EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕЛЮВАННЯ ПРІОРИТЕТІВ УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРОЮ ПІДПРИЄМНИЦТВА З УРАХУВАННЯМ РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ ЗМІНИ СПОЖИВЧИХ ПЕРЕВАГ ТА ЦИФРОВІЗАЦІЇ
І. А. Гнатенко, Л. В. Cухомлин, І. Г. Бачкір, О. С. Парохненко

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.1

УДК: 330.341.2:338.242.2

І. А. Гнатенко, Л. В. Cухомлин, І. Г. Бачкір, О. С. Парохненко

МОДЕЛЮВАННЯ ПРІОРИТЕТІВ УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРОЮ ПІДПРИЄМНИЦТВА З УРАХУВАННЯМ РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ ЗМІНИ СПОЖИВЧИХ ПЕРЕВАГ ТА ЦИФРОВІЗАЦІЇ

Анотація

В статті розглянуто моделювання пріоритетів управління інфраструктурою підприємництва з урахуванням ринку праці в умовах зміни споживчих переваг та цифровізації. Доведено, що для реалізації методології формування державних пріоритетів неоінноваційного розвитку підприємництва необхідною є наявність мережі інноваційної інфраструктури, раціонально імплементованої в інституціональну матрицю, елементи якої будуть забезпечувати її стійкість та адаптивність відповідно турбулентності зовнішнього середовища. Визначено, що це дозволить усунути комунікаційні розриви між інститутами матриці, підвищити доступність підприємців до технологічних, управлінських, інформаційних, інвестиційних, трудових та інших ресурсів – інакше кажучи, ресурсів підприємницької діяльності, без яких неможливим є процес відтворення у національній економіці. Низька готовність вітчизняної інституціональної матриці забезпечувати дифузію інновацій засобами наявних інфраструктурних елементів провокує інертний розвиток підприємництва. Систематизовано дані елементи.

Ключові слова: моделювання; пріоритети; управління інфраструктурою підприємництва; ринок праці; зміна споживчих переваг; цифровізація.

Література

1. Воронько-Невіднича Т. В., Лєщин Д. І., Василенко М. В. Управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах нестабільного ринкового середовища. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. № 15. С. 23-27.
2. Гнатенко І. Методологічні аспекти розвитку інноваційного підприємництва: теорія та практика : монографія. Харків : СГ НТМ «Новий курс», 2019. 253 с.
3. Гнатенко І. А. Визначення інновацій як інструментарію національного підприємництва. Науковий вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Серія «Економіка». 2018. Т. 23. Вип. 5 (70). С. 38-42.
4. Гнатенко І. Вплив національного інноваційного підприємництва на сталий розвиток ринку праці. Вісник Херсонського державного університету. 2018. № 32. С. 69–72.
5. Гнатенко І.А. Методологічні основи інституціонального аналізу національної системи інноваційного підприємництва. Науковий журнал «Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії». 2018. № 6 (18). С. 70-74.
6. Сковоринська О. І., Попова Ю. М. Стандартизація як фактор підвищення якості та ефективності української логістики. Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління. Серія «Економіка». 2017. № 4 (77). С. 145-152.
7. Brockova K., Rossokha V., Chaban V., Zos-Kior M., Hnatenko I., Rubezhanska V. Economic mechanism of optimizing the innovation investment program of the development of agro-industrial production. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2021. Vol. 43. No. 1. P. 129-135.
8. Hutorov A. O., Hutorova O O., Lupenko Yu. O., Yermolenko O. A., Voronko-Nevidnycha T. V. Modeling of the Cycle of Reproduction Process in the Agrarian Sector of Economy (Ukraine). Revista Espacios. 2019. Vol. 40. No. 7. P. 19.
9. Rakhmetulina Z., Pokataieva O., Trokhymets O., Hnatenko I., Rubezhanska V. Optimization of the structure of an innovative cluster on a competitive basis in a free market. Financial and credit activities: problems of theory and practice. 2020. Vol. 4. No.35. P. 238-247.
10. Zos-Kior M., Hnatenko I., Isai O., Shtuler I., Samborskyi O., Rubezhanska V. Management of Efficiency of the Energy and Resource Saving Innovative Projects at the Processing Enterprises. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2020. Vol.42. No.4. P. 504-515.

I. Hnatenko, L. Sukhomlyn, I. Bachkir, O. Parohnenko

MODELING THE PRIORITIES OF BUSINESS INFRASTRUCTURE MANAGEMENT TAKING INTO ACCOUNT THE LABOR MARKET IN THE CONTEXT OF CHANGING CONSUMER PREFERENCES AND DIGITALIZATION

