EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТРУМЕНТИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЦІНОВОЇ ТА ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ СУБ’ЄКТІВ ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ УКРАЇНИ
В. А. Панченко, Р. Я. Баран

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.9

УДК: 338:48

В. А. Панченко, Р. Я. Баран

ІНСТРУМЕНТИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЦІНОВОЇ ТА ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ СУБ’ЄКТІВ ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розкрито роль та види сучасних інструментів удосконалення цінової та збутової політики підприємств туризму України. Обґрунтовано, що динамічне прискорення цифровізації потребує упровадження новітніх систем, технологій і програмного забезпечення для просування туристичного продукту. Узагальнено алгоритм формування цінової політики туристичних підприємств. Конкретизовано функції маркетингової збутової політики туристичного підприємства. Визначено, що цінова політика щодо інноваційних туристичних продуктів вимагає гнучких стратегічних рішень через нечіткі критерії порівняння з усталеними на ринку продуктами або відсутність аналогів. Запропоновано авторський покроковий алгоритм досягнення оптимальної цінової стратегії, який включає аналіз маркетингової інформації про споживчий попит та ціни конкурентів. Узагальнено маркетингові цілі товаропросування. Сформована схема інформаційних потоків для маркетингового аналізу якісного наповнення туристичних продуктів. Підсумовано, що за допомогою посередницьких інтернет-платформ туристичні підприємства України можуть отримати не лише ефективні інфраструктурні майданчики, але й цифрові інструменти для аналізу ринкової кон’юнктури та рекламного просування бренду.

Ключові слова: цінова політика; суб’єкти галузі туризму; туристичні послуги; Україна; маркетингові цілі; інструменти; маркетингова політика туристичного підприємства.

Література

1. Котлер Ф., Джайн Д., Мейсенси С. Маневры маркетинга. Современные подходы к прибыли, росту и обновлению. М., 2000. 273 с.
2. Ляшенко Г., Моткалюк Р. Інтернет-маркетинг та його інструменти. Науковий вісник НУ ДПС України. 2013. Вип. 3(62). С. 59-65.
3. Шпак Н. О., Кирилич Т. Ю. Роль маркетингової діяльності у функціонування вітчизняних промислових підприємств. Економіка: реалії часу. 2013. №2(7). С. 103-110.
4. Іллященко С. М. Сучасні тенденції застосування інтернет-технологій в маркетингу. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2011. №4. Т.1. с. 64-74.
5. Васильців Т. Г., Шехлович А.М., Васильців В.Г. Фінансово-економічні інструменти стимулювання розвитку ІТ-сфери України. Економічний дискурс, 2017. Вип. 4. С. 128-136.
6. Васильців Т. Г., Лупак Р.Л., Кундицька-Іляш М.В. Теоретико-методичні положення державної політики формування сектору цифровізації - основи конкурентоспроможності національної економіки. Науковий вісник Полісся, 2018. № 2 (14). Ч. 2. С. 8-14
7. Вавриш О. Проблеми становлення та перспективи розвитку інтернет-маркетингу в українській економіці. Інноваційна економіка. 2011. №5. С. 235-237.
8. Кінаш А. І. Інтернет-маркетинг – стратегія розвитку сучасних машинобудівних підприємств. Сталий розвиток економіки. 2013. №3. С. 331-334.

