EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА В ТРАНСПОРТНІЙ СФЕРІ
А. М. Новікова, Т. М. Ященко, М. М. Ященко

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.7

УДК: 311:656.13

А. М. Новікова, Т. М. Ященко, М. М. Ященко

ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА В ТРАНСПОРТНІЙ СФЕРІ

Анотація

У статті авторами досліджено взаємозв’язок цінової політики у сегменті транспортних послуг з перспективами перерозподілу обсягів перевезень пасажирів у міжміському та міжнародному сполученні між видами транспорту (авіа, залізниці, автобусне сполучення). Акцентовано, що розвиток пасажирського транспорту є одним із важливих напрямів державної економічної політики України. Його ефективне функціонування є необхідною передумовою забезпечення належного рівня життєдіяльності населення та розвитку економіки. Кількість суб’єктів надання транспортних послуг за роки незалежності України значно зросла. Останніми роками, за даними Держстату України, рухомість населення при перевезенні пасажирським транспортом між регіонами України має тенденцію систематичного зростання (виключення – 2020-2021 роки – пов’язано з пандемією COVID). Конкуренція між видами транспорту у міжміському сполученні забезпечується, зокрема, шляхом застосування гнучкої тарифної політики. Варіативність цін надає підґрунтя споживачу транспортних послуг здійснити свій вибір, надаючи переваги тому чи іншому виду транспорту, враховуючи доступну ціну поїздки, швидкість переміщення, комфортність тощо. Активний розвиток авіаперевезень, який спостерігається останніми роками, спонукає розглядати такі перевезення як альтернативу залізницям та автомобільному транспорту (автобуси) у переміщеннях між регіонами України.

Ключові слова: тарифна політика; авіація; аеропорт; залізниця; автомобільний транспорт; вартість квитків; розбудова.

Література

1. Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 р. № 430-р/ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80#Text (дата звернення: 07.09.2021).
2. План заходів з реалізації Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 квітня 2021 р. № 321-р/ https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-z-realizaciyi-nacionalnoyi-transportnoyi-strategiyi-ukrayini-na-period-do-2030-roku-321-070421 (дата звернення: 07.09.2021).
3. Державна цільова програма розвитку аеропортів на період до 2023 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 126/ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/126-2016-%D0%BF#Text (дата звернення: 07.09.2021).
4. Національна економічна стратегія на період до 2030 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 № 179/ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/179-2021-%D0%BF#n25 (дата звернення: 07.09.2021).
5. Населення України. Демографічні тенденції в Україні у 2002‒2019 рр. : Колективна монографія за ред. О.М. Гладуна. / НАН України. Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи. Київ – 2020. 174 с.
6. Лібанова Е.М. Бідність населення України. Методологія, методика та практика аналізу: монографія /НАН України. Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи. Умань: ФОП Сочинський М.М., 2020. 456 с.
7. Черенько Л.М. Модель рівня життя в умовах соціально-економічної нестабільності: монографія /НАН України. Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи. Київ -2021. 423 с.
8. Новікова А.М. Методичні підходи до оцінки розподілу обсягів перевезення пасажирів між видами транспорту //Автошляховик України – 2014 №5- с.2-5.
9. Статистична інформація. Офіційний сайт Державної служби статистики України. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 07.09.2021 р.).
10. Regulation (EC) No 1008/2008 of the European Parliament and of the Council of 24 September 2008 on common rules for the operation of air services in the Community // htps://eur-lex.europa.eu.

A. Novikova, T. Yaschenko, M. Yaschenko

RESEARCH INFLUENCE FACTORS ON THE COMPETITIVE ENVIRONMENT IN TRANSPORT SECTOR

Summary

In this article authors investigate the relationship of pricing policy in the transport services with prospects redistribution traffic between modes of transport (air, rail, bus). Importance of flexible tariff policy as a factor of further effective development of the competitive environment in intercity and international passenger transport is discussed. Passenger transport is one of the important industry of the state economic policy of Ukraine. Its effective functioning is a necessary prerequisite for ensuring social service standards and economic development. The number of transport service operators has grown significantly over the period of Ukraine’s independence and economic reforms. Today, at the passenger service market, along with RAIL Joint-Stock Company Ukrzaliznytsia, there are up to 20 airlines and 20 airports, Up to 25,000 licensed road operators of various legal forms of management operate. There are up to 50 urban utilities that provide passenger services by buses, tram and trolley-buses and subways in the cities. According to the State Statistics Service of Ukraine, the mobility interregional has a tendency to grow systemically (except - 2020-2021 years - is related to the COVID pandemic). Competition between modes of transport in long-distance transport is ensured, in particular, through the application of a flexible tariff policy. Price variability provides a basis for the consumer of transport services to make their choice, giving preference to a particular mode of transport, taking into account tariff, speed, comfort. The active development of air transportation, which has been observed in recent years, encourages to consider such transportation as an alternative to bus and railways, namely, Intercity trains. Air transport has a great unrealized potential, which requires investment and appropriate clear messages for potential investors to ensure a favorable business climate in the country.Ambitious goals for the development of infrastructure, in particular, airport, should be present in the strategic documents of Ukraine's economic development and its transport infrastructure, which will further attract investors to potential regional development projects.

