EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ДО МІЖНАРОДНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
В. В. Дергачова, І. О. Турчак, О. В. Мартиненко

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.6

УДК: 339.564

В. В. Дергачова, І. О. Турчак, О. В. Мартиненко

РОЗВИТОК ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ДО МІЖНАРОДНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Анотація

У статті розглянуто імплементацію України до міжнародних інтеграційних процесів в контексті їх впливу на розвиток експортного потенціалу підприємств переробної галузі. Визначено вплив пандемії Covid-19 на трансформаційні процеси в міжнародних економічних відносинах та формування нової «безконтактної економіки». Ідентифіковано поняття «експортний потенціал» як економічна категорія, що відображає характер відносин між суб’єктами, які формують і використовують ресурсні можливості розвиту підприємства, і економічний показник або комплекс показників, які надають кількісну оцінку досліджуваному потенціалу, необхідну для здійснення управлінської діяльності підприємства.
Для ідентифікації напрямів та шляхів розвитку експортного потенціалу підприємств переробної галузі України в умовах імплементації до міжнародних інтеграційних процесів, досліджено переробну галузь України за останнє десятиліття, а саме: проаналізовано динаміку обсягу реалізованої переробної продукції, її структуру, обсяг капітальних інвестицій та експорту діяльність підприємств. Виявлено, що саме деревообробна галузь переробної промисловості України є стратегічно перспективним експортоорієнтованим сегментом економіки України, яка за останнє десятиліття змогла успішно пройти крізь кризи та рецесії, наростивши обсяги виробництва. Деревообробна промисловість є також важливою ланкою в інтеграції національної економіки до міжнародних інтеграційних процесів. З огляду на вищезазначене, досліджено експортну діяльність деревообробних підприємств, темпи приросту експорту, обсяги капітальних інвестицій в галузь, індекси фізичного обсягу, середніх цін та умов торгівлі експорту деревини у зовнішній торгівлі України. З метою розвитку експортного потенціалу підприємств переробної галузі, зокрема деревообробного сектору в умовах імплементації до міжнародних інтеграційних процесів та у період формування та запуску «безконтактної економіки», сформовано перелік рекомендаційних заходів, впровадження яких, у довгостроковій перспективі призведе до інтенсивного розвитку як деревообробної галузі, так і переробної промисловості загалом.

Ключові слова: експорт; зовнішньоекономічна діяльність; експортний потенціал; переробні підприємства; інвестиції; безконтактна економіка; інтеграційні процеси; пандемія COVID-19.

Література

1. Проект “Секторальна інтеграція України до ЄС: передумови, перспективи, виклики”. Центр Разумкова, 2020. URL: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2021_sektor_eu_ukr.pdf (дата звернення 31.08.2021).
2. Указ Президента України Про рішення Ради національної безпеки і оборони України “Про Стратегію зовнішньополітичної діяльності України” від 28.08.2021 № 448/2021 // Відомості Верховної Ради України. – 2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/448/2021#Text (дата звернення 01.09.2021).
3. Світова організація торгівлі (СОТ). Постійне представництво України при відділені ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві. URL: https://geneva.mfa.gov.ua/posolstvo/svitova-organizaciya-torgivli-sot (дата звернення 01.09.2021).
4. Угода про асоціацію. Європейська інтеграція // Урядовий портал. URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/yevropejska-integraciya/ugoda-pro-asociacyu (дата звернення 01.09.2021).
5. Відносини Україна-НАТО // Місія України при НАТО. URL: https://nato.mfa.gov.ua/vidnosini-ukrayina-nato (дата звернення 01.09.2021).
6. Тюріна Н. М. Сутнісні характеристики експортного потенціалу / Н.М. Тюріна, Є. О. Шелест // Вісник Хмельницького національного університету. Серія “Економічні науки”. 2009. № 4, Т.З. с. 189-196.
7. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 27.08.2021).
8. Стан промисловості України. Аналітичний центр економічно-правових досліджень та прогнозування. URL: https://fru.ua/images/doc/analitics/Stan_promyslovosti_1-2020.pdf (дата звернення 27.08.2021).
9. МВФ погіршив прогноз падіння ВВП України в 2020 р. URL: https://ua-news.liga.net/economics/news/mvf-pogirshiv-prognoz-padinnya-vvp-ukraini-v-2020-rotsi (дата звернення 27.08.2021).
10. Макогон Ю. В., Мартиненко О. В. Європейський досвід та українські перспективи розвитку експортного потенціалу підприємств деревообробної галузі України. І Міжнародна науково-практична конференція “Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи”, м. Київ, Україна, 23 квітня, 2020 p., с. 134-135.
11. Гужва І. “Дерев'яні” реформи та їх наслідки. URL: https://zn.ua/ukr/promyshliennost/derev-yani-reformi-ta-yih-naslidki-337333_.html (дата звернення 02.09.2021).
12. Дергачов Є. В, Мартиненко О. В. Напрями підвищення ефективності експортної діяльності деревообробних підприємств України. № 5 (2020): Сучасні підходи до управління підприємством. URL: http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/204752 (дата звернення 02.09.2021).

