EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕФЕКТИВНІСТЬ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ
Н. О. Федяй

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.81

УДК: 338.49 : 656.071.313

Н. О. Федяй

ЕФЕКТИВНІСТЬ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ

Анотація

У статті представлено результати проміжної оцінки ефективності стратегічного управління розвитком морських портів України. Оцінку здійснено за період 2013-2020 рр. на основі головного законодавчо-організаційного інструменту в галузі портового господарства – Стратегії розвитку морських портів України на період до 2038 року. Підсумки реалізації стратегічних пріоритетів розвитку портового господарства проведено за наступними чотирма стратегічними напрямами: 1) реформування системи державного управління галузі; 2) реалізація ефективних форм ДПП у портах та розбудова стратегічної портової інфраструктури; 3) розвиток електронного співтовариства, спрощення контрольних процедур, створення сприятливих умов для бізнесу; 4) підвищення рівня безпеки мореплавства, розвиток системи пошуку та рятування, охорони навколишнього природного середовища. За результатами моніторингу ефективності стратегічного управління розвитком морських портів України стало виокремлення низки проблем притаманних галузі.

Ключові слова: морські порти України; стратегія розвитку морських портів України; проблеми розвитку морських портів України; Угода про Асоціацію Україна-ЄС; імплементація законодавства ЄС; Міжнародна Морська Організація (ІМО); аудит ІМО; інтелектуальні транспортні системи.

Література

1. Розвиток інфраструктурних секторів як чинник реалізації пріоритетних напрямів економічної політики України: колективна монографія / за ред. Никифорук О.І.; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Київ, 2017. 522 с. URL: http://ief.org.ua/docs/mg/295.pdf.
2. Федяй Н.О. Середньострокові перспективи функціонування морських портів України. Економіка і прогнозування. 2020. № 4. С. 72 – 86.
3. ДРС просить Мінінфраструктури усунути неправомірне обмеження конкуренції у морських портах України. Офіційний сайт Державної регуляторної служби України. URL: http://www.drs.gov.ua/press-room/drs-prosyt-mininfrastruktury-skasuvaty-nepravomirne-obmezhennya-konkurentsiyi-u-morskyh-portah-ukrayiny/
4. Рішення Антимонопольного комітету України від 06.02.2020 р. № 113-р «Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції». Офіційний сайт Антимонопольного комітету України. URL: https://amcu.gov.ua/storage/app/uploads/public/5e4/bb9/639/5e4bb9639fec0150519713.pdf
5. Корпоратизація Адміністрації морських портів буде завершена, - Владислав Криклій. Офіційний сайт Міністерства інфраструктури України. URL: http://mtu.gov.ua/news/31798.html
6. Єдиний транспортний портал електронних послуг. URL: https://e-transport.gov.ua
7. Електронний кабінет моряка. URL: https://sea.e-transport.gov.ua
8. Сервіс відкритих даних транспортної галузі. URL: https://bi.e-transport.gov.ua/
9. Сервіс електронного документообігу інфраструктурної галузі DocsET: URL: https://docs.e-transport.gov.ua
10. Електронний кабінет моряка та ще 4 нових сервіси стали доступними на транспортному порталі електронних послуг, Владислав Криклій. Офіційний сайт Міністерства інфраструктури України. URL: http://mtu.gov.ua/news/31814.html
11. Спрощено реєстрацію суден, – Владислав Криклій. Офіційний сайт Міністерства інфраструктури України. URL: https://mtu.gov.ua/news/31768.html
12. Аналіз відповідності вимог Директив ЄС № 2002/59 та № 2010/65 проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України». Проєкт "Єдине вікно - локальне рішення". URL: http://www.singlewindow.org/upload/dodatok_2(4).pdf
13. Прус Л.Р. Проблеми функціонування інформаційної системи портового співтовариства в морських портах України. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2017. Вип. 31. С. 85-94.
14. Лист Голови Громадської ради при Головному управлінні ДФС в Одеській області прем’єр міністру України Володимиру Гройсману «Щодо запровадження механізму «єдиного вікна»», від 20 березня 2019 року, вих. № 96.
15. АМПУ: Морське єдине вікно аналізуватиме дані про судна, які заходять в порти України. Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ». URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2321944-ampu-morske-edine-vikno-analizuvatime-dani-pro-sudna-aki-zahodat-v-porti-ukraini.html
16. Меморандум про співпрацю між Україною та Міжнародною морською організацією щодо участі у Системі аудиту держав - членів Міжнародної морської організації. Від 18.05.2018 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/896_001-18#Text
17. Остаточний звіт за результатами проведеного аудиту Міжнародною морською організацією (ІМО). Міністерство інфраструктури України. URL: https://mtu.gov.ua/news/30849.html
18. Система аудиту держави-члена ІМО. Аудит України з 9 по 18 червня 2018 року. Заключний звіт. Информационно-аналитический портал ”УкрРудПром”. URL: https://ukrrudprom.ua/lib/IMO%20Audit%20Final%20Report%20-%20Ukraine-U.pdf
19. Верещагин П. Очередной скандал на одесской таможне: новое программное обеспечение. HRABRO. URL http://web.archive.org/web/20190626142714/http://hrabro.com/90515
20. Федяй Н. Основні недоліки діючої транспортної стратегії України до 2020 р. Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер. : Економіка і управління. 2015. Вип. 31. С. 37-47.

