EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНВЕСТИЦІЇ ДОМОГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ
І. Б. Яців

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.5

УДК: 331.101.262:330.332:640-027.551(477)

І. Б. Яців

ІНВЕСТИЦІЇ ДОМОГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ

Анотація

У статті розкрито зміст інвестицій у людський капітал, здійснюваних домогосподарствами. Людський капітал розглядається як запас знань, кваліфікації, професійних навичок, здоров’я, здібностей, мотивацій осіб, задіяних у суспільному виробництві. Основними інвестиціями в людський капітал прийнято вважати витрати на освіту, охорону здоров’я, мобільність (пошук роботи, зокрема через міграцію). Зазначено, що домогосподарства, інвестуючи в людський капітал, виконують низку важливих функцій – відновлювану (репродуктивну, відтворення і збереження здоров’я), економічну, соціальну. Інвестування домогосподарств у людський капітал здійснюється у формі затрат коштів та часу.
Запропоновано оцінювати характер інвестиційної активності домогосподарств на основі показників здійснюваних ними витрат. У структурі цих витрат відображаються підходи домогосподарств до інвестування формування та розвитку людського капіталу. Однак до інвестицій не слід відносити витрати на фізіологічні потреби, які лише підтримують працездатність людини. Наприклад, інвестиціями не можна вважати ту частину витрат на харчування, яка необхідна для підтримання життєдіяльності особи.
Для аналізу витрат домогосподарств використані дані статистичного обстеження, здійснюваного Державною службою статистики України. Встановлена консервативність поведінки домогосподарств при здійсненні витрат, що можуть розглядатися як інвестиції в людський капітал. Показана тісна пряма залежність між обсягом цих витрат та рівнем доходів домогосподарств.
Невисокий рівень доходів переважної більшості домогосподарств України обмежує їхні інвестиційні можливості. Інвестування в людський капітал може бути удосконалене через оптимізацію джерел і напрямів інвестування. Додаткові можливості відкриваються в рамках інвестиційного партнерства домогосподарств, суб’єктів бізнесу, органів державної влади та місцевого самоврядування в рамках реалізації цільових програм у сфері освіти, охорони здоров’я, розвитку соціальної інфраструктури.

Ключові слова: людський капітал; домогосподарства; інвестиції; витрати домогосподарств; інвестиційне партнерство.

Література

1. Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням України: статистичний збірник. Державна служба статистики України, 2021 [веб-сайт]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/07/Zb_Bsph_2020.pdf (дата звернення 10.08.2021).
2. Барчук В.П. Інвестиції як передумова ефективності людського капіталу. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2014. Вип. 10(2). С. 279–286.
3. Біліченко О.С. Інвестиції в людський капітал. Вісник ХНАУ. Серія: Економічні науки. 2015. № 1. С. 97–102.
4. Бутнік-Сіверський О.Б., Орлюк О.П., Падучак Б.М., Шульпін І.Л. Оцінка людських ресурсів, людського потенціалу та людського капіталу (методико-правовий аспект з урахуванням зарубіжного досвіду) : монографія Київ : Інтерсервіс, 2014. 157 с.
5. Витрати і ресурси домогосподарств України у 2020 році (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України) : статистичний збірник. Державна служба статистики України, 2021 [веб-сайт]. Київ, 2021. Ч. 1. 449 с. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/06/vrd_20_ue.pdf (дата звернення: 20.08.2021).
6. Головніна О.Г. Управління людським капіталом: теорія, методологія, практика : монографія. Київ : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2019. 476 с.
7. Грішнова О.А., Дорош О.В., Шурпа С.Я. Інвестування в людський капітал у системі чинників забезпечення гідної праці : монографія / за ред. О.А. Грішнової. Київ : КНЕУ, 2015. 222 с.
8. Грошові перекази в Україну. Національний банк України, 2021. URL: https://bank.gov.ua/files/ES/Perekaz_y.pdf (дата звернення: 26.08.2021).
9. Жуков С.А., Зеліч В.В., Сойма С.Ю. Людський капітал в економічній системі сучасного суспільства: механізм формування, інвестиції та перспективи розвитку в Україні. Вісник економічної науки України. 2019. № 2. С. 105-109.
10. Ільїна А.О. Вплив інвестицій у людський капітал на економічний і соціальний розвиток країни. Науковий погляд: економіка та управління. 2019. № 3. С. 72-80.
11. Коденська М.Ю., Нестерчук Ю.О., Соколюк С.Ю., Соколюк К.Ю. Людський капітал в системі соціально-економічних відносин : монографія Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2017. 172 с.
12. Лисак В.Ю., Семендяк В.М. Сутність інвестицій та особливості інвестування в людський капітал. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. 2018. Вип. 13. С. 298–305.
13. Макконнел К.Р., Брю С.Л. Экономикс : принципы, проблемы и политика. Пер. с 13-го англ. изд. Москва : ИНФРА-М, 1999. 974 с.
14. Мельничук Д.П. Людський капітал: пріоритети модернізації суспільства у контексті поліпшення якості життя населення : монографія. Житомир : Полісся, 2015. 564 с.
15. Міграція в Україні: цифри і факти. Міжнародна організація з міграції, 2019. 17 с. URL: https://iom.org.ua/sites/default/files/iom-ukraine_facts-ukr_2019.pdf (дата звернення: 15.08.2021).
16. Мінімальний продуктовий кошик. Економічний дискусійний клуб, 2021 [веб-сайт]. URL: http://edclub.com.ua/tegy/minimalnyy-produktovyy-koshyk (дата звернення: 20.08.2021).
17. Носик О.М. Людський капітал інноваційного розвитку: економічні основи відтворення : монографія. Харків : Точка. 2016. 489 с.
18. Олієвська М.Г. Джерела фінансування людського капіталу в Україні. Економічний часопис-ХХІ. 2014. № 7-8(1). С. 69-72.
19. Павлюк Т.І. Людський капітал: інвестиції та особливості його формування в Україні. Інноваційна економіка. 2016. № 9-10. С. 125-130.
20. Ревтюк Є.А. Концептуальні основи управління людським капіталом підприємств : монографія. Івано-Франківськ : Сімик, 2015. 246 с.
21. Сафонова В.Є. Інвестиції в освітній ресурс як найважливіша складова інвестицій в людський капітал. Університетські наукові записки. 2010. № 2. С. 344-353.
22. Сахненко О.І. Основні види інвестицій в людський капітал. Ефективна економіка. 2015. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2015/97.pdf (дата звернення: 10.08.2021).
23. Точиліна Ю.Ю. Структура людського капіталу та особливості його формування. Економічний простір. 2020. № 160. С. 7–11.
24. Чечель О.М. Державна політика сприяння розвитку інвестицій у людський капітал. Інвестиції: практика та досвід. 2011. № 16. С. 102-105.
25. Sirenko K.Y., Chepurda G.M., Bezuglіy І.V. Economic sufficiency household as the foundation of human capital. Scientific bulletin of Polissia. 2018. № 2(1). P. 203-209.