V. Dergachova, I. Turchak, O. Martynenko

DEVELOPMENT OF EXPORT POTENTIAL OF ENTERPRISES IN THE PROCESSING INDUSTRY OF UKRAINE IN CONDITIONS OF IMPLEMENTATION TO INTERNATIONAL INTEGRATION PROCESSES

Summary

The article discusses the implementation of Ukraine's international integration processes in the context of their impact on the development of export potential of processing industries. The impact of the “Covid-19” pandemic on the transformation processes in international economic relations and the formation of a new “low touch economy” is determined. Identified the concept of "export potential" as an economic category, reflecting the relationship between entities that form and use resource opportunities to develop enterprise and economic indicator or set of indicators that provide a quantitative assessment test capacity necessary for the management of the company.
In order to identify areas and ways to develop the export potential of processing industry in Ukraine in terms of implementation of international integration, the research processing industry in Ukraine over the past 10 years’ period is studied, namely: the dynamics of the volume of sold processed products, its structure, the volume of capital investments and exports of enterprises are analyzed. It was found that the wood processing industry of Ukraine is a strategically promising export-oriented segment of Ukraine's economy, which over the past decade has been able to successfully go through crises and recessions, increasing production. The woodworking industry is also an important link in the integration of the national economy into international integration processes. In view of the above, the export activity of woodworking enterprises, export growth rates, volumes of capital investments in the industry, indices of physical volume, average prices and conditions of trade in timber exports in Ukraine's foreign trade are studied. In order to develop the export potential of processing industries, including woodworking sector in terms of the implementation of the international integration process and during the formation and launch of “low touch economy”, generated a list of recommended actions, implementation of which, in the long run lead to intense development as the woodworking industry, as and the processing industry in general.

Keywords: export; foreign economic activity; export potential; processing industry; investments; low touch economy; integration processes; COVID-19.

References

1. Razumkov Center, (2020), Project "Sectoral integration of Ukraine into the EU: preconditions, prospects, challenges", available at: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2021_sektor_eu_ukr (Accessed 31 Aug 2021).
2. President of Ukraine (2021), Decree of the President of Ukraine On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine "On the Strategy of Foreign Policy of Ukraine" dated 28.08.2021 № 448/2021, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/448/2021#Text (Accessed 1 Sept 2021).
3. World Trade Organization (WTO). Permanent Mission of Ukraine to the United Nations and other international organizations in Geneva, available at: https://geneva.mfa.gov.ua/posolstvo/svitova-organizaciya-torgivli-sot (Accessed 1 Sept 2021).
4. Cabinet of Ministers of Ukraine, Association Agreement. European integration, available at: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/yevropejska-integraciya/ugoda-pro-asociacyu (Accessed 1 Sept 2021).
5. Mission of Ukraine to NATO, Ukraine-NATO relations, available at: https://nato.mfa.gov.ua/vidnosini-ukrayina-nato (Accessed 1 Sept 2021).
6. Tiurina, N. M. And Shelest, Ye. O. (2009), “Essential characteristics of export potential”, Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Seriia “Ekonomichni nauky”, vol. 4, pp. 189-196.
7. State Statistics Service of Ukraine, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 27 Aug 2021).
8. Analytical Center for Economic and Legal Research and Forecasting (2020), The state of Ukraine's industry, available at: https://fru.ua/images/doc/analitics/Stan_promyslovosti_1-2020.pdf (Accessed 27 Aug 2021).
9. “The IMF has worsened the forecast of falling GDP of Ukraine in 2020”, [Online], available at: https://ua-news.liga.net/economics/news/mvf-pogirshiv-prognoz-padinnya-vvp-ukraini-v-2020-rotsi (Accessed 27 Aug 2021).
10. Makohon, Yu. V. and Martynenko, O. V. (2020), “European experience and Ukrainian prospects for the development of export potential of enterprises in the woodworking industry of Ukraine”, I Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia “Biznes, innovatsii, menedzhment: problemy ta perspektyvy” [I International Scientific and Practical Conference "Business, Innovation, Management: Problems and Prospects"], Kyiv, Ukraine, pp. 134-135.
11. Huzhva, I. “"Wooden" reforms and their consequences”, [Online], available at: https://zn.ua/ukr/promyshliennost/derev-yani-reformi-ta-yih-naslidki-337333_.html (Accessed 2 Sept 2021).
12. Derhachov, Ye. V. and Martynenko, O. V. (2020), “Directions for increasing the efficiency of export activities of woodworking enterprises of Ukraine”, Suchasni pidkhody do upravlinnia pidpryiemstvom, vol. 5, [Online], available at: http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/204752 (Accessed 2 Sept 2021).

№ 9 2021

Дата публікації: 2021-09-30

Кількість переглядів: 4503

Відомості про авторів

В. В. Дергачова

д. е. н., професор, в.о. завідувача кафедри менеджменту підприємств,Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

V. Dergachova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Enterprise Management,National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

ORCID:

0000-0003-0317-8675


І. О. Турчак

к. ю. н., доцент кафедри підприємництва та маркетингу, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

I. Turchak

PhD in Law, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship and Marketing,Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Institute of Economics and Management

ORCID:

0000-0002-6545-8309


О. В. Мартиненко

аспірант кафедри менеджменту підприємств,Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

O. Martynenko

Postgraduate student, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

ORCID:

0000-0002-7241-024X

Як цитувати статтю

Дергачова В. В., Турчак І. О., Мартиненко О. В. Розвиток експортного потенціалу підприємств переробної галузі України в умовах імплементації до міжнародних інтеграційних процесів. Ефективна економіка. 2021. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9255 (дата звернення: 29.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.6

Dergachova, V., Turchak, I. and Martynenko, O. (2021), “Development of export potential of enterprises in the processing industry of Ukraine in conditions of implementation to international integration processes”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9255 (Accessed 29 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.6

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.