EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА СФЕРУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ПРОФЕСІЇ
Л. П. Миськів

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.90

УДК: 657. 311.

Л. П. Миськів

ВПЛИВ СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА СФЕРУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ПРОФЕСІЇ

Анотація

Роль професійних бухгалтерів стає все більш вагомішою для підприємств, оскільки вона знаходиться в унікальному положенні на перетині всіх областей та підрозділів, і має можливість та повноваження встановлювати стандарти, розробляти моделі та формувати звітну інформацію. Основною метою цього дослідження є висвітлення важливості ролі бухгалтерської професії у досягненні цілей сталого розвитку на національному рівні через використання статистичної інформації задля прийняття відповідних правильних рішень у розвитку підприємства. Дана стаття побудована на міжнародних дослідженнях розвитку професії бухгалтера та кількості студентів у світі відповідно до найбільших міжнародних бухгалтерських організацій: органів Британської дипломованої бухгалтерії (Асоціація дипломованих бухгалтерів (ACCA - Association of Chartered Certified Accountants)), Інституту дипломованих бухгалтерів в Ірландії (ICAI/CAI – The Institute of Chartered Accountants in Ireland), Інституту державних фінансів та бухгалтерського обліку (CIPFA - Chartered Institute of Public Finance and Accountancy), Дипломованих інститутів бухгалтерів з управління (CIMA - Chartered Institute of Management Accountants), Інституту дипломованих бухгалтерів в Англії та Уельсі (ICAEW - The Institute of Chartered Accountants in England and Wales) та Інституту дипломованих бухгалтерів Шотландії (ICAS – The Institute of Chartered Accountants of Scotland), Асоціації міжнародних бухгалтерів (AIA - Association of International Accountants) та Асоціації техніків бухгалтерського обліку (AAT - Association of Accounting Technicians). Результати їхнього навчання з використанням статистичної інформації та досліджень. Аналіз статистичної інформації щодо учасників та студентів міжнародних бухгалтерських організацій у світі здійснювався на прикладі Великобританії та Ірландії. Зокрема, розглянуто історію виникнення статистики й досліджено економічну сутність поняття «статистика». Визначено спільні та відмінні риси професій бухгалтера та статиста, їх взаємозв’язок шляхом вивчення національного та міжнародного законодавства у розвитку статистики та бухгалтерського обліку. Досліджено взаємозв’язок оперативного, статистичного та бухгалтерського обліку і вплив значного обсягу облікової інформації, яка зростає щороку та безпосередньо пов’язана із здобуттям професії «бухгалтер», що значним чином підвищує її цінність та навички.

Ключові слова: бухгалтерська професія; фінансовий аналітик; якість бухгалтерської інформації; статистика; статистичні дослідження.

Література

1. Gray R., Bebbington, J. 2000. Environmental accounting, managerialism and sustainability: Is the planet safe in the hands of business and accounting? Advances in Environmental Accounting & Management, Volume 1. Emerald Group Publishing Limited, p. 1-44.
2. Key Facts and Trends in the Accountancy Profession. 2021. The Financial Reporting Council.. URL: https://www.frc.org.uk/getattachment/669f6196-5a08-4a0b-aad3-b1915d4a6e4e/FRC-Key-Facts-Trends-2021.pdf
3. Mahesh Chand Garg. 2001. Financial accounting: meaning, nature and role of accounting. URL: http://www.ddegjust.ac.in/studymaterial/mba/cp-104.pdf
4. Suleiman Mustafa El- Dalahmeh. 2021. Impact of Big Data Analysis on Accounting Profession Field – Study in Jordanian Business Environment. International Journal of Accounting and Financial Reporting Vol.11. No.1. URL: https://doi.org/10.5296/ijafr.v11i1.18403.
5. The history of statistics modern times. 2021. URL: https://www.czso.cz/documents/10180/20541677/3201781406.pdf/b1f0ada0-1956-4e84-9a6b-2ae93557b55c?version=1.0
6. Вдосконалення розвитку статистики в Україні у 2021 році. Другий вебінар. 13.06.2021. URL: https://search.oecd.org/eurasia/countries/ukraine/Draft_Proceedings_Webinar2_StatisticsUKR.pdf
7. Вдосконалення розвитку статистики в Україні у 2021 році. Перший вебінар. 27.04.2021. URL:https://www.oecd.org/eurasia/countries/Proceedings_Webinar1_Statistics_27April_UKR.pdf
8. Давидюк Т.В. Бухгалтерський облік : навч. Посібник. Харків, Видавничий дім «Гельветика», 2016. 392 с.
9. Поліщук І.Р. Основні етапи розвитку статистики. 2017. URL: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/6754
10. Цегельник Н.І., Гайдучок Т.С. Формування облікової інформації з подальшим відображенням у формах звітності підприємства. Ефективна економіка. №5. 2020. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7879
11. Щуровська А.Ю. Статистичні методи в галузі зв’язку: навч. посіб. Одеса: ОНАЗ, 2011. 204 с.

