EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕКОСИСТЕМНИХ ФУНКЦІЙ В ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ
О. М. Коморна

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.203

УДК: 631.6 : 502 : 630*1

О. М. Коморна

ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕКОСИСТЕМНИХ ФУНКЦІЙ В ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ

Анотація

У статті здійснено дослідження та проведено оцінювання сучасного стану екосистемних функцій у розрізі регіонів країни, а також визначено ефективність їх використання у вітчизняному лісовому господарстві. Обґрунтовано, що сучасна кон’юнктура ринку екосистемних послуг лісових екосистем залежить передусім від обсягів заготівель, які впливають на показники ефективності виробництва цих послуг, оскільки понад 90% обсягу лісової продукції для лісового господарства становить саме заготівля деревини. У зв’язку з цим, збільшення обсягів лісозаготівлі впливає на зростання обсягів продукції, робіт і послуг лісового господарства в усіх лісогосподарських підприємствах. З’ясовано, що еколого-економічна роль лісів має істотні відмінності з огляду на регіональну приналежність лісових ресурсів та зумовлена переважно природними чинниками. Визначено поступове регулярне збільшення запасу деревини в лісах, що засвідчує суттєвий економічний і природоохоронний потенціал лісів нашої країни.
Встановлено, що в умовах практичної відсутності попиту і відповідно плати за підтримувальні та регулювальні екосистемні функції лісового господарства, а також майже нерозвинений ринок рекреаційних екосисетмних функцій в Україні, економічні показники розвитку ринку екосистемних функцій лісового господарства сьогодні залежать від сировинних функцій. Зазначене підтверджується й результатами кореляційно-регресійного аналізу, де в якості результуючого показника, що найбільш характеризує ефективність сучасного ринку екосистемних послуг лісового господарства, був чистий дохід від реалізації продукції на 1 га лісових земель .лісогосподарських підприємств на прикладі Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства. Визначено низку причинно-наслідкових зв’язків у системі кон’юнктури ринку екосистемних послуг лісових екосистем. Обґрунтовано необхідність отримання відповідної інформації щодо функціонування лісогосподарської сфери, яка спиратиметься на співставлення кількісних та якісних фактично досягнутих показників використання лісів, а також показників потенційно можливого їх рівня з метою отримання висновків про відповідність використання лісів вимогам ринку і принципам управління лісами.

Ключові слова: екосистемні функції; лісове господарство; лісові екосистеми; ефективність; оцінювання.

Література

1. Дребот О.І. Збалансований розвиток лісового сектору економіки в контексті європейської інтеграції України: [монографія] / О.І. Дребот, М.Х. Шершун, О.І. Шкуратов. К.: Аграрна наука, 2014. 317 с.
2. Загальна характеристика лісів України: [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Державного агентства лісових ресурсів України. Режим доступу: http://www.dklg.kmu.gov.ua.
3. Сільське, лісове та рибне господарство. [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України. Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua
4. Шкуратов О.І. Оцінка конкурентного потенціалу лісогосподарських підприємств // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. 2013. Вип. 23.03. С. 309–314.
5. Статистичний щорічник України за 2015 рік. К.: Держстат. 2016. 598 с.
6. Фурдичко О.І. Агроекологія: [монографія]. К.: Аграрна наука, 2014. 400 с.
7. Kimmins J.P. Forest ecology. A Foundation for Sustainable Forest Management and Environmental Ethics in Forestry. – Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 2003. – 720 p.
8. Марчук Ю.М. Фінансово-економічний механізм лісогосподарювання стимулюючого типу: завдання, функції та методи. Агросвіт. 2019. № 23. С. 25–31.
9. Олійник Є.М. Лісогосподарська діяльність в Україні. Аналітичне дослідження. К.: ГС «Біоенергетична асоціація України», 2019. 38 с.
10. Shkuratov O., Chudovska V. Methodical approach to assessment of risk of environmental safety in the agricultural economy sector. AgroLife Scientific Journal. 2019. Vol. 8. P. 142–149.

