EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ
І. В. Кривов’язюк, Ю. М. Кулик, Ю. В. Волинчук

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.87

УДК: 338.4

І. В. Кривов’язюк, Ю. М. Кулик, Ю. В. Волинчук

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

Анотація

Мета статті полягає в науково-практичному обґрунтуванні основних тенденцій розвитку ринку логістичних послуг в умовах пандемії.
Здійснено аналіз обсягу реалізованих послуг вітчизняними підприємствами за 2018-2020 рр., який вказує на те, що у 2020 році питому вагу отриманих послуг складають такі сфери як охорона здоров’я (53,77%); інформація та телекомунікація (14%); транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська доставка (13,58%), що зумовлено посиленням ролі сфери послуг в різних площинах, а, особливо соціальній і економічній.
Виокремлено класифікаційні ознаки,за якими вирізняються види послуг (відчутність, характер попиту, обсяг послуг, складність, рівень кваліфікації, трудомісткість, економічна та соціальна орієнтація, ступінь контактності зі споживачем) та визначено місце, роль та функції логістичних послуг в них.
Проведено дослідження світового ринку логістичним послуг та визначено основні сфери, де найчастіше логістичні провайдери здійснюють співпрацю з іншими учасниками. На основі проведеного аналізу зарубіжного досвіду у сфері логістичних послуг встановлено, що в сучасних умовах посилюється роль забезпечення автоматизації логістичних бізнес-процесів та активній імплементації цифрових технологій та рішень.
Досліджено взаємозв’язок логістики та інформаційних продуктів як локомотива розвитку сучасних підприємств шляхом активного застосування інформаційних технологій, свідченням чого є щорічне зростання кількості підприємств, котрі для вирішення технічних та економічних рішень застосовують різні новітні платформи для обміну даними та інформаційно-комунікаційні технології у комплексі із застосуванням методів управління організаційного, економічного, соціально-психологічного характеру.
Виявлено особливості вітчизняного ринку логістичних послуг, слабкі та проблемні місця в управлінні, на основі чого запропоновано структурна схему організаційно-економічного алгоритму логістичних послуг, основних компонент та принципів формування.
Перспективи подальших досліджень передбачають комплекс управлінських рішень з визначенням ключових напрямків роботи на ринку логістичних послуг, скоригованих у відповідності до епідеміологічної ситуації, у відповідності до запитів споживачів та сучасних тенденцій розвитку даного сегменту.

Ключові слова: логістичні послуги; технології; інформаційні системи; провайдери; ресурси; логістичні потоки.

