EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ РИЗИКИ У СФЕРІ ЗАЛЕЖНОСТІ ОПЛАТИ ПРАЦІ ВІД ЇЇ УМОВ ТА ІНСТРУМЕНТИ ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ
О. М. Ярош

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.101

УДК: 331.2

О. М. Ярош

СУЧАСНІ РИЗИКИ У СФЕРІ ЗАЛЕЖНОСТІ ОПЛАТИ ПРАЦІ ВІД ЇЇ УМОВ ТА ІНСТРУМЕНТИ ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ

Анотація

В статті розглянуто сучасні особливості формування та розвитку ризиків у сфері залежності оплати праці та її умов. Розглянуто теоретичні та практичні аспекти взаємозв’язку та взаємозалежності оплати праці та умов праці, що дозволило визначити основні чинники які їх визначають. За критерієм походження виявлені чинники були згруповані у три основні групи, а саме: індивідуальні, виробничі та інституційні. На основі аналізу офіційної статистичної інформації з використанням методів регресійного аналізу було виявлено відсутність тісного зв’язку між оплатою праці та її умовами. Визначено загальні ризики сучасного розвитку сфері залежності оплати праці та її умов, до яких було віднесено: перенесення роботодавцями основної частини оплати праці на непостійні виплати; низький зв’язок між умовами праці та її оплатою на підприємствах які фактично використовують технології із складними умовами праці; поглиблення проблем у сфері науково обґрунтованого нормування праці. Виявлено найбільш складні ризики у досліджуваний сфері з позицій трудової діяльності працівника на робочому місці, які були згруповані в три основні групи: ризики з позиції зайнятого населення, ризики роботодавців та ризики з позиції держави. Виявлено найбільш складні ризики у досліджуваний сфері, які були згруповані в три основні групи: ризики з позиції зайнятого населення, ризики роботодавців та ризики з позиції держави. Запропоновано основні інструменти мінімізації ризиків у сфері залежності оплати та умов праці на загальнодержавному рівні, до яких віднесено: формування та реалізація системи моніторингу шкідливих та небезпечних умов зайнятості та їх наслідків; створення системи контролю та прийняття рішень у сфері запобігання поширення шкідливих та небезпечних умов праці; створення системи запобігання поширенню зайнятості у шкідливих та небезпечних умовах праці; поглиблення законодавчого регулювання система нормування праці; удосконалення системи медицини праці; забезпечення доступу та прозорості інформації щодо поширення робочих місць зі складними та шкідливими умовами зайнятості та оплати праці на них.

Ключові слова: оплата праці; зайнятість; шкідливі умови праці; заробітна плата; ризики; інструменти мінімізації ризиків.

Література

1. Людський розвиток в Україні: інституційне підґрунтя соціальної відповідальності : кол. моногр. / за ред. Е.М. Лібанової; відпов. за випуск О.В. Макарова, О.М. Хмелевська. Ін-т демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України. Київ, 2017. 368 с.
2. Колот А. М., Данюк В. М., Герасименко О. О. та ін. Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення : монографія / за наук. ред. д.е.н., проф. А. М. Колота. Київ : КНЕУ, 2017. 500 с.
3. Цимбалюк С. О. Гідна оплата праці: теоретико-методологічні засади та механізм реалізації : монографія. Київ : КНЕУ, 2019. 294 с.
4. Яремко І. Й. Методологічні аспекти визначення ефективності поліпшення умов праці на макроекономічному рівні. Моделювання регіональної економіки. № 1. 2010. С. 74-79.
5. Могильний О. М., Костриця В. І,. Вітряк Т. Б. Державно-регуляторний вплив на сферу людського розвитку шляхом поліпшення умов гідної праці: регіональний аспект. Ефективна економіка № 7. 2016. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5069
6. Новак І.М., Котова Н.І. Формування сучасної системи професійної безпеки та охорони праці в Україні. Демографія та соціальна економіка. №1(15). 2011. С.110-117
7. Праця України у 2010 році. Статистичний збірник. Київ: ДССУ. 2011. URL: ukrstat.gov.ua/druk/katalog/pracia/prU_2010.zip
8. Праця України у 2011 році. Статистичний збірник. Київ: ДССУ. 2012. URL: ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2012/08_2012/zb_prU_2011.zip
9. Праця України у 2012 році. Статистичний збірник. Київ: ДССУ. 2013. URL: ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2013/sb/07_13/zb_prU_2012.zip
10. Праця України у 2013 році. Статистичний збірник. Київ: ДССУ. 2014. URL: ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2014/zb/07/zb_prU_2013.zip
11. Праця України у 2014 році. Статистичний збірник. Київ: ДССУ. 2015. URL: ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2015/zb/07/zb_pu14.zip
12. Праця України у 2015 році. Статистичний збірник. Київ: ДССУ. 2016. URL: ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2016/zb/08/zb_pu15w.zip
13. Праця України у 2016 році. Статистичний збірник. Київ: ДССУ, 2017. URL: ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2017/zb/08/zb_pracia_2016_w.zip
14. Праця України у 2017 році. Статистичний збірник. Київ: ДССУ, 2018. URL: ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/07/zb_pu2017_w.rar
15. Праця України у 2018 році. Статистичний збірник. Київ: ДССУ, 2019. URL: ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/08/zb_pu2018_xl.7z
16. Праця України у 2019 році. Статистичний збірник. Київ: ДССУ. 2020. URL: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/08/zb_Pracia2019.pdf

