EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ЗМІН ТОВАРНОГО ЕКСПОРТУ УКРАЇНИ ДО КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ ПОСТІЙНИХ РИНКОВИХ ЧАСТОК
І. Г. Бакаєва

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.79

УДК: 339.5 (477)

І. Г. Бакаєва

АНАЛІЗ ЗМІН ТОВАРНОГО ЕКСПОРТУ УКРАЇНИ ДО КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ ПОСТІЙНИХ РИНКОВИХ ЧАСТОК

Анотація

Ця стаття аналізує еволюцію ринкової частки експорту України в період 2017-2019 рр, як за 11 технологічними категоріями товарів, так і на ринках країн Європейського Союзу. Аналіз еволюції ринкової частки експорту України здійснюється з використанням методології постійних ринкових часток (ПРЧ), запропонованої індонезійским вченим Три Відодо (Tri Widodo ).
Розраховані зміни в товарному експорті України під впливом змін у світовому експорті до країн ЄС в період зростання світової торгівлі 2017-2018рр. дорівнювали 1809,2 млн.дол. , а під впливом змін ринкової частки (ефект ринкової частки) - 331,1 млн.дол. Зміни в експорті товарів поза межі ЄС були від’ємними -1303,3 млн.дол., внаслідок зростання конкуренції інших країн-експортерів. Україна відносно успішно змінила свої товарну та географічну структури експорту до країн ЄС, про що свідчать позитивні значення товарного структурного (19,1 млн.дол.) та географічного структурного ефектів (401,9 млн.дол.). Україна збільшила свою ринкову частку в експорті товарів до Німеччини (217 млн.дол.), Угорщини (149,7 млн.дол.), Словаччини (97,6 млн.дол.), що свідчить про зростання конкурентоспроможності українських товарів на ринках ЄС.
Період 2018-2019рр. характеризувався зниженням світового ескпорту до країн ЄС.Під впливом цих змін світовий торговельний ефект для експорту України до країн ЄС становив 577,8 млн.дол. У зв’язку зі зниженням конкуренції на експортних товарних ринках країн ЄС, Україні вдалося збільшити свою ринкову частку в експорті до країн ЄС, про що свідчить позитивний ефект ринкової частки (1266,4 млн.дол.). Зміни у товарній і географічній структурах експорту України до ЄС призвели до скорочення товарного експорту відповідно на 244,5 млн.дол. і 46,3 млн.дол., в тому числі до Німеччини (-35,4 млн.дол. і -27,6 млн.дол.), Бельгії (-21,9 млн.дол. і -16,8 млн.дол.), Іспанії (-27,6 млн.дол. і -5,5 млн.дол.). Але в цілому товарний експорт України до країн ЄС збільшився на 340,2 млн.дол.США
В період зростання світової торгівлі, 2017-2018рр., Україна збільшила свої ринкові частки в експорті інших продуктів первинної переробки сировини на 216,4 млн.дол., продуктів переробної промисловості - на 167,1 млн.дол., сировини на 91,7 млн.дол.Зростання конкуренції на ринках первинної переробки продуктів сільського господарства призвело до втрати ринкової ринкової частки цих продуктів на ринках ЄС на 309,7 млн.дол.
В період 2018-2019 рр Україна збільщила свою ринкову частку в експорті до країн ЄС, зокрема в експорті продуктів первинної переробки сировини сільского господарства, (466,4 млн.дол.), сировини (323,0 млн.дол.), інших продуктів первинної переробки сировини (313,1 млн.дол.).Україна в експорті до країн ЄС за рахунок змін в товарній структурі ескпорту втратила 244,5 млн.дол, зокрема в експорті сировинних продуктів - 162,0 млн.дол.

Ключові слова: аналіз постійних ринкових часток; ефект ринкової частки; ефект товарної структури; ефект ринкової (географічної) структури; товарний адаптаційний ефект; ефект світової торгівлі ; технологічні категорії товарного експорту; конкурентоспроможність експорту.

