EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ: ДОСЯГНЕННЯ І НЕДОЛІКИ
Ю. М. Когут, Г. Л. Ковач-Румп

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.75

УДК: 336.14:353

Ю. М. Когут, Г. Л. Ковач-Румп

ФІНАНСОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ: ДОСЯГНЕННЯ І НЕДОЛІКИ

Анотація

Формування та використання місцевих бюджетів є одним з невирішених питань у взаємовідносинах між Державним і місцевими бюджетами. Для забезпечення життєдіяльності місцевих бюджетів необхідно не делегувати їм відповідні повноваження, а в законодавчому порядку розмежувати компетенцію , функції та обов’язки держави і органів самоврядування та законодавчо це визначити, що Україна в даний період здійснює, але повільно і не завжди використовує досвід європейських країн. Фінансовою основою розвитку територіальних громад є місцеві бюджети. В процесі реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади функціонування місцевих бюджетів повинно бути спрямоване на активізацію внутрішнього потенціалу, застосування механізмів нарощування доходної бази, забезпечення оптимального використання ресурсів громад та її стабільного економічного розвитку. Особливої актуальності зазначені питання набувають у зв’язку з реалізацією першого етапу адміністративно-територіальної реформи, внесенням змін до Конституції, бюджетного і податкового законодавства України та ряду інших законодавчих актів пов’язаних з цими змінами.
Україна розпочала новий етап розвитку шляхом здійснення реформ у всіх її сферах, серед яких вирізняється реформа управ¬ління державою, в основі якої лежись реформа бюджетно-податкової системи як децентра¬лізація місцевих бюджетів. Фінансова децентралізація є тією рушійною силою, яка дала змогу місцевим громадам почати вирішувати проблеми, що накопичувались десятиліттями, зокрема — це передача значних повноважень і бюджетних ресурсів від державних органів влади до органів місцевого самоврядування, тому що місцева влада краще знається на проблемах своїх територій, ніж центральна і має змогу ефективніше їх вирішувати.

Ключові слова: децентралізація; об’єднані територіальні громади; фінансова децентралізація; держав¬ний бюджет; Бюджетний і Податковий кодекси; міжбюджетні трансферти; податки і збори; доходи і видатки місцевих бюджетів; податкоспроможність; субвенції; дотації.

Література

1. Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 р. № 2456-VI (із змінами і доповненнями на 17.08.21): [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.
2. Закон України «Про державний бюджет України на 2021 рік» . URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2629-20 (дата звернення 17.08. 2021 року
3. Коваленко В. В. Реформування та стратегічний розвиток фінансової системи України / В. В. Коваленко //ScienceRise. – 2015. – № 2(3). – С. 43 – 46.
4. Місцеві бюджети 2020. Експертний аналіз Державного бюджету 2020, URL: https://decentralization.gov.ua/ news/10285 (дата звернення 07.08.2021 року).
5. Офіційний сайт Рахункової палати України URL: https://rp.gov.ua/home/ (дата звернення 07.08. 2021 року).
6. Розвиток державних фінансів України в умовах глобалізації : кол. моногр. / [Луні¬на І. О., Булана О. О., Фролова Н. Б. та ін.] за ред. д. е. н. І. О. Луніной; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН Украї¬ни». - Київ, 2014. - 296 с.
7. Проблеми розвитку фінансової системи України та шляхи їх вирішення: монографія/ М.І. Карлін, Ю.В. Шулик, А.В. Кулай та ін.; за ред. д.е.н. проф. М.І. Карліна. – Луцьк: Вежа-Друк, 2014. – 364 с. ISBN 978-617-7181-15-7.
8. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співчленами, з іншої сторони. [Електронний ресурс] / Урядовий веб-портал. Режим доступу: EUAssociationAgreement_%28body%29.pdf.
9. Еволюція фінансової системи ЄС: виклики та перспективи для України. [Електронний ресурс] / Режим доступу: : http://www. niss.gov.ua/articles/1671.
10. Стратегія розвитку фінансового сектору України 2025 // [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon1.rada. gov.ua/laws/show/5/2020/.
11. Фінансова система національної економіки: проблеми розвитку та управління змінами [Текст]: у 3 т. / за ред. Т. І. Єфименко; Держ. навч.-наук. установа «Акад. фін. упр.». – К.: ДННУ «Акад. фін. упр.», 2012 . – ISBN 978-966-2380-36-1. Т.1 / [Я. Б. Базилюк та ін.]. – 2012. – 892 с.