О. Komorna

ASSESSMENT OF THE CURRENT STATE AND EFFICIENCY OF USING ECOSYSTEM FUNCTIONS IN THE FORESTRY OF UKRAINE

Summary

The article studies and assesses the current state of ecosystem functions in the context of regions of the country, and also determines the effectiveness of their use in domestic forestry. It has been substantiated that the current market situation for ecosystem services of forest ecosystems depends primarily on the volumes of harvesting, which affect the performance indicators of the production of these services, since more than 90% of the volume of forest products for forestry is precisely timber harvesting. In this regard, the increase in logging volumes affects the growth in the volume of products, works and services of forestry in all forestry enterprises. It was found that the ecological and economic role of forests has significant differences, given the regional belonging of forest resources and is caused mainly by natural factors. A gradual regular increase in the stock of wood in the forests has been determined, which indicates the significant economic and environmental potential of the forests of our country.
It has been established that in the conditions of a practical absence of demand and, accordingly, payments for supporting and regulating ecosystem functions of forestry, as well as an almost undeveloped market for recreational ecosystem functions in Ukraine, the economic indicators of the development of the market for ecosystem functions of forestry today depend on raw material functions. This is also confirmed by the results of the correlation-regression analysis, where the net income from the sale of products per 1 ha of forest land of forestry enterprises as the result of the indicator that most characterizes the efficiency of the modern market for ecosystem services in forestry was the example of the Zhitomir Regional Department of Forestry and Hunting. A number of cause-and-effect relationships in the system of the market for ecosystem services of forest ecosystems have been identified. The necessity of obtaining relevant information on the functioning of the forestry sector has been substantiated, which will be based on a comparison of the quantitative and qualitative indicators of forest use, as well as indicators of their potential level in order to obtain conclusions on the compliance of forest use with market requirements and forest management principles.

Keywords: ecosystem functions; forestry; forest ecosystems; efficiency; assessment.

References

1. Drebot, O.I. Shershun, M.Kh. and Shkuratov, O.I. (2014), Zbalansovanyj rozvytok lisovoho sektoru ekonomiky v konteksti ievropejs'koi intehratsii Ukrainy [Balanced development of the forest sector in the context of European integration of Ukraine], Ahrarna nauka, Kyiv, Ukraine.
2. The official website of the State Agency of forest resources of Ukraine (2016), “General characteristics of forests Ukraine”, available at: http://www.dklg.kmu.gov.ua (Accessed 22 august 2016).
3. The official website of the State Statistics Service of Ukraine (2016), “Agriculture, forestry and fisheries”, available at: www.ukrstat.gov.ua (Accessed 4 January 2016).
4. Shkuratov, O.I. (2013), “Evaluation of competitive potential of forest enterprises”, Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy: Zbirnyk naukovo-tekhnichnykh prats', no. 23.03, pp. 309–314.
5. State Statistics Service of Ukraine (2016), “Statystychnyj schorichnyk Ukrainy za 2015 rik” [Statistical Yearbook of Ukraine for 2015], Derzhkomstat, Кyiv, Ukraine.
6. Furdychko, O.I. (2014), Ahroekolohiia [Agroecology], Ahrarna nauka, Kyiv, Ukraine.
7. Kimmins, J.P. (2003), Forest ecology. A Foundation for Sustainable Forest Management and Environmental Ethics in Forestry, Prentice Hall, New Jersey, United States.
8. Marchuk, Yu.M. (2019), “Financial and economic mechanism of forestry of stimulating type: tasks, functions and methods”, Agrosvit, vol. 23, рр. 25–31.
9. Olijnyk, Ye.M. (2019), Lisohospodars'ka diial'nist' v Ukraini. Analitychne doslidzhennia [Forestry activities in Ukraine. Analytical research], HS «Bioenerhetychna asotsiatsiia Ukrainy», Kyiv, Ukraine.
10. Shkuratov, O. and Chudovska, V. (2019), “Methodical approach to assessment of risk of environmental safety in the agricultural economy sector”, AgroLife Scientific Journal, vol. 8, рр. 142–149.

№ 8 2021

Дата публікації: 2021-08-27

Кількість переглядів: 621

Відомості про авторів

О. М. Коморна

аспірант, Поліський національний університет

О. Komorna

Postgraduate student, Polissya National University

ORCID:

0000-0003-1498-0719

Як цитувати статтю

Коморна О. М. Оцінка сучасного стану та ефективності використання екосистемних функцій в лісовому господарстві України. Ефективна економіка. 2021. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9174 (дата звернення: 22.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.203

Komorna, О. (2021), “Assessment of the current state and efficiency of using ecosystem functions in the forestry of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9174 (Accessed 22 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.203

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.