EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ СТАН ПЛАТІЖНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ
О. О. Вольвач

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.200

УДК: 336.717

О. О. Вольвач

СУЧАСНИЙ СТАН ПЛАТІЖНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ

Анотація

Більша частка споживчих платежів в Україні все ще базується на готівкових коштах, карткові платежі неухильно стають все більш популярними в роздрібній торгівлі. Однак багато споживачів не знають про фінансові послуги, які надають торговці.
Наприклад, в Україні тільки починає поширюватися платіжна послуга, яка дозволяє цілодобово використовувати банківські картки для оплати товарів і послуг на сайтах у мережі Інтернет. При цьому фінансові дані повинні бути захищені технологією 3-D Secure, завдяки чому і покупець, і торговець гарантовано отримують безпеку проведення фінансових операцій.
Сфера платіжних технологій завжди знаходиться в процесі змін, але в період пандемії бачимо величезний стрибок у розвитку. Ринок дуже швидко адаптувався до умов тимчасового закриття більшості сегментів роздрібного бізнесу та сфери послуг, почали з'являтися нові формати обслуговування клієнтів. В минулому році відбулося підвищення попиту на Інтернет-еквайринг зумовленим пандемією. Банки почали активно розвивати альтернативні способи безготівкових платежів – без використання терміналів та платіжних карток. Пандемія стала ефективним стимулом для розвитку платіжних технологій.
Особливо помітним став перехід на оплату через мобільні пристрої за допомогою Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, збільшилося використання безконтактних способів оплати. Також зросла кількість платежів через додатки, коли клієнт вводить дані своєї карти при реєстрації і в момент отримання послуги у нього немає необхідності здійснювати будь-які додаткові дії для оплати, оскільки вона виконується автоматично. Дана схема оплати стала актуальною для сфери громадського транспорту і доставки продуктів харчування.
Відповідно у статті розглядається стан і тенденції платіжних технологій в Україні. Визначено роль платіжних технологій на прикладі інтернет-еквайрингу в електронній комерції.
Результатом дослідження є виокремлення основних недоліків та переваг використання в електронній комерції; окреслення поетапної послідовності підключення; виокремлення типів та видів інтернет-еквайрингу; зазначення основних тенденцій платіжних технологій; виокремлення основних великих українських компаній, які надають платіжні послуги, зокрема інтернет-еквайринг.

Ключові слова: електронний платіж; електронна платіжна система; інтернет-еквайринг; безготівковий платіж; платіжна технологія.

Література

1. Марусова В.А. Улучшение качества дистанционного банковского обслуживания в России: мобильный эквайринг и мини-терминалы. В.А. Марусова, М.Б. Медведева. Финансы, деньги, инвестиции. Фининформсервис Ника (Москва), № 1–2, С. 35–37.
2. Артемьева О.А. Проблемы продвижения интернет-эквайринга в России. О.А. Артемьева, Д.Д. Лёвина. Научные труды вольного экономического общества России, 2014. С. 438–442.
3. Лупандин В.В. Эквайринг: особенности, виды, и применения в настоящее время. В.В. Лупандин, И.С. Егоров. Теория и практика современной науки, 2017, № 2 (20), С. 386–388.
4. NovaPay. URL: https://novapay.ua/ (дата звернення: 20.07.2021).
5. Попит на безготівкові розрахунки та інтернет-еквайринг зростатиме URL: https://finclub.net/ua/news/popyt-na-bezhotivkovi-rozrakhunky-ta-internetekvairynh-zrostatyme.html (дата звернення: 20.07.2021).
6. Платежные инструменты URL: https://bank.com.ua/ru/cb-internet-equiring (дата звернення: 20.07.2021).
7. В Украине хотят снизить комиссию за эквайринг: что это такое и почему это важно URL: https://ain.ua/2021/03/30/zachem-hotyat-snizhat-komissiju-za-ekvajring/ (дата звернення: 20.07.2021).