V. Panchenko, R. Baran

IMPROVEMENT TOOLS OF PRICE AND SALES POLICY OF THE TOURISM SUBJECTS OF UKRAINE

Summary

The article reveals the role and types of modern tools of improving the pricing and sales policy of tourism enterprises in Ukraine. It is substantiated that the dynamic acceleration of digitalization requires the introduction of the latest systems, technologies and software to promote the tourism product. The algorithm of formation of the price policy of tourist enterprises is generalized. It is substantiated that the effectiveness of marketing marketing policy tools on the Internet is determined by the systematic and systematic application of its inherent management functions. The functions of marketing sales policy of a tourist enterprise are specified. It is determined that the pricing policy for innovative tourism products requires flexible strategic decisions due to unclear criteria for comparison with established products on the market or the lack of analogues. It is concluded that the main marketing components of traditional sales policy in the Internet are being transformed. The author's step-by-step algorithm for achieving the optimal pricing strategy is proposed, including the analysis of marketing information on consumer demand and prices of competitors. It is determined that the conceptual model of the integrated system should include blocks of analysis of external (consumers, intermediaries, suppliers, competitors, distribution channels, institutional influence) and internal (subsystems of internal reporting, data analysis, marketing research) marketing environment of the tourist enterprise. The marketing goals of product promotion are generalized. Among the most important are free access of consumers to the tourist product, consumer commitment, efficient distribution and high competitive position to increase the capitalization of the enterprise. Systematized scheme of information flows for marketing analysis of quality content of tourist products. It is concluded that with the help of intermediary Internet platforms, travel companies of Ukraine can get not only effective infrastructure, but also digital tools for market analysis and brand promotion.

Keywords: pricing policy; tourism entities; tourism services; Ukraine; marketing goals; tools; marketing policy of the tourist enterprise.

References

1. Kotler, F. Dzhayn, D. and Meysensi S. (2000), Manevryi marketinga. Sovremennyie podhodyi k pribyili, rostu i obnovleniyu [Marketing Moves: A New Approach to Profits, Growth, and Renewal Hardcover], Moscow, Russia.
2. Liashenko, H. and Motkaliuk, R. (2013) “Internet marketing and its tools”, Naukovyi visnyk NU DPS Ukrainy., vol. 3, no. 62, pp. 59-65.
3. Shpak, N. and Kyrylych, T. (2013), “The role of marketing activity in operation of domestic enterprises”, Ekonomika: realii chasu, vol. 2(7), pp. 103-110.
4. Illiashchenko, S. M. (2011), “Modern lines of application of Internet technologies in marketing”, Marketynh i menedzhment innovatsii, vol. 4, no. 1, pp. 64-74.
5. Vasyltsiv, T. H. Shekhlovych, A.M. and Vasyltsiv, V.H. (2017), “Financial and economic instruments to stimulate the development of the IT sphere of Ukraine”, Ekonomichnyi dyskurs, vol. 4, pp. 128-136.
6. Vasyltsiv, T. H. Lupak, R.L. and Kundytska-Iliash, M.V. (2018), “Theoretical and methodological principles of business planning of implementation of the strategy of competitiveness of enterprises in the domestic market of Ukraine”, Naukovyi visnyk Polissia, vol. 2(14), pp. 8-14.
7. \Vavrysh, O. (2011), “Problems of formation and prospects of Internet marketing development in the Ukrainian economy”, Innovatsiina ekonomika, vol. 5, pp. 235-237.
8. Kinash, A.I. (2013), “Internet marketing as the development strategy of modern machine-building enterprises”, Stalyi rozvytok ekonomiky, vol. 3, pp. 331-334.

№ 9 2021

Дата публікації: 2021-09-30

Кількість переглядів: 5843

Відомості про авторів

В. А. Панченко

д. е. н., професор, професор кафедри педагогіки та менеджменту освіти, Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка, м. Кропивницький, Україна

V. Panchenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Pedagogy and Management of Education, Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University, Ukraine, Kropyvnytskyi

ORCID:

0000-0002-4927-0330


Р. Я. Баран

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, маркетингу та менеджменту, Західноукраїнський національний університет, м. Івано-Франківськ, Україна

R. Baran

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Economics, Marketing and Management, Western Ukrainian National University, Ukraine, Ivano-Frankivsk

ORCID:

0000-0002-3275-489X

Як цитувати статтю

Панченко В. А., Баран Р. Я. Інструменти удосконалення цінової та збутової політики суб’єктів галузі туризму України. Ефективна економіка. 2021. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9269 (дата звернення: 29.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.9

Panchenko, V. and Baran, R. (2021), “Improvement tools of price and sales policy of the tourism subjects of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9269 (Accessed 29 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.9

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.