EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
Ю. А. Опанасюк, В. В. Мартинець, Ю. Т. Матвєєва

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.99

УДК: 330.34:338.124.4:005(477)

Ю. А. Опанасюк, В. В. Мартинець, Ю. Т. Матвєєва

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Анотація

В статті розглянуто соціально-економічний розвиток України в умовах невизначеності. Соціально-економічний розвиток характеризується зростанням і падінням (економічними циклами), що викликано ендогенними та екзогенними факторами. В роботі досліджено взаємозв'язок між економічними циклами та кризовими процесами в світовій економіці. Розглянуто типологію економічних циклів: однорічних циклів, циклів Кітчина-Крума, Жюгляра, Кузнеця, Кондратьєва, вікових логістичних циклів, розкрита їх сутність.
В статті було проаналізовано основні світові економічні кризи, зокрема, 1997-1998, 2007-2008, 2020. Авторами зроблений акцент на дослідженні кризи, спричиненої пандемією Covid-19. Поточна криза має багато спільних рис з іншими попередніми кризами, але відрізняється від них низкою специфічних рис. Пандемія Covid-19 спочатку призвела до соціальної кризи та кризи охорони здоров’я, а потім до економічної кризи.
В дослідженні було проаналізовано динаміку приросту ВВП України за 25 років та виявлені такі спади: 1998, 2009, 2013, 2020. Також доведено, що ці коливання співпадають із світовими кризами.
Зроблений факторний аналіз ВВП та виокремленні такі фактори впливу як: обсяг експорту, імпорту, капітальних інвестицій, витрат домогосподарств та сектору загального державного управління. Таким чином, у статті підтверджена витратна теорія формування ВВП на прикладі України. Побудовано рівняння множинної регресії залежності ВВП та вище перелічених факторів. На основі результатів дослідження кризових процесів в Україні побудований прогноз приросту ВВП на наступні 5 років. Зроблені висновки, що кризи мають не тільки негативні, а й позитивні наслідки. Характерними негативними наслідками перебігу криз в економіці України є: зменшення приросту ВВП та обсягу інвестицій, збільшення рівня інфляції та безробіття, знецінення національної валюти. Серед позитивних наслідків виділені наступні: відкриття нових ніш для бізнесу, диверсифікація бізнес-процесів, розвиток та впровадження нових технологій та здійснення урядом ефективних реформ.

Ключові слова: економічний цикл; криза; соціально-економічний розвиток; невизначеність; управлінські рішення.

Література

1. Assessing impact of COVID-19 on the Sustainable Development Goals (2020). Frederic S. Pardee Center of International future: веб-сайт. URL: https://pardee.du.edu/
2. Barkanov, B. (2015). Crisis in Ukraine: Clash of Civilizations or Geopolitics?. In Power, Politics and Confrontation in Eurasia (pp. 210-239). Palgrave Macmillan, London.
3. БД Scopus: веб-сайт. URL: https://www.scopus.com
4. Державна служба статистики України: веб-сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
5. Juglar C. (1862). Des Crises Commercials Et De Leur Retour Periodique En France. Paris.
6. Лопатин А. К. (2008). Системный анализ мирового финансового кризиса 2007–2008 гг. (статистические аспекты). Штучний інтелект,(3), 179-186.
7. Kitchin J. (1923). Cycles and trends in economic factors. The Review of economic statistics, 10-16
8. Кондратьев Н. Д. (1989). Большие циклы экономической конъюнктуры: Доклад ./ Проблемы экономической динамики. М.: Экономика, 172-226.
9. Kuznets S. S. (1930). Secular movement in production and prices: Their nature and their bearing upon cyclical fluctuations. Houghton Mifflin and company, Boston.
10. Летуновська Н. Є., Васильєва, Т. А., & Сміянов, В. А. (2020). Пандемія COVID-19 як кризоформуючий фактор здорового розвитку регіонів. Вісник СумДУ. Серія Економіка,(3),191-198
11. Летуновська Н. Є., Васильєва, Т. А., & Сміянов, В. А. (2020). Негативний вплив COVID-19 на галузі регіону: небезпеки для здоров’я та їх прогнозування. Механізм регулювання економіки,(3),46-58
12. Макогон Ю. В. (2016). Причини та фактори економічної кризи 2013-2015 рр. в Україні в умовах воєнно-політичної кризи на сході. Сучасні підходи до управління підприємством.
13. Murphy A. (2008). An analysis of the financial crisis of 2008: causes and solutions. An Analysis of the Financial Crisis of 2008: Causes and Solutions.
14. Олефір К. (2013). Економічні цикли і кризи: історія і сучасність. Актуальні проблеми економіки, (10), 23-35.
15. Панфілова Г. Л., & Гусаченко, А. А. (2020). Оцінка впливу пандемії COVID-19 на соціально-економічний розвиток різних країн світу. URL: https://www.who.int/publications/i/item/risk-communication-%20and-community-engagement-(rcce)-action-plan-guidance
16. Пелех О. Б. (2018). Циклічність економічного розвитку і структурні зміни в економіці. Причорноморські економічні студії, (27 (1)), 85-89.
17. Puhachova М. V. (2020). Using Economic Barometers to Analyze the Impact of the COVID-19 Pandemic on the National Economies. Статистика України, (1), 59-64
18. Рогач О. (2012). Світова фінансова криза: хронологія розгортання та реакція урядів країн. Journal of International Relations of KNU, (38-39).
19. Rutynskyi, M., & Kushniruk, H. (2020). The impact of quarantine due to COVID-19 pandemic on the tourism industry in Lviv (Ukraine). Problems and perspectives in management, 18(2), 194.
20. Світовий банк: веб-сайт. URL: https://data.worldbank.org
21. World Energy Outlook, 2020, URL: https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2020
22. Струченков, О. (2016). Динаміка бідності в Україні в 2005-2015 роках. Український соціологічний журнал, (1-2), 81-88.
23. Шумпетер, Й., & Автономова, В. С. (1982). Теория экономического развития/Воспроизводится по изданию:Шумпетер Й.А Теория экономического развития. М.: Прогресс.

