EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ
С. А. Бурлан, Н. В. Каткова

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.92

УДК: 657.631

С. А. Бурлан, Н. В. Каткова

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Анотація

В статті запропоновано підхід до проведення аудиторської перевірки фінансових інвестицій, який дозволяє отримати усі необхідні та достатні докази для формування думки аудитора щодо правомірності, доцільності, повноти та достовірності їх відображення в обліку та звітності підприємства. Визначено мету, завдання та об’єкти аудиторської перевірки фінансових інвестицій; наведено інформаційне забезпечення та методичні прийоми аудиту; окреслені основні етапи і напрями аудиторської перевірки фінансових інвестицій на підприємстві; визначені конкретні аудиторські процедури.
Для відображення результатів аудиторської перевірки фінансових інвестицій відповідно до аудиторських процедур сформовано пакет робочих документів аудитора, який дозволяє визначити характер виявлених в процесі аудиту помилок та порушень, зробити їх правове обґрунтування та встановити вплив на показники фінансової звітності підприємства.

Ключові слова: фінансові інвестиції; аудит; організаційно-методичне забезпечення; методика аудиту; методичні прийоми аудиту; програма аудиту; аудиторські процедури; робочі документи аудитора.

Література

1. Дорош Н. І. Визначення предмета та об’єктів видів аудиту. Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Сер.: Економіка. 2011. № 130. С. 15-17. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ekon_2011_130_6 (дата звернення: 6.09.2021).
2. Петрик О.А. Аудит: підручник / за заг. Ред. О.А. Петрик. Київ: КНЕУ, 2015. 504 с.
3. Кулаковська Л.П., Піча Ю.А. Організація і методика аудиту: навч. посібник. Київ: Каравела, 2012. 544 с.
4. Огійчук, М.Ф., Новіков І.Т., Рагуліна І.І. Аудит: організація і методика: навч. посіб. Київ: Алерта, 2012. 664 с.
5. Утенкова, К.О. Аудит: навч. посіб. Київ: Алерта, 2011. 408 с.
6. Бондар Ю.В. Робочі документи аудитора. Лід Скедьюли та Програми. Аудиторська вибірка: посібник. Київ: ДП «Інформ-аналіт. Агенство», 2017. 396 с. URL: https://fau18.com.ua/images/pdf/Work_documents_Auditor_Lid_Skedyuli_A_Programs_Auditors_Change.pdf (дата звернення: 6.09.2021).
7. Гордієнко Н. І., Харламова О. В., Мізік Ю. І., Конопліна О. О. Аудит: методика і організація : навч. посібник. Xарків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. 319 с. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/141489401.pdf (дата звернення: 6.09.2021).
8. Виноградова О.М., Жидєєва Л.І. Аудит. Посібник. Київ: ЦУЛ, 2014. 254 с.
9. Аренс А., Лоббек Дж. Аудит / пер. с англ. М.: Финанси и статистика, 1995. 560 с.
10. Whittington. R. Principles of Auditing and Other Assurance. NY.:McGraw-Hill/Irwin. 2007. 832 p.
11. Kerr D.S., Elder R.J., Arens A.A.. Integrated Audit Practice Case. Armond Dalton Publishers., 2011. 141 p. URL: https://kupdf.net/download/integrated-audit-casespdf_5aa8b811e2b6f5886a338284_pdf (дата звернення: 6.09.2021).
12. Knapp M.C. Contermpolare Auditing.. Cengage Learning, 2012. 592 p,
13. Сагова О.В. Особливості організації та методики фінансових інвестицій. Економічний аналіз: збірник наукових праць. 2010. № 6. С. 489-492. URL: https://econa.at.ua/Vypusk_6/sagova.pdf (дата звернення: 6.09.2021).
14. Гевлич Л.Л., Щербіна А.О. Організація внутрішнього аудиту інвестицій вітчизняного підприємства.. Економіка і суспільство. 2016. №7. С. 893-899. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/7_ukr/149.pdf (дата звернення: 6.09.2021).
15. Колєсніченко А. С. Теоретичний аналіз дефініції «фінансові інвестиції» та гармонізація системи обліку та аудиту відповідно до МСФЗ і МСА. БізнесІнформ. 2017. № 11. С. 282-288. URL: http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2017-11_0-pages-282_288.pdf (дата звернення: 6.09.2021).
16. Сметанко О.В. Удосконалення методики внутрішнього аудиту операцій з фінансовими інвестиціями. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія «Економіка і управління». 2012. Том 25 (64). № 2. С. 132-143. URL: http://sn-ecoman.cfuv.ru/wp-content/uploads/2017/04/017smetanko.pdf (дата звернення: 6.09.2021).
17. Кобзева М.О. Основні аспекти аудиту фінансових інвестицій пов’язаним сторонам. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. № 9. С. 787-790. URL: http://global-national.in.ua/archive/9-2016/161.pdf (дата звернення: 6.09.2021).
18. Грищук С. В. Дослідження питання здійснення аудиторської перевірки підприємств із залученими інвестиціями. Modern Economics. 2019. №15. С. 79-83. URL: https://modecon.mnau.edu.ua/investigation-of-the-issue-of/ (дата звернення: 6.09.2021).
19. Бурлан С.А., Руденко Н.О. Організація і методика аудиту: навчальний посібник. Миколаїв: Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2017. 184 с.
20. Бурлан С.А., Каткова Н.В., Матушевська О.А. Розвиток методичного підходу до аудиту оренди земель сільськогосподарського призначення. Технологічний аудит та резерви виробництва. 2016. № 2/6 (28). С.4-10. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tatrv_2016_2%286%29__2 (дата звернення: 6.09.2021).