Література

1. Обсяг реалізованих послуг за регіонами за видами економічної діяльності у 2018-2020 роках / Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/posl/arh_dpsp_.html (дата звернення: 27.06.2021).
2. Пугачевська К. Й. Сфера послуг в Україні: особливості розвитку та стратегічні перспективи. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2016. №18. С. 52–55.
3. Гринчак Н. А. Визначення сутності та структури ланцюга поставок логістичних послуг як об’єкта статистичного дослідження. Бізнес Інформ. 2020. №8. С. 96–102.
4. Types of Logistics Providers Explained in Plain English / ShipLilly. URL: https://www.shiplilly.com/blog/types-of-logistics-providers-explained-in-plain-english/ (дата звернення: 27.05.2021).
5. A&A’s Top Third-Party Logistics Providers (3PLs) / Armstrong&Associates, Inc. URL: https://www.3plogistics.com/3pl-market-info-resources/3pl-market-information/aas-top-global-third-party-logistics-providers-3pls/ (дата звернення: 15.07.2021).
6. Customer Service in Logistics Management. ASIANA USA. URL: https://www.asianausa.com/the-importance-of-customer-service-and-logistics-management-in-the-logistics-industry/ (дата звернення: 20.07.2021).
7. Butrina Y. V., TishinaV. N., Tishin P. Y. The management level of logistics customer service industrial enterprise. SHS Web of Conferences. 2017. №35. URL: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2017/03/shsconf_icie2017_01142/shsconf_icie2017_01142.html (дата звернення: 17.07.2021).
8. Трушкіна Н. Є. Удосконалення організаційно-економічного механізму управління логістичною діяльністю підприємства. Актуальні проблеми економіки. 2019. № 4. С. 156–172.
9. The Essential Logistics KPIs & Metrics You Need to Track. Oracle NETSUITE. URL: https://www.netsuite.com/portal/resource/articles/inventory-management/logistics-kpis-metrics.shtml (дата звернення: 11.08.2021).
10. Torbacki W., Kijewska K. Identifying Key Performance Indicators to be used in Logistics 4.0 and Industry 4.0 for the needs of sustainable municipal logistics by means of the DEMATEL method. Transportation Research Procedia. 2019. № 39. Р. 534–543.
11. Гайдабус Н. В. Аналіз стану логістичного сервісу та інноваційної діяльності підприємств України. Бізнес Інформ. 2015. №4. С. 123–129.
12. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах у 2018-2020 роках / Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/zv/ikt/arh_ikt_u.html (дата звернення: 09.08.2021).
13. Волинчук Ю. В., Ковальчук Н. В., Кулик Ю. М. Електронна взаємодія в ключових секторах електронної комерції. Ekonomichni nauky. Seriia: Rehional'na ekonomika: zbirnyk naukovykh prats'. 2020. №16 (63). С. 5–17.
14. Кривов’язюк І. В., Кулик Ю. М. Реінжиніринг логістичних бізнес-процесів і систем як основа їх самовдосконалення та розвитку. Економіка: реалії часу. 2013. №2(7). С. 87–94.
15. Шандрівська О. Є., Якимишин Л. Я. Дослідження глобального ринку логістичних послуг: світові тенденції та вплив на Україну. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Логістика. 2018. №892. С. 212–221.

I. Kryvovyazyuk, Yu. Kulyk, Yu. Volynchuk

PROSPECTS OF LOGISTICS SERVICES MARKET DEVELOPMENT IN A PANDEMIC CONDITION

Summary

The purpose of the article is to scientifically and practically substantiate the main trends in the development of the logistics services market in a pandemic.
An analysis of the volume of services provided by domestic enterprises for 2018-2020, which indicates that in 2020 the share of services received are such areas as health care (53.77%); information and telecommunications (14%); transport, warehousing, postal and courier delivery (13.58%), due to the strengthening of the role of services in various areas, and especially social and economic.
The classification features by which the types of services are distinguished (sensitivity, nature of demand, volume of services, complexity, level of qualification, labor intensity, economic and social orientation, degree of contact with the consumer) and the place, role and functions of logistics services in them are determined.
A study of the global logistics services market and identified the main areas with which logistics providers cooperate. Based on the analysis of foreign experience in the field of logistics services, it is established that in modern conditions the role of ensuring the automation of logistics business processes and the active implementation of digital technologies and solutions.
The relationship between logistics and information technology as a locomotive of modern enterprises through the active use of information technology, as evidenced by the annual growth of the number of enterprises that use different latest platforms for data exchange and information and communication technologies in combination with the use of technical and economic solutions. management methods of organizational, economic, socio-psychological nature.
The peculiarities of the domestic market of logistics services, weaknesses and problems in management are identified, on the basis of which the structural scheme of the organizational and economic algorithm of logistics services, the main components and principles of formation are proposed.
Prospects for further research include the identification of key areas of work in the market of logistics services, adjusted in accordance with the epidemiological situation, in accordance with consumer demands and current trends in this segment.

Keywords: logistics services; technologies; information systems; providers; resources; logistics flows.

