EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК КЛЮЧОВА СКЛАДОВА СИСТЕМИ КОМУНІКАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ
А. О. Князевич, Л. А. Дяченко, С. О. Крайчук, С. М. Демидюк

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.4

УДК: 338.001.36

А. О. Князевич, Л. А. Дяченко, С. О. Крайчук, С. М. Демидюк

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК КЛЮЧОВА СКЛАДОВА СИСТЕМИ КОМУНІКАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Анотація

У статті розглянуто проблеми інфраструктурного забезпечення туристичної галузі, її цифровізації на основі комунікаційного менеджменту. Шлях до реструктуризації національної економіки в складних соціально-економічних умовах України ґрунтується на спрямуванні до інноваційного типу розвитку, який передбачає характерне для постіндустріального суспільства прагнення до домінування процесів софтизації, тобто перетворення нематеріальних ресурсів у найважливіший фактор економічного зростання поряд зі збільшенням ролі сфери послуг. Використання інформаційно-комунікативних технологій в управлінні суб’єктами підприємництва формують технологічну базу розвитку туристичної галузі XXI ст. За останні роки світовий ринок туристичних послуг зазнав якісних і кількісних змін, завдяки використанню і подальшому удосконаленню інформаційних технологій та впливу пандемії.

Ключові слова: комунікативний менеджмент; менеджмент туризму; інформаційні технології; туристичні потоки; туристичний продукт.

Література

1. Афонченкова Т.М., Булюк О.В., Масенко Б.П., Панченко Ю.В., Федотова Н.В. Менеджмент і маркетинг туризму: навч. посіб. К.: Ліра-К, 2012. 364 с.
2. Банько В.Г. Туристська логістика: навч. посіб. К.: Дакор, КНТ, 2008. 204 с.
3. Бебик В.М. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік рилейшнз: моногр. К.: МАУП, 2015. 438 с.
4. Жигайло Н.І. Комунікативний менеджмент: навч. посіб. Львів: Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. 368 с
5. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні: навч. посіб. Чернівці: Зелена Буковина, 2003. 312 с.
6. Князевич А.О. Управління інфраструктурним забезпеченням інноваційного розвитку економіки: моногр. Рівне: Волинські обереги, 2018. 362 с.
7. Князевич А.О., Крайчук О.В., Дяченко Л.А. Закордонний досвід формування та активізації діяльності технопаркових структур. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал. № 8(36). Острог: Вид-во НаУОА, 2018. С. 24–32.
8. Комащенко І.І. Комунікаційний менеджмент та механізми його реалізації для презентації інноваційних проектів. Наукові записки інституту журналістики. Т. 1(70). 2018. С. 53-61.
9. Кудла Н.Є. Менеджмент туристичного підприємства: підруч. К.: Знання, 2012. 343 с.
10. Лукашевич М.П., Шандор Ф.Ф. Соціологія масової комунікації: підруч. 2-ге вид., переробл. і доповн. К.: Знання, 2015. 367 с.
11. Любченко Н.Л. Система комунікаційного менеджменту підприємства // Інноваційна економіка: науково-виробничий журнал. 2013. №10 (48). С. 40-45.
12. Макарова М.В. Комунікації в туризмі: основи дослідження, види та шляхи розвитку. Ефективна економіка. № 1, 2017. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5832
13. Мальська М.П., Худо В.В. Туристичний бізнес: теорія і практика: навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2007. 424 с.
14. Мельниченко С.В. Інформаційні технології в туризмі: теорія, методологія, практика: моногр. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. 493 с.
15. Орел В.М., Краля В.Г. Роль комунікацій в управлінні підприємством. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 2016. Вип. 174. С. 60–66.
16. Смок І.І., Леонідов І.Л. Інноваційний розвиток інфраструктури туризму в Україні. Науковий прогрес на межі тисячоліть. 2009. Режим доступу: http://www.rusnauka.com/ 16_NPRT_2009/Economics/47462.doc.htm.
17. Холод О.М. Комунікаційні технології: підруч. К.: Центр учбової літератури. 2013. 211 с.
18. Хлєбнікова А.А. Комунікативний менеджмент як найважливіший компонент державного управління в умовах глобалізації: теоретико-методологічний контекст. Державне будівництво. 2013. № 1. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2013_1_13.
19. Школа І.М., Ореховська Т.М., Козменко І.Д., Лошенюк І.Р., Кравчук Р.В. Менеджмент туристичної індустрії: навч.посіб. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2003. 662 с.
20. Юхновська Ю.О. Формування та розвиток потенціалу туристичної галузі: регіональний аспект : монографія. Запоріжжя. Просвіта, 2020. 312 с.
21. Юхновська Ю. О., Головкова Л.С. Оцінка якості стратегії розвитку туристичної галузі регіонів України. Підприємництво та інновації. Київ, 2019. Вип. №9, C. 18-23.
22. Kniazevych A., Olikhovskyi V., Olikhovska M. Clustering of the economy as a means of developing an innovation infrastructure. Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 7. No. 3 June. 2021. P. 134-139.