S. Burlan, N. Katkova

ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE AUDIT OF FINANCIAL INVESTMENTS ON THE ENTERPRISE

Summary

The article proposes an approach to the audit of financial investments, which allows to obtain all necessary and sufficient evidence to form the auditor's opinion on the legality, appropriateness, completeness and reliability of their reflection in the accounting and reporting of the enterprise.
An organizational model of financial investment audit has been developed, which combines the main components of the audit process. The purpose, tasks and objects of audit of financial investments are defined. The purpose of the audit of financial investments is to form an independent professional opinion on the legality, reliability, completeness and accuracy of reflection in the accounting and reporting of information on financial investments of the enterprise. The information support of the audit of financial investments is given; sources of information are grouped by type of document. Methods of audit are indicated: methods of audit organization, methods of conducting audit, methods of generalization and realization of audit results.
The main stages and directions of verification of financial investments at the enterprise are outlined: preparatory stage (pre-planning procedures, planning), main stage (collection of audit evidence, sample verification, substantive verification, preparation of working documentation), final stage (grouping, generalization and analysis of verification, formation audit report, internal quality control). The program of audit of financial investments is offered; the specific audit procedures which need to be executed for realization of audit tasks are defined.
To display the results of the audit of financial investments in accordance with the audit procedures, a package of working documents of the auditor was formed. It allows to determine the nature of errors and violations identified during the audit, to provide their legal justification and to establish the impact on the financial statements of the enterprise, as well as, in general, provides the necessary level of validity of the auditor's report and improves the quality and systemic audit of financial investments.

Keywords: financial investments; audit; organizational and methodological support; audit methodology; audit methods; audit program; audit procedures; working documents of the auditor.

