EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТ МАРКЕТИНГУ
В. А. Москаленко, І. С. Рябченко

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.96

УДК: 339.138:338.2

В. А. Москаленко, І. С. Рябченко

ІННОВАЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТ МАРКЕТИНГУ

Анотація

В статті визначено сутність інновацій як товару, а саме автори розглядають інноваційні товари як абсолютно нові товари, які розроблені спираючись на останні наукові досягнення, або досить сильно модифіковані наявні товари, які завдяки своїй модифікації відкрили новий сегмент ринку. Розкрито теоретичні аспекти інноваційного товару та інноваційного маркету в наукомістких установах і дана характеристика таким термінам як, «інновація», «новий товар», «наукомістка галузь» та «інноваційний маркетинг». Досліджено способи та стадії просування інновацій на ринок товарів і послуг та способи управління маркетинговою діяльністю. Проаналізовано шляхи підвищення ефективності каналів реалізації інноваційних розробок та здійснено аналіз маркетингових заходів щодо просування інноваційних розробок. Здійснений аналіз вітчизняного та міжнародного ринку інновацій та місця на цьому ринку Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН України.

Ключові слова: маркетинг; інновації; маркетинг інновацій; інноваційний маркетинг; інновація як товар.

Література

1. Москаленко, В.А. Маркетингові інновації в наукоємних галузях економіки. Реалізація економічного потенціалу України: теоретичні та практичні аспекти : монографія / за заг. ред. М. М. Забаштанського. Чернігів: ЧНТУ, 2020. С.176-187.
2. Шумпетер Й. А. Теория экономического развития. Москва: Прогресс, 1982. 455 c.
3. Секерин В. Д. Инновационный маркетинг: учебник. Москва: Инфра, 2012. 235 с
4. Короткова Т.Л., Власов А.В. Концепция инновационного маркетинга высокотехнологичной продукции. Проблемы современной экономики. 2010. № 1 (33). С. 279–282.
5. Захарченко В. І. Інноваційний менеджмент: теорія і практика в умовах трансформації економіки: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2012. 448 с
6. Алимов О., Ємченко В. Промисловий потенціал України: напрямки ефективного розвитку. Економічний часопис XXI. 2003. № 6. URL: http://soskin.info/en/ea/2003/6/contents. (дата звернення: 20.12.20).
7. Маркетинг / под ред. А. Н. Романова. Москва: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2009. 560 с.
8. Москаленко В. А. Особливості організації маркетингу в наукомістких галузях. Економіка та суспільство. 2017. № 13. URL: http://economyandsociety.in.ua (дата звернення 18.08.21)
9. Кошевий М. М. Актуальні аспекти наукоємних виробництв та наукоємних галузей економіки. Ефективна економіка. 2011. № 11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2011_11_68. (дата звернення: 20.12.20).
10. Медынский В. Г. Инновационный менеджмент: учебник для вузов. Москва: Инфра-М, 2007. 293 с.
11. Москаленко В.А. Удосконалення основних напрямів маркетингової політики просування інноваційних розробок. Вчені записки Таврійського національного університету імені ВІ Вернадського. 2018. №5 С.72 -76
12. Котлер Ф. Основы маркетинга / пер. с англ. В. Б. Боброва. Киев, 2000. 998 с.
13. Сідельнікова В.К. Маркетинг інновацій як головна функція ведення бізнесу. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди «Економіка», 2017, вип. 17. С. 100–105.
14. Балабанова Л.В. Маркетинг. Донецк: ГНОМ-ПРЕСС, 2002. – 462 с.
15. Ілляшенко С. М, Рудь М.П. Маркетингові інновації в інноваційній діяльності підприємств України. Ефективна економіка № 6, 2017. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2011_11_68. (дата звернення:18.08.21).
16. Dealroom.co: New in Dealroom: more than 1.2 million startups, technology stack data, acquisition search page and circular standardizati URL: https://dealroom.co/ (дата звернення: 10.01.21)
17. Google Finance: URL: https://www.google.com/finance (дата звернення: 13.01.21)
18. Наукомістке підприємство - Вікіпедія: URL: https:// uk.wikipedia.org/wiki/ Наукомістке_підприємство#:~:text= Наукомістка%2 0галузь%20 (НМГ)%20%20 галузь,досягнень%20у%20 процесах%20створення%20НМПР (дата звернення: 20.01.2021).
19. Ілляшенко С.М. Інноваційний розвиток: маркетинг і менеджмент знань: монографія. Суми: ТОВ «Діса плюс», 2016. – 192 с.

V. Moskalenko, I. Ryabchenko

INNOVATIONS AS A MARKETING OBJECT

Summary

The article defines the essence of innovation as a product. The authors consider innovative products as completely new products that are developed on the basis of the latest scientific achievements, or heavily modified existing products, which due to their modification opened a new market segment. The theoretical aspects of innovative goods and innovative marketing in knowledge-intensive institutions are disclosed and the characteristics of such terms as “innovation”, “new product”, “knowledge-intensive industry” and “innovative marketing” are given. It is proposed to define “Innovation marketing” as a complex, combined process that involves forecasting the development of technology in general and / or a particular industry for the targeted use of enterprise resources for the development of innovative products and their subsequent marketing. Thus, innovative marketing plays a key role in the latest generation of innovation processes. As it is aimed at studying the existing socio-economic, organizational, legal and scientific and technical environment that provides or inhibits the development of innovative activities of the enterprise. The methods and stages of promotion of innovations on the market of goods and services and ways of management of marketing activity are investigated. The article emphasizes the need for a separate timeline for the development and implementation of new products using innovative technologies, which will allow finding a correlation between the overall development of scientific and technological progress and the delay in the introduction of innovative products. The ways of increasing the efficiency of channels for the implementation of innovative developments are analyzed and the analysis of marketing activities to promote innovative developments is made. The impact of the global pandemic caused by COVID-19 on the market of innovative goods is determined. The analysis of the domestic and international market of innovations and the place in this market of the Institute of Agricultural Microbiology and Agroindustrial Manufacture of NAAS is made. Knowledge-intensive institutions that use a marketing approach have significant advantages. It allows to attract additional funds for the development of scientific institutions and increase the overall role of non-profit institutions in the country or region. So, the article provides suggestions for improving marketing innovations in science-intensive institutions of Ukraine.

