EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ КЛІМАТ МОЛОДІЖНИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
М. П. Денисенко, З. В. Юринець

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.11

УДК: 316.6:331.1

М. П. Денисенко, З. В. Юринець

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ КЛІМАТ МОЛОДІЖНИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Анотація

У статті розкрито суть соціально-психологічного клімату в молодіжних громадських організаціях в контексті стратегічного розвитку людського капіталу. Виокремлено подвійну природу соціально-психологічного клімату: суб’єктивне відображення в груповій свідомості сукупності елементів усього середовища та набуття відносної самостійності, отримання об’єктивної особливості молодіжних громадських організацій, дія протилежного впливу на колективну діяльність, індивідуальних працівників. Запропоновано структурно-функціональні характеристики соціально-психологічного клімату в молодіжних громадських організаціях: ключові риси, внутрішні (локальні (мікро-середовища) та зовнішні (глобальні, макро- середовища) чинники, групові чинники та чинники за напрямом впливу, структурні елементи клімату відносно вияву психологічних аспектів, структурні елементи клімату відносно міри репрезентації різних виявів, передумови й елементи створення сприятливого клімату, ознаки сприятливого клімату, основні типи клімату, поділ відносин у структурі клімату, основні параметри психічного ставлення, формування моделей соціально-психологічного клімату.

Ключові слова: соціально-психологічний клімат; молодіжні громадські організації; стратегічний розвиток; людський капітал; структурно-функціональні характеристики.

Література

1. Канавець М. В. Вплив молодіжного руху на формування та реалізацію державної політики України : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Київ, 2009. 23 с.
2. Денисенко М.П., Будякова О.Ю. Кадрова політика як основа формування інноваційної стратегії управління персоналом підприємств. Вчені записки університету КРОК. 2018. № 4. С. 231-238.
3. Марушкевич Б.М. Характер функціонування молодіжних громадських організацій в Україні в умовах трансформації суспільства. 2018. С. 54-60. URL: https://www.soc.univ.kiev.ua/sites/default/files/library/elopen/actprob16_54-60.pdf
4. Захарова О. В. Управління інвестуванням у людський капітал: методологія, оцінка, планування : монографія. Донецьк: ДВНЗ ДонНТУ, 2010. 376 с
5. Гоулман Д. Эмоциональное лидерство. Искусство управления людьми на основе эмоционального интеллекта. Москва: Альпина. 2010. 302 с.
6. James L.A., James L.R. Integrating work environment perceptions: Explorations into the measurement of meaning. Journal of Applied Psychology. 1989. № 74. Р. 739–751
7. Карамушка Л.М. Психологічні основи управління в системі середньої освіти. Київ: ІЗМН, 1997. 180 с.
8. Акимова М. К. Психодиагностика. Теория и практика: учебник для бакалавров. М.: Издательство Юрайт, 2014. 631 с.
9. Sleepsova E.V. Optymalizacja klimatu społeczno-psychologicznego w kolektywnym. Gospodarka i biznes: Teoria i praktyka. 2017. №8. P. 72-75
10. Юринець З.В. Самоменеджмент. Підручник. Львів : СПОЛОМ. 2015. 360 с.
11. Юринець З.В., Кіщук Н.В. Оцінювання результативності праці менеджера. Науковий вісник національного лісотехнічного університету НЛТУ України. 2012. Вип. 22.05. С.307-311.
12. Денисенко М.П., Будякова О.Ю. Інноваційна кадрова політика, як засіб підвищення рівня людського капіталу. Стан та тенденції розвитку сучасного підприємництва: монографія / за ред. д.е.н., проф. М.П. Денисенка. Київ: ТОВ «ДСК центр», 2019. С. 317-332.
13. Денисенко М.П., Будякова О.Ю. Підвищення індексу людського капіталу – важлива складова інноваційної кадрової політики підприємства. Економіка та держава. 2019. №4. С.11-17.

M. Denysenko, Z. Yurynets

SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL CLIMATE OF NON-GOVERNMENTAL YOUTH ORGANIZATIONS IN THE CONTEXT OF STRATEGIC DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL

Summary

The article analyzes the essence of the social and psychological climate in non-governmental youth organizations in the context of strategic development of human capital has been revealed. The dual nature of social and psychological climate was singled out: subjective reflection in the group consciousness of the set of elements of the whole environment and acquisition of relative independence, obtaining objective features of non-governmental youth organizations, the effect of opposite influence on collective activity, individual workers. The social and psychological climate of non-governmental youth organizations in the context of strategic development of human capital can be considered as a multifunctional indicator. Features, main types of social and psychological climate of non-governmental youth organizations in the conditions of strategic development of human capital have been revealed. Factors to consider in the process of analyzing the social and psychological climate in non-governmental youth organizations have been presented. Prerequisites and elements of creating a favorable social and psychological climate in non-governmental youth organizations have been highlighted. Creating a favorable social and psychological climate in a non-governmental youth organization depends on many factors, primarily created by external and internal factors.
The structural and functional characteristics of the social and psychological climate non-governmental youth organizations were highlighted: key features, internal (local (micro-environments) and external (global, macro-environments) factors, group factors and factors in the direction of influence, structural elements of climate in relation to psychological aspects, structural elements of climate in relation to the degree of representation of various manifestations, preconditions and elements of creating a favorable climate, signs of favorable climate, basic types of climate, division of relations in climate structure, basic parameters of mental attitude, formation of models of social and psychological climate. The parties on the basis of which the choice of models of social and psychological climate in non-governmental youth organizations in the context of strategic development of human capital is based were singled out.