Література

1. Осташко Т.О., Лір В.Е., Венгер В.В.,Олефір В.К., Биконя О.С. Зміна традиційних позицій українського експорту. Економіка і прогнозування.2017.№ 2.С.57-74.
2. Круп’як І.В. Вектори зовнішньої торгівлі держави в умовах сучасних економічних перетворень. Економіка та управління національним господарством. 2017.Випуск 20.С.158-162.
3. П’янкова О.В., Ралко О.С. Зовнішня торгівля України: проблематика структурних змін та приоритетів. Економіка і суспільство. 2016. Випуск 5.С.65-71.
4. Пєнська І.О. Торговельні орієнтири України на світових ринках. Зовнішня торгівля: право, економіка, фінанси.2013.№2.С.5-11.
5. Nidhi Bagaria, Saba Ismail . Export Performance of China: A Constant Market Share Analysis. Front.Econ.China.2019.Vol.14.№ 1.P.110-130.
6. Черемушкина М.В. Анализ российского товарного экспорта методом постоянной доли рынка. Торговая политика.2018.№2/14.С.50-75.
7. Pandiella A. A. Сonstant market share analysis of Spanish goods exports. OECD Economic Department Working Paper (ECO/WKP).2015. № 1186.25 p.
8.Skriner E. Competitiveness and Specialisation of the Austrian Export Sector: A Constant Market Share Analysis. Institute of Advanced Studies. Economic Series Working Paper.235.Vienna.2009.22 p.
9.Cafiso G. The Export Performance of the Euro Area Countries in the Period 1996-2007. MPRA.2009.28 p.
10. Competitiveness and export performance of Euro area. ECB Occasional Paper Series № 30. ECB.2005.97 p.
11. Dyadkova M., Momchilov M. Constant Market Share Analysis Beyond the Intensive Margin of External Trade. Discussion Paper № 94 . Sofia.Bulgarian National Bank.2014.65 p.
12.Bonanno G. A note: Constant Market Share Analysis.MPRA.2014.12 p.
13. Lall S. The Technological Structure and Performance of Developing Country Manufactured Exports,1985-1998.Working Paper Number 44.Queen Elizabeth House, University of Oxford.2000.39 p.
14. SITC rev.3 products, by technological categories (Lall (2000)).UNCTADStat. http://www.unctadstat.unctad.org
15. Widodo T. Market Dinamics in the EU,NAFTA,North East Asia and ASEAN: the Method of Constant Market Shaves (CMS) Analysis. Journal of Economic Integration.2010.Vol.25.№1.Р.480-500.
16. Widodo T. The Method of Constant Market Shaves (CMS)-Compelitiveness Effect Recagsidered:Cose Studies of ASEAN Countries. Journal Economi Bisines Indonesia.2008.Vol.3№1. Р.223-242.

I. Bakaieva

THE ANALYSIS OF THE UKRAINE’S COMMODITY EXPORTS CHANGES TO THE EUROPEAN UNION COUNTRIES : APPLYING THE METHOD OF CONSTANT MARKET SHARE

Summary

This article analyzes the evolution of Ukraine's merchandise exports market share in world exports in the period 2017-2019 both in 11 technological categories of goods (according to S. Lall's classification) and in the markets European union’s countries . Analysis of the market share evolution of the of Ukrainian exports was carried out with using the methodology of constant market shares of indonesian scientist Tri Widodo.
The calculated changes in the commodity export of Ukraine under the influence of changes in world exports to EU countries during the growth of World Trade 2017-2018. amounted to 1809.2 million dollars. , and under the influence of changes in the market share (the effect of a market share) - 331.1 million dollars. Changes in the export of goods outside the EU were negative -1303.3 million dollars, as a result of the growth of competition of other exporters. Ukraine has successfully changed its commodity and geographical exports structures to the EU countries, as evidenced by the positive values of commodity structural (19.1 million dollars) and geographical structural effects (401.9 million dollars). Ukraine has increased its market share in the export of goods to Germany (217 million dollars), Hungary (149.7 million dollars), Slovakia (97.6 million dollars), which indicates an increase in the competitiveness of Ukrainian goods in the EU markets.
Period 2018-2019. was characterized by a decrease in the world's export to EU countries. Because of these changes, the world trade effect for Ukraine's export to EU countries amounted to 577.8 million dollars. Due to the decrease in competition in the export commodity markets of the EU countries, Ukraine managed to increase its market share in export to the EU countries, as evidenced by the positive effect of a market share (1266.4 million dollars). Changes in the commodity and geographical structures of Ukraine's export to the EU led to a reduction of commodity exports, respectively, by 244.5 million dollars. and 46.3 million dollars, including Germany (-35.4 million dollars. and -27.6 million dollars), Belgium (-21.9 million dollars. and -16.8 million .dole), Spain (-27.6 million dollars. and -5.5 million dollars). But in general, Ukraine's commodity export to EU countries increased by 340.2 million dollars.
In the period of growth of world trade, 2017-2018, Ukraine has increased its market shares in exporting other products of primary processing of raw materials by 216.4 million dollars., products of the processing industry - by 167.1 million dollars., raw materials for 91.7 million dollars. The growth of competition in the markets of primary processing of agricultural products led to the loss of a market market share of these products in the EU markets for 309.7 million dollars.
In the period 2018-2019, Ukraine has increased its market share in export to EU countries, in particular exporting products of primary processing of raw materials of agro farms, (466.4 million dollars), raw materials (323.0 million dollars), other products primary processing of raw materials (313.1 million dollars). Ukraine in export to EU countries due to changes in the commodityl structure of the export lost 244.5 million dollars, in particular in the export of raw materials - 162.0 million dollars.

