EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ОСНОВИ СТАБІЛЬНОГО ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ
Б. І. Пшик

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.10

УДК: 658.14.17

Б. І. Пшик

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ОСНОВИ СТАБІЛЬНОГО ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ

Анотація

Стаття присвячена дослідженню сутності та структурних елементів системи фінансової безпеки суб’єкта підприємництва. На основі аналізу наявних в економічній літературі підходів, подано авторське тлумачення поняття «система фінансової безпеки суб’єкта підприємництва» з позицій комплексу інструментів, заходів і забезпечуючи підсистем, спрямованих на захист їхніх фінансових інтересів від зовнішніх і внутрішніх загроз задля забезпечення ефективного та стабільного функціонування. Висвітлено мету, завдання системи фінансової безпеки суб’єктів підприємництва, в також функції, які вона виконує (превентивна, стабілізаційна, адаптаційна, захисна і контрольна). Також у статті висвітлено основні методологічні ознаки та характеристики, які мають бути властиві дієвій системі забезпечення фінансової безпеки підприємства.
Обґрунтовано систему принципів, які формують теоретико-методологічного базису формування та функціонування системи фінансової безпеки суб’єкта підприємництва. До визначальних принципів, які лежать в основі її побудови, на нашу думку, належать такі: системності і комплексності; ціле встановлення і ціле реалізація; своєчасність і адаптивність; обґрунтованість і ефективність; законність; альтернативність і багатоваріантність; координація; реалістичність і досяжність; плановість; динамічність і гнучкість; компетентність; якісна і кількісна визначеність.
Розроблено структуру системи фінансової безпеки суб’єкта підприємництва та охарактеризовані основні елементи цієї системи – об’єкт, суб’єкт, підсистеми науково-методичного, нормативно-правового, інформаційного забезпечення, а також підсистему управління фінансовою безпекою. Визначено, що центральною ланкою цієї системи є підсистема управління фінансовою безпекою, яка передбачає здійснення фінансової діагностики, застосування фінансових важелів і методів забезпечення фінансової безпеки, а також проведення фінансового аналізу і контролю.
Обґрунтовано, що система фінансової безпеки суб’єкта підприємництва буде ефективною, якщо дозволятиме на постійній основі здійснювати діагностичні і превентивні дії, спрямовані на підтримку належного рівня фінансової безпеки, а також забезпечення стабільної, безкризової та ефективної діяльності суб’єктів підприємництва.

Ключові слова: безпека; загрози; криза; стабільність; суб’єкт підприємництва; система фінансової безпеки; фінансова безпека.

Література

1. Коваль Л.П. Понятійно-категоріальний апарат дослідження фінансової безпеки. Фінансовий простір. 2013. №3 (11). С. 95–100.
2. Сусіденко В.Т., Сусіденко О.В. Побудова системи забезпечення фінансової безпеки торговельного підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2017. Випуск 22. Частина 2. С. 39-43.
3. Чеберяко О.В., Кривов’яз М.А. Економіко-теоретична сутність системи забезпечення фінансової безпеки підприємства. Економіка та держава. 2015. №11. С. 94-97.
4. Барановський О.І. Філософія безпеки: монографія (у 2 т.). Київ: УБС НБУ, 2014. Т.1. 831 с.
5. Бланк И.А. Управление финансовой безопасностью предприятия. Киев: Ника-Центр, Эльга, 2006. 776 с.
6. Кудрицька Ж.В. Система управління фінансовою безпекою підприємства. Ефективна економіка. 2012. №1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua (дата звернення: 05.09.2021).
7. Пожуєва Т.О. Фінансова безпека — необхідна умова функціонування підприємства. Вісник економічної науки України. 2014. №1. С. 95-97.
8. Фучеджи В. І. Характеристика структурних елементів фінансової безпеки суб'єктів підприємництва. Ефективна економіка. 2014. №12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua (дата звернення: 05.09.2021).
9. Тимощенко К.С. Фінансовий механізм фінансової безпеки суб’єктів підприємництва: дис. … канд. екон. наук : 08.00.08; Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. Дніпропетровськ, 2015. 219 с.
10. Крупка М.І., Яструбецька Л.С. Фінансова безпека суб’єктів господарювання. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 320 с.
11. Сусіденко В.Т., Сусіденко О.В. Концепція системи фінансової безпеки торговельного підприємства. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Економіка і менеджмент». 2015. Вип. 13. С. 190-193.