Keywords: marketing; Innovations; marketing of Innovations; Innovative marketing; Innovation as a product.

References

1. Moskalenko, V.A. (2020), Marketynhovi innovatsii v naukoiemnykh haluziakh ekonomiky. Realizatsiia ekonomichnoho potentsialu Ukrainy: teoretychni ta praktychni aspekty : monohrafiia [Marketing innovations in science-intensive industries. Realization of economic potential of Ukraine: theoretical and practical aspects: monograph], ChNTU, Chernihiv, Ukraine.
2. Shumpeter, J. A. (1982), Teorija jekonomicheskogo razvitija [Economic development theory], Prohress, Moskva, Rossija.
3. Sekerin, V. D. (2012), Innovacionnyj marketing [Innovative marketing], Infra, Moskva, Rossija.
4. Korotkova, T.L. and Vlasov, A.V. (2010) “The concept of innovative marketing of high-tech products”, Problemy sovremennoj jekonomiki, vol. 1 (33), pp. 279–282.
5. Zakharchenko, V. I.(2012), Innovatsijnyj menedzhment: teoriia i praktyka v umovakh transformatsii ekonomiky [Innovation management: theory and practice in the conditions of economic transformation], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
6. Alymov, O. and Yemchenko, V. (2003), “Ukraine's industrial potential: directions of effective development”, Ekonomichnyj chasopys XXI, vol. 6, available at: http://soskin.info/en/ea/2003/6/contents. (Accessed 20 December 2020).
7. Romanov, A. (2009), Marketing [Marketing], Banki i birzhi, JuNITI, Moskva, Rossija.
8. Moskalenko, V. A.(2007), “Features of marketing organization in knowledge-intensive industries”, Ekonomika ta suspil'stvo, vol. 13. available at: http://economyandsociety.in.ua (Accessed 18 August 2021).
9. Koshevyj, M. M. (2011), “Topical aspects of science-intensive industries and science-intensive industries”, Efektyvna ekonomika, vol.11, vailable at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2011_11_68. (Accessed: 20 December 2020).
10. Medynskij, V.(2007), Innovacionnyj menedzhment [Innovation management], Infra-M, Moskva, Rossija.
11. Moskalenko, V.A.(2018), “Improving the main directions of marketing policy to promote innovative developments”, Vcheni zapysky Tavrijs'koho natsional'noho universytetu imeni VI Vernads'koho, vol. 5, pp. 72 -76.
12. Kotler, F. (2000), Osnovy marketinga [Basics of marketing], Kyiv, Ukraine.
13. Sidel'nikova, V.K. (2017), “Marketing innovation as the main function of doing business”, Zbirnyk naukovykh prats' Kharkivs'koho natsional'noho pedahohichnoho universytetu imeni H.S. Skovorody «Ekonomika», vol.17, pp. 100–105.
14. Balabanova, L.V. (2002), Marketing [Marketing], GNOM-PRESS, Doneck, Ukraine.
15. Illiashenko, S. M. and Rud', M.P. (2017), “Marketing innovations in the innovative activity of Ukrainian enterprises”, Efektyvna ekonomika, vol.6, vailable at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2011_11_68. (Accessed 18 August 2021).
16. Dealroom.co (2020), “New in Dealroom: more than 1.2 million startups, technology stack data, acquisition search page and circular standardizati”, available at: https://dealroom.co/, (Accessed 10 January 2021).
17. Google Finance (2021), vailable at: https://www.google.com/finance (Accessed 13 January 2021).
18. Wikipedia (2021), “Science-intensive enterprise”, vailable at https://uk.wikipedia.org/wiki/Science-intensive_enterprise#:~:text=Science-intensive%20industry%20(NMG)%20%20industry,achievements%20in%20processes%20creation%20NMPR, (Accessed 20 January 2021).
19. Illiashenko, S.M. (2016), Innovatsijnyj rozvytok: marketynh i menedzhment znan' [Innovative development, marketing and management knowledge], TOV «Disa plius», Sumy, Ukraine.

№ 8 2021

Дата публікації: 2021-08-27

Кількість переглядів: 262

Відомості про авторів

В. А. Москаленко

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, PR-технологій та логістики,Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів, Україна

V. Moskalenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing,PR Technologies and Logistics, Chernihiv Polytechnic National University

ORCID:

0000-0002-9469-9363


І. С. Рябченко

здобувач другого (магістерського) рівня,Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів, Україна

I. Ryabchenko

Master's student of the Department of Marketing, PR-Technologies and Logistics,Chernihiv Polytechnic National University

ORCID:

0000-0001-6181-0611

Як цитувати статтю

Москаленко В. А., Рябченко І. С. Інновації як об’єкт маркетингу. Ефективна економіка. 2021. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9163 (дата звернення: 22.09.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.96

Moskalenko, V. and Ryabchenko, I. (2021), “Innovations as a marketing object”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9163 (Accessed 22 Sep 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.96

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.