I. Yatsiv

INVESTMENTS OF UKRAINIAN HOUSEHOLDS IN HUMAN CAPITAL

Summary

The paper deals with the content of investments put in human capital by households. Human capital is regarded as a stock of knowledge, qualifications, professional skills, health, abilities, motivations of humans involved into social production. The expenditures on education, health protection, mobility (i.e. search of job especially due to migration) are considered to be the main investments in human capital. It is stated that households when investing in human capital perform a number of important functions such as renovating (i.e. reproduction and maintaining health), economic, social. Investing of households in human capital is done in the form of costs of fund and time.
It is suggested to estimate the type of household investing activity applying the indexes of expenditures. The structure of these expenditures shows the approaches of households to investing, forming and development of human capital. But we should not consider the expenditures on physiological needs that maintain only the human efficiency to investments. E.g. we cannot consider as an investment the part of food expenditures necessary to maintain the vital activity of a person.
To analyze the household expenditures the data of statistical survey conducted by the State Statistical Service of Ukraine have been used. The conservative behavior of households regarding expenditures which are considered as investments in human capital have been stated. The close direct relationship between the amount of these expenditures and the level of household income has been shown.
The low level of income of the majority of Ukrainian households limits their investing capacity. Investing in human capital can be improved due to optimization of sources and directions of investments. Additional opportunities are provided within the framework of investment household partnerships, business entities, bodies of state and local self-governed authorities when implementing target programs in the field of education, health protection, social infrastructure development.

Keywords: human capital; households; investments; expenditure of households; investment partnership.

