283.
20. Економічна статистика. Національні рахунки. Валовий внутрішній продукт (1990-2019). Державна Служба Статистики України. URL: https://ukrstat.org/uk/operativ/menu/menu_u/nac_r.htm (дата звернення: 24.05.2021).
21. Зведений статистичний звіт по Україні за 1996, 1997, 1998 рр. Додаток №2 до Наказу Вищого Арбітражного Суду України від 30.10.1991 р. №7. Вищий арбітражний суд України, Київ.
22. Звіт про розгляд господарських справ місцевими судами за 2009, 2010, 2011, 2012 рр. ФОРМА №1-АС. ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної судової адміністрації України за погодженням з Держкомстатом України 25.07.2007 №72. Піврічна (річна). Вищий арбітражний суд України, Київ.
23. Звіт судів першої інстанції про розгляд господарських справ за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 рр. ФОРМА №1-МС. Періодичність (піврічна, річна). ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної судової адміністрації України від 20.06.2013 №88. За погодженням з Держкомстатом України. Вищий арбітражний суд України, Київ.
24. Звіт судів першої інстанції про розгляд справ у порядку господарського судочинства за 2018, 2019 рр. Форма № 1-г (річна). Затверджено Наказом Державної судової адміністрації України від 23.06. 2018 № 325 за погодженням з Держстатом України.
25. Показники Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ). Кількість юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання станом на 01.01.2016 р. Архів даних Державної Служби Статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/edrpoy/ukr/EDRPU_2016/ks_opfg/arh_ks_opfg_17.htm (дата звернення: 25.12.2020).
26. Статистичний бюлетень «Показники єдиного державного реєстру підприємств та організацій України станом на 1 січня 2000 року». Київ: Державний комітет статистики України, 2000. – 43 с.
27. Статистичний бюлетень «Показники єдиного державного реєстру підприємств та організацій України станом на 1 січня 2001 року». Київ: Державний комітет статистики України, 2001. – 55 с.
28. Статистичний бюлетень «Показники єдиного державного реєстру підприємств та організацій України станом на 1 січня 2006 року». Київ: Державний комітет статистики України, 2001. – 51 с.
29. Статистичний щорічник України за 2009 рік. Київ: Державне підприємство «Інформаційно-аналітичне агентство», 2010. - 568 с.
30. Статистичний щорічник України за 2014 рік. - Київ: ТОВ «Август Трейд», 2015. – 558 с.
31. Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018-2019 рр. Архів даних Державної Служби Статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2011/fin/fin_rez/fn_ed_vsm/fn_ed_vsm_u/fn_ed_vsm_u_18.htm (дата звернення: 25.12.2020).

I. Mynchynska

EFFECTIVENESS OF STATE REGULATION OF ENTERPRISES BANKRUPTCY IN UKRAINE

Summary

The article is devoted to the assessment of the effectiveness of the state enterprises bankruptcy regulation in Ukraine. The research was conducted on the basis of an analysis of bankruptcy proceedings effectiveness in Ukraine during 1996-2019. The urgency of the research is due to the need to implement measures of state regulation aimed at preventing enterprises bankruptcy in the economic crisis caused by the pandemic COVID-19 in Ukraine.
In order to analyze the dynamics of bankruptcy indicators, the periods of economic crisis in Ukraine’s economy during 1991-2020 were determined. The definition of crisis periods was carried out using the basis of the analysis of Ukraine's GDP indicator dynamic. The indicators dependence of the share of unprofitable enterprises and the share of enterprises in respect of which bankruptcy proceedings have been initiated were studied. A comparative analysis of the share of bankrupt enterprises in the total number of enterprises in foreign countries and in Ukraine. As a result of the analysis, no relationship was found between the number of insolvent enterprises and bankrupt enterprises. The dependence of insolvency of domestic enterprises on the periods of economic crisis in Ukraine is established. It is determined that the indicators of enterprises bankruptcy in Ukraine depend to a greater extent on the peculiarities of legal regulation in this area. Based on the effectiveness of bankruptcy proceedings, it was established that the legislation in the field of enterprises bankruptcy didn’t help to restore the debtors solvency in bankruptcy proceedings. Low values of the reorganization indicator of enterprises in bankruptcy cases were revealed. It`s established that the dynamics of the indicator of reorganization of enterprises tends to decrease during 1996-2019. This indicates the low effectiveness of state regulation of bankruptcy of enterprises in the direction of its prevention. During the analyzed period, a significant increase in the size of property (monetary) claims of creditors with a simultaneous decrease in the number of considered bankruptcy cases generally and submitted applications of creditors particularly.
The general conclusion on the low effectiveness of the bankruptcy enterprises state regulation in Ukraine is made. Stated the need for an effective organizational and economic mechanism to prevent the bankruptcy of enterprises in crisis caused by the COVID-19 pandemic in Ukraine.