O. Volvach

THE CURRENT STATE OF PAYMENT TECHNOLOGIES IN UKRAINE

Summary

The majority of consumer payments in Ukraine are still cash-based, with card payments steadily becoming increasingly popular in retail. However, many consumers are unaware of the financial services provided by merchants.
For example, in Ukraine, a payment service is just beginning to spread, which allows you to use bank cards around the clock to pay for goods and services on sites on the Internet. At the same time, financial data must be protected by 3-D Secure technology, so that both the buyer and the trader are guaranteed the security of financial transactions.
The field of payment technology is always in the process of change, but during the pandemic we see a huge leap in development. The market quickly adapted to the conditions of temporary closure of most segments of the retail business and services, new formats of customer service began to appear. Last year, there was an increase in demand for Internet acquiring due to the pandemic. Banks began to actively develop alternative methods of non-cash payments - without the use of terminals and payment cards. The pandemic has become an effective stimulus for the development of payment technologies.
Especially noticeable was the transition to payment via mobile devices using Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, increased use of contactless payment methods. The number of payments through applications, when the customer enters his card details at registration, has also increased, and at the time of receiving the service he does not need to perform any additional actions for payment, as it is performed automatically. This payment scheme has become relevant for public transport and food delivery.
Accordingly, the article considers the state and trends of payment technologies in Ukraine. The role of payment technologies on the example of Internet acquiring in e-commerce is determined.
The result of the study is to highlight the main disadvantages and advantages of use in e-commerce; outlining the step-by-step sequence of connection; identification of types and kinds of Internet acquiring; indication of the main trends of payment technologies; separation of the main large Ukrainian companies that provide payment services, in particular Internet acquiring.

Keywords: electronic payment; electronic payment system; internet acquiring; cashless payment; payment technology.

References

1. Marusova, V.A. and Medvedeva, M.B. (2015), “Improving the quality of remote banking in Russia: mobile acquiring and mini-terminals”, Finansy, den'gi, investicii, vol. 1–2 , pp. 35–37.
2. Artem'eva, O.A. and Ljovina, D.D. (2014), “Problems of promoting Internet acquiring in Russia”, Nauchnye trudy vol'nogo jekonomicheskogo obshhestva Rossii, pp. 438–442.
3. Lupandin, V.V. and Egorov, I.S. (2017), “Acquiring: Features, Types, and Applications Currently”, Teorija i praktika sovremennoj nauki, vol. 2 (20), pp. 386–388.
4. NovaPay (2021), available at: https://novapay.ua/ (Accessed: 20 July 2021).
5. FinClub (2021), “Demand for non-cash payments and online acquiring will grow”, available at: https://finclub.net/ua/news/popyt-na-bezhotivkovi-rozrakhunky-ta-internetekvairynh-zrostatyme.html (Accessed: 20 July 2021).
6. Bank Pivdenny (2021), “Payment Tools”, available at: https://bank.com.ua/ru/cb-internet-equiring (Accessed: 20 July 2021).
7. Karpenko, O. (2021), “In Ukraine, want to reduce the fee for acquiring: what it is and why it matters”, available at: https://ain.ua/2021/03/30/zachem-hotyat-snizhat-komissiju-za-ekvajring/ (Accessed: 20 July 2021).

№ 8 2021

Дата публікації: 2021-08-27

Кількість переглядів: 281

Відомості про авторів

О. О. Вольвач

аспірант 1 року навчання, спеціальність «Менеджмент», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

O. Volvach

Postgraduate student of 1 year of study, specialty "Management", Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0001-5491-6960

Як цитувати статтю

Вольвач О. О. Сучасний стан платіжних технологій в Україні. Ефективна економіка. 2021. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9164 (дата звернення: 22.09.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.200

Volvach, O. (2021), “The current state of payment technologies in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9164 (Accessed 22 Sep 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.200

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.