EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОМПЛЕКС ВНУТРІШНЬОГО МАРКЕТИНГУ ЯК НОВОГО ІНСТРУМЕНТУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ
О. Ю. Красовська

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.93

УДК: 338

О. Ю. Красовська

КОМПЛЕКС ВНУТРІШНЬОГО МАРКЕТИНГУ ЯК НОВОГО ІНСТРУМЕНТУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ

Анотація

Встановлено, що виникаючі нові тенденції на ринку послуг, розвиток підприємств, а також зміна умов праці і трудових відносин в бік все більшого врахування соціальних цінностей, ускладнення виконуваної роботи в сфері послуг, модернізація використовуваних технологій зумовлюють необхідність врахування соціально-психологічних умов діяльності персоналу в сфері послуг. Оскільки основним ресурсом внутрішнього маркетингу є персонал фірми, то його стан, поряд з економічними та організаційними характеристиками, описується також особистісними і психологічними показниками, які в сукупності визначають систему критеріїв стану внутрішнього маркетингу, що відбивають внутрішній клімат або атмосферу підприємства з точки зору об'єкта внутрішнього маркетингу. При цьому під критеріями розуміються показники, на підставі яких проводиться оцінювання стану та розвитку внутрішнього маркетингу підприємства.
Доведено, що виявлення критеріїв внутрішнього маркетингу має спиратися на специфічні особливості тієї чи іншої галузі сфери послуг. Збалансованість критеріїв внутрішнього маркетингу оптимізує середовище організації, в якій персонал не обмежений жорсткими рамками інструктивного та адміністративного характеру при виконанні його основної функції - обслуговування клієнтів. Система критеріїв повинна характеризувати внутрішній маркетинг з особистісних і психологічних позицій. Визначено, що орієнтація на персонал, на кожного службовця як соціально значимого індивіда визначає як критерії соціально-психологічного середовища підприємства, так і критерії внутрішнього маркетингу.
Доведено, що корпоративна культура фірми створює додаткові переваги для успіху на ринку. Однак, проявляючись у зовнішній діяльності фірми, корпоративна культура виступає як внутрішній феномен, що характеризує внутрішнє середовище підприємства, що охоплює всі сторони діяльності підприємства, більш того, що визначає її ефективність на основі створення умов, при яких підприємство гармонійно існує в соціумі, яке характеризується відповідною культурою.

Ключові слова: інструмент управління; комплекс внутрішнього маркетингу; персонал; підприємства сфери послуг.

Література

1. Кальницький А.Є., Копусяк Я.Ф. Стимулювання збуту: заходи та засоби, які допомагають при формуванні маркетингової діяльності підприємства. Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. 2014. № 1. С. 94—97.
2. Тульчинська С.О., Сегеда Є.І. Нові технології та їх вплив на сучасні методи маркетингу, що застосовуються на підприємстві. Сучасні проблеми економіки і підприємництво. 2015. Вип. 16. С. 98—104.
3. Ватаманюк О. З. Бізнес-економіка: навч. посібн. / О.З. Ватаманюк. — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. — 324 с.

O. Krasovska

INTERNAL MARKETING COMPLEX AS A NEW PERSONNEL MANAGEMENT TOOL FOR SERVICE ENTERPRISES

Summary

It is established that the emerging new trends in the services market, enterprise development, as well as changing working conditions and labor relations in the direction of increasing consideration of social values, complicating work in the field of services, modernization of technologies use the need to take into account socio-psychological conditions. services. Since the main resource of internal marketing is the company's staff, its condition, along with economic and organizational characteristics, is also described by personal and psychological indicators, which together determine the system of criteria for internal marketing, reflecting the internal climate or atmosphere of the enterprise in terms of object internal marketing. In this case, the criteria are indicators on the basis of which the assessment of the state and development of internal marketing of the enterprise. It is proved that the identification of internal marketing criteria should be based on the specific features of a particular service sector. The balance of internal marketing criteria optimizes the environment of the organization, in which staff is not limited by a strict framework of instructional and administrative nature in the performance of its main function - customer service. The system of criteria should characterize internal marketing from a personal and psychological standpoint. It is determined that the focus on staff, on each employee as a socially significant individual determines both the criteria of the socio-psychological environment of the enterprise and the criteria of internal marketing. It is proved that the corporate culture of the company creates additional benefits for success in the market. However, manifesting itself in the external activities of the firm, corporate culture acts as an internal phenomenon that characterizes the internal environment of the enterprise, covering all aspects of the enterprise, moreover, determines its effectiveness by creating conditions in which the enterprise exists harmoniously in society. appropriate culture.
Thus, corporate culture includes everything related to the activities of the enterprise to create common values, traditions, rituals that contribute to the adaptation of staff to the goals of the enterprise and to each other. However, in addition to this traditional composition, corporate culture, in our opinion, should be considered as an element of internal marketing that directly affects the work of staff. Therefore, in our opinion, corporate culture is a certain set of rules, norms of behavior, conditions of interpersonal relations, values, traditions, inherent in the limited framework of one enterprise of society and accepted by all members of society - employees of the enterprise. Of course, the internal institutional norms of this closed system are influenced by the norms and rules of behavior of the external environment.

Keywords: management tool; internal marketing complex; personnel; service enterprises.

References

1. Kal'nyts'kyj, A.Ie. and Kopusiak, Ia.F. (2014), "Sales promotion: measures and tools that help in the formation of marketing activities of the enterprise", Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho universytetu. Ekonomika, vol. 1, pp. 94—97.
2. Tul'chyns'ka, S.O. and Seheda, Ie.I. (2015), "New technologies and their impact on modern marketing methods used in the enterprise", Suchasni problemy ekonomiky i pidpryiemnytstvo, vol. 16, pp. 98—104.
3. Vatamaniuk, O.Z. (2018), Biznes-ekonomika [Business Economics], LNU imeni Ivana Franka, Lviv, Ukraine.

№ 9 2021

Дата публікації: 2021-09-30

Кількість переглядів: 5022

Відомості про авторів

О. Ю. Красовська

к. е. н., доцент, професор кафедри міжнародного маркетингу, Університет імені Альфреда Нобеля

O. Krasovska

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of International Marketing, Alfred Nobel University in Dnipro

ORCID:

0000-0002-6981-2213

Як цитувати статтю

Красовська О. Ю. Комплекс внутрішнього маркетингу як нового інструменту управління персоналом для підприємств сфери послуг. Ефективна економіка. 2021. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9290 (дата звернення: 29.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.93

Krasovska, O. (2021), “Internal marketing complex as a new personnel management tool for service enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9290 (Accessed 29 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.93

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.