N. Fediai

EFFICIENCY OF STRATEGIC MANAGEMENT OF SEA PORT DEVELOPMENT OF UKRAINE

Summary

The article evaluates the effectiveness of modern strategic management of seaports in Ukraine. The basis for this assessment was the Order of the Ministry of Infrastructure of Ukraine №542 of December 18, 2015 "On approval of the Strategic Plan for the development of maritime transport for the period up to 2020".
This Order, in fact, is a medium-term plan for the implementation of strategic directions of the Strategy for the development of seaports of Ukraine for the period up to 2038. The results of the implementation of strategic directions of port economy development were carried out in the following four strategic directions: 1) reforming the system of public administration of the industry; 2) implementation of effective forms of PPP in ports and development of strategic port infrastructure; 3) development of the electronic community, simplification of control procedures, creation of favorable conditions for business; 4) increasing the level of maritime safety, development of search and rescue system, environmental protection.
It is established that one of the dominant problems that generates other problems is the lack of strategic vision and implementation of a strategic approach in the management of the development of the port industry. This is evidenced by the unsatisfactory state of implementation of Ukraine’s commitments under the terms of the EU-Ukraine Association Agreement and failure to fulfill most of the tasks set in the implementation of measures to implement strategic directions of maritime transport development declared in Order №542. In addition, among the problems inherent in the modern development of the port economy, the activities of seaports are most affected by the following: the sectoral Strategy is not protected from changing political cycles; slow pace of implementation of the provisions of EU Directives and Regulations; failure to implement in practice the national segment of the relevant EU Transport Information Systems, such as SafeSeaNet, AIS, PCS (port community navigation systems); unsatisfactory technical characteristics of land infrastructure of ports; insufficient dredging works, lack of both internal and external investments; in addition, the system of port dues needs to be optimized and the issues of such a form of public-private partnership as a concession are not fully resolved.
Thus, the result of this study is the conclusion that there are no real mechanisms for implementing sectoral policy in practice and the lack of a unified approach to management in the country's leadership, the sectoral ministry - the Ministry of Infrastructure of Ukraine and the relevant managing organization - the Ukrainian Seaports Administration.

Keywords: seaports of Ukraine; strategy of development of seaports of Ukraine; problems of development of seaports of Ukraine; EU-Ukraine Association Agreement; implementation of EU legislation; International Maritime Organization (IMO); IMO audit; intelligent transport systems.