O. Yarosh

MODERN RISKS IN THE FIELD OF SALARY DEPENDENCE ON WORKING CONDITIONS AND INSTRUMENTS FOR THEIR MINIMIZATION

Summary

The article considers the modern features of the formation and development of risks in the field of wage dependence and its conditions. Theoretical and practical aspects of the relationship and interdependence of wages and working conditions are considered, which allowed to determine the main factors that determine them. According to the criterion of origin, the identified factors were grouped into three main groups, namely: individual, production and institutional. Based on the analysis of official statistical information using regression analysis methods, it was found that there is no close relationship between wages and their conditions. The general risks of modern development of the sphere of dependence of wages and its conditions were determined, which included: transfer of the main part of wages by employers to non-permanent payments; low connection between working conditions and its payment at enterprises that actually use technologies with difficult working conditions; deepening problems in the field of scientifically sound labor rationing. The most complex risks in the studied area from the standpoint of employment of the employee in the workplace, which were grouped into three main groups: risks from the position of the employed population, the risks of employers and risks from the standpoint of the state. Risks for employees include: long-term work in workplaces with harmful working conditions, regardless of the level of its payment; short-term work in difficult working conditions with low pay; employment in jobs with harmful working conditions and high wages. The key risks for employers are: setting wages for employees depending on its average size, regardless of the level of complexity of working conditions; implementation of the wage system, without taking into account employment standards; increase in the share of additional wages. The most difficult risks for the state include: regression of the social insurance system; reducing the identification of jobs with difficult and harmful working conditions; reduction of public expenditures to ensure the functioning and development of the occupational medicine system. The main tools for minimizing risks in the field of wage dependence and working conditions at the national level are proposed, which include: formation and implementation of a system for monitoring harmful and dangerous employment conditions and their consequences; creation of a system of control and decision-making in the field of preventing the spread of harmful and dangerous working conditions; creation of a system to prevent the spread of employment in harmful and dangerous working conditions; deepening of legislative regulation of the labor rationing system; improving the system of occupational medicine; ensuring access to and transparency of information on the spread of jobs with difficult and harmful employment conditions and wages in them.

Keywords: pay; employment; harmful working conditions; wages; risks; risk minimization instruments.

