EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КРАУДФАНДИНГ ТА КРАУДСОРСИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТИ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ ТА ГРОМАД
Н. В. Бахур

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.85

УДК: 33:332:332.1:330.322:330.322.4

Н. В. Бахур

КРАУДФАНДИНГ ТА КРАУДСОРСИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТИ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ ТА ГРОМАД

Анотація

У статті досліджено особливості стимулювання розвитку регіонів та громад шляхом застосування таких інструментів як краудфандинг та краудсорсинг, розглянуто головні проблеми досліджуваної теми: відсутність нормативно – правового регулювання з цього питання; недостатня поширеність та непопулярність досліджуваних інструментів; проблемні аспекти збору благодійних внесків у громадських організацій; проєкти, які не супроводжуються автором від початку і до завершення, часто не увінчуються успіхом. Переваги краудфандингу: умовна безоплатність фінансування та незалежність; доступність та легкість входу в процес краудфандингу; відсутність посередників; зниження ризиків. Переваги краудсорсингу: охоплення великої кількості зацікавлених осіб; залучення користувачів; отримання великої кількості варіантів досягнення цілі; єдино можливий варіант; фіксовані терміни; економія ресурсів, швидкість, доступність, структурованість, участь на добровільних засадах. Напрямки використання краудсорсингу у сфері управління соціально – економічним розвитком регіону: залучення інвестицій у регіональний розвиток; розробка соціально – економічних стратегій розвитку регіону; підтримка і розвиток малого бізнесу регіону; створення нових високотехнологічних робочих місць. Запропоновано шляхи для впровадження краудфандингу та краудсорсингу у практику регіонального та місцевого управління.

Ключові слова: краудфандинг; краудсорсинг; інструменти; фінансування; інвестування.

