EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ УМОВ ЗРОСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ СЕКТОРУ НАУКОЄМНИХ ВИРОБНИЦТВ ЯК СКЛАДОВОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
М. В. Мельникова, М. М. Кошевий

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.13

УДК: 330.28

М. В. Мельникова, М. М. Кошевий

ФОРМУВАННЯ УМОВ ЗРОСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ СЕКТОРУ НАУКОЄМНИХ ВИРОБНИЦТВ ЯК СКЛАДОВОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

Анотація

Статтю присвячено дослідженню умов зростання інтелектуального капіталу сектору наукоємних виробництв як складової національної інноваційної системи, що визначило необхідність розробки пропозицій щодо формування умов зростання інтелектуального капіталу сектору наукоємних виробництв в контексті забезпечення розвитку національної інноваційної системи України. В основі розвитку національної інноваційної системи лежать декілька підсистем у складі інноваційної системи: підсистема державного регулювання, підсистема освіти, підсистема генерації знань, підсистема виробництва. Сучасний стан розвитку національної інноваційної системи відображає динаміка основних показників інноваційної діяльності промислових підприємств України в 2014-2019 рр., яка свідчить про тенденцію зменшення з 2015 р. абсолютних показників кількості інноваційно-активних промислових підприємств при зростанні відносної кількості та обсягів витрат на інновації. Позитивною тенденцією виступає зростання у динаміці за проаналізований період кількості упроваджених у виробництво нових технологічних процесів. Одночасно з цим необхідно відзначити, що особливістю розвитку української економіки є поступове старіння основних засобів, оскільки накопичене до цього часу науково-технічне забезпечення практично повністю вичерпано, а новий технологічний уклад знаходиться в стадії формування. Враховуючі ці обставини шляхи стимулювання розвитку наукоємного виробництва можна представити за п’ятьма основними напрямами: формування орієнтирів розвитку наукоємного виробництва, реалізація ефективних і результативних структурних перетворень, формування нових інститутів розвитку наукоємного виробництва, диверсифікація напрямів розробок і виробництва, розвиток процесу інтеграції ресурсів і збутових мереж. Саме тому реалізація зазначених заходів стимулювання розвитку наукоємного виробництва сприятиме зміцненню науково-промислової бази, збереженню інтелектуального потенціалу та зростанню інтелектуального капіталу у складі національної інноваційної системи України. А для подолання негативних тенденцій розвитку сектору наукоємних виробництв доцільно вдосконалення інституційного середовища їх розвитку, реалізація концепції державної підтримки модернізації науково-промислової бази та напрямів стимулювання розробки та впровадження передових технологій для виробництва наукоємної продукції.

Ключові слова: сектор наукоємних виробництв; національна інноваційна система; інтелектуальний капітал; зростання.

Література

1. Бусарєва Т. Г. Шляхи нарощування інтелектуального капіталу в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2018. №14. С. 5-8.
2. Диха М. В. Інтелектуальний капітал у системі забезпечення інноваційного розвитку країни. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2019. №6. С. 45-49.
3. Курило Л. І. Інтелектуальний капітал: галузеві особливості формування. International scientific journal «Internauka». Series: «Economic sciences». 2019. №4 (24). С. 89-94.
4. Максименко Ж. В. Інноваційність національної економіки як фактор формування інтелектуального капіталу. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. Вип. №6 (74). С. 42-49.
5. Пахаренко О., Швець Ф. Формування інтелектуального капіталу в контексті інноваційної економічної системи держави. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2019. №4. С. 26-33.
6. Цибульов П. М. Трирівнева модель національної інноваційної системи України. Nauka innov. 2018. №14 (3). C. 5-14.
7. Шиян О. А. Деякі питання державного регулювання національної інноваційної системи України. Часопис Київського університету права. 2020. №1. С. 159-163.
8. Школа В. Ю., Щербаченко В. О. Економічне обґрунтування ролі інтелектуального капіталу у формуванні інноваційної економічної системи. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2011. №3. Т. 1. С. 72-78.
9. Соколова О. Розвиток високотехнологічних виробництв як визначальний чинник конкурентоспроможності та сталого розвитку національної економіки. Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. Спецвипуск. 2020. С. 43-47.
10. Якубенко В. Д., Ващишин С. П. Становлення та стратегічні орієнтири національної інноваційної системи. Ефективна економіка. 2016. №12. URL:http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5298
11. Про схвалення Концепції розвитку національної інноваційної системи. Розпорядження КМУ №680-р від 17 червня 2009 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/680-2009-%D1%80#Text11
12. Про схвалення Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року. Постанова КМУ №526-р від 10 липня 2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#Text
13. Машталер О. В. Стан інновацій в Україні та їх вплив на позиції конкурентоспроможності в глобальній економіці. Інвестиції: практика та досвід. 2020. №24. С. 96-106.
14. Наукова та інноваційна діяльність України: стат. зб. / Відп. за вип. М. С. Кузнєцова. К: Державна служба статистики України, 2020. 100 с. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/09/zb_nauka_2019.pdf
15. Varblane U., Dyker D., Tamm D. How To Improve the National Innovation Systems of Catching-up Economies? Trames. 2007. №11. P. 106-123.