Keywords: economic crisis; state anti-crisis regulation; state regulation of bankruptcy; bankruptcy prevention of enterprises; bankruptcy of enterprises; un-profitable enterprises; bankrupts; close out in case of insolvency; property claims (monetary) of creditors.

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine (2019), “Code of Ukraine from bankruptcy proceedings”, Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 19.
2. Verkhovna Rada of Ukraine (1992), The Law of Ukraine “On bankruptcy”, Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 31.
3. Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine “On Restoring a Debtor's Solvency or Recognizing It Bankrupt”, Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 42.
4. Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine “On Restoring a Debtor's Solvency or Recognizing It Bankrupt”, Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 32-33.
5. Brin', P.V. and Bondarenko, A.Yu. (2013), “Analysis of the current state of the bankruptcy institution of Ukraine”, Visnyk Natsional'noho tekhnichnoho universytetu «KhPI». Ser. : Aktual'ni problemy rozvytku ukrains'koho suspil'stva, vol. 69, pp. 155-161, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vcpiakc_2013_69_33 (Accessed 20 April 2021).
6. Dolbnieva, D.V. (2015), “Current trends in bankruptcy of enterprises in Ukraine and measures to prevent their insolvency”, Biznes Inform, vol. 10, pp. 244-250, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2015_10_42 (Accessed 20 April 2021).
7. Yepifanova, I.M. (2017), “Bankruptcy of enterprises: a range of unresolved issues”, EKONOMIKA: realii chasu», vol. 1 (29), pp. 55-63, available at: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/4780 (Accessed 20 April 2021).
8. Kravchenko, O.O. (2017), “Dynamics of bankruptcy of enterprises and unemployment”, Molodyj vchenyj, vol. 3, pp. 691-697, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_3_162 (Accessed 20 April 2021).
9. Lepeshkyna, K.N. (2011), “Development of a system of indicators for forecasting crises in the global financial market”, Fynansy y kredyt, vol. 37 (469), available at: https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-sistemy-indikatorov-dlya-prognozirovaniya-krizisov-na-mirovom-finansovom-rynke (Accessed 25 April 2021).
10. Mynchynska, I. (2020), “Performance evaluation of bankruptcy legislation in Ukraine: economic and legal aspect”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8267 (Accessed 20 May 2021).
11. Mynchyns'ka, I.V. (2020), “Registration of new business entities and initiation of bankruptcy cases in Ukraine as indicators of the effectiveness of its legal system”, Vektory evoliutsii ta perspektyvy pidpryiemnytstva v umovakh suchasnykh vyklykiv : zbirnyk materialiv IV Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Ekonomichni perspektyvy pidpryiemnytstva» [Vectors of evolution and prospects of entrepreneurship in the context of modern challenges: a collection of materials of the IV International scientific-practical conference "Economic prospects of entrepreneurship"], Irpin', Ukraine, 8-9 oct, vol. 1, pp. 189-192.
12. Neskorodieva, I.I. and Terevanesova, O.Yu. (2011), “Current trends in bankruptcy of enterprises in Ukraine and ways to solve them”, Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 36, pp. 187-193.
13. Oleshko, A.A. (2012), Antykryzove rehuliuvannia natsional'noi ekonomiky: teoriia i praktyka [Anti-crisis regulation of the national economy: theory and practice], NUD¬PSU, Irpin', Ukraine.
14. Pyrch, M.I. (2013), “Theoretical aspects of the use of indicators of business activity”, Visnyk Natsional'noho universytetu «L'vivs'ka politekhnika». Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku, vol. 767, pp. 56-62, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2013_767_11 (Accessed 18 May 2021).
15. Rudenko, Ye.M. (2014), “Current trends in bankruptcy in Ukraine and measures to prevent insolvency of domestic enterprises”, Arkhiv Naukovoho visnyka Khersons'koho derzhavnoho universytetu, available at: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_05/147.pdf (Accessed 18 May 2021).
16. Savchenko, M.V. and Shkurenko, O.V. (2018), “Determinants of the financial and economic crisis in the context of globalization”, Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia, vol. 3, pp. 37-47, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eiou_2018_3_6 (Accessed 18 May 2021).
17. Tytych, V. (2017), “Bankruptcy cases decreased, but creditors' property claims increased significantly”, Hazeta «Zakon i Biznes», vol.30 (1120), available at: https://zib.com.ua/ua/36422-kilkist_sprav_pro_bankrutstvo_v_ukrainskih_sudah_zmenshilasy.html (Accessed 05 April 2021).
18. Doing Business. Word Bank Group (2021), available at: https://russian.doingbusiness.org/ru/ custom-query (Accessed 14 May 2021).