Література

1. Баркемп. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/BarCamp.
2. Васильєв О. В., Матющенко С. С. Краудфандинг – сучасний інструмент фінансування розвитку інтелектуального капіталу. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 18. С. 36–40. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/18_2016/8.pdf.
3. Динник П.І. Технології краудсорсингу в громадянському сусіпільстві: сучасні механізми партисипативної демократії. Інвестиції: практика та досвід. №21-22/2020. С. 119-123. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/21-22_2020/22.pdf.
4. Децентралізація. Міжнародна співпраця. URL: https://donors.decentralization.gov.ua/advice/8056
5. Єлісєєва Л.В. Краудфандинг в Україні: проблеми та перспективи в контексті зарубіжного досвіду // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. С. 8-11. URL: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2017/23-1-2017/4.pdf.
6. Кірєєва О. Краудсорсинг як інноваційний інструмент участі громадськості в публічному управлінні. Державне управління та місцеве самоврядування. 2016. Вип. 3 (30). С. 72-78. URL: http://www.dbuapa.dp.ua/vidavnictvo/2016/2016_03(30)/12.pdf.
7. Ковтуненко К.В., Нестеренко О.В. Використання краудфандингу як інструменту фінансування інноваційних проєктів. Інвестиції: практика та досвід № 15/2017. С. 14-20]. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/15_2017/5.pdf.
8. Овчіникова А.Ю. Краудфандінг як популярний спосіб фінансування // Міжнародний науково-дослідний журнал. Випуск. № 2 (56). 2017. С. 37—40.
9. Огородник В.О. Краудфандинг як інноваційний інструмент модерназації національної фінансово – інвестиційної системи. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск 3 (44). 2014. С. 103-105. URL: http://www.visnyk-ekon-old.uzhnu.edu.ua/images/pubs/44/44_25.pdf.
10. Особливості краудфандингу проектів КІ URL: https://www.ppv.net.ua/uploads/work_attachments/06_Finance_for_Creative_Industries_crowdfunding_PPV_2020_UA.pdf
11. Регулювання краудфандингу в Україні та США. URL: https://blog.liga.net/user/atsvyk/article/32690.
12. Скорик М. Дієвий краудфандинг: що потрібно знати громадській організації, щоб ефективно збирати пожертви через власний сайт. / Центр інформації про права людини. Київ, 2018. 30 с. URL: https://zmina.ua/upload/%d0%94%d1%96%d1%94%d0%b2%d0%b8%d0%b9%20%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%83%d0%b4%d1%84%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b3%20%d1%89%d0%be%20%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%be%20%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b8%20%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%b4%d1%81%d1%8c%d0%ba%d1%96%d0%b9%20%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d1%96%d0%b7%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%97,%20%d1%89%d0%be%d0%b1%20%d0%b5%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%20%d0%b7%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%20%d0%bf%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b2%d0%b8%20%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b7%20%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81.
13. Степура В.В. Сутність та переваги краудфандингу як зовнішнього джерела фінансування проектів. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. Том 30 (69). №3, 2019. С. 165-170. URL: http://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/30_69_3/28.pdf.
14. Стратегії розвитку міст. URL: http://pleddg.org.ua/ua/strategii-rozvitku-mist/.
15. Управління стратегічним розвитком об’єднаних територіальних громад: інноваційні підходи та інструменти : монографія / С. М. Серьогін, Ю. П. Шаров, Є. І. Бородін, Н. Т. Гончарук [та ін.] ; за заг. та наук. ред. С. М. Серьогіна, Ю. П. Шарова. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2016. 276 с. URL: http://www.dridu.dp.ua/proekt_ms/doc/monografiya_2016.pdf.
16. Хакатон. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD.
17. Хау Дж. Краудсорсинг. Коллективный разум как инструмент развития бизнеса. Москва : Альпина Паблишер, 2012. 208 с.
18. Шуміло О. Фінансування екологічних проєктів шляхом краудфандингу: правові аспекти та практика застосування : практ. посіб. / О. М. Шуміло; [за заг. ред. О. Кравченко] - Львів : Видавництво «Компанія "Манускрипт"», 2020. 108 с. URL: http://epl.org.ua/wp-content/uploads/2020/07/2672_EPL_Finansuvannya_NET.pdf
19. Bradford C. Steven. Crowdfunding and the Federal Securities Laws. Columbia Business Law Review. 2012. № 1. 150 p. URL: http://ssrn.com/abstract=1916184.
20. Kickstarter. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Kickstarter#:~:text=Kickstarter%20%E2%80%94%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2,%2C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%2C%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%2C%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80.
21. Paul Whitla (2009), "Crowdsourcing and Its Application in Marketing Activities", Contemporary Management Research, vol. 5, No. 1, pp. 15—28.
22. Schwienbacher A., Larralde B. Crowdfunding of Small Entrepreneurial Ventures. Handbook of Entrepreneurial Finance. / D. Cumming. Oxford : Oxford University Press, 2010. Р. 369-391.
23. Vitins M. Crowdfunding and Securities Laws: What the Americans Are Doing and the Case for an Australian Crowdfunding Exemption. Scribd: reading platform. URL: http://ru.scribd.com/doc/159842450/Crowdfunding-andSecurities-Laws-What-the-Americans-Are-Doing-and-the-Case-for-an-Australian-Crowdfunding-Exemption-by-MattVitins#scribd.
24. Wemakeit «CO₂-Score of all foods» [Online]. URL: https://wemakeit. com/projects/co-score-of-all-foods.
25. Wemakeit «Stop Plastic! — Goa (India)» [Online]. Access mode: https:// wemakeit.com/projects/stop-plastic-goa-india