M. Melnykova, M. Koshevyi

FORMATION OF CONDITIONS FOR GROWTH OF INTELLECTUAL CAPITAL OF THE SECTOR OF SCIENCE-INTENSIVE INDUSTRIES AS A COMPONENT OF THE NATIONAL INNOVATION SYSTEM

Summary

The article is devoted to the study of conditions for growth of intellectual capital of the science-intensive industries as a component of the national innovation system, which determined the need to develop proposals for the formation of conditions for growth of intellectual capital of the science-intensive industries in the context of Ukraine's national innovation system. The development of the national innovation system is based on several subsystems within the innovation system: the subsystem of state regulation, the subsystem of education, the subsystem of knowledge generation, the subsystem of production. The current state of development of the national innovation system reflects the dynamics of the main indicators of innovation of industrial enterprises of Ukraine in 2014-2019, which indicates a downward trend since 2015 in absolute terms of the number of innovation-active industrial enterprises with increasing relative number and cost of innovation. A positive trend is the growth in the dynamics over the analyzed period of the number of new technological processes introduced into production. At the same time, it should be noted that the peculiarity of the Ukrainian economy is the gradual aging of fixed assets, as the accumulated scientific and technical support has been almost completely exhausted, and a new technological structure is in the process of formation. Given these circumstances, ways to stimulate the development of science-intensive production can be represented in five main areas: the formation of guidelines for the development of science-intensive production, the implementation of effective and efficient structural transformations, the formation of new institutions for science-intensive production, diversification of development and production. . That is why the implementation of these measures to stimulate the development of science-intensive production will strengthen the scientific and industrial base, preserve the intellectual potential and increase intellectual capital in the national innovation system of Ukraine. And to overcome the negative trends in the development of science-intensive industries, it is advisable to improve the institutional environment of their development, implementation of the concept of state support for modernization of scientific and industrial base and areas to stimulate development and implementation of advanced technologies for science-intensive products.

Keywords: science-intensive industries; national innovation system; intellectual capital; growth.

References

1. Busarieva, T. (2018), “The broadcasts of the insert of the intellectual capital in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 14, pp. 5-8.
2. Dykha, M.V. (2019), “Intellectual capital in the system of innovative development of the country”, Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 6, pp. 45-49.
3. Kurylo, L.I. (2019), “Intellectual capital: industry features of formation”, International scientific journal «Internauka». Series: «Economic sciences», vol. 4 (24), pp. 89-94.
4. Maksymenko, Zh.V. (2019), “Innovativeness of the national economy as a factor in the formation of intellectual capital”, Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi, vol. 6 (74), pp. 42-49.
5. Pakharenko, O. and Shvets', F. (2019), “Formation of intellectual capital in the context of the innovative economic system of the state”, Ekonomichnyj chasopys Skhidnoievropejs'koho natsional'noho universytetu imeni Lesi Ukrainky, vol. 4, pp. 26-33.
6. Tsybul'ov, P.M. (2018), “Three-level model of the national innovation system of Ukraine”, Nauka innov, vol. 14 (3), pp. 5-14.
7. Shyian, O.A. (2020), “Some issues of state regulation of the national innovation system of Ukraine”, Chasopys Kyivs'koho universytetu prava, vol. 1, pp. 159-163.
8. Shkola, V.Yu. and Scherbachenko, V.O. (2011), “Economic justification of the role of intellectual capital in the formation of an innovative economic system”, Marketynh i menedzhment innovatsij, vol. 3, no. 1, pp. 72-78.
9. Sokolova, O. (2020), “Development of high-tech industries as a determining factor of competitiveness and sustainable development of the national economy”, Zbirnyk naukovykh prats' Natsional'noi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy, pp. 43-47.
10. Yakubenko, V.D. and Vaschyshyn, S.P. (2016), “The formation and strategic goals of the national innovation system”, Efektyvna ekonomika, vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5298 (Accessed 01 Sept 2021).
11. Cabinet of Ministers of Ukraine (2009), Resolution “On approval of the Concept of development of the national innovation system”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/680-2009-%D1%80#Text11 (Accessed 05 Sept 2021).
12. Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), Resolution “On approval of the Strategy for the development of innovation for the period up to 2030”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#Text (Accessed 05 Sept 2021).
13. Mashtaler, O. (2020), “The state of innovations in Ukraine and their impact on the position of competitiveness in the global economy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 96-106.
14. Kuznietsov, M.S. (2020), “Scientific and innovative activity of Ukraine”, Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/09/zb_nauka_2019.pdf (Accessed 05 Sept 2021).
15. Varblane, U. Dyker, D. and Tamm, D. (2007), “How To Improve the National Innovation Systems of Catching-up Economies?”,Trames, vol. 11, pp. 106-123.

№ 9 2021

Дата публікації: 2021-09-30

Кількість переглядів: 6197

Відомості про авторів

М. В. Мельникова

д. е. н., доцент, провідний науковий співробітник відділу проблем перспективного розвитку ПЕК, Інститут економіки промисловості НАН України, м. Київ

M. Melnykova

Doctor of Economic Science, Associate Professor, Leading Researcher of the Department of Problems of Perspective Development of FEC, Institute of Industrial Economics of NAS of Ukraine, Кyiv

ORCID:

0000-0002-1822-0699


М. М. Кошевий

к. е. н., начальник відділу внутрішнього контролю та аудиту, м. Дніпро

M. Koshevyi

PhD in Economics, Head of the Department of Internal Control and Audit, Dnipro

ORCID:

0000-0002-0231-6581

Як цитувати статтю

Мельникова М. В., Кошевий М. М. Формування умов зростання інтелектуального капіталу сектору наукоємних виробництв як складової національної інноваційної системи. Ефективна економіка. 2021. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9273 (дата звернення: 23.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.13

Melnykova, M. and Koshevyi, M. (2021), “Formation of conditions for growth of intellectual capital of the sector of science-intensive industries as a component of the national innovation system”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9273 (Accessed 23 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.13

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.