EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ СОЦІОКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-ДОКУМЕНТОЗНАВЦІВ
Я. П. Цецик, С. П. Цецик, Г. Ф. Мартинюк

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.86

УДК: 378.147

Я. П. Цецик, С. П. Цецик, Г. Ф. Мартинюк

ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ СОЦІОКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-ДОКУМЕНТОЗНАВЦІВ

Анотація

Сучасний стан розвитку освіти вимагає застосування нових моделей підготовки фахівців. Останнім часом в Україні, як і багатьох країнах світу, актуалізувалося питання застосування соціокомунікаційних технологій під час навчання, а більшість навчальних занять проводяться онлайн. Впровадження у навчальний процес соціально-комунікаційних технологій викликало гостру дискусію, але як показав час, у результаті напрацювання нових підходів вони у повному обсязі виправдали себе.
Практичне використання відеоконференцій під час проведення лекційних та практичних занять сприяло не лише підвищенню рівня знань студентів, а стимулювало викладачів до оволодіння новими технологіями навчання.
У процесі підготовки студентів-документознавців соціокомунікаційні технології відіграють все вагомішу роль, зокрема при вивченні іноземного досвіду введення міжвідомчого електронного документообігу.
Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі дозволяє ознайомити студентів з ключовими принципами інформатизації архівної справи, проаналізувати оцифровані документи, розміщені на сайтах державних архівів України.

Ключові слова: соціокомунікаційні технології; дидактика; електронний документообіг; відеоконференція.

Література

1. Білущак Т. М. Питання доступу до історико-культурної спадщини України: електронні архіви. Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : збірник матеріалів Другої міжнародної наукової конференції м. Київ, 16–18 травня 2019 р. Видавництво Ліра-К, 2019. С. 20-23.
2. Воскобойнікова-Гузєва О. В. Росінська О. А. Етичні аспекти професійної комунікаційної діяльності. Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : збірник матеріалів Другої міжнародної наукової конференції м. Київ, 16–18 травня 2019 р. Видавництво Ліра-К, 2019. С. 9-11.
3. Качмала В. І. Сучасні технології і вирішення актуальних питань документаційного забезпечення управління й архівної справи. Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : збірник матеріалів Другої міжнародної наукової конференції м. Київ, 16–18 травня 2019 р. Видавництво Ліра-К, 2019. С. 86-88.
4. Машбиц Е. И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения. М.: Педагогика, 1988. 192 с.
5. Мартинюк Г. Ф. Комп’ютерно-орієнтовані технології в системі підготовки студентів гуманітарних спеціальностей. К. : Видавничий дім «Кондор», 2017. 182 с.
6. Островська Н. В. Прикладні соціально-комунікаційні технології. Електронне видання. Запоріжжя, 2017. 110 с.
7. Рамський Ю. С. Інтернет-технології в школі і педагогічному університеті. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sitebeta.ksu.ks.ua/Downloads/it_conf/5/Ramsky.
8. Штепа В. В. Використання сучасних персональних комп’ютерів на уроках музики. Педагогіка і психологія. 1996. № 3. С. 97 – 103.
9. Центральний державний історичний архів України у Львові. Офіційний сайт. [Режим доступу]: https://tsdial.archives.gov.ua/index14.html.

Ya. Tsetsyk, S. Tsetsyk, G. Martinyuk

APPLICATION OF MODERN SOCIO-COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF TRAINING STUDENTS-DOCUMENTARIES

Summary

The current state of education development requires the use of new models of training. Recently, in Ukraine, as in many countries around the world, the issue of the use of socio-communication technologies during training has become relevant, and most training sessions are conducted online. The introduction of social and communication technologies into the educational process provoked a heated discussion, but as time has shown as a result of the development of new approaches, they have fully justified themselves.
The practical use of videoconferencing during lectures and practical classes not only helped to increase the level of knowledge of students, but also encouraged teachers to master new learning technologies.
In the process of training students-documentologists socio-communication technologies play an increasingly important role, in particular in the study of foreign experience in the introduction of interagency electronic document management, because students have the opportunity to learn the principles of its conduct.
Important attention in this component is paid to information processes, which in recent years are widely used in library and information activities. At the same time, it is important to pay attention to the ethical aspects of this issue, as access to confidential information about users requires adherence to ethical standards.
With the help of modern information and communication technologies in the classroom you can acquaint students with the key principles of informatization of archives, analyze digitized documents posted on the websites of state archives of Ukraine, acquaint them with descriptions of funds and conduct a comparative analysis of various archival institutions of our state.
The use of socio-communication technologies in the process of preparing students requires an appropriate level of teacher training, because the practical application of the above technologies requires not only mastery of them, but also detailed knowledge of their application in a particular field.