N. Bakhur

CROWDFUNDING AND CROWDSOURCING AS TOOLS TO STIMULATE THE DEVELOPMENT OF REGIONS AND HROMADAS

Summary

The article examines the features of stimulating the development of regions and hromadas through the use of such tools as crowdfunding and crowdsourcing, considers the main problems of the research topic: the lack of legal regulation on this issue; insufficient prevalence and unpopularity of the studied tools; problematic aspects of collecting charitable contributions from public organizations; projects that are not accompanied by the author from beginning to end are often unsuccessful. Advantages of crowdfunding: conditional free financing and independence; availability and ease of entry into the crowdfunding process; lack of intermediaries; risk reduction. Crowdfunding also has certain shortcomings and carries some risks: the company discloses its innovative product to competitors before launching it into production and has the opportunity to obtain financing and leave the management of the company in their hands.
Advantages of crowdsourcing: coverage of a large number of stakeholders; attracting users; obtaining a large number of options for achieving the goal; the only possible option; fixed terms; resource saving, speed, accessibility, structure, participation on a voluntary basis. Areas of use of crowdsourcing in the field of management of social and economic development of the region: attraction of investments in regional development; development of social and economic strategies for the development of the region; support and development of small business in the region; creation of new high-tech jobs. Crowdsourcing also has disadvantages: the crowd can not be completely reasonable and put forward reasonable ideas, they may be useless to the case, the so called noise; unfair principle of remuneration; the quality of the result; leakage of valuable information; a large number of unscrupulous customers and performers, the possibility of fraud on the Internet; disorganization and unpredictability of the crowd.
Ways for introduction of crowdfunding and crowdsourcing in practice of regional and local management are offered. Crowdfunding and crowdsourcing research indicates their non-systematic nature.

Keywords: crowdfunding; crowdsourcing; tools; financing; investing.