Keywords: social and psychological climate; non-governmental youth organizations; strategic development; human capital; structural and functional characteristics.

References

1. Kanavets, M. V. (2009), “ The influence of the youth movement on the formation and implementation of state policy of Ukraine ”, Abstract of Ph.D. dissertation, Public Administration, Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
2. Denysenko, M.P. and Budyakova, O.Y. (2018), “Personnel policy as a basis for the formation of an innovative strategy for enterprise personnel management”, Vcheni zapysky universytetu KROK, vol. 4, pp. 231-238.
3. Marushkevych, B.M. (2018), “The nature of the functioning of youth NGOs in Ukraine in the conditions of society transformation”, рр. 54-60, available at: https://www.soc.univ.kiev.ua/sites/default/files/library/elopen/actprob16_54-60.pdf (Accessed 2 September 2021).
4. Zakharova, O. V. (2010), Upravlinnya investuvannyam u lyudskyy kapital: metodolohiya, otsinka, planuvannya [Management of investment in human capital: methodology, evaluation, planning: a monograph], DVNZ DonNTU, Donetsk, Ukraine.
5. Goulman, D. (2010), Emotsionalnoye liderstvo. Iskusstvo upravleniya lyud'mi na osnove emotsional'nogo intellekta [Emotional Leadership. The art of managing people based on emotional intelligence], Alpina, Moskva, Russia.
6. James, L.A. and James, L.R. (1989), “Integrating work environment perceptions: Explorations into the measurement of meaning”, Journal of Applied Psychology, vol. 74, pp. 739–751.
7. Karamushka, L.M. (1997), Psykholohichni osnovy upravlinnya v systemi seredn’oyi osvity [Psychological bases of management in the system of secondary education], IZMN, Kyiv, Ukraine.
8. Аkimova, M. K. (2014), Psikhodiagnostika. Teoriya i praktika: uchebnik dlya bakalavrov [Psychodiagnostics. Theory and practice: a textbook for bachelors], Izdatel'stvo Yurayt, Moskva, Russia.
9. Sleepsova, E. V. (2017), “Optimization of the socio-psychological climate in a collective”, Gospodarka i biznes: Teoria i praktyka, vol. 8, рр. 72-75.
10. Yurynets, Z. V. (2015), Samomenedzhment [Self-management], SPOLOM, Lviv, Ukraine.
11. Yurynets, Z. V. and Kishchuk, N. V. (2012), “Evaluating the effectiveness of the manager”, Naukovyy visnyk natsional’noho lisotekhnichnoho universytetu NLTU Ukrayiny, vol. 22.05, рр. 307-311.
12. Denysenko, M. P. and Budyakova, O.Y. (2019), Innovatsiyna kadrova polityka, yak zasib pidvyshchennya rivnya lyudskoho kapitalu. Stan ta tendentsiyi rozvytku suchasnoho pidpryyemnytstva [Innovative personnel policy as a means of raising human capital. Status and trends in modern entrepreneurship], TOV «DKS tsentr», Kyiv, Ukraine, pp. 317-332.
13. Denysenko, M. P. and Budyakova, O. Y. (2019), “ Increasing the human capital index is an important component of the company's innovative personnel policy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, S.11-17.

№ 9 2021

Дата публікації: 2021-09-30

Кількість переглядів: 6625

Відомості про авторів

М. П. Денисенко

д. е. н., професор кафедри економіки та сфери обслуговування,Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна

M. Denysenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Economics and Services, Kyiv National University of Technology and Design

ORCID:

0000-0001-8767-9762


З. В. Юринець

д. е. н., професор кафедри менеджменту,Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, Україна

Z. Yurynets

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Management,Ivan Franko Lviv National University

ORCID:

0000-0001-9027-2349

Як цитувати статтю

Денисенко М. П., Юринець З. В. Соціально-психологічний клімат молодіжних громадських організацій в контексті стратегічного розвитку людського капіталу. Ефективна економіка. 2021. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9271 (дата звернення: 23.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.11

Denysenko, M. and Yurynets, Z. (2021), “Social and psychological climate of non-governmental youth organizations in the context of strategic development of human capital”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9271 (Accessed 23 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.11

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.