L. Myskiv

IMPACT OF STATISTICAL INFORMATION ON THE ACCOUNTANCY PROFESSION

Summary

This article is based on research on the development of the accounting profession and the number of students in the world according to the largest international accounting organizations: British Chartered Accountancy Authorities (ACCA - Association of Chartered Certified Accountants), The Institute of Chartered Accountants in Ireland (ICAI/CAI – The Institute of Chartered Accountants in Ireland), Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA - Chartered Institute of Public Finance and Accountancy), Chartered Institute of Management Accountants (CIMA - Chartered Institute of Management Accountants), The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW - The Institute of Chartered Accountants in England and Wales) and The Institute of Chartered Accountants of Scotland (ICAS – The Institute of Chartered Accountants of Scotland), Association of International Accountants (AIA - Association of International Accountants) and Association of International Accountants (AAT - Association of International Accountants). The results of their studies using statistical information and research. The case of Great Britain and Ireland was used to analyse statistical information on participants and students in international accounting organizations worldwide. In particular, the history of the emergence of statistics is considered and the economic essence of the concept «statistics» is investigated. Common and distinctive features of the accountancy and statistics professions have been identified, as have their interrelationship through the study of national and international legislation in the development of statistics and accounting. The relationship between operational, statistical and accounting accounting and the influence of a large amount of accounting information has been studied, growing annually and is directly related to the acquisition of the profession of «accountant», which greatly enhances its value and skills.

Keywords: accounting profession; financial analyst; quality of accounting information; statistics; statistical research.

References

1. Gray R. and Bebbington, J. (2000). “Environmental accounting, managerialism and sustainability: Is the planet safe in the hands of business and accounting?”, Advances in Environmental Accounting & Management, Volume 1. Emerald Group Publishing Limited, pp. 1-44.
2. Key Facts and Trends in the Accountancy Profession. 2021. The Financial Reporting Council. available at: https://www.frc.org.uk/getattachment/669f6196-5a08-4a0b-aad3-b1915d4a6e4e/FRC-Key-Facts-Trends-2021.pdf (Accessed 04 Sep 2021).
3. Mahesh Chand Garg. (2001). “Financial accounting: meaning, nature and role of accounting”. available at: http://www.ddegjust.ac.in/studymaterial/mba/cp-104.pdf (Accessed 04 Sep 2021).
4. Suleiman Mustafa El- Dalahmeh. (2021). “Impact of Big Data Analysis on Accounting Profession Field – Study in Jordanian Business Environment”. International Journal of Accounting and Financial Reporting Vol.11. Issue.1. available at: https://doi.org/10.5296/ijafr.v11i1.18403 (Accessed 04 Sep 2021).
5. The history of statistics modern times. 2021. available at: https://www.czso.cz/documents/10180/20541677/3201781406.pdf/b1f0ada0-1956-4e84-9a6b-2ae93557b55c?version=1.0 (Accessed 04 Sep 2021).
6. Improving the development of statistics in Ukraine in 2021. The second webinar. 06/13/2021, available at: https://search.oecd.org/eurasia/countries/ukraine/Draft_Proceedings_Webinar2_StatisticsUKR.pdf (Accessed 04 Sep 2021).
7. Improving the development of statistics in Ukraine in 2021. The first webinar. 04/27/2021, available at: https://www.oecd.org/eurasia/countries/Proceedings_Webinar1_Statistics_27April_UKR.pdf (Accessed 04 Sep 2021).
8. Davydiuk, T.V. (2016), Bukhhalterskyi oblik: navch. Posibnyk [Accounting: a textbook], Vydavnychyi dim «Helvetyka», Kharkiv, Ukraine, P. 392.
9. Polishchuk, I.R. (2017), “The main stages of development of statistics”, available at: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/6754 (Accessed 04 Sep 2021).
10. Tsegelnik, N. and Haiduchok, T. (2020), “Formation of accounting information with further representation in the reporting forms of the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7879 (Accessed 04 Sep 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.63
11. Shchurovska, A.Yu. (2011), Statystychni metody v haluzi zviazku: navch. posib. [Statistical methods in the field of communication: a textbook], ONAZ, Odesa, Ukraine, P.204.

№ 9 2021

Дата публікації: 2021-09-30

Кількість переглядів: 5914

Відомості про авторів

Л. П. Миськів

к. е. н., старший викладач кафедри обліку та оподаткування,Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

L. Myskiv

PhD in Economics, Senior Lecturer,National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0002-4818-5468

Як цитувати статтю

Миськів Л. П. Вплив статистичної інформації на сферу бухгалтерської професії. Ефективна економіка. 2021. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9287 (дата звернення: 23.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.90

Myskiv, L. (2021), “Impact of statistical information on the accountancy profession”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9287 (Accessed 23 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.90

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.