References

1. Libanova, E.M. (2017), Liuds'kyj rozvytok v Ukraini: instytutsijne pidgruntia sotsial'noi vidpovidal'nosti [Human Development in Ukraine: Institutional Grounds of Social Responsibility], Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the NAS of Ukraine, Kyiv, Ukrainy.
2. Kolot, A. M. Daniuk, V.M. and Herasymenko, O. O. (2017), Hidna pratsia: imperatyvy, ukrains'ki realii, mekhanizmy zabezpechennia : monohrafiia [Decent work: imperatives, Ukrainian realities, support mechanisms], KNEU, Kyiv, Ukrainy.
3. Tsymbaliuk, S. O. (2019), Hidna oplata pratsi: teoretyko-metodolohichni zasady ta mekhanizm realizatsii [Decent pay: theoretical and methodological principles and implementation mechanism], KNEU, Kyiv, Ukrainy.
4. Yaremko, I. J. (2010), “Methodological aspects of determining the effectiveness of improving working conditions at the macroeconomic level”, Modeliuvannia rehional'noi ekonomiky, vol. 1, pp. 74-79.
5. Mohyl'nyj, O.M. Kostrytsia, V.I. and Vitriak, T.B. (2016), “Public regulatory policy impacts on human development through improving the conditions for decent work: the regional aspect”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5069 (Accessed 25 July 2021).
6. Novak, I.M. and Kotova, N.I. (2011) “Formation of a modern system of occupational safety and health in Ukraine”, Demohrafiia ta sotsial'na ekonomika, vol. 1(15), pp. 110–117.
7. State Statistics Service of Ukraine (2011), Pratsia Ukrainy u 2010 rotsi. Statystychnyj zbirnyk [Labor of Ukraine in 2010. Statistical yearbook], Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, Кyiv, Ukraine, available at: ukrstat.gov.ua/druk/katalog/pracia/prU_2010.zip (Accessed 25 July 2021).
8. State Statistics Service of Ukraine (2012), Pratsia Ukrainy u 2011 rotsi. Statystychnyj zbirnyk [Labor of Ukraine in 2011. Statistical yearbook], Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, Кyiv, Ukraine, available at: ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2012/08_2012/zb_prU_2011.zip (Accessed 25 July 2021).
9. State Statistics Service of Ukraine (2013), Pratsia Ukrainy u 2012 rotsi. Statystychnyj zbirnyk [Labor of Ukraine in 2012. Statistical yearbook], Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, Кyiv, Ukraine, available at: ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2013/sb/07_13/zb_prU_2012.zip (Accessed 25 July 2021).
10. State Statistics Service of Ukraine (2014), Pratsia Ukrainy u 2013 rotsi. Statystychnyj zbirnyk [Labor of Ukraine in 2013. Statistical yearbook], Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, Кyiv, Ukraine, available at: ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2014/zb/07/zb_prU_2013.zip (Accessed 25 July 2021).
11. State Statistics Service of Ukraine (2015), Pratsia Ukrainy u 2014 rotsi. Statystychnyj zbirnyk [Labor of Ukraine in 2014. Statistical yearbook], Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, Кyiv, Ukraine, available at: ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2015/zb/07/zb_pu14.zip (Accessed 25 July 2021).
12. State Statistics Service of Ukraine (2016), Pratsia Ukrainy u 2015 rotsi. Statystychnyj zbirnyk [Labor of Ukraine in 2015. Statistical yearbook], Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, Кyiv, Ukraine, available at: ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2016/zb/08/zb_pu15w.zip (Accessed 25 July 2021).
13. State Statistics Service of Ukraine (2017), Pratsia Ukrainy u 2016 rotsi. Statystychnyj zbirnyk [Labor of Ukraine in 2016. Statistical yearbook], Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, Кyiv, Ukraine, available at: ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2017/zb/08/zb_pracia_2016_w.zip (Accessed 25 July 2021).
14. State Statistics Service of Ukraine (2018), Pratsia Ukrainy u 2017 rotsi. Statystychnyj zbirnyk [Labor of Ukraine in 2017. Statistical yearbook], Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, Кyiv, Ukraine, available at: ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/07/zb_pu2017_w.rar (Accessed 25 July 2021).
15. State Statistics Service of Ukraine (2019), Pratsia Ukrainy u 2018 rotsi. Statystychnyj zbirnyk [Labor of Ukraine in 2018. Statistical yearbook], Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, Кyiv, Ukraine, available at: ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/08/zb_pu2018_xl.7z (Accessed 25 July 2021).
16. State Statistics Service of Ukraine (2020), Pratsia Ukrainy u 2019 rotsi. Statystychnyj zbirnyk [Labor of Ukraine in 2019. Statistical yearbook], Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, Кyiv, Ukraine, available at: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/08/zb_Pracia2019.pdf (Accessed 25 July 2021).

№ 8 2021

Дата публікації: 2021-08-27

Кількість переглядів: 721

Відомості про авторів

О. М. Ярош

к. е. н., провідний науковий співробітник відділу дослідження ризиків у сфері зайнятості населення, Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України

O. Yarosh

PhD in Economics, Senior Researcher of the Department of Risk Research in the Field of Employment, Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0001-8413-1750

Як цитувати статтю

Ярош О. М. Сучасні ризики у сфері залежності оплати праці від її умов та інструменти їх мінімізації. Ефективна економіка. 2021. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9175 (дата звернення: 17.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.101

Yarosh, O. (2021), “Modern risks in the field of salary dependence on working conditions and instruments for their minimization”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9175 (Accessed 17 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.101

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.