EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ДОСЯГНЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПРОЗОРОСТІ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Л. М. Германенко, Д. В. Гріднєва

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.78

УДК: 657.1

Л. М. Германенко, Д. В. Гріднєва

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ДОСЯГНЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПРОЗОРОСТІ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Метою статті є концептуалізації досягнення інформаційної прозорості звітності підприємств у сучасних умовах їх діяльності. Відзначено цінність інформаційної прозорості звітності у забезпеченні довіри до підприємства та демонстрації його відповідальності, привабливості. Концепція роботи полягає у тому, щоб інформаційну прозорість розглядати саме з точки зору забезпечення можливості відстеження послідовності формування результатів, відображених у звітності. Доведено, що підприємства, які складають фінансову та нефінансову звітність, однозначно є більш інформаційно прозорими, ніж ті, чия звітність представлена лише фінансовими результатами, тому звітність малого підприємництва поки залишатиметься умовно інформаційно прозорою. Рекомендовано з метою досягнення інформаційної прозорості у нефінансовій звітності розкривати критерії, моделі прийняття управлінських рішень за видами та аспектами діяльності підприємств. Практичні наслідки впровадження вимоги досягнення інформаційної прозорості звітності стосуються підвищення складності та витрат часу на формування звітності, що компенсується зростанням привабливості, довіри до підприємства із часом. Цінність рекомендацій полягає у тому, що інформаційна прозорість звітності дасть змогу відстежити логіку менеджменту в різних умовах та ситуаціях та знизити тим самим ризики непередбачуваності поведінки підприємства, недостовірності інформації у звітності, виправдати очікування стейкхолдерів від співпраці. Узгодження вимог до звітності та інформаційної прозорості забезпечить достовірність оцінювання рівня інформаційної прозорості звітності підприємств.

Ключові слова: інформаційна прозорість; звітність; підприємства; прийняття рішень; індекс; міжнародні стандарти.

