EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗОНИ РИЗИКОВОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА В УМОВАХ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН
Л. В. Левковська, А. Г. Зубко

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.12

УДК: 330.15

Л. В. Левковська, А. Г. Зубко

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗОНИ РИЗИКОВОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА В УМОВАХ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН

Анотація

Узагальнено аргументи щодо актуальності відновлення зрошувальних систем у зоні ризикового землеробства в умовах незворотних кліматичних змін. Проаналізовано структуру вирощування зернових культур за регіонами. Виявлено зміну провідних регіонів у структурі сільського господарства. Проведено аналіз динаміки середньорічних опадів та середньорічної температури у зоні ризикового землеробства. Доведено критичну необхідність рішучих кроків у відновленні зрошення у південних регіонах для недопущення опустелювання. Розглянуто поточний стан розробки та виконання державних програм та законопроектів спрямованих на підтримку зрошення та меліорації. Визначено основні кроки для підтримки зони ризикового землеробства. Досліджено іноземний досвід фінансування проектів по підтримці стійкості сільського господарства до кліматичних умов. Визначено, що для протистояння глобальним кліматичним змінам необхідно комплексно відновлювати системи зрошення та використовувати енергозберігаючі технології обробки земель. Запропоновано використовувати концепцію Кліматично розумного сільського господарства (CSA).

Ключові слова: ризиковане землеробство; кліматичні зміни; зрошення; сільське господарство; природно-кліматичні зони.

Література

1. Аудит ефективності виконання Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро за період 2013-2020 років: Рахункова палата. URL: https://rp.gov.ua/PressCenter/News/?id=1143 (дата звернення 20.08.2021).
2. Валовий недозбір 2020. Скільки врожаю ранніх зернових втратили регіони. URL: https://landlord.ua/reytingi/valovyi-nedozbir-2020/ (дата звернення 25.08.2021).
3. Сайко В.Ф., Малієнко А.М., Бунятян К.П. Землеробство // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=15961
4. Духовный В.А., Соколов В.И., Мантритилаке Х. Интегрированное управление водными ресурсами: от теории к реальной практике. Опыт Центральной Азии / Под ред. В.А. Духовного, В.И. Соколова, Х. Мантритилаке. — Ташкент: НИЦ МКВК, 2008. 364 с.
5. Левковська Л., Мандзик В., Митрофанова О. Теоретичні засади формування системи сталого водозабезпечення в умовах екологічних обмежень. Економіка природокористування і сталий розвиток, 2020, № 7. – с.: 32-39. DOI: https://doi.org/10.37100/2616-7689/2020/7(26)/4
6. Посівні площі, валовий збір, урожайність — сільське господарство України за 30 років у цифрах. URL: https://superagronom.com/articles/535-posivni-ploschi-valoviy-zbir-urojaynist--silske-gospodarstvo-ukrayini-za-30-rokiv-u-tsifrah (дата звернення 25.08.2021).
7. Порядок та напрямки отримання держпідтримки українським виробникам зрошувальної техніки – офіційно. URL: https://agropolit.com/spetsproekty/884-poryadok-ta-napryamki-otrimannya-derjpidtrimki-ukrayinskim-virobnikam-zroshuvalnoyi-tehniki--ofitsiyno (дата звернення 25.08.2021).
8. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення: Закон України від 31.03.2020 р. № 552-IX. Дата оновлення: 31.03.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-20#Text (дата звернення 20.08.2021).
9. Про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель: Проект Закону України від 04.03.2021 р. №5202. Дата оновлення: 17.08.2021 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71307 (дата звернення 15.08.2021).
10. Про схвалення стратегії зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 688-2019-р Дата оновлення: 14.08.2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D1%80#n10 (дата звернення 15.08.2021).
11. Ромащенко М.І., Балюк С.А., Вергунов В.А., Вожегова Р.А., Жовтоног О.І., Рокочинський А.М., Тараріко Ю.О., Трускавецький Р.С. Сталий розвиток меліорації земель в Україні в умовах змін клімату. Аграрні інновації. 2020. №3. – С. 56-64. - DOI https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2020.3.10
12. Тараріко Ю. О. Агроресурсний потенціал меліорованих земель гумідної зони України. Вісник аграрної науки. 2018. №9. – С. 13-19. – URL: https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201809-02
13. Tajikistan’s Agriculture Sector to Benefit from World Bank Support: Press Release The World Bank from 18.06.2021. URL: https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/06/18/world-bank-invests-in-tajikistans-agriculture-sector.
14. Climate-smart agriculture: Press Release The World Bank from 05.04.2021. URL: https://www.worldbank.org/en/topic/climate-smart-agriculture.
15. Workbook: Погодні показники за регіонами України-mobile. URL: https://public.tableau.com/views/-mobile_15867828062590/sheet3?%3Adisplay_count=y&publish=yes&%3Atoolbar=n&%3Aorigin=viz_share_link&%3AshowVizHome=no