A. Kniazevych, L. Dyachenko, S. Kraychuk, S. Demydiuk

INFORMATION TECHNOLOGIES AS A KEY COMPONENT OF THE SYSTEM OF COMMUNICATIVE MANAGEMENT OF ENTERPRISES IN THE TOURIST INDUSTRY

Summary

The article considers the problems of infrastructural support of the tourist industry, its digitalization on the basis of communication management. The path to restructuring the national economy in the difficult socio-economic conditions of Ukraine is based on the direction of innovative type of development, which involves the characteristic post-industrial society's desire to dominate softness processes, in the transformation of intangible resources into a key factor of economic growth.
The purpose of the study is to develop recommendations for further development of communication management of the tourism industry, to develop the recommendations for the implementation and use of information and communication infrastructure of tourism, and prospects for improving its efficiency.
Methods. The scientific and methodological basis is modern theories of enterprise management in market conditions. In the process of research, the methods of theoretical generalization, system and logical approach, analysis and synthesis, observation were used. The information base of the study was the regulations of Ukraine, monographs and periodicals of foreign and domestic scientists on the topic of the study, the experience of leading enterprises of Ukraine.
Results. The result of the study is the development of recommendations for the establishment of an effective innovative tourism infrastructure. The use of information and communication technologies in the management of business entities, which form the technological basis for the development of the tourism industry of the XXI century, is described. The use of information technology systems by each segment of tourism and their significance for all components of tourism, especially during a pandemic, are shown. The article emphasizes that the gradual improvement of the organization of management of the tourism industry is provided through the use of automated management systems and digitization of industries.
Prospects for further research may be the development of communication models of tourism enterprises, taking into account trends in the cluster economy and the economy of cooperation, the definition of a comprehensive system of indicators of its effectiveness.

Keywords: communicative management; tourism management; information technologies; tourist flows; tourist product.