Keywords: constant market share analysis; market share effect; product structure effect; geografical structure effect; commodity adaptation effect; world trade effect; technological categories of exports; export competitiveness.

References

1. Ostashko, T.O. Lir, V.E. Venher, V.V.Olefir, V.K. and Bykonia, O.S.(2017), “The changing of the Ukrainian’s export traditional positions”, Ekonomika i prohnozuvannia, vol. 2, pp.57-74.
2.Krup'iak, I.V. (2017),”The state’s vectors of foreign trade in conditions of modern economic transformations”, Ekonomika ta upravlinnia natsional'nym hospodarstvom, vol. 20, pp.158-162.
3.P'iankova, O.V. and Ralko, O.S.(2016),” Foreign Trade of Ukraine: Problems of structural changes and priorities“,Ekonomika i suspil'stvo, vol. 5, pp.65-71.
4. Piens'ka I.O. (2013), “Trade guidelines of Ukraine in world markets”, Zovnishnia torhivlia: pravo, ekonomika, finansy, vol. 2, pp.5-11.
5. Nidhi, Bagaria and Saba, Ismail (2019), “Export Performance of China: A Constant Market Share Analysis”, Front.Econ.China, Vol.14, no. 1, pp.110-130.
6. Cheremushkyna, M.V. (2018),“Analysis of the Russian Commodity Export by the method of the market constant share”, Torhovaia polytyka, vol. 2/14, pp.50-75.
7. Pandiella, A.(2015),” A constant market share analysis of Spanish goods exports”, OECD Economic Department Working Paper (ECO/WKP), vol. 1186.
8.Skriner, E.(2009), “Competitiveness and Specialisation of the Austrian Export Sector: A Constant Market Share Analysis”, Institute of Advanced Studies.Economic Series Working Paper, vol.235.
9.Cafiso, G.(2009), The Export Performance of the Euro Area Countries in the Period 1996-2007, MPRA, Univeristy of Catania, Catania, Italy.
10. ECB (2005), “Competitiveness and export performance of Euro area”, ECB Occasional Paper Series, vol. 30.
11. Dyadkova, M. and Momchilov, M. (2014),”Constant Market Share Analysis Beyond the Intensive Margin of External Trade”, Discussion Paper Bulgarian National Bank, vol. 94.
12.Bonanno, G (2014), A note: Constant Market Share Analysis, MPRA, University of Calabria, Italy.
13. Lall, S. (2000), The Technological Structure and Performance of Developing Country Manufactured Exports, 1985-1998, Working Paper, Queen Elizabeth House, Oxford, UK.
14. UNCTAD (2000), “SITC rev.3 products, by technological categories”, available at: http://www.unctadstat.unctad.org ( Accessed May 6 2020 ).
15. Widodo, T. (2010), “Market Dinamics in the EU,NAFTA,North East Asia and ASEAN: the Method of Constant Market Shaves (CMS) Analysis”, Journal of Economic Integration, Vol.25, no.1, pp.480-500.
16. Widodo, T. (2008), “The Method of Constant Market Shaves (CMS)-Compelitiveness Effect Recagsidered:Cose Studies of ASEAN Countries”, Journal Economi Bisines Indonesia, Vol.3, no. 1, pp.223-242.

№ 9 2021

Дата публікації: 2021-09-30

Кількість переглядів: 4751

Відомості про авторів

І. Г. Бакаєва

к. е. н., професор, професор кафедри менеджменту та міжнародних економічних відносин, Таврійський національний університет ім.В.І.Вернадського, м.Київ, Україна

I. Bakaieva

PhD in Economics, Professor, Professor of the Department of Management and International Economics Relations, V.I.Vernadsky Taurida national University, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-7189-7404

Як цитувати статтю

Бакаєва І. Г. Аналіз змін товарного експорту України до країн європейського союзу з використанням методу постійних ринкових часток. Ефективна економіка. 2021. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9276 (дата звернення: 29.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.79

Bakaieva, I. (2021), “The analysis of the Ukraine’s commodity exports changes to the european union countries : applying the method of constant market share”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9276 (Accessed 29 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.79

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.