EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
Д. В. Тітов

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.200

УДК: 352.071

Д. В. Тітов

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Анотація

Стаття присвячена проблемам розвитку сільських територіальних громад в контексті реалізації реформи децентралізації державного управління. Особлива увага приділяється організаційно-економічному механізму розвитку територіальних громад, зокрема його особливостям та специфіці реалізації. Досліджено фактори, що негативно впливають на ефективність розвитку новостворених громад. Проаналізовано державну фінансову підтримка на розвиток громад та розбудову інфраструктури, а також визначено недоліки в розподілі коштів з державного бюджету. Було запропонований базовий набір інструментів сприяння економічному розвитку громад. Зроблено висновки та внесено пропозиції, щодо вдосконалення організаційно-економічного механізму розвитку сільських територіальних громад. Дане наукове дослідження слугує, як практичним так і теоретичним прикладом формування фінансової спроможності громад та дасть їм змогу оптимізувати процес наповнення місцевих бюджетів достатніми обсягами коштів, котрі необхідні для нормального їх функціонування та розвитку.

Ключові слова: об’єднана територіальна громада; децентралізація; місцеве самоврядування; бюджетна децентралізація; організаційно-економічний механізм; місцеві бюджети; державна фінансова підтримка.

Література

1. Жаліло Я.А., Шевченко О.В., Романова В.В. Децентралізація влади: порядок денний на середньострокову перспективу. Аналітична доповідь. Національний інститут стратегічних досліджень. Київ. 2019. 115 с.
2. Чорнобай Л. М., Мушеник І. М. Удосконалення організаційно-економічного механізму регулювання рівня життя сільського населення в умовах децентралізації. Modern Economics. 2020. № 23 (2020). С. 220–226.
3. Децентралізація в Україні: офіційний сайт. URL: https://decentralization.gov.ua (дата звернення: 15.08.2021).
4. Національна економічна стратегія 2030. URL: https://nes2030.org.ua (дата звернення: 10.08.2021).
5. Россоха В. В. Розвиток сільських територій України в умовах децентралізації управління: стан, проблеми, перспективи. Економічний дискурс: міжнародний науковий журнал. 2018. Вип. 4. С. 41–53.
6. Співак С., Королюк Т., Мазуренок О. Фактори підвищення конкурентоспроможності об’єднаних територіальних громад. Галицький економічний вісник. 2019. №6 (61). С. 22–29.
7. Сірик З. О. Проблеми та можливості співробітництва територіальних громад України. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 16. С. 102–107.
8. Руснак А. В., Алєщенко Л. О. Перспективи формування фінансових ресурсів об'єднаних територіальних громад. Агросвіт. 2018. № 6. С. 22–27.

D. Titov

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIAL COMMUNITIES: PROBLEMS AND AREAS FOR IMPROVEMENT

Summary

The article is devoted to the problems of development of rural territorial communities in the context of the implementation of public administration decentralization reform. Particular attention is paid to the organizational and economic mechanism of development of territorial communities, in particular its features and specifics of implementation. Investigated key factors that negatively affect the effectiveness of the development of newly created communities, among which the most significant are insufficient staff, incorrect choice of strategic development priorities, difficulties in attracting investors and development of existing enterprises and reluctance of communities to cooperate effectively with each other. The state financial support which is aimed at community development and infrastructure improvement is analyzed, as well as identified shortcomings in the distribution of funds from the state budget. Also was offered a basic set of tools to promote economic development of the communities, which including the establishment of community-based development institutions, the setting of local tax rates and fees, conducting energy monitoring and audit, development of local labor markets and organization of municipal loans and special funds to finance individual projects with the voluntary participation of community members. Conclusions were made and a number of proposals were submitted to improve the organizational and economic mechanism of development of rural territorial communities, in particular, improvements related to economic diversification and business and entrepreneurship development within the community, openness and cooperation with other communities and regions, taking into account energy efficiency in the formation of energy strategy, implementation of measures for greening regions, as well as improving the level of knowledge and skills of human capital. This research serves as both a practical and theoretical example of building the financial capacity of communities and will allow them to optimize the process of filling local budgets with sufficient funds needed for their proper functioning and development.

Keywords: united territorial community; decentralization; local self-government; budget decentralization; organizational and economic mechanism; local budgets; state financial support.

References

1. Zhalilo Y., Shevchenko O., Romanova V. (2019), “Decentralization of power: an agenda for the medium term”, Analitychna dopovid'. Natsional'nyj instytut stratehichnykh doslidzhen', Kyiv, 115 p.
2. Chornobay, L., Mushenyk, I. (2020), “Improvement of the organizational and economic mechanism of regulation of a standard of living of the rural population in the conditions of decentralization ”, Modern Economics, no. 23 (2020), pp. 220–226.
3. Decentralization in Ukraine: official site (2021), available at https://decentralization.gov.ua (Accessed 15 August 2021).
4. National Economic Strategy 2030 (2021), available at https://nes2030.org.ua (Accessed 10 August 2021).
5. Rossokha V. (2018), “Development of rural territories of Ukraine in the conditions of decentralization of management: state, problems, prospects”, Ekonomichnyj dyskurs: mizhnarodnyj naukovyj zhurnal, vol. 4. pp. 41–53.
6. Spivak S., Korolyuk T., Mazurenok O. (2019). “Factors of increasing the competitiveness of united territorial communities”, Galyckyj ekonomichnyj visnyk vol. 6 (61). pp. 22–29.
7. Siryk, Z. (2017), “Problems and opportunities of cooperation of territorial communities of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 102–107.
8. Rusnak, A., Aleschenko, L. (2018), “The prospects for the formation of financial resources of the united territorial communities”, Agrosvit, vol. 6, pp. 22–27.

№ 9 2021

Дата публікації: 2021-09-30

Кількість переглядів: 4870

Відомості про авторів

Д. В. Тітов

аспірант кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця, Україна

D. Titov

Postgraduate student of the Department of Finance, Banking and Insurance,Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia, Ukraine

ORCID:

0000-0002-0112-6663

Як цитувати статтю

Тітов Д. В. Організаційно-економічного механізм розвитку сільських територіальних громад: проблеми та напрями вдосконалення. Ефективна економіка. 2021. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9264 (дата звернення: 23.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.200

Titov, D. (2021), “Organizational and economic mechanism of development of rural territorial communities: problems and areas for improvement”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9264 (Accessed 23 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.200

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.