J. Kogut, H. Kovacs-Rump

FINANCIAL DECENTRALIZATION IN UKRAINE AND ITS IMPACT ON THE FORMATION OF LOCAL BUDGETS: ACHIEVEMENTS AND SHORTCOMINGS

Summary

The formation and use of local budgets is one of the unresolved issues in the relationship between state and local budgets. In order to ensure the viability of local budgets, it is necessary not to delegate relevant powers to them, but to legally delimit the competences, functions and responsibilities of the state and self-government bodies and to determine by law what Ukraine is currently doing, but slowly and not always using European experience. The financial basis for the development of territorial communities is local budgets. In the process of reforming local self-government and territorial organization of power, the functioning of local budgets should be aimed at activating internal capacity, applying mechanisms to increase the revenue base, ensuring optimal use of community resources and its stable economic development. These issues become especially relevant in connection with the implementation of the first stage of administrative-territorial reform, amendments to the Constitution, budget and tax legislation of Ukraine and a number of other legislative acts related to these changes.
The interconnections and interdependencies of budgetary policy and budgetary process in Ukraine have been established. Analyzed recent changes in the budget legislation in 2014-2020 and 2021 years, which directly affect the efficiency of the budget process implementation, considered functions of new participants in the budget process and the first results of reform in the budget sector at regional levels. The main problems at the stage of budget execution include the following problems: significant budget deficits and their financing, significant level of the State debt and complexity of its servicing, uncertainty of the program-targeted method of budgeting.
Ukraine has begun a new stage of development by implementing reforms in all its spheres, among which is the reform of state governance, which is based on the reform of the budget and tax system as the decentralization of local budgets. Financial decentralization is the driving force that has enabled local communities to begin to address the problems that have accumulated over the decades, including the transfer of significant powers and budgetary resources from public to local governments, because local governments are better acquainted with the problems of their territories than central and is able to solve them more effectively.

Keywords: decentralization; united territorial communities; financial decentralization; state budget; fiscal and tax codes; intergovernmental transfers; taxes and fees; revenues and expenditures of local budgets; fiscal capacity; subventions; grants.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), “Budget Code of Ukraine”, Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (Accessed 7 Aug 2021).
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2021), The Law of Ukraine “On the state budget of Ukraine for 2021”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1082-20#Text (Accessed 7 Aug 2021).
3. Kovalenko V. V.(2015), “Reforming and strategic development of the financial system of Ukraine”, ScienceRise, vol. 2(3), pp. 43 – 46.
4. decentralization.gov.ua (2021), “Local budgets 2020, Expert analysis of the State budget 2020”, available at: https://decentralization.gov.ua/news/10285 (Accessed 7 Aug 2021).
5. Official site of the Accounting Chamber of Ukraine (2021), available at: https://rp.gov.ua/home/ (Accessed 7 Aug 2021).
6. Lunina, I. O. Bulana, O. O. and Frolova, N. B. (2014), Rozvytok derzhavnykh finansiv Ukrainy v umovakh hlobalizatsii [Development of public finances of Ukraine in the conditions of globalization], NAS of Ukraine, State Institution «Inst. and predicted. NAS of Ukraine», Kyiv, Ukraine.
7. Carlin, M.I. Shulik, Yu.V. and Kulay, A.V. (2014), Problemy rozvytku finansovoii systemy Ukraiiny ta shliakhy iikh vyrishennia: monoghrafia [Problems of development of the financial system of Ukraine and ways of their solution: monograph], Tower-Printing, Lutsk, Ukraine.
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), “Association Agreement between Ukraine, of the one part, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, of the other part”, [online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text (Accessed 7 Aug 2021).
9. Sharov, O.M. (2014), “Evolution of the EU financial system: challenges and prospects for Ukraine”. [online] available at: http://www.niss.gov.ua/articles/1671 (Accessed 7 Aug 2021).
10. President of Ukraine (2015), Decree “Ukraine 2020 Development Strategy: Ukraine's National Modernization Strategy”, [online], Available at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5/2015/ (Accessed 7 Aug 2021).
11. Efimenko, T.I. (2012), Finansova systema nacionalinoii ekonomiky: problemy rozvytku ta upravlinnia zminamy [The financial system of the national economy: problems of development and change management], DNNU, Kyiv, Ukraine.

№ 9 2021

Дата публікації: 2021-09-30

Кількість переглядів: 5177

Відомості про авторів

Ю. М. Когут

к. е. н., професор, професор кафедри обліку і аудиту,Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ

J. Kogut

PhD in Economics, Professor of the Department of Accounting and Audit,Ferenc Rakoczi II Transcarpathian hungarian сollege of higher education

ORCID:

0000-0002-6203-4631


Г. Л. Ковач-Румп

викладач кафедри обліку і аудиту,Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ

H. Kovacs-Rump

Lecturer of the Department of Accounting and Audit,Ferenc Rakoczi II Transcarpathian hungarian сollege of higher education

ORCID:

0000-0003-0135-7311

Як цитувати статтю

Когут Ю. М., Ковач-Румп Г. Л. Фінансова децентралізація в Україні та її вплив на формування місцевих бюджетів: досягнення і недоліки. Ефективна економіка. 2021. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9261 (дата звернення: 29.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.75

Kogut, J. and Kovacs-Rump, H. (2021), “Financial decentralization in Ukraine and its impact on the formation of local budgets: achievements and shortcomings”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9261 (Accessed 29 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.75

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.