EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я - ДОМІНАНТНА УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ
С. В. Качула, О. П. Заруцька

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.15

УДК: 336.13.051

С. В. Качула, О. П. Заруцька

БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я - ДОМІНАНТНА УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Анотація

У статті проведена оцінка сучасного стану фінансового забезпечення вищої освіти і охорони здоров'я, які відіграють провідну роль у розвитку людського потенціалу і водночас їх розвиток здійснюється у руслі реалізації двох із сімнадцяти Цілей сталого розвитку України 2030. Акцентовано, що за високою часткою видатків Зведеного бюджету України (ЗБУ) у ВВП на освіту, зокрема вищу, та охорону здоров’я криється недостатній обсяг фінансових ресурсів, їх неефективний розподіл та неможливість ефективного використання. Аналіз структури видатків ЗБУ на фінансування охорони здоров’я і освіти підтверджує висновок, що фінансові ресурси бюджету спрямовуються переважно на поточні потреби. Практична відсутність інвестиційно-інноваційної складової видатків бюджету на розвиток домінантних для зміцнення людського потенціалу галузей знижує ефективність реформ. Застаріла матеріально-технічна база не дозволяє виконувати дослідження як у галузі охорони здоров’я, так і вищої освіти на європейському рівні. Значна частка освітньої субвенції спрямовується також на поточне споживання. Показано значне зниження частки медичної субвенції місцевим бюджетам в 2020 році, що свідчить про підвищення ролі місцевих бюджетів у фінансуванні галузі охорони здоров’я внаслідок реформи децентралізації. Акцентовано увагу на необхідності удосконалення інституційного середовища реалізації дієвої адаптивної бюджетної політики, розширення впливу її інструментів на людський розвиток. Показана важливість науково обґрунтованого, реального впровадження програмно-цільового планування в бюджетний процес та удосконалення процесу формування і реалізації бюджетних програм та їх моніторингу. Розроблено ряд інших пропозицій щодо підвищення ефективності використання бюджетних коштів на розвиток людського потенціалу.

Ключові слова: бюджет; людський потенціал; вища освіта; охорона здоров’я; бюджетне фінансування; інвестування; капітальні видатки; міжбюджетні трансферти.

Література

1. Глухова В.І. Фінансування видатків бюджету на вищу освіту в Україні. Ефективна економіка. 2020. №5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2020/100.pdf (дата звернення 1.09.2021).
2. Ніколаєв Є., Длугопольський О. Реформа вищої освіти України: реалізація профільного закону. URL: http://parlament.org.ua/ wp-content/uploads/2016/12/HE-shadow-report-final.pdf (дата звернення 01.09.2021)
3. Бюджетна складова реалізації домінантних напрямів суспільного розвитку: монографія/ Лисяк Л.В., Качула С.В., Роменська К.М. та ін.; за ред. Л.В. Лисяк. Дніпропетровськ: ДДФА, 2015. 396 с.
4. Лисяк Л. В., Качула С. В., Абдін А. В. Роль видатків місцевого бюджету України на охорону здоров'я в умовах децентралізації. Економічний вісник університету, 2020. (46), 144-153. DOI: https://doi.org/10.31470/2306-546X-2020-46-144-153
5. Чугунов І.Я. Бюджетна стратегія суспільного розвитку. К.: КНТЕУ, 2021. 532 с.
6. Simionescu, M., Lazányi, K., Sopková, G., Dobeš, K., and Adam, P. B. Determinants of Economic Growth in V4 Countries and Romania. Journal of Competitiveness, 2017. 8(1), 103–116.
7. Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року: Указ Президента України №722/2019 від 30.09.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019 (дата звернення 1 вересня 2021)
8. Україна: огляд реформи фінансування системи охорони здоров’я 2016–2019. Спільний звіт ВООЗ та Світового банку. URL:
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/425340/WHO-WB-Joint-Report_UKR_Full-report_Web.pdf?ua=1 (дата звернення: 10.09.2021)
9. Статистичний збірник Міністерства фінансів. 2014-2020 роки. URL: https://mof.gov.ua/uk/statistichnij-zbirnik (дата звернення 1 вересня 2021).
10. Державна служба статистики. Офіційний сайт. URL: ukrstat.gov.ua

S. Kachula, О. Zarutska

HIGHER EDUCATION AND HEALTHCARE BUDGETARY FINANCING IS A DOMINANT CONDITION FOR THE IMPLEMENTATION OF HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT POLICY