L. Levkovska, A. Zubko

CURRENT TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE ZONE OF RISK AGRICULTURE IN THE CONDITIONS OF CLIMATE CHANGE

Summary

Arguments on the urgency of restoring irrigation systems in the zone of risky agriculture in the conditions of irreversible climate change are generalized. The structure of grain growing regions is analyzed. The change of the leading regions in the structure of agriculture is revealed. The analysis of the dynamics of average annual precipitation and average annual temperature in the zone of risky agriculture is carried out. The aim of the article is to study the current trends in the development of risky farming in the context of climate change. The peculiarity of the topic of the article is that the conditions of agriculture in the zone of risky agriculture are constantly changing and require permanent research. The critical need for decisive steps to restore irrigation in the southern regions to prevent desertification has been demonstrated. The current state of development and implementation of state programs and bills aimed at supporting irrigation and reclamation is considered. The results of the audit of the National Target Program for Water Management Development and Ecological Rehabilitation of the Dnipro River Basin for the period 2013-2020 have been studied. The main steps to support the zone of risky agriculture are identified. The foreign experience of financing projects to maintain the resilience of agriculture to climatic conditions has been studied. The conditions under which Ukraine can actively accept and effectively implement international financing projects are defined. It is determined that in order to counteract global climate change, it is necessary to comprehensively restore irrigation systems and use energy-saving tillage technologies. It is proposed to use the concept of Climate Smart Agriculture (CSA). Climate-smart agriculture (CSA) as an integrated approach to managing landscapes—cropland, livestock, forests and fisheries—that addresses the interlinked challenges of food security and accelerating climate change. The principal goal of CSA is identified as food security and development, while productivity, adaptation, and mitigation are identified as the three interlinked pillars necessary for achieving this goal.

Keywords: isky agriculture; climate change; irrigation; agriculture; natural and climatic zones.