Keywords: sociocommunication technologies; didactics; electronic document circulation; videoconference.

References

1. Bilushchak, T. M. (2019), “Issues of access to the historical and cultural heritage of Ukraine: electronic archives”. Informatsiia, komunikatsiia ta upravlinnia znanniamy v hlobalizovanomu sviti : zbirnyk materialiv Druhoi mizhnarodnoi naukovoi konferentsii [Information, communication and knowledge management in a globalized world: a collection of materials of the Second International Scientific Conference], Vydavnytstvo Lira-K, Kyiv, Ukraine, May 16-18, рр. 20-23.
2. Voskoboinikova-Huzieva, O. V. and Rosinska, O. A. (2019), “Ethical aspects of professional communication activities”, Informatsiia, komunikatsiia ta upravlinnia znanniamy v hlobalizovanomu sviti : zbirnyk materialiv Druhoi mizhnarodnoi naukovoi konferentsii [Information, communication and knowledge management in a globalized world: a collection of materials of the Second International Scientific Conference], Vydavnytstvo Lira-K, Kyiv, Ukraine, May 16-18, рр. 9-11.
3. Kachmala, V. I. (2019), “Modern technologies and solutions to topical issues of documentation management and archival affairs”. Informatsiia, komunikatsiia ta upravlinnia znanniamy v hlobalizovanomu sviti : zbirnyk materialiv Druhoi mizhnarodnoi naukovoi konferentsii [Information, communication and knowledge management in a globalized world: a collection of materials of the Second International Scientific Conference], Vydavnytstvo Lira-K, Kyiv, Ukraine, May 16-18, рр. 86-88.
4. Mashbyts, E. Y. (1988), Psihologo-pedagogicheskie problemyi kompyuterizatsii obucheniya [Psychological and pedagogical problems of computerization of education], Pedahohyka, Moscow, Russia.
5. Martyniuk, H. F. (2017), Kompiuterno-oriientovani tekhnolohii v systemi pidhotovky studentiv humanitarnykh spetsialnostei [Computer-based technologies in the system of training students of humanities], Vydavnychyi dim «Kondor», Kyiv, Ukraine.
6. Ostrovska, N. V. (2017), Prykladni sotsialno-komunikatsiini tekhnolohii [Applied social and communication technologies], Elektronne vydannia, Zaporizhia, Ukraine.
7. Ramskyi, Yu. S. (2021), “Internet technologies in school and pedagogical university”, available at: http://www.sitebeta.ksu.ks.ua/Downloads/it_conf/5/Ramsky (Accessed 10 Sept 2021).
8. Shtepa, V. V. (1996), “Use of modern personal computers in music lessons”, Pedahohika i psykholohiia, vol. 3, pp. 97 – 103.
9. Central State Historical Archive of Ukraine in Lviv (2021), available at: https://tsdial.archives.gov.ua/index14.html (Accessed 10 Sept 2021).

№ 9 2021

Дата публікації: 2021-09-30

Кількість переглядів: 7273

Відомості про авторів

Я. П. Цецик

к. і. н., доцент кафедри державного управління, документознавста та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування

Ya. Tsetsyk

PhD in Historical Sciences, Associate Professor of the Department of Public Administration, Documentation and Information Activity, National University of Water Management and Nature Management

ORCID:

0000-0002-2527-2155


С. П. Цецик

к. пед. н., доцент кафедри вищої математики, Національний університет водного господарства та природокористування

S. Tsetsyk

PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Higher (Further) Mathematics National University of Water Management and Environmental Engineering

ORCID:

0000-0001-7047-4197


Г. Ф. Мартинюк

к. пед. н., доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування

G. Martinyuk

PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Public Administration, Documentation and Information Activity, National University of Water Management and Nature Management

ORCID:

0000-0003-1424-1289

Як цитувати статтю

Цецик Я. П., Цецик С. П., Мартинюк Г. Ф. Застосування сучасних соціокомунікаційних технологій у процесі підготовки студентів-документознавців. Ефективна економіка. 2021. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9283 (дата звернення: 23.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.86

Tsetsyk, Ya., Tsetsyk, S. and Martinyuk, G. (2021), “Application of modern socio-communication technologies in the process of training students-documentaries”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9283 (Accessed 23 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.86

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.