Yu. Opanasiuk, V. Martynets, Yu. Matvieieva

SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE IN UNCERTAINTY

Summary

The socio-economic development of Ukraine in conditions of uncertainty is considered in the article. Socio-economic development is characterized by growth and decline (economic cycles), caused by endogenous and exogenous factors. The paper investigates the relationship between economic cycles and crisis processes in the world economy. The typology of economic cycles is considered: one-year cycles, Kitchin-Krum, Zhuglyar, Kuznets, Kondratiev cycles, age logistic cycles. The article also reveals the essence of these types of cycles.
The article analyzes the main world economic crises, in particular, In 1997-1998, 2007-2008, 2020 years. The authors emphasize the study of the crisis caused by the Covid-19 pandemic. The current crisis has many features in common with other previous crises, but differs from them in a number of specific features. Initially, the Covid-19 pandemic led to a social crisis and a health crisis, and then the pandemic led to an economic crisis.
The study analyzed the dynamics of Ukraine's GDP growth over 25 years and identified declines in GDP in such years as: 1998, 2009, 2013 and 2020. The article also proves that these fluctuations coincide with global crises.
The study made a factor analysis of GDP and identified such factors as: the volume of exports, imports, capital investment, household expenditures and the general government sector.
The study made a factor analysis of GDP and identified such factors as the volume of exports, volume of imports, capital investments, household expenditures and the general government expenditures. Thus, the article confirms the cost theory of GDP formation on the example of Ukraine. The equation of multiple regression of GDP dependence and the above factors is constructed in the article. The authors constructed a forecast of GDP growth for the next 5 years based on the results of the study of crisis processes in Ukraine. In conclusion, it was noted that crises have not only negative consequences. Also they have positive consequences. Typical negative consequences of the crisis in the economy of Ukraine are: reduced GDP growth and investments, increased inflation, unemployment and devaluation of the national currency. Among the positive consequences are the following: opening new niches for business, diversification of business processes, development and implementation of new technologies and the implementation of effective reforms by the government.

Keywords: economic cycle; crisis; socio-economic development; uncertainty; managerial decisions.