References

1. BarCamp, available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/BarCamp.
2. Vasiliev, A. and Matyushchenko, S. (2016), “Crowdfunding — а modern financing instrument for development of the intellectual capital”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 36–40, available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/18_2016/8.pdf.
3. Dynnyk, I. (2020), “Crawdsorsing technologies in civil society: modern mechanisms of partisipative democracy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21-22, pp. 119–123. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.21-22.119, available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/21-22_2020/22.pdf.
4. Decentralization. International cooperation, available at: https://donors.decentralization.gov.ua/advice/8056
5. Yelisieieva, L.V. (2017), “Crowdfunding in Ukraine: problems and prospects in the context of foreign experience”, Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu, pp. 8-11, available at: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2017/23-1-2017/4.pdf.
6. Kirieieva, O. (2016), “Crowdsourcing as an innovative tool for public participation in public administration”, Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia, Vyp. 3 (30), pp. 72-78. available at: http://www.dbuapa.dp.ua/vidavnictvo/2016/2016_03(30)/12.pdf.
7. Kovtunenko, K. and Nesterenko, O. (2017), “Using of crowdfunding as a tool for financing innovative projects”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 14–20, available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/15_2017/5.pdf.
8. Ovchinykova, A.Yu. (2017), “Crowdfunding as a popular method of financing”, Mizhnarodnyi naukovo-doslidnyi zhurnal, vol. 2 (56), pp. 37—40.
9. Ohorodnyk, V.O. (2014), “Crowdfunding as an innovative tool for modernization of the national financial and investment system”, Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia «Ekonomika», vol. 3 (44), pp. 103-105, available at: http://www.visnyk-ekon-old.uzhnu.edu.ua/images/pubs/44/44_25.pdf.
10. Features of crowdfunding of CI projects, available at: https://www.ppv.net.ua/uploads/work_attachments/06_Finance_for_Creative_Industries_crowdfunding_PPV_2020_UA.pdf
11. rowdfunding regulation in Ukraine and the USA, available at: https://blog.liga.net/user/atsvyk/article/32690.
12. Skoryk, M. (2018), Diievyi kraudfandynh: shcho potribno znaty hromadskii orhanizatsii, shchob efektyvno zbyraty pozhertvy cherez vlasnyi sait [Effective crowdfunding: what a community organization needs to know to effectively collect donations through its own website], / Tsentr informatsii pro prava liudyny. Kyiv, P. 30, available at: https://zmina.ua/upload/%d0%94%d1%96%d1%94%d0%b2%d0%b8%d0%b9%20%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%83%d0%b4%d1%84%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b3%20%d1%89%d0%be%20%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%be%20%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b8%20%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%b4%d1%81%d1%8c%d0%ba%d1%96%d0%b9%20%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d1%96%d0%b7%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%97,%20%d1%89%d0%be%d0%b1%20%d0%b5%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%20%d0%b7%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%20%d0%bf%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b2%d0%b8%20%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b7%20%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81.
13. Stepura, V.V. (2019), “The essence and benefits of crowdfunding as an external source of project funding”, Vcheni zapysky TNU imeni V. I. Vernadskoho. Seriia: Ekonomika i upravlinnia. Vol. 30 (69). Issue 3, pp. 165-170, available at: http://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/30_69_3/28.pdf.
14. Urban development strategies, available at: http://pleddg.org.ua/ua/strategii-rozvitku-mist/.
15. Serohin, S. M. Sharov, Yu. P. Borodin, Ye. I. Honcharuk, N. T. and others (2016), Upravlinnia stratehichnym rozvytkom obiednanykh terytorialnykh hromad: innovatsiini pidkhody ta instrumenty: monohrafiia [Management of strategic development of united territorial communities: innovative approaches and tools: monograph], DRIDU NADU, D., Ukraine, P. 276, available at: http://www.dridu.dp.ua/proekt_ms/doc/monografiya_2016.pdf.
16. Hackathon available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD.
17. Hau Dzh. Kraudsorsing (2012), Kollektivnyj razum kak instrument razvitija biznesa [Collective intelligence as a tool for business development], Al'pina Pablisher, Moscow, Russsia, P. 208.
18. Shumilo, O. (2020), Finansuvannia ekolohichnykh proiektiv shliakhom kraudfandynhu: pravovi aspekty ta praktyka zastosuvannia: prakt. posib. [Financing of ecological projects by crowdfunding: legal aspects and application practice: practical manual], Vydavnytstvo «Kompaniia "Manuskrypt"», Lviv, Ukraine, P.108, available at: http://epl.org.ua/wp-content/uploads/2020/07/2672_EPL_Finansuvannya_NET.pdf
19. Bradford C. Steven. Crowdfunding and the Federal Securities Laws. Columbia Business Law Review. 2012. # 1. 150 p. available at: http://ssrn.com/abstract=1916184.
20. Kickstarter. available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/Kickstarter#:~:text=Kickstarter%20%E2%80%94%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2,%2C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%2C%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%2C%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80.
21. Paul Whitla (2009), "Crowdsourcing and Its Application in Marketing Activities", Contemporary Management Research, vol. 5, No. 1, pp. 15—28.
22. Schwienbacher A., Larralde B. Crowdfunding of Small Entrepreneurial Ventures. Handbook of Entrepreneurial Finance. / D. Cumming. Oxford : Oxford University Press, 2010. P. 369-391.
23. Vitins M. Crowdfunding and Securities Laws: What the Americans Are Doing and the Case for an Australian Crowdfunding Exemption. Scribd: reading platform. available at: http://ru.scribd.com/doc/159842450/Crowdfunding-andSecurities-Laws-What-the-Americans-Are-Doing-and-the-Case-for-an-Australian-Crowdfunding-Exemption-by-MattVitins#scribd.
24. Wemakeit «CO₂-Score of all foods» [Online], available at: https://wemakeit. com/projects/co-score-of-all-foods.
25. Wemakeit «Stop Plastic! — Goa (India)» [Online], available at: https:// wemakeit.com/projects/stop-plastic-goa-india

№ 9 2021

Дата публікації: 2021-09-30

Кількість переглядів: 6491

Відомості про авторів

Н. В. Бахур

головний консультант сектору регіональних стратегій центру регіональних досліджень, Національний інститут стратегічних досліджень

N. Bakhur

Chief Consultant of the Sector of Regional Strategies Center for Regional Studies,The National Institute for Strategic Studies

ORCID:

0000-0003-3025-6763

Як цитувати статтю

Бахур Н. В. Краудфандинг та краудсорсинг як інструменти стимулювання розвитку регіонів та громад. Ефективна економіка. 2021. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9282 (дата звернення: 29.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.85

Bakhur, N. (2021), “Crowdfunding and crowdsourcing as tools to stimulate the development of regions and hromadas”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9282 (Accessed 29 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.85

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.