Література

1. Офіційний сайт Державної служби статистики України «Про інформацію». URL : http://www.ukrstat.gov.ua/Zakon/ukr/lawinform.html (Дата звернення 01.08.2021)
2. Потриваєва, Н. В., & Кореновська, Т. О. (2015). Транспарентність як забезпечення повноти висвітлення інформації у фінансовій звітності. Глобальні та національні проблеми економіки, (8), 1169-1171.
3. Офіційний сайт Ваш гід в законодавстві України. Ст. 19 ГКУ від 16.01.2003 р. № 436-IV. URL: https://kodeksy.com.ua/gospodars_kij_kodeks_ukraini/statja-19.htm (Дата звернення 01.08.2021)
4. Kucherova H., Didenko A., Kravets O., Honcharenko Y. Uchitel А. Scenario forecasting information transparency of subjects’ under uncertainty and development of the knowledge economy. M3E2-MLPEED 2020, CEUR-WS.org. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2713/paper05.pdf (Дата звернення 01.08.2021)
5. Mahmood Hosseini, Alimohammad Shahri, Keith Phalp, and Raian Ali (2015), “Tansparency as a Requirement”, Bournemouth University, UK, [Online], available at : http://ceur-ws.org/Vol-1342/03-Posters.pdf (Accessed 01.08.2021)
6. Cynthia Stohl, Michael Stohl, and Paul M. Leonard (2016), “Managing Opacity: Information Visibility and the Paradox of Transparency in the Digital Agec, International Journal of Communication, vol.10, pp.123-137
7. Kundeliene, K., and Leitoniene, S. (2015), “Business information transparency: Causes and evaluation possibilities“, Procedia-Social and Behavioral Sciences, vol. 213, pp. 340-344, DOI: 10.1016/j.sbspro.2015.11.548
8. Sheng, Y. K. (2009), “What is good governance“, United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, [Online], available at: https://www.unescap.org/sites/default/d8files/knowledge-products/good-governance.pdf (Accessed 01.08.2021)
9. Офіційний сайт Верховної Ради України «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»». Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text (Дата звернення 01.08.2021)
10. Офіційний сайт Верховної Ради України «Порядок подання фінансової звітності». Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/419-2000-%D0%BF#Text (Дата звернення 01.08.2021)
11. Офіційний сайт Верховної Ради України «Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні, щодо удосконалення деяких положень»». Закон України від 05.10. 2017 № 2164-VIII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2164-19#Text (Дата звернення 01.08.2021)
12. Офіційний сайт Державної служби статистики України «Кількість суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва за видами економічної діяльності (2010-2018)». URL: http://ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/sze.htm (Дата звернення 01.08.2021)
13. Кебко, В. В. (2015). «Шляхи підвищення інформаційної прозорості та доступності фінансової звітності сільськогосподарських підприємств». Облік і фінанси, 4 (2015), 19-23.
14. Офіційний сайт аналітичної системи для комплаенса, аналізу ринків, ділової розвідки і розслідувань Уoucontrol. URL : https://youcontrol.com.ua/ (дата звернення 01 серпня 2021)
15. Офіційний сайт Верховної Ради України «Про затвердження Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління». Наказ Міністерства фінансів України від 07.12.2018 № 982 URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0982201-18#Text (дата звернення 01 серпня 2021)
16. Дзюба, О. М. (2012). «Забезпечення інформаційної прозорості діяльності банківських установ за допомогою фінансової звітності: правовий та обліковий аспекти». Вісник Хмельницького національного університету. Серія «Економічні науки», 2 (2012), 144-147.
17. Зінченко, А., Резнік Н., Саприкіна, М. (2017). Індекс прозорості сайтів українських компаній  2017. К.: Видавництво «Юстон», 2018. 28 с. URL: http: //www.energoatom.com.ua/uploads/others/Transp_Index_2018.pdf (дата звернення 01 серпня 2021)
18. Офіційний сайт Професійної асоціації корпоративного управління «Індекс прозорості компаній України 2019». URL: https://cgpa.com.ua/wp-content/uploads/2020/10/Transp_index_2019_ua_full_web.pdf (дата звернення 01 серпня 2021)
19. Офіційний сайт Урядовий портал (2018), «Цілі сталого розвитку та Україна» URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/cili-stalogo-rozvitku-ta-ukrayina (дата звернення 01 серпня 2021)
20. Гончаренко, Ю.В. (2021), «Моделювання інформаційної прозорості закладів вищої освіти онлайн в умовах цифровізації економіки»: дис. на здоб. наук. ступеня кандидата економічних наук: спец. 08.00.11; Класич. приват. ун-т. Запоріжжя, 279 с.
21. Kucherova H., Didenko A., Kravets O. (2019), «Modeling information transparency of economic entities under uncertainty». MDSMES 2019. Atlantis Press. [Online], available at: https://doi.org/10.2991/mdsmes-19.2019.38 (Accessed 01.08.2021)
22. Офіційний сайт Верховної ради України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text (дата звернення 01 серпня 2021)
23. Офіційний сайт Верховної ради України «Концептуальна основа фінансової звітності». Документ РМСБО 929_009 від 01.09.2010. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_009#Text (дата звернення 01 серпня 2021)
24. Bushman, Robert M., and Abbie J. Smith. (2003), “Transparency, financial accounting information, and corporate governance”, Financial Accounting Information, and Corporate Governance. Economic Policy Review, vol. 9.1, р. 65-87.
25. Офіційний сайт Верховної Ради України «Про доступ до публічної інформації». Закон України від 13.01.2011 № 2939-VI із змінами і доповненнями. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 32, ст. 314 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text (дата звернення 01 серпня 2021)
26. Офіційний сайт Верховної Ради України «Про відкритість використання публічних коштів». Закон України від 11.02. 2015 № 183-VIII із змінами і доповненнями. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 16, ст.109 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183-19#Text (дата звернення 01 серпня 2021)
27. Офіційний сайт Верховної ради України «Про запобігання корупції». Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 49, ст.2056 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text (дата звернення 01 серпня 2021)
28. Офіційний сайт Верховної ради України «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних». Постанова КМУ від 21.10.2015 р. № 835 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/835-2015-%D0%BF#Text (дата звернення 01 серпня 2021)
29. Офіційний сайт Верховної ради України «Про затвердження Порядку оприлюднення інформації про діяльність державних унітарних підприємств та…». Постанова КМУ від 09.11.2016 № 1067 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1067-2016-%D0%BF#Text (дата звернення 01 серпня 2021)