References

1. Nykyforuk, O.Y. (2017), Rozvytok infrastrukturnykh sektoriv iak chynnyk realizatsii priorytetnykh napriamiv ekonomichnoi polityky Ukrainy [Development of infrastructure sectors as a factor in the implementation of priority areas of economic policy of Ukraine], SO “Institute of the Economy and Forecasting of the NAS of Ukraine”, Kyiv, Ukraine, available at: http://ief.org.ua/docs/mg/295.pdf (Accessed 9 Sept 2021).
2. Fediai, N. (2020), “Medium-term prospects of the functioning of Ukrainian seaports”, Ekonomìka ì prognozuvannâ, vol. 4, pp. 72 - 86.
3. The official site of State Regulatory Service of Ukraine (2020), “SRS asks the Ministry of Infrastructure to remove illegal restrictions on competition in Ukrainian seaports”, available at: http://www.drs.gov.ua/press-room/drs-prosyt-mininfrastruktury-skasuvaty-nepravomirne-obmezhennya-konkurentsiyi-u-morskyh-portah-ukrayiny/ (Accessed 9 September 2021).
4. The Antimonopoly Committee of Ukraine (2020), “On violation of the legislation on protection of economic competition”, available at: https://amcu.gov.ua/storage/app/uploads/public/5e4/bb9/639/5e4bb9639fec0150519713.pdf (Accessed 9 September 2021).
5. The official site of Ministry of Infrastructure of Ukraine (2020), “The corporatization of the Seaports Administration will be completed, - Vladyslav Krykliy”, available at: http://mtu.gov.ua/news/31798.html (Accessed 9 September 2021).
6. The only transport portal of electronic services (2021), available at: https://e-transport.gov.ua (Accessed 9 September 2021).
7. The only transport portal of electronic services (2021), “Sailor's electronic office”, available at: https://sea.e-transport.gov.ua (Accessed 9 September 2021).
8. The only transport portal of electronic services (2021), “Open data service of the transport industry”, available at: https://bi.e-transport.gov.ua/ (Accessed 9 September 2021).
9. The only transport portal of electronic services (2021), “DocsET infrastructure infrastructure electronic document management service”, available at: https://docs.e-transport.gov.ua (Accessed 9 September 2021).
10. The official site of Ministry of Infrastructure of Ukraine (2020), “The electronic office of the seaman and 4 more new services became available on the transport portal of electronic services, Vladislav Krikliy”, available at: http://mtu.gov.ua/news/31814.html (Accessed 9 September 2021).
11. The official site of Ministry of Infrastructure of Ukraine (2020), “Vessel registration has been simplified, - Vladyslav Krykliy”, available at: https://mtu.gov.ua/news/31768.html (Accessed 9 September 2021).
12. Single window-local solution (2020), “Analysis of the promises of the EU Directives No. 2002/59 and No. 2010/65 to the draft resolution of the Cabinet of Ministries of Ukraine “On the introduction of changes to the decisions of the Cabinet of Ministries of Ukraine””, available at: http://www.singlewindow.org/upload/dodatok_2(4).pdf (Accessed 9 September 2021).
13. Prus, L. (2017), “Problems of the Port Software Information System Operation in the Sea Ports of Ukraine”, The collection of scientific works of Kirovohrad National Technical University. Economic sciences, vol. 31, pp. 85-94.
14. State Fiscal Service of Ukraine (2019), “Letter of the Chairman of the Public Council at the Main Department of the State Fiscal Service of Ukraine in Odessa region to the Prime Minister of Ukraine Volodymyr Groysman "On the introduction of the" single window "mechanism", dated March 20, 2019, ref. № 96”, available at: http://od.sfs.gov.ua/data/files/240448.pdf (Accessed 9 September 2021).
15. National News Agency of Ukraine – Ukrinform (2017), “USPA: The single sea window will analyze data on ships calling at Ukrainian ports”, available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2321944-ampu-morske-edine-vikno-analizuvatime-dani-pro-sudna-aki-zahodat-v-porti-ukraini.html (Accessed 9 September 2021).
16. The Verkhovna Rada of Ukraine (2018), “Memorandum of Cooperation Between Ukraine and the International Maritime Organization on Participation in the Audit System of the Member States of the International Maritime Organization”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/896_001-18#Text (Accessed 9 September 2021).
17. The official site of Ministry of Infrastructure of Ukraine (2019), “IMO Member State Audit Scheme. Audit of Ukraine 9 to 18 june 2018. Final Report”, available at: https://mtu.gov.ua/news/30849.html (Accessed 9 September 2021).
18. Ynformatsyonno-analytycheskyj portal ”UkrRudProm” (2018), “IMO Member State Audit Scheme. Audit of Ukraine 9 to 18 june 2018. Final Report”, available at: https://ukrrudprom.ua/lib/IMO%20Audit%20Final%20Report%20-%20Ukraine-U.pdf (Accessed 9 September 2021).
19. Vereschahyn, P. (2015), “Another scandal at the Odessa customs: new software”, HRABRO, [Online], available at: http://web.archive.org/web/20190626142714/http://hrabro.com/90515 (Accessed 9 September 2021).
20. Fediai, N. (2015), “Major shortcomings of applicable Ukraine’s 2020 Transport Strategy”, Zbirnyk naukovykh prats' Derzhavnoho ekonomiko-tekhnolohichnoho universytetu transportu. Ekonomika i upravlinnia, vol. 31, pp. 37-47.

№ 9 2021

Дата публікації: 2021-09-30

Кількість переглядів: 5428

Відомості про авторів

Н. О. Федяй

к. е. н., молодший науковий співробітник,Державна установа “Інститут економіки та прогнозування НАН України”

N. Fediai

PhD in Economics, Junior Researcher,State Organization “Institute of the Economy and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine”

ORCID:

0000-0002-6529-1078

Як цитувати статтю

Федяй Н. О. Ефективність стратегічного управління розвитком морських портів України. Ефективна економіка. 2021. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9278 (дата звернення: 23.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.81

Fediai, N. (2021), “Efficiency of strategic management of sea port development of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9278 (Accessed 23 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.81

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.