19. Klapper, L. and Claessens, S. (2005), “Bankruptcy Around the World: Explanations of its Relative Use”, World Bank. American Law and Economic Review, vol. 7, no. 1.
20. State Statistics Service of Ukraine (2020), “Economic statistics. National accounts. Gross domestic product (1990-2019)”, available at: https://ukrstat.org/uk/operativ/menu/menu_u/nac_r.htm (Accessed 24 May 2021).
21. Supreme economic court of Ukraine (1991), Zvedenyj statystychnyj zvit po Ukraini za 1996, 1997, 1998 rr. [Consolidated statistical report on Ukraine for 1996, 1997, 1998], Vyschyj arbitrazhnyj sud Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
22. State Judicial Administration of Ukraine (2007), Zvit pro rozghliad hospodars'kykh sprav mistsevymy sudamy za 2009, 2010, 2011, 2012 rr. [Report on consideration of commercial cases by local courts for 2009, 2010, 2011, 2012], State Judicial Administration of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
23. State Judicial Administration of Ukraine (2013), Zvit sudiv pershoi instantsii pro rozghliad hospodars'kykh sprav za 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 rr. [Report of the courts of first instance on the consideration of commercial cases for 2013, 2014, 2015, 2016, 2017], State Judicial Administration of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
24. State Judicial Administration of Ukraine (2018), Zvit sudiv pershoi instantsii pro rozghliad sprav u poriadku hospodars'koho sudochynstva za 2018, 2019 rr. Forma № 1-h (richna) [Report of the courts of first instance on the consideration of cases in commercial proceedings for 2018, 2019. Form № 1-d (annual)], State Judicial Administration of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
25. State Statistics Service of Ukraine (2016), “Indicators of the Unified State Register of Enterprises and Organizations of Ukraine (USREOU). Number of legal entities by organizational and legal forms of management as of 01.01.2016”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/edrpoy/ukr/EDRPU_2016/ks_opfg/arh_ks_opfg_17.htm (Accessed 25 Dec 2020).
26. State Statistics Service of Ukraine (2000), Statystychnyj biuleten' «Pokaznyky iedynoho derzhavnoho reiestru pidpryiemstv ta orhanizatsij Ukrainy stanom na 1 sichnia 2000 roku» [Statistical Bulletin "Indicators of the Unified State Register of Enterprises and Organizations of Ukraine as of January 1, 2000"], Derzhavnyj komitet statystyky Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
27. State Statistics Service of Ukraine (2001), Statystychnyj biuleten' «Pokaznyky iedynoho derzhavnoho reiestru pidpryiemstv ta orhanizatsij Ukrainy stanom na 1 sichnia 2001 roku» [Statistical Bulletin "Indicators of the Unified State Register of Enterprises and Organizations of Ukraine as of January 1, 2001"], Derzhavnyj komitet statystyky Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
28. State Statistics Service of Ukraine (2006), Statystychnyj biuleten' «Pokaznyky iedynoho derzhavnoho reiestru pidpryiemstv ta orhanizatsij Ukrainy stanom na 1 sichnia 2006 roku» [Statistical Bulletin "Indicators of the Unified State Register of Enterprises and Organizations of Ukraine as of January 1, 2006"], Derzhavnyj komitet statystyky Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
29. State Statistics Service of Ukraine (2010), Statystychnyj schorichnyk Ukrainy za 2009 rik [Statistical Yearbook of Ukraine for 2009], Derzhavne pidpryiemstvo «Informatsijno-analitychne ahentstvo», Kyiv, Ukraine.
30. State Statistics Service of Ukraine (2015), Statystychnyj schorichnyk Ukrainy za 2014 rik [Statistical Yearbook of Ukraine for 2014], TOV «Avhust Trejd», Kyiv, Ukraine.
31. State Statistics Service of Ukraine (2020), “Financial results before taxation of enterprises by type of economic activity with the division into large, medium, small and micro enterprises in 2018-2019”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2011/fin/fin_rez/fn_ed_vsm/fn_ed_vsm_u/fn_ed_vsm_u_18.htm (Accessed 25 Dec 2020).

№ 8 2021

Дата публікації: 2021-08-27

Кількість переглядів: 672

Відомості про авторів

І. В. Минчинська

к. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємства,Університет державної фіскальної служби України

I. Mynchynska

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Enterprise Economics,The University of the State Fiscal Service of Ukraine

Як цитувати статтю

Минчинська І. В. Ефективність державного регулювання банкрутства підприємств в Україні. Ефективна економіка. 2021. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9162 (дата звернення: 16.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.95

Mynchynska, I. (2021), “Effectiveness of state regulation of enterprises bankruptcy in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9162 (Accessed 16 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.95

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.