References

1. Accounting Chamber of Ukraine (2013), “Audit of the effectiveness of the implementation of the National Target Program for the Development of Water Management and Environmental Rehabilitation of the Dnieper River Basin for the period 2013-2020”, available at: https://rp.gov.ua/PressCenter/News/?id=1143 (Accessed 20 August 2021).
2. The official site of Landlord (2021), “Gross shortage 2020. How many early grain crops did the regions lose?”, available at: https://landlord.ua/reytingi/valovyi-nedozbir-2020/ (Accessed 25 August 2021).
3. Sajko, V.F., Maliienko, A.M. and Buniatian, K.P. (2006), Entsyklopediia Suchasnoi Ukrainy: elektronna versiia [Encyclopedia of Modern Ukraine: electronic version], NAN Ukrainy, NTSh. Instytut entsyklopedychnykh doslidzhen' NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine, available at: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=15961 (Accessed 25 August 2021).
4. Dukhovnyj, V.A., Sokolov, V.Y. and Mantrytylake, Kh. (2008), Yntehryrovannoe upravlenye vodnymy resursamy: ot teoryy k real'noj praktyke. Opyt Tsentral'noj Azyy [Integrated water resources management: from theory to real practice. Central Asian experience], NYTs MKVK, Tashkent.
5. Levkovs'ka, L., Mandzyk, V. and Mytrofanova, O. (2020), “Theoretical bases of formation of system of sustainable water supply in the conditions of ecological restrictions”, Ekonomika pryrodokorystuvannia i stalyj rozvytok, vol. 7, pp. 32-39. DOI: https://doi.org/10.37100/2616-7689/2020/7(26)/4
6. The official site of Superagronom (2021), “Sown areas, gross harvest, yield - agriculture of Ukraine for 30 years in numbers”, available at: : https://superagronom.com/articles/535-posivni-ploschi-valoviy-zbir-urojaynist--silske-gospodarstvo-ukrayini-za-30-rokiv-u-tsifrah (Accessed 25 August 2021).
7. The official site of Agropolit (2021), “The procedure and directions of receiving state support to Ukrainian manufacturers of irrigation equipment - officially”, available at: https://agropolit.com/spetsproekty/884-poryadok-ta-napryamki-otrimannya-derjpidtrimki-ukrayinskim-virobnikam-zroshuvalnoyi-tehniki--ofitsiyno (Accessed 25 August 2021).
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), The Law of Ukraine “On amendments to some legislative acts of Ukraine regarding the conditions of circulation of agricultural lands”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-20#Text (Accessed 20 August 2021).
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (2021), The Draft Law of Ukraine “On the organization of water users and stimulation of hydraulic reclamation of lands:”, available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71307 (Accessed 15 August 2021).
10. Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), “On approval of the irrigation and drainage strategy in Ukraine for the period up to 2030”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D1%80#n10 (Accessed 15 August 2021).
11. Romaschenko, M.I., Baliuk, S.A., Verhunov, V.A., Vozhehova, R.A., Zhovtonoh, O.I., Rokochyns'kyj, A.M., Tarariko, Yu.O. and Truskavets'kyj, R.S. (2020), “Sustainable development of land reclamation in Ukraine in the conditions of climate change”, Ahrarni innovatsii, vol. 3, pp. 56-64. DOI https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2020.3.10
12. Tarariko, Yu. (2018), “Agroresource potential of reclaimed lands of the humid zone of Ukraine”, Visnyk ahrarnoi nauky, vol.9, pp. 13-19. https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201809-02 (Accessed 25 August 2021).
13. The World Bank (2021), “Tajikistan’s Agriculture Sector to Benefit from World Bank Support”, available at: https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/06/18/world-bank-invests-in-tajikistans-agriculture-sector (Accessed 25 August 2021).
14. The World Bank (2021), “Climate-smart agriculture”, available at: https://www.worldbank.org/en/topic/climate-smart-agriculture (Accessed 25 August 2021).
15. Workbook (2021), “Weather indicators by regions of Ukraine-mobile”, available at: https://public.tableau.com/views/-mobile_15867828062590/sheet3?%3Adisplay_count=y&publish=yes&%3Atoolbar=n&%3Aorigin=viz_share_link&%3AshowVizHome=no (Accessed 25 August 2021).

№ 9 2021

Дата публікації: 2021-09-30

Кількість переглядів: 6200

Відомості про авторів

Л. В. Левковська

д. е. н., Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

L. Levkovska

Doctor of Economic Sciences, Public institution «Institute of environmental economics and sustainable development of the National academy of sciences of Ukraine», Kyiv

ORCID:

0000-0002-7823-7062


А. Г. Зубко

аспірант, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

A. Zubko

Postgraduate student, Public institution «Institute of environmental economics and sustainable development of the National academy of sciences of Ukraine», Kyiv

ORCID:

0000-0003-0058-6067

Як цитувати статтю

Левковська Л. В., Зубко А. Г. Сучасні тенденції розвитку зони ризикового землеробства в умовах кліматичних змін. Ефективна економіка. 2021. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9272 (дата звернення: 29.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.12

Levkovska, L. and Zubko, A. (2021), “Current trends in the development of the zone of risk agriculture in the conditions of climate change”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9272 (Accessed 29 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.12

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.