EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НІМЕЦЬКИЙ ДОСВІД НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ
C. В. Мішина, О. Ю. Мішин

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.77

УДК: 364.3(430)

C. В. Мішина, О. Ю. Мішин

НІМЕЦЬКИЙ ДОСВІД НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

Анотація

Уточнено визначення поняття «соціальна допомога», за рахунок чіткого зазначення підстави, форми, характеру, мети та отримувачів соціальних виплат. Розглянуто існуючі в Німеччині види соціальної допомоги та проаналізовано динаміку їх виплат. Систематизовано характерні риси німецької системи надання соціальної допомоги за рахунок виокремлення підстав для їх обґрунтування та уточнення їх сутності та змісту. Серед характерних рис німецької системи надання соціальної допомоги виділено: фінансування переважної більшості соціальних виплат за рахунок страхових внесків; єдність та впорядкованість соціального законодавства; високий рівень розвитку інституту соціального інспектування; високий рівень соціального захисту біженців, що є передумовою громадського спокою і стабільності; індивідуальний підхід до призначення соціальної допомоги з безробіття; наявність соціальних програм, що носять тимчасовий характер і спрямовані не тільки на фінансову підтримку, а й на працевлаштування та особистий розвиток учасників програм. Уточнено підхід щодо впровадження німецького досвіду в українській практиці надання соціальної допомоги за рахунок обґрунтування напрямів застосування німецького досвіду за кожною з характерних рис німецької системи надання соціальної допомоги, що сприятиме підвищенню впорядкованості процедури її надання; забезпеченню адресності, справедливості та індивідуального підходу до надання соціальної допомоги, Серед напрямів удосконалення української системи надання соціальної допомоги на засадах німецького досвіду виділено: впровадження загальнообов’язкового медичного та накопичувального державного пенсійного страхування; розробку єдиного Соціального кодексу; розширення сфери застосування соціального інспектування та забезпечення його дієвості та ефективності в питаннях підтвердження права на отримання соціальних виплат; перегляд діючої практики надання соціальної допомоги внутрішньо переміщеним особам; диференціація видів допомоги з безробіття; впровадження соціальних програм, спрямованих не тільки на часткову фінансову підтримку їх учасників, а й на їх працевлаштування та професійний розвиток.

Ключові слова: система надання соціальної допомоги; соціальні виплати; соціальна допомога; соціальний захист; соціальне забезпечення; соціальне інспектування.

Література

1. Бойко М. Д. Право соціального забезпечення України : навч. посіб. Київ : Олан, 2004. 312 с.
2. Буяшенко В.В. Соціальна допомога в контексті повсякденності. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2009. Вип. 39. С. 161-173.
3. Великсар Т.І. Державна соціальна допомога як елемент системи соціального за¬хисту населення: реалії та перспективи удосконалення. Економіка та держава. 2015. № 12. С. 100-103.
4. Вітер В. І. Теоретичні засади системи соціального захисту в Україні. Формування ринкових відносин в Україні. 2009. № 11. С. 169-176.
5. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Права людини і громадянина в Україні : навч. посіб. Київ : ЮрінкомІнтер. 2004. 336 с.
6. Кузьменко С. Г. Соціальна допомога в системі державних органів управління. Теорія та практика державного управління. 2011 №3. С.1-5.
7. Мандибура В. Соціальна політика держави та її структурні складові. Україна: аспекти праці. 2000. № 7. С. 21-23.
8. Шаманська Н. Соціальний захист населення в контексті надання соціальних до-помог: сучасний стан і пріоритети. Галицький економічний вісник. 2013. №2(41). С. 43-48.
9. Загранпортал. URL: https://zagranportal.ru/germaniya/ zhizn/sotcialnoe-obespechenie-v-germanii.html.
10. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
11. Офіційний сайт Федерального статистичного управління Німеччини. Соціальна статистика. URL: https://www.destatis.de/EN/Themes/Society-Environment/Social-Statistics/_node.html; jsessionid=AD24F08ADE7FB6F2E1E46F1145A0E00C.live741.