References

1. Afonchenkova, T.M., Buliuk, O.V., Masenko, B.P., Panchenko, Yu.V. and Fedotova, N.V. (2012), Menedzhment i marketynh turyzmu [Tourism management and marketing], Lira-K, Kyiv, Ukraine.
2. Ban'ko, V.H. (2008), Turysts'ka lohistyka [Tourist Logistics], Dakor, KNT, Kyiv, Ukraine.
3. Bebyk, V.M. (2005), Informatsijno-komunikatsijnyj menedzhment u hlobal'nomu suspil'stvi: psykholohiia, tekhnolohii, tekhnika pablik rylejshnz [Information and Communication Management in the Global Society: Psychology, Technology, Public Relations Technology], Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv, Ukraine.
4. Zhyhajlo, N.I. (2012), Komunikatyvnyj menedzhment [Communicative management], Lviv National University named after Ivan Franko, Lviv, Ukraine.
5. Kyfiak, V.F. (2003), Orhanizatsiia turystychnoi diial'nosti v Ukraini [Organization of tourist activity in Ukraine], Zelena Bukovyna, Chernivtsi, Ukraine.
6. Kniazevych, A.O. (2018), Upravlinnia infrastrukturnym zabezpechenniam innovatsijnoho rozvytku ekonomiky [Management of infrastructure support of innovative development of economy], Volyns'ki oberehy, Rivne, Ukraine.
7. Kniazevych, A.O., Krajchuk, O.V. and Diachenko L.A. (2018), “Foreign experience in the formation and intensification of technopark structures”, Naukovi zapysky Natsional'noho universytetu “Ostroz'ka akademiia”, vol 8(36), pp. 24–32.
8. Komashchenko, I.I. (2018), “Communication Management and Mechanisms for its Implementation for Presenting Innovation Projects”, Naukovi zapysky instytutu zhurnalistyky, vol. 1(70), pp. 53–61.
9. Kudla, N.Ye. (2012), Menedzhment turystychnoho pidpryiemstva [Management of a tourist enterprise], Znannia, Kyiv, Ukraine.
10. Lukashevych, M.P. and Shandor, F.F. (2015), Sotsiolohiia masovoi komunikatsii [Sociology of mass communication], Znannia, Kyiv, Ukraine.
11. Lyubchenko, N. L. (2013), “System of communication management of the enterprise”, Innovatsiyna Ekonomika, vol. 10(48), pp. 40–45.
12. Makarova, M.V. (2017), “Communications in tourism: basics of research, types and ways of development”, Efektyvna ekonomika, vol 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5832 (Accessed 3 Aug 2021).
13. Mal's'ka, M.P. and Khudo, V.V. (2007), Turystychnyj biznes: teoriia i praktyka [Tourism business: theory and practice], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
14. Mel'nychenko, S.V. (2007), Informatsijni tekhnolohii v turyzmi: teoriia, metodolohiia, praktyka [Information technologies in tourism: theory, methodology, practice], Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine.
15. Orel, V. M. and Kralya, V. G. (2016), “The role of communication in enterprise management”, Visnyk Kharkivskoho Natsionalnoho Tekhnichnoho Universytetu Silskoho Hospodarstva Imeni Petra Vasylenka, vol. 174, pp. 60–66.
16. Smok, I.I. and Leonidov, I.L. (2009), “Innovative development of tourism infrastructure in Ukraine”, Scientific progress at the turn of the millennium, available at: http://www.rusnauka.com/ 16_NPRT_2009/Economics/47462.doc.htm. (Accessed 8 September 2020).
17. Kholod, O.M. (2013), Komunikatsijni tekhnolohii [Communication technologies], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
18. Khliebnikova, A.A. (2013), “Communicative management as the most important component of public administration in the context of globalization: theoretical and methodological context”, Derzhavne budivnytstvo, vol. 1, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2013_1_13 (Accessed 21 May 2019).
19. Shkola, I.M., Orekhovs'ka, T.M., Kozmenko, I.D., Losheniuk, I.R. and Kravchuk, R.V. (2003), Menedzhment turystychnoi industrii [Management of the tourism industry], Kyiv National University of Trade and Economics, Chernivtsi, Ukraine.
20. Yukhnovs'ka, Yu.O. (2020), Formuvannia ta rozvytok potentsialu turystychnoi haluzi: rehional'nyj aspekt [Formation and development of the potential of the tourism industry: regional aspect], Prosvita, Zaporizhzhia, Ukraine.
21. Yukhnovs'ka, Yu. O. and Holovkova, L.S. (2019), “Otsinka iakosti stratehii rozvytku turystychnoi haluzi rehioniv Ukrainy”, Entrepreneurship and innovation, vol. 9, pp. 18–23.
22. Kniazevych, A., Olikhovskyi, V. and Olikhovska, M. (2021), “Clustering of the economy as a means of developing an innovation infrastructure”, Baltic Journal of Economic Studies, vol. 7, no. 3, pp. 134–139.

№ 9 2021

Дата публікації: 2021-09-30

Кількість переглядів: 6342

Відомості про авторів

А. О. Князевич

д. е. н., професор, декан економічного факультету, ПВНЗ “Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука”, м. Рівне

A. Kniazevych

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Dean of the Faculty of Economics,Private Higher Education Establishment “Academician Stepan Demianchuk International University of Economics and Humanities”

ORCID:

0000-0002-5394-5599


Л. А. Дяченко

к. е. н., доцент, викладач, Львівська обласна Мала академія наук, м. Львів

L. Dyachenko

PhD in Economics, Associate Professor, Lecturer, Lviv Regional Small Academy of Sciences

ORCID:

0000-0002-6059-8505


С. О. Крайчук

к. т. н., доцент, доцент кафедри економіки та управління бізнесом, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

S. Kraychuk

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Management of business, Rivne State University of Humanities

ORCID:

0000-0001-9756-1979


С. М. Демидюк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, ПВНЗ “Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука”, м. Рівне

S. Demydiuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management, Private Higher Education Establishment “Academician Stepan Demianchuk International University of Economics and Humanities”

ORCID:

0000-0001-7911-7460

Як цитувати статтю

Князевич А. О., Дяченко Л. А., Крайчук С. О., Демидюк С. М. Інформаційні технології як ключова складова системи комунікативного менеджменту підприємств туристичної галузі. Ефективна економіка. 2021. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9253 (дата звернення: 23.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.4

Kniazevych, A., Dyachenko, L., Kraychuk, S. and Demydiuk, S. (2021), “Information technologies as a key component of the system of communicative management of enterprises in the tourist industry”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9253 (Accessed 23 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.4

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.