B. Pshyk

FORMATION OF THE SYSTEM OF FINANCIAL SECURITY OF ENTREPRENEURS AS A BASIS OF THEIR STABLE FUNCTIONING

Summary

The article is devoted to the study of the essence and structural elements of the financial security system of the business entity. Based on the analysis of the approaches available in the economic literature, the author's interpretation of the concept of "financial security system of the business entity" from the standpoint of a set of tools, measures and providing subsystems aimed at protecting their financial interests from external and internal threats to ensure effective and stable operation. The purpose, tasks of the system of financial security of business entities, as well as the functions it performs (preventive, stabilization, adaptation, protection and control) are highlighted. The article also highlights the main methodological features and characteristics that should be inherent in an effective system of financial security of the enterprise.
The system of principles that form the theoretical and methodological basis for the formation and functioning of the financial security system of the business entity is substantiated. The defining principles that underlie its construction, in our opinion, include the following: systemic and comprehensive; whole installation and whole implementation; timeliness and adaptability; validity and efficiency; legality; alternative and multivariate; coordination; realism and reach; planning; dynamism and flexibility; competence; qualitative and quantitative certainty.
The structure of the system of financial security of the business entity is developed and the main elements of this system are characterized - object, subject, subsystems of scientific-methodical, normative-legal, information support, as well as the subsystem of financial security management. It is determined that the central part of this system is the subsystem of financial security management, which provides for the implementation of financial diagnostics, the use of financial levers and methods of financial security, as well as financial analysis and control.
It is justified that the system of financial security of the business entity will be effective if it allows on a permanent basis to carry out diagnostic and preventive actions aimed at maintaining the appropriate level of financial security, as well as ensuring stable, crisis-free and efficient operation of business entities.

Keywords: security; threats; crisis; stability; business entity; financial security system; financial security.

References

1. Koval, L.P. (2013) “Conceptual and categorical apparatus of financial security research”, Finansovyy prostir, vol. 3 (11), pp. 95–100.
2. Susidenko, V.T. and Susidenko, O.V. (2017) “Construction of a system for ensuring the financial security of a commercial enterprise”, Naukovyy visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, vol. 2 (part 2), pp. 39 – 43.
3. Cheberyako, O.V. and Krivovyaz, M.A. (2015) “Economic and theoretical essence of the system of financial security of the enterprise ”, Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 94-97.
4. Baranovsky, O.I. (2014) Filosofiya bezpeky: monohrafiya [Philosophy of security: a monograph], UBS NBU, Kyiv, Ukraine.
5. Blank, I.A. (2006) Upravleniye finansovoy bezopasnost'yu predpriyatiya [Financial security management of the enterprise], Nika-Center and Elga, Kyiv, Ukraine.
6. Kudrytska, Zh.V. (2012) “Enterprise financial security management system”, Efektyvna ekonomika, vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua (Accessed 5 September, 2021).
7. Pozhuyeva, T.O. (2014) “Financial security is a necessary condition for the operation of the enterprise”, Visnyk ekonomichnoyi nauky Ukrayiny, vol. 1, pp. 95 – 97.
8. Fuchedzhi, V.I. (2014) “Characteristics of structural elements of financial security of business entities”, Efektyvna ekonomika, vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua (Accessed 5 September, 2021).
9. Tymoshchenko, KS (2015) “Financial mechanism of financial security of business entities”, PhD Thesis, Money, finance and credit, Oles Gonchar Dnipropetrovsk National University, Kyiv, Ukraine.
10. Krupka, M.I. and Yastrubetska L.S. (2018) Finansova bezpeka subyektiv hospodaryuvannya [Financial security of business entities], Ivan Franko Lviv National University, Lviv, Ukraine.
11. Susidenko, V.T. and Susidenko, O.V. (2015) “The concept of the financial security system of a commercial enterprise”, Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu, Economics and Management Series, vol. 13, pp. 190 – 193.

№ 9 2021

Дата публікації: 2021-09-30

Кількість переглядів: 6321

Відомості про авторів

Б. І. Пшик

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Львівський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

B. Pshyk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of of Financial Consulting and Banking, Lviv educational-scientific institute of the Banking University

ORCID:

0000-0001-7930-0791

Як цитувати статтю

Пшик Б. І. Формування системи фінансової безпеки суб’єктів підприємництва як основи стабільного їх функціонування. Ефективна економіка. 2021. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9270 (дата звернення: 29.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.10

Pshyk, B. (2021), “Formation of the system of financial security of entrepreneurs as a basis of their stable functioning”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9270 (Accessed 29 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.10

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.