Keywords: tariff policy; aviation; airport; railway; road transport; ticket price; development.

References

1. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), Оrder “National Transport Strategy of Ukraine for the period up to 2030”, available at: /https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80#Text (Accessed 07 September 2021).
2. Cabinet of Ministers of Ukraine (2021), Оrder “Action plan for the implementation of the National Transport Strategy of Ukraine for the period up to 2030”, available at: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-z-realizaciyi-nacionalnoyi-transportnoyi-strategiyi-ukrayini-na-period-do-2030-roku-321-070421. (Accessed 07 September 2021).
3. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), Decree “State target program for the development of airports for the period up to 2023”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/126-2016-%D0%BF#Text (Accessed 07 September 2021).
4. Cabinet of Ministers of Ukraine (2021), Decree “National economic strategy for the period up to 2030”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/179-2021-%D0%BF#n25. (Accessed 07 September 2021).
5. Hladun, O.M. (2020), Naselennia Ukrainy. Demohrafichni tendentsii v Ukraini u 2002‒2019 [The population of Ukraine. Demographic trends in Ukraine in 2002-2019], National Academy of Sciences of Ukraine. Institute of Demography and Social Research. Kyiv, Ukraine.
6. Libanova, Е.M. (2020), Bidnist' naselennia Ukrainy. Metodolohiia, metodyka ta praktyka analizu [Poverty of the population of Ukraine. Methodology, methods and practice of analysis], National Academy of Sciences of Ukraine. Institute of Demography and Social Research. Publisher "Sochinsky M.M", Uman, Ukraine.
7. Cherenko, L.M. (2021), Model' rivnia zhyttia v umovakh sotsial'no-ekonomichnoi nestabil'nosti [The standard of living in conditions of socio-economic instability], National Academy of Sciences of Ukraine. Institute of Demography and Social Research, Kyiv, Ukraine.
8. Novikova, A.M. (2014), “Methodical Approaches to Estimating the Distribution of Passenger Traffic between Modes of Transport”, Avtoshyakhovyk, vol. 5, pp.2-5.
9. The official web-site of the State Statistics Service of Ukraine (2021), “Statistical information”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 07 September 2021).
10. European Parliament and of the Council (2008), “Regulation (EC) No 1008/2008 of the European Parliament and of the Council of 24 September 2008 on common rules for the operation of air services in the Community”, available at: htps://eur-lex.europa.eu (Accessed 07 September 2021).

№ 9 2021

Дата публікації: 2021-09-30

Кількість переглядів: 5160

Відомості про авторів

А. М. Новікова

д. е. н., начальник Центру наукових досліджень комплексних транспортних проблем, ДП «ДержавтотрансНДІпроект»

A. Novikova

Doctor of Economic Sciences, Head of the Research Center for Complex Transport Problems, State Enterprise “State Road Transport Research Institute”

ORCID:

0000-0002-7165-8673


Т. М. Ященко

інженер-економіст, завідувач відділу економіки автомобільного транспорту, ДП «ДержавтотрансНДІпроект»

T. Yaschenko

Engineer-Economist, Head of the Department of Transport Economics, State Enterprise “State Road Transport Research Institute”

ORCID:

0000-0003-2418-1910


М. М. Ященко

к. т. н., доцент кафедри технічної експлуатації автомобілів та автосервісу, Національний транспортний університет

M. Yaschenko

PhD in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Motor Vehicle Maintenance and Service, National Transport University

ORCID:

0000-0003-2418-1910

Як цитувати статтю

Новікова А. М., Ященко Т. М., Ященко М. М. Дослідження факторів впливу на розвиток конкурентного середовища в транспортній сфері. Ефективна економіка. 2021. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9267 (дата звернення: 29.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.7

Novikova, A., Yaschenko, T. and Yaschenko, M. (2021), “Research influence factors on the competitive environment in transport sector”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9267 (Accessed 29 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.7

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.