References

1. Dorosh, N.I. (2011), “Definition of the subject and objects of audit”, Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu im. T. Shevchenka. Ser.: Ekonomika, [Online], vol. 130, pp. 15-17, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ekon_2011_130_6 (Accessed 6 Sep 2021).
2. Petryk, O.A. (2015), Audyt: pidruchnyk [Audit: textbook] / for general. ed. O.A. Petryk, KNEU, Kyiv, Ukraine.
3. Kulakovska, L.P. and Picha, Yu.A. (2012), Orhanizatsiia i metodyka audytu: navch. posibnyk [Organization and methods of audit: textbook], Karavela, Kyiv, Ukraine.
4. Ohiichuk, M.F, Novikov, I.T. and Rahulina, I.I. (2012), Audyt: orhanizatsiia i metodyka: navch. posib [Audit: organization and methodology: textbook], Alerta, Kyiv, Ukraine.
5. Utenkova, K.O. (2011), Audyt: navch. posib. [Audit: textbook], Alerta, Kyiv, Ukraine.
6. Bondar, Yu.V. (2017), Robochi dokumenty audytora. Lid Skedʹiuly ta Prohramy. Audytorska vybirka: posibnyk [Auditor's working papers. Lead schedules and Programs. Audit sample: a guide], [Online], SE «Inform-analit. ahenstvo», Kyiv, Ukraine, available at: https://fau18.com.ua/images/pdf/Work_documents_Auditor_Lid_Skedyuli_A_Programs_Auditors_Change.pdf (Accessed 6 Sep 2021).
7. Hordienko, N.I., Kharlamova, O.V., Mizik, Yu.I. and Konoplina, O.O. (2017), Audyt: metodyka i orhanizatsiia: navch. posibnyk [Audit: methodology and organization: textbook], [Online], KhNUMG im. O.M. Beketova, Kharkiv, Ukraine. available at: https://core.ac.uk/download/pdf/141489401.pdf (Accessed 6 Sep 2021).
8. Vinogradova, O.M. and Zhideeva, L.I. (2014), Audyt. Posibnyk. [Audit. Manual], CUL, Kyiv, Ukraine.
9. Ahrens, A. and Lobbeck, J. (1995), Audit / trans. English, Finance and Statistics, Moscow, Russia.
10. Whittington, R. (2007), Principles of Auditing and Other Assurance. McGraw-Hill/Irwin, NY. USA.
11. Kerr, D.S., Elder, R.J. and Arens A.A. (2011), Integrated Audit Practice Case, [Online], Armond Dalton Publishers, Inc., Okemos, Michigan, USA, available at: https://kupdf.net/download/integrated-audit-casespdf_5aa8b811e2b6f5886a338284_pdf (Accessed 6 Sep 2021).
12. Knapp, M.C. (2012), Contermpolare Auditing, Cengage Learning, Boston, USA.
13. Sagova, O.V. (2010), “Features of the organization and methods of financial investments”, Ekonomichnyi analiz: zbirnyk naukovykh prats, [Online], vol. 6, pp. 489–492, available at: https://econa.at.ua/Vypusk_6/sagova.pdf (Accessed 6 Sep 2021).
14. Hevlich, L.L and Shcherbina, A.O. (2016), “Organization of internal audit of investments of a domestic enterprise”, Economy and society, [Online], vol. 7, pp. 893-899, available at: https://economyandsociety.in.ua/journals/7_ukr/149.pdf (Accessed 6 Sep 2021).
15. Kolesnichenko, A.S. (2017), “Theoretical analysis of the definition of "financial investment" and harmonization of accounting and auditing in accordance with IFRS and ISA”, BusinessInform, [Online], vol. 11, pp. 282–288, available at: http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2017-11_0-pages-282_288.pdf (Accessed 6 Sep 2021).
16. Smetanko, O.V. (2012), “Improving the methodology of internal audit of financial investment transactions”, Scientific notes of Tavriya National University named after V.I. Vernadskii. Economics and Management Series. [Online], vol. 25(64), no. 2, pp. 132-143, available at: http://sn-ecoman.cfuv.ru/wp-content/uploads/2017/04/017smetanko.pdf (Accessed 6 Sep 2021).
17. Kobzeva, M.O. (2016), “Key aspects of auditing financial investments with related parties”, Global and national economic problems, [Online], vol. 9, pp. 787–790, available at: http://global-national.in.ua/archive/9-2016/161.pdf (Accessed 6 Sep 2021).
18. Hrishchuk, S.V. (2019), “Research on the issue of conducting an audit of enterprises with attracted investments”, Modern Economics, [Online], vol. 15, pp. 79-83, available at: https://modecon.mnau.edu.ua/investigation-of-the-issue-of/ (Accessed 6 Sep 2021).
19. Burlan, S.A. and Rudenko, N.O. (2017), Orhanizatsiia i metodyka audytu: navchaʹnyi posibnyk [Organization and methods of audit: a textbook], Vyd-vo CHNU im. Petra Mohyly, Mykolaiv, Ukraine.
20. Burlan, S.A., Katkova, N.V. and Matushevska, O.A. (2016), The development of the methodical approach to the auditing of agricultural land leasing, Technology Audit and Production Reserves, [Online], vol. 2(6(28), pp. 4–10, available at: http://journals.uran.ua/tarp/article/view/66115 (Accessed 6 Sep 2021).

№ 9 2021

Дата публікації: 2021-09-30

Кількість переглядів: 6545

Відомості про авторів

С. А. Бурлан

к. е. н., доцент, професор кафедри обліку та аудиту, Чорноморський національний університет імені Петра Могили; сертифікований аудитор

S. Burlan

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Accounting and Auditing, Petro Mohyla Black Sea National University; certified auditor

ORCID:

0000-0002-1838-6891


Н. В. Каткова

к. е. н., доцент, професор кафедри «Облік і економічний аналіз», Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

N. Katkova

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Accounting and Economic Analysis, Admiral Makarov National University of Shipbuilding

ORCID:

0000-0002-6199-4841

Як цитувати статтю

Бурлан С. А., Каткова Н. В. Організаційно-методичні аспекти аудиту фінансових інвестицій на підприємстві. Ефективна економіка. 2021. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9289 (дата звернення: 29.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.92

Burlan, S. and Katkova, N. (2021), “Organizational and methodological aspects of the audit of financial investments on the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9289 (Accessed 29 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.92

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.