L. Hermanenko, D. Hridnieva

CONCEPTUALIZING THE ACHIEVEMENTS OF INFORMATION TRANSPARENCY IN THE REPORTING OF COMPANIES

Summary

The purpose of the article is to conceptualize the achieving of information transparency of enterprise reporting in the modern conditions of their activities. The value of information transparency of reporting in ensuring trust in the company and demonstrating its responsibility, attractiveness is noted. In the course of the work themethodology of scientific research was used by the following methods: generalization, critical analysis, comparison, matching, analysis, statistical. The concept of the work is to consider information transparency precisely from the point of view of ensuring the possibility of tracking the sequence of formation of the results reflected in the reporting.The results of the study show that companies that prepare financial and non-financial statements are clearly more informationally transparent than those whose reports are presented only by financial results, so the reporting of small businesses will remain conditionally informationally transparent. It is recommended to disclose criteria, models of management decisions by types and aspects of enterprises in order to achieve information transparency in non-financial reporting. The interaction of financial results and information transparency of reporting is not studied in Ukrainian enterprises, which limits the demonstration of the value of this characteristic from the point of view of the economy, so, as a result, it is underestimated. The practical consequences of the introduction of the requirement to achieve information transparency of reporting relate to the increasing complexity and time spent on reporting, which is offset by the growth of attractiveness, trust in the company over time. The value of the recommendations is that the information transparency of reporting will allow you to track the logic of management in different conditions and situations and thus reduce the risks of unpredictability of enterprise behavior, inaccuracy of information in reporting, to meet the expectations of stakeholders from cooperation. Harmonization of reporting requirements and information transparency will ensure the reliability of assessing the level of information transparency of enterprise reporting.

Keywords: information transparency; reporting; enterprises; decision making; index; international standards.