References

1. State Statistics Service of Ukraine (2021), “Balances and consumption of the main food products by the population of Ukraine: Statistical yearbook”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/07/Zb_Bsph_2020.pdf (Accessed 10 Aug 2021).
2. Barchuk, V. P. (2014), “Investments as a prerequisite for the effectiveness of human capital”, The actual problems of regional economy development, vol. 10(2), pp. 279–286.
3. Bilichenko, O.S. (2015), “Investment in human capital”, Visnyk KhNAU. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 1, pp. 97–102.
4. Butnik-Siverskyi, O.B., Orliuk, O.P., Paduchak, B.M. and Shulpin, I.L. (2014), Otsinka liudskykh resursiv, liudskoho potentsialu ta liudskoho kapitalu (metodyko-pravovyi aspekt z urakhuvanniam zarubizhnoho dosvidu) [Assessment of human resources, human potential and human capital (methodological and legal aspect based on foreign experience)], Interservis, Kyiv, Ukraine.
5. State Statistics Service of Ukraine (2021), “Expenditure and resources of households of Ukraine in 2020 year (according to sample survey results of living conditions of households in Ukraine): Statistical yearbook”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/06/vrd_20_ue.pdf (Accessed 20 Aug 2021).
6. Holovnina, O.H. (2019), Upravlinnia liudskym kapitalom: teoriia, metodolohiia, praktyka [Human capital management: theory, methodology, practice], SIK HRUP UKRAINA, Kyiv, Ukraine.
7. Hrishnova, O.A., Dorosh, O.V. and Shurpa, S.Ia. (2015), Investuvannia v liudskyi kapital u systemi chynnykiv zabezpechennia hidnoi pratsi [Investing in human capital in the system of factors to ensure decent work], KNEU, Kyiv, Ukraine.
8. National Bank of Ukraine (2021), “Money transfers to Ukraine”, available at: https://bank.gov.ua/files/ES/Perekaz_y.pdf (Accessed 26 Aug 2021).
9. Zhukov, S.A., Zelich, V.V. and Soima, S.Iu. (2019), “Human capital in the economic system of modern society: the mechanism of formation, investment and development prospects in Ukraine”, Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, vol. 2, pp. 105–109.
10. Ilyina, A.O. (2019), “The impact of investments in human capital on the economic and social development of the country”, Naukovyi pohliad: ekonomika ta upravlinnia, vol. 3, pp. 72–80.
11. Kodenska, M.Iu., Nesterchuk, Yu.O., Sokoliuk, S.Iu. and Sokoliuk, K.Iu. (2017), Liudskyi kapital v systemi sotsialno-ekonomichnykh vidnosyn [Human capital in the system of socio-economic relations], Vydavets «Sochinskyi M. M.» Uman, Ukraine.
12. Lysak, V.Iu. and Semendiak, V.M. (2018), “The essence of investment and features of investing in human capital”, Herald Kamianets-Podilsky national Ivan Ohienko university. Economic sciences, vol. 13, pp. 298–305.
13. McConnell, K.R. and Brye, S.L. (1999), Ekonomyks : printsipy, problemy i politika [Economics: principles, problems and policies], INFRA-M, Moscow, Russia.
14. Melnychuk, D.P. (2015), Liudskyi kapital: priorytety modernizatsii suspilstva u konteksti polipshennia yakosti zhyttia naselennia [Human capital: priorities for modernization of society in the context of improving the quality of population life], Polissia, Zhytomyr, Ukraine.
15. International Organization for Migration (2019), Mihratsiia v Ukraini: tsyfry i fakty [Migration in Ukraine: figures and facts], available at: https://iom.org.ua/sites/default/files/iom-ukraine_facts-ukr_2019.pdf (Accessed 15 Aug 2021).
16. Ekonomichnyi dyskusiinyi klub (2021), “Minimum grocery basket”, available at: http://edclub.com.ua/tegy/minimalnyy-produktovyy-koshyk (Accessed 20 Aug 2021).
17. Nosyk, O.M. (2016), Liudskyi kapital innovatsiinoho rozvytku: ekonomichni osnovy vidtvorennia [Human capital of innovative development: economic bases of reproduction], Tochka, Kharkiv, Ukraine.
18. Oliievska, M.H. (2014), “Sources of human capital financing in Ukraine”, Economic annals-XXI, vol. 7-8 (1), pp. 69–72.
19. Pavliuk, T.I. (2016), “Human capital: investment and features of its formation in Ukraine”, Innovatsiina ekonomika, vol. 9–10, pp. 125–130.
20. Revtiuk, Ye.A. (2015), Kontseptualni osnovy upravlinnia liudskym kapitalom pidpryiemstv [Conceptual bases of management of enterprises human capital], Simyk, Ivano-Frankivsk, Ukraine.
21. Safonova, V.Ie. (2010), “Investment in educational resources as the most important component of investment in human capital”, Universytetski naukovi zapysky, vol. 2, pp. 344–353.
22. Sakhnenko, O.I. (2015), “The main types of investment in human capital”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2015/97.pdf (Accessed 10 Aug 2021).
23. Tochylina Yu.Iu. (2020), “Structure of human capital and features of its formation”, Ekonomichnyi prostir, vol. 160, pp. 7–11.
24. Chechel, O.M. (2011), “State policy to promote investment in human capital”, Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 102–105.
25. Sirenko, K.Y., Chepurda, G.M. and Bezuglіy І.V. (2018), “Economic sufficiency household as the foundation of human capital”, Scientific bulletin of Polissia, vol. 2(1), pp. 203–209.

№ 9 2021

Дата публікації: 2021-09-30

Кількість переглядів: 7578

Відомості про авторів

І. Б. Яців

д. е. н., доцент, проректор з наукової роботи, Львівський національний аграрний університет

I. Yatsiv

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Vice-rector for Scientific Work, Lviv National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-2370-6351

Як цитувати статтю

Яців І. Б. Інвестиції домогосподарств України в людський капітал. Ефективна економіка. 2021. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9254 (дата звернення: 23.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.5

Yatsiv, I. (2021), “Investments of ukrainian households in human capital”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9254 (Accessed 23 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.5

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.