Summary

The article considers modeling of business infrastructure management priorities taking into account the labor market in the conditions of changing consumer preferences and digitalization. It is substantiated that the implementation of the methodology of formation of state priorities of neo - innovative development of entrepreneurship depends on the efficiency of the existing infrastructural elements in the national economy. That is why the development and stable functioning of infrastructure is one of the most important systemic factors of sustainable economic growth, the formation of competitive advantages of the state, ensuring national security. In addition, it is important in the effective formation of state priorities for business development under the scenario "New Innovation Course" is to provide its staff with a high level of qualifications and experience capable of developing and implementing the proposed scenario. It is proved that for the implementation of the methodology of formation of state priorities of neo-innovative development of entrepreneurship it is necessary to have a network of innovation infrastructure, rationally implemented in the institutional matrix, the elements of which will ensure its stability and adaptability to environmental turbulence. It is determined that this will eliminate communication gaps between the institutions of the matrix, increase the availability of entrepreneurs to technological, managerial, informational, investment, labor and other resources - in other words, business resources, without which the process of reproduction in the national economy is impossible. The low readiness of the domestic institutional matrix to ensure the diffusion of innovations by means of existing infrastructural elements provokes the inert development of entrepreneurship. These elements are systematized, namely: low ability of industrial enterprises to implement innovative activities due to lack of support from the state; production by domestic enterprises of low quality products, which in any way, including using unscrupulous "parasitic" marketing policy, they try to distribute in the consumer market; low interest of industrial enterprises in retaining narrowly qualified workers with specific knowledge and engineering skills, which leads to staff turnover and demotivates workers to realize their innovative talents.

Keywords: modeling; priorities; business infrastructure management; labor market; changing consumer preferences; digitization.

References

1. Voronko-Nevidnycha, T.V., Leshchyn, D.I. and Vasylenko, M.V. (2018), “Management of enterprise competitiveness in an unstable market environment”, Hlobalʹni ta natsionalʹni problemy ekonomiky, vol. 15, pp. 23-27.
2. Hnatenko, I. (2019). “Methodological aspects of innovative entrepreneurship development: theory and practice” : monograph. Kharkiv: “New Course”. 253 с.
3. Hnatenko, I. (2018), “Definition of innovations as tools of national entrepreneurship”, Naukovyy visnyk Odesʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova. Seriya “Ekonomika”, vol. 23, 5 (70), pp. 38-42.
4. Hnatenko, I. (2018), “The Impact of National Innovative Entrepreneurship on Sustainable Development of the Labor Market”, Visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu-Bulletin of the Kherson State University, vol. 32, pp. 69-72.
5. Hnatenko, I. (2018), “Methodological bases of institutional analysis of the national system of innovative entrepreneurship”, Ekonomichnyj visnyk Zaporizjkoji derzhavnoji inzhenernoji akademiji-Economic Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy, vol. 6(18), pp. 70-74.
6. Skovorynska, O.I. and Popova, Y.M. (2017), “Standardization as a factor in improving the quality and efficiency of Ukrainian logistics”, Menedzher. Visnyk Donetsʹkoho derzhavnoho universytetu upravlinnya. Seriya «Ekonomika», vol. 4 (77), pp. 145-152.
7. Brockova, K., Rossokha, V., Chaban, V., Zos-Kior, M., Hnatenko, I. and Rubezhanska, V. (2021), “Economic mechanism of optimizing the innovation investment program of the development of agro-industrial production”, Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, vol. 43.1, pp. 129-135.
8. Hutorov, A. O., Hutorova, O O., Lupenko, Yu. O., Yermolenko, O. A. and Voronko-Nevidnycha, T. V. (2019), “Modeling of the Cycle of Reproduction Process in the Agrarian Sector of Economy (Ukraine)”, Revista Espacios, vol. 40.7, pp. 19.
9. Rakhmetulina, Z., Pokataieva, O., Trokhymets, O., Hnatenko, I. and Rubezhanska, V. (2020), “Optimization of the structure of an innovative cluster on a competitive basis in a free market”, Financial and credit activities: problems of theory and practice, vol. 4.35, pp. 238-247.
10. Zos-Kior, M., Hnatenko, I., Isai, O., Shtuler, I., Samborskyi, O. and Rubezhanska, V. (2020). “Management of Efficiency of the Energy and Resource Saving Innovative Projects at the Processing Enterprises”, Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, vol. 42.4, pp. 504-515.

№ 9 2021

Дата публікації: 2021-09-30

Кількість переглядів: 5602

Відомості про авторів

І. А. Гнатенко

д. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва та бізнесу, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна

I. Hnatenko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship and Business, Kyiv National University of Technologies and Design, Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0002-0254-2466


Л. В. Cухомлин

к. т. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук, Україна

L. Sukhomlyn

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Ukraine, Kremenchuk

ORCID:

0000-0001-9511-5932


І. Г. Бачкір

к. е. н., асистент кафедри менеджменту, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук, Україна

I. Bachkir

PhD in Economics, Assistant of the Department of Management, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Ukraine, Kremenchuk

ORCID:

0000-0001-5411-3770


О. С. Парохненко

старший викладач кафедри менеджменту, Національний транспортний університет, м. Київ, Україна

O. Parohnenko

Senior Lecturer of the Department of Management, National Transport University, Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0002-4369-4327

Як цитувати статтю

Гнатенко І. А., Cухомлин Л. В., Бачкір І. Г., Парохненко О. С. Моделювання пріоритетів управління інфраструктурою підприємництва з урахуванням ринку праці в умовах зміни споживчих переваг та цифровізації. Ефективна економіка. 2021. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9250 (дата звернення: 23.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.1

Hnatenko, I., Sukhomlyn, L., Bachkir, I. and Parohnenko, O. (2021), “Modeling the priorities of business infrastructure management taking into account the labor market in the context of changing consumer preferences and digitalization”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9250 (Accessed 23 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.1

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.