References

1. State Statistics Service of Ukraine (2021), “The volume of services provided by region by type of economic activity in 2018-2020”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/posl/arh_dpsp_.html (Accessed 27 June 2021).
2. Pugachevska, K.Y. (2016), “Services in Ukraine: features of development and strategic perspectives”, Scientific Bulletin of the International Humanities University, vol. 18, pp. 52–55.
3. Grynchak, N.A. (2020), “Defining the essence and structure of the supply chain of logistics services as an object of statistical research”, Business Inform, vol. 8, рр. 96–102.
4. ShipLilly (2020), “Types of Logistics Providers Explained in Plain English”, available at: https://www.shiplilly.com/blog/types-of-logistics-providers-explained-in-plain-english/ (Accessed 27 May 2021).
5. Armstrong&Associates, Inc. (2021), “A&A’s Top Third-Party Logistics Providers (3PLs)”, available at: https://www.3plogistics.com/3pl-market-info-resources/3pl-market-information/aas-top-global-third-party-logistics-providers-3pls/ (Accessed 15 July 2021).
6. ASIANA USA, (2021), “Customer Service in Logistics Management”, available at: https://www.asianausa.com/the-importance-of-customer-service-and-logistics-management-in-the-logistics-industry/ (Accessed 20 July 2021).
7. Butrina, Y.V. Tishina,V.N. and Tishin, P.Y. (2017), “The management level of logistics customer service industrial enterprise”, SHS Web of Conferences, [Online] vol. 35, available at: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2017/03/shsconf_icie2017_01142/shsconf_icie2017_01142.html. (Accessed 17 July 2021).
8. Trushkina, N.Ye. (2019), “Improving the organizational and economic mechanism for managing the logistics activities of the enterprise”, Actual problems of the economy, vol. 4, pp. 156–172.
9. Oracle NETSUITE, (2021), “The Essential Logistics KPIs & Metrics You Need to Track”, available at: https://www.netsuite.com/portal/resource/articles/inventory-management/logistics-kpis-metrics.shtml (Accessed 11 August 2021).
10. Torbacki, W. and Kijewska, K. (2019), “Identifying Key Performance Indicators to be used in Logistics 4.0 and Industry 4.0 for the needs of sustainable municipal logistics by means of the DEMATEL method”, Transportation Research Procedia, vol. 39, pp. 534–543.
11. Gaydabus, N.V. (2015), “Analysis of the state of logistics service and innovation of Ukrainian enterprises”, Business Inform, vol. 8, рр. 96–102.
12. State Statistics Service of Ukraine (2021), “The use of information and communication technologies in enterprises in 2018-2020”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/zv/ikt/arh_ikt_u.html (Accessed 05 August 2021).
13. Volynchuk, Yu.V. Kovalchuk, N.V. and Kulyk, Yu.M. (2020), “Electronic interaction in key sectors of e-commerce”, Economic sciences. Series: Regional Economics: a collection of scientific papers, vol. 16 (63), рр. 5–17.
14. Kryvovyazyuk, I.V. and Kulyk, Yu.M. (2013), “Reengineering of logistics business processes and systems as a basis for their self-improvement and development”, Ekonomika: realii chasu, vol. 2(7), рр. 87–94.
15. Shandrivska, O.Ye. and Yakymyshyn, L.Ya. (2018), “Research of the global market of logistics services: world tendencies and influence on Ukraine”, Bulletin of the National University «Lviv Polytechnic». Series: Logistics, vol. 892, рр. 212–221.

№ 9 2021

Дата публікації: 2021-09-30

Кількість переглядів: 7684

Відомості про авторів

І. В. Кривов’язюк

к. е. н., професор, професор кафедри підприємництва, торгівлі та логістики,Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

I. Kryvovyazyuk

PhD in Economics, Professor, Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Logistic, Lutsk National Technical University, Lutsk

ORCID:

0000-0002-8801-4700


Ю. М. Кулик

к. е. н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та логістики,Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

Yu. Kulyk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Logistic, Lutsk National Technical University, Lutsk

ORCID:

0000-0001-8538-6034


Ю. В. Волинчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та логістики,Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

Yu. Volynchuk

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Logistic,Lutsk National Technical University, Lutsk

ORCID:

0000-0002-3604-8677

Як цитувати статтю

Кривов’язюк І. В., Кулик Ю. М., Волинчук Ю. В. Перспективи розвитку ринку логістичних послуг в умовах пандемії. Ефективна економіка. 2021. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9284 (дата звернення: 23.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.87

Kryvovyazyuk, I., Kulyk, Yu. and Volynchuk, Yu. (2021), “Prospects of logistics services market development in a pandemic condition”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9284 (Accessed 23 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.87

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.