Summary

The article assesses the current state of financing of higher education and healthcare, which play a leading role in human resources development and at the same time their development is carried out in line with the implementation of two of the seventeen Sustainable Development Goals of Ukraine 2030. It is emphasized that insufficient amount of financial resources, their ineffective distribution and impossibility of efficient use are hidden behind the high share of expenditures of the Consolidated Budget of Ukraine (CBU) in GDP for education, in particular higher education, and health care financing. CBU expenditures on health and education financing structure analysis confirms the conclusion that the financial resources of the budget are directed mainly to current needs. The practical absence of the investment and innovation component of budget expenditures for the development of dominant industries to strengthen human potential reduces the effectiveness of reforms. The outdated material and technical base does not allow to carry out research in the field of health care and higher education at the European level. A significant share of the education subvention is also directed to current consumption. It shows a significant reduction in the share of medical subventions to local budgets in 2020, indicating an increasing role of local budgets in financing health care as a result of decentralization reform. Emphasis is placed on the need to improve the institutional environment for the implementation of effective adaptive budget policy, expanding the impact of its tools on human development. The importance of scientifically substantiated, real implementation of program-targeted planning in the budget process is shown, as well as budget programs formation, implementation and monitoring process improvement. A number of other proposals have been developed to increase the efficiency of budgetary means for human development using.

Keywords: udget; human potential; higher education; health care; budgetary financing; investment; capital expenditures; intergovernmental transfers.

References

1. Glukhova, V.I (2020), “Financing of budget expenditures for higher education in Ukraine”, Efficient economy, vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2020/100.pdf (Accessed 1.09.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.98.
2. Nikolaev, E., and Dlugopolsky, O. (2016), “Reform of higher education in Ukraine: the implementation of the relevant law”, available at: http://parlament.org.ua/wp-content/uploads/2016/12/HE-shadow-report-final.pdf (Accessed 1.09.2021).
3. Lysyak, L.V. (ed.), Kachula, S.V., and Romenska, K.M. (2015), Biudzhetna skladova realizatsii dominantnykh napriamiv suspil'noho rozvytku [Budget component of the implementation of dominant areas of social development], Dnepropetrovsk, Ukraine.
4. Lysiak, L.V., Kachula, S.V. and Abdin, A.V. (2020), “The role of local budget expenditures of Ukraine on health care in decentralization”, Economic Bulletin of the University, vol. 46, pp.144-153. DOI: https://doi.org/10.31470/2306-546X-2020-46-144-153
5. Chugunov, I.Ja. (2021), Biudzhetna stratehiia suspil'noho rozvytku [Budget strategy of social development], Кyiv, Ukraine.
6. Simionescu, M., Lazányi, K., Sopková, G., Dobeš, K., and Adam, P. B. (2017), “Determinants of Economic Growth in V4 Countries and Romania”, Journal of Competitiveness, vol. 8(1), pp. 103–116.
7. The President of Ukraine (2019), Decree “On the Sustainable Development Goals of Ukraine until 2030”, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019 (Accessed 03 Sept 2021).
8. WHO and World Bank (2019), “Ukraine: A Review of Health Care Financing Reform 2016-2019”, available at: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/425340/WHO-WB-Joint-Report_UKR_Full-report_Web.pdf (Accessed 01 Sept 2021).
9. Ministry of Finance (2021), “Statistical collection. 2014-2020”, available at: https://mof.gov.ua/uk/statistichnij-zbirnik (Accessed 01 Sept 2021).
10. State Statistics Service of Ukraine (2021), [Online], available at: ukrstat.gov.ua (Accessed 01 Sept 2021).

№ 9 2021

Дата публікації: 2021-09-30

Кількість переглядів: 5735

Відомості про авторів

С. В. Качула

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

S. Kachula

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance,Dnipro State University of Agriculture and Economics, Ukraine

ORCID:

0000 0003 2540 862X


О. П. Заруцька

д. е. н., завідувач кафедри банківської справи та фінансових послуг,Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

О. Zarutska

Doctor of Economic Sciences,Head of the Department of Banking and Financial Markets,University of Customs and Finance, Ukraine

ORCID:

0000-0001-7870-9608

Як цитувати статтю

Качула С. В., Заруцька О. П. Бюджетне фінансування вищої освіти та охорони здоров’я - домінантна умова реалізації політики розвитку людського потенціалу. Ефективна економіка. 2021. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9274 (дата звернення: 23.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.15

Kachula, S. and Zarutska, О. (2021), “Higher education and healthcare budgetary financing is a dominant condition for the implementation of human resources development policy”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9274 (Accessed 23 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.15

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.