References

1. Frederic, S. (2020), “Assessing impact of COVID-19 on the Sustainable Development Goals”, Pardee Center of International future, available at: https://pardee.du.edu/ (Accessed 6 July 2021).
2. Barkanov, B. (2015), “Crisis in Ukraine: Clash of Civilizations or Geopolitics?”, Power, Politics and Confrontation in Eurasia, pp. 210-239.
3. The official site of DB Scopus (2021), available at: https://www.scopus.com (Accessed 6 July 2021).
4. The official site of State statistic Services of Ukraine (2021), available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 6 July 2021).
5. Juglar C. (1862), Des Crises Commercials Et De Leur Retour Periodique En France. Paris.
6. Loopatin, A.K. (2008), “System analysis of the world financial crisis of 2007-2008. (statistical aspects)”, Piece Intellect, vol. 3, pp. 179-186.
7. Kitchin, J. (1923), “Cycles and trends in economic factors”, The Review of economic statistics, vol. 5, pp. 10-16.
8. Kondratyev, N. D. (1989), “Big cycles of the economic environment: Report”, Problemy jekonomicheskoj dinamiki [Problems of economic dynamics], Economics, Moscow, Russia, pp. 172-226.
9. Kuznets, S. S. (1930), Secular movement in production and prices: Their nature and their bearing upon cyclical fluctuations, Houghton Mifflin and company, Boston, USA.
10. Letunovska, N.Ye., Vasilyeva, T.A. and Smiyanov, V.A. (2020), “Pandemic COVID-19 as a crisis-forming factor of healthy regions development”, Visnik of Sumy State University. Economy Series, vol. 3, pp. 191-198.
11. Letunovska, N.Ye., Vasilyeva, T.A. and Smiyanov, V.A. (2020), “The negative impact of COVID-19 on region industries: health hazards and its forecasting”, Mechanism of economic regulation, vol. 3, pp. 46-58.
12. Makogon, Yu.V. (2016), “Causes of this factor of the economic crisis 2013-2015 pp. in Ukraine in the minds of the military-political crisis at the gathering”, Modern approaches to enterprise management.
13. Murphy A. (2008), “An analysis of the financial crisis of 2008: causes and solutions”, An Analysis of the Financial Crisis of 2008: Causes and Solutions.
14. Olefir, V.K. (2013), “Economic cycles and crises: history and prevalence”, Actual problems of economy, vol. 10, pp. 23-35.
15. Panfilova, H.L. and Gusachenko, A.A. (2020), “Assessment of the impact of the COVID-19 pandemic on the socio-economic development of different countries”, available at: https: //www.who.int/publications/i/item/risk-communication-%20and-community-engagement- (rcce) -action-plan-guidance (Accessed 6 July 2021)
16. Pelekh, O.B. (2018), “The cycle of economic development and structural change in the economy”, Black Sea Economic Studios, vol. 27, no 1, pp. 85-89.
17. Puhachova, М. V. (2020), “Using Economic Barometers to Analyze the Impact of the COVID-19 Pandemic on the National Economies”, Statistics of Ukraine, vol. 1, pp. 59-64
18. Rogach, O. (2012), “The global financial crisis: chronology of deployment and response of governments”, Journal of International Relations of KNU, pp. 38-39.
19. Rutynskyi, M., and Kushniruk, H. (2020), “The impact of quarantine due to COVID-19 pandemic on the tourism industry in Lviv (Ukraine)”, Problems and perspectives in management, vol. 18, no. 2, pp. 194.
20. The official site of Word bank (2021), available at: https://data.worldbank.org (Accessed 6 July 2021)
21. World Energy Outlook (2020), available at: https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2020 (Accessed 6 July 2021)
22. Struchenkov, O. (2016), “Dynamics of poverty in Ukraine in 2005-2015”, Ukrainian Sociological Journal, vol. 1-2, pp. 81-88.
23. Schumpeter, J., and Avtonomova, V.S. (1982), Teoriya ekonomycheskogo razvitiya [The theory of economic development], Progress, Moscow, Russia.

№ 8 2021

Дата публікації: 2021-08-27

Кількість переглядів: 712

Відомості про авторів

Ю. А. Опанасюк

к. е. н., доцент, старший викладач кафедри управління імені О. Балацького, Сумський державний університет

Yu. Opanasiuk

PhD in Economics, Associate Professor, Senior Lecturer of the Oleg Balazkiy Department of Management, Sumy State University

ORCID:

0000-0002-9236-8587


В. В. Мартинець

к. е. н., доцент, старший викладач кафедри управління імені О. Балацького, Сумський державний університет

V. Martynets

PhD in Economics, Associate Professor, Senior Lecturer of the Oleg Balazkiy Department of Management, Sumy State University

ORCID:

0000-0002-6932-9790


Ю. Т. Матвєєва

к. е. н., доцент, старший викладач кафедри управління імені О. Балацького, Сумський державний університет

Yu. Matvieieva

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Oleg Balazkiy Department of Management, Sumy State University

ORCID:

0000-0002-3082-5551

Як цитувати статтю

Опанасюк Ю. А., Мартинець В. В., Матвєєва Ю. Т. Соціально-економічний розвиток України в умовах невизначеності. Ефективна економіка. 2021. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9172 (дата звернення: 16.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.99

Opanasiuk, Yu., Martynets, V. and Matvieieva, Yu. (2021), “Socio-economic development of Ukraine in uncertainty”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9172 (Accessed 16 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.99

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.