References

1. State Statistics Committee of Ukraine, (2021), “About information”, [Online], available at: http://www.ukrstat.gov.ua/Zakon/ukr/lawinform.html (Accessed 01.08.2021).
2. Potryvaieva, N. V. and Korenovs'ka, T. O. (2015), “Transparency as ensuring the completeness of information coverage in financial statements”, Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 8, pp. 1169-1171.
3. Your guide in the legislation of Ukraine, (2003), “Art. 19 Commercial Code of Ukraine”, [Online], available at: https://kodeksy.com.ua/gospodars_kij_kodeks_ukraini/statja-19.htm (Accessed 01.08.2021)
4. Kucherova, H., Didenko, A., Kravets, O., Honcharenko, Y. and Uchitel, А. (2020), “Scenario forecasting information transparency of subjects’ under uncertainty and development of the knowledge economy”, M3E2-MLPEED 2020, CEUR-WS.org, [Online], available at: http://ceur-ws.org/Vol-2713/paper05.pdf (Accessed 01.08.2021)
5. Hosseini, M. Shahri, A. Phalp, K. and Ali, R. (2015), “Tansparency as a Requirement”, Bournemouth University, UK, [Online], available at : http://ceur-ws.org/Vol-1342/03-Posters.pdf (Accessed 01.08.2021)
6. Stohl, C. Stohl, M. and Leonard, P. M. (2016), “Managing Opacity: Information Visibility and the Paradox of Transparency in the Digital Agec, International Journal of Communication, vol.10, pp.123-137
7. Kundeliene, K., and Leitoniene, S. (2015), “Business information transparency: Causes and evaluation possibilities“, Procedia-Social and Behavioral Sciences, vol. 213, pp. 340-344, DOI: 10.1016/j.sbspro.2015.11.548
8. Sheng, Y. K. (2009), “What is good governance“, United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, [Online], available at: https://www.unescap.org/sites/default/d8files/knowledge-products/good-governance.pdf (Accessed 01.08.2021)
9. Ministry of Finance of Ukraine (2013), Order “On approval of the National Regulation (standard) of accounting 1 “General requirements for financial reporting”, [Online], available at: (Accessed 01.08.2021).
10. Cabinet of Ministers of Ukraine (2000), Resolution “Procedure for submitting financial statements”, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/419-2000-%D0%BF#Text (Accessed 01.08.2021).
11. Official site of the Verkhovna Rada of Ukraine, (2017), Law of Ukraine “On Amendments to the Law of Ukraine “On Accounting and Financial Reporting in Ukraine, to improve certain provisions”, [Online], available at: (Accessed 01.08.2021).
12. State Statistics Committee of Ukraine, (2010), “Number of large, medium, small and micro enterprises by types of economic activity (2010-2018)”, [Online], available at: http://ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/sze.htm (Accessed 01.08.2021).
13. Kebko, V. V. (2015), “Ways to increase information transparency and accessibility of financial statements of agricultural enterprises”, Oblik i finansy, vol. 4, pp. 19-23.
14. Official site of the analytical system for compliance, market analysis, business intelligence and investigations Youcontrol (2021), [Online], available at: https://youcontrol.com.ua/(Accessed 01.08.2021).
15. Ministry of Finance of Ukraine (2018), Order “On approval of Methodical recommendations for the preparation of the management report”, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0982201-18#Text (Accessed 01.08.2021).
16. Dziuba, O. M. (2012), “Ensuring information transparency of banking institutions through financial reporting: legal and accounting aspects”, Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu. Seriia «Ekonomichni nauky, vol. 2, pp. 144-147.
17. Zinchenko, A., Reznik, N. and Saprykina, M. (2018), Indeks prozorosti sajtiv ukrains'kykh kompanij [Transparency index of Ukrainian companies' websites], Vydavnytstvo «Yuston», Kiev, Ukraine, [Online], available at: http://www.energoatom.com.ua/uploads/others/Transp_Index_2018.pdf (Accessed 01.08.2021).
18. Official site of the professional association of corporate governance (2019), “Transparency Index of Ukrainian Companies 2019”, [Online], available at: https://cgpa.com.ua/wp-content/uploads/2020/10/Transp_index_2019_ua_full_web. pdf (Accessed 01.08.2021).
19. Official site Government portal (2018), “Sustainable Development Goals and Ukraine”, [Online], available at: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/cili-stalogo-rozvitku-ta-ukrayina (Accessed 01.08.2021).
20. Honcharenko, Yu.V. (2021), “Modeling the information transparency of higher education institutions online in the context of digitalization of the economy”, Ph.D. Thesis, Economy, Classical private university, Zaporozhye, Ukraine, p 279.
21. Kucherova, H., Didenko, A., and Kravets, O. (2019), “Modeling information transparency of economic entities under uncertainty”, MDSMES 2019, Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/mdsmes-19.2019.38
22. Official site of the Verkhovna Rada of Ukraine, (1999), Law of Ukraine “On Accounting and Financial Reporting in Ukraine”, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text (Accessed 01.08.2021).
23. International Accounting Standards Board (2010), “Conceptual basis of financial reporting”, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_009#Text (Accessed 01.08.2021).
24. Bushman, R. M., and Abbie J. S. (2003), “Transparency, financial accounting information, and corporate governance”, Financial Accounting Information, and Corporate Governance. Economic Policy Review, vol. 9.1, pр. 65-87.
25. Official site of the Verkhovna Rada of Ukraine, (2011), Law of Ukraine “On access to public information”, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text (Accessed 01.08.2021).
26. Official site of the Verkhovna Rada of Ukraine, (2015), Law of Ukraine “On the openness of the use of public funds”, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183-19#Text (Accessed 01.08.2021).
27. Official site of the Verkhovna Rada of Ukraine (2014), Law of Ukraine “On Prevention of Corruption”, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text (Accessed 01.08.2021).
28. Cabinet of Ministers of Ukraine (2015), Resolution “On approval of the Regulations on data sets to be published in the form of open data”, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/835-2015-%D0%BF#Text (Accessed 01.08.2021).
29. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), Resolution “On approval of the Procedure for disclosure of information on the activities of state unitary enterprises and…”, o [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1067-2016-%D0%BF#Text (Accessed 01.08.2021).

№ 9 2021

Дата публікації: 2021-09-30

Кількість переглядів: 4429

Відомості про авторів

Л. М. Германенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, обліку і оподаткування, Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова

L. Hermanenko

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Economics, Accounting and Taxation Rauf, Ablyazov East European University

ORCID:

0000-0002-6238-6290


Д. В. Гріднєва

к. е. н., доцент кафедри економіки, обліку і оподаткування, Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова

D. Hridnieva

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics, Accounting and Taxation Rauf, Ablyazov East European University

ORCID:

0000-0002-0879-3493

Як цитувати статтю

Германенко Л. М., Гріднєва Д. В. Концептуалізації досягнення інформаційної прозорості звітності підприємств. Ефективна економіка. 2021. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9275 (дата звернення: 23.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.78

Hermanenko, L. and Hridnieva, D. (2021), “Conceptualizing the achievements of information transparency in the reporting of companies”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9275 (Accessed 23 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.78

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.