S. Mishyna, О. Mishyn

GERMAN EXPERIENCE IN PROVIDING SOCIAL ASSISTANCE

Summary

The definition of the concept of "social assistance" has been clarified, due to a clear indication of the basis, forms, nature, purpose and recipients of social payments. The types of social assistance existing in Germany are considered and the dynamics of their payments are analyzed. The characteristic features of the German system for providing social assistance are systematized by identifying the grounds for their substantiation and clarifying their essence and content. Among the characteristic features of the German system for providing social assistance are : financing the overwhelming majority of social payments through insurance contributions; unity and orderliness of social legislation; high level of development of the institution of social inspection; a high level of social protection for refugees, which are prerequisite for public peace and stability; an individual approach to the appointment of social assistance for unemployment; availability of social programs that are temporary in nature and aimed not only at financial support, but also at employment and personal development of program participants. The approach to the implementation of the German experience in the Ukrainian practice of providing social assistance has been clarified by substantiating the areas of application of the German experience for each of the characteristic features of the German system for providing social assistance, which will help to improve the orderliness of the procedure for its provision; ensuring targeting, fairness and individual approach to the provision of social assistance. Among the directions for improving the Ukrainian system of providing social assistance on the basis of German experience, are : the introduction of compulsory medical and accumulative state pension insurance; development of a unified Social Code; expanding the scope of social inspection and ensuring it's effectiveness and efficiency in confirming the right to receive social benefits; revision of the current practice of providing social assistance to internally displaced persons; differentiation of types of unemployment assistance; introduction of social programs aimed not only at partial financial support of their participants, but also at their employment and professional development.

Keywords: system of providing social assistance; social payments; social assistance; social protection; social security; social inspection.

References

1. Bojko, M.D. (2004), Pravo sotsial'noho zabezpechennia Ukrainy [The right of social security of Ukraine], Olan, Kyiv, Ukraine.
2. Buyashenko, V.V. (2009), “Social assistance in the context of everyday life”, Humanitarnyy visnyk Zaporiz’koyi derzhavnoyi inzhenernoyi akademiyi, vol. 39, pp. 161-173.
3. Velyksar, T.I. (2015), “State social assistance as part of the social protection system: realities and prospects of improvement”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 100-103.
4. Viter, V.I. (2009), “The theoretical basis of the social security system in Ukraine”, Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini, vol. 11, pp. 169-176.
5. Kolodij, A.M. and Olijnyk, A.Yu. (2004), Prava liudyny i hromadianyna v Ukraini [Human and civil rights in Ukraine], YurinkomInter, Kyiv, Ukraine.
6. Kuz'menko, S. H. (2011), “Social assistance in the system of public administration”, Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, vol. 3, рр. 1–5.
7. Mandybura, V. (2010), “Social policy and its structural components”, Ukrayina: aspektypratsi, vol. 7, pp. 21-23.
8. Shamans’ka, N. (2013), “Social protection in the context of social assistance: present situation and priorities”, Halyts’kyy ekonomichnyy visnyk, vol. 2, pp. 43-48.
9. Foreign portal (2021), available at: https://zagranportal.ru/germaniya/zhizn/sotcialnoe-obespechenie-v-germanii.html (Accessed 4 September 2021).
10. Official site of the State Statistics Service of Ukraine (2021), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 4 September 2021).
11. Official site of the Federal Statistical Office of Germany (2021), “Social statistics”, available at: https: //www.destatis.de/EN/Themes/Society-Environment/Social-Statistics/_node.html; jsessionid = AD24F08ADE7FB6F2E1E46F1145A0E00C.live741(Accessed 4 September 2021).

№ 9 2021

Дата публікації: 2021-09-30

Кількість переглядів: 5993

Відомості про авторів

C. В. Мішина

к. е. н., доцент, доцент кафедри соціальної економіки, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

S. Mishyna

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Social Economy, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

ORCID:

0000-0003-4925-5998


О. Ю. Мішин

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

О. Mishyn

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Economic Relations, Simon KuznetKharkiv National University of Economics, Kharkiv

ORCID:

0000-0003-1687-4805

Як цитувати статтю

Мішина C. В., Мішин О. Ю. Німецький досвід надання соціальної допомоги. Ефективна економіка. 2021. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9263 (дата звернення: 23.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.77

Mishyna, S. and Mishyn, О. (2021), “German experience in providing social assistance”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9263 (Accessed 23 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.77

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.