EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЙ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
В. Ю. Святненко

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.96

УДК: 658

В. Ю. Святненко

ВПЛИВ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЙ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Анотація

Організації зіштовхуються з новими викликами і завданнями, пов’язаними з необхідністю швидкої адаптації до змінних умов ринку, підвищення конкурентоспроможності, ефективного використання наявних ресурсів та забезпечення високої продуктивності. Щоб діяльність організацій була успішною, необхідно своєчасно враховувати зміни зовнішніх і внутрішніх факторів та рівень їх впливу, оперативно реагувати на них управлінськими рішеннями та відповідними діями, раціонально використовувати власні ресурси, а також дуже важливо сформувати ефективну систему управління та впроваджувати управлінські інновації.
У статті приділена увага основним особливостям управлінських інновацій, а саме: непередбачуваність наслідків по причині неможливості попередньої перевірки інноваційних рішень; творчий характер інноваційних рішень; конфлікт між поточними та інноваційними завданнями; велика трудомісткість і вартість інноваційних проектів при відкладеному ефекті та наявність бар’єрів на шляху управлінських змін. Розглянуто специфіку історичного періоду та етапи формування системи знань про розвиток теорії інновацій. Виділено періоди та визначальні фактори розвитку організацій з середини 50-х років ХХ століття й дотепер. Дана характеристика чотирьох основних точок зору на управлінські інновації, зокрема: 1) інституційної перспективи (фокусується на соціально-економічних умовах, в яких формуються нові ідеї і практика управління); 2) перспективи трендів (фокусується на динамічній взаємодії між користувачами і постачальниками ідей управління); 3) культурної перспективи (фокусується на тому, як організація реагує на впровадження нової управлінської практики); 4) раціональної перспективи (фокусується на тому, як управлінські інновації і люди, які їх впроваджують, забезпечують підвищення ефективності організації). Зазначено чотири критерії (зокрема: абсолютна новизна; відповідність сучасним умовам ведення бізнесу; використання інновацій сучасними підприємствами; отримання конкурентної переваги (переваг) першими підприємствами, що її використовували), на основі яких було сформовано 12 найбільш значних управлінських інновацій ХХ століття.

Ключові слова: інновації; управлінські інновації; ефективність діяльності організації.

Література

1. Зубков Р. С. Загальна характеристика та особливості розвитку основних етапів становлення інноваційної теорії / Р.С. 1. Зубков // Ефективна економіка. 2014. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3532 (дата звернення 10.02.2020).
2. Najm A. Najm, Mohammad S. Alhmeidiyeen. Managerial Innovation: An Attempt to Interpretation and Evaluation. Review of Applied Socio-Economic Research (Volume 17 Issue 1 / 2019 ), pp. 53-68. URL: http://www.reaser.eu
3. Бутирська І. В. Еволюція теоретичних підходів до управління інноваціями / І. В. Бутирська // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. – 2018. – Вип. 1-2. – С. 172–178. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2018_1-2_26.
4. Столяров Д. В., Райца А. Етапи еволюційного розвитку інноваційних процесів / Д. В. Столяров, А. Райца // Інновації та розвиток. 2009. № 8. С. 21–26.
5. Інформаційні матеріали щодо стану інноваційної діяльності. Міністерство економіки України. Департамент технічного регулювання та інноваційної політики. 24.03.2021. https://www.me.gov.ua/Documents/Print?lang=uk-UA&id=69b9a9bf-5fbc-4035-8c0f-ac26b853c0eb (Дата звернення: 19. 09.2021).
6. Августин Р. Р., Деміків І. О. Управлінські інновації як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємств / Р. Р. Августин, І. О. Деміків // Ефективна економіка. 2020. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7815 (дата звернення: 17.09.2021).
7. Шацька З. Я. Управлінські інновації в системі підприємства / З. Я. Шацька // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 1. – С. 176–182. URI: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2012_1_23.
8. Kraśnicka T., Głód W. and Wronka-Pośpiech M. Management Innovation and Its Measurement / Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 12(2), 95-122, 2016. https://www.jemi.edu.pl/vol-12-issue-2-2016/management-innovation-and-its-measurement.
9. Yongan Zhang, Umair Khan, Seoyeon Lee and Madiha Salik. The Influence of Management Innovation and Technological Innovation on Organization Performance. A Mediating Role of Sustainability. Sustainability. 2019. 11. 495.
10. Рилач Н. М. Формування інноваційної парадигми: ретроспектива і сучасність / Н. М. Рилач // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2016. – Вип. 127, ч. І. – С. 138-148.].
11. Давлєтбаєва Н. Упровадження управлінських інновацій на підприємствах харчової промисловості як запорука підвищення їх конкурентоспроможності / Назгуль Давлєтбаєва // Галицький економічний вісник, – Т. : ТНТУ, 2015. – Том 48. – № 1. – С. 48-54. – (Загальні проблеми економіки та суб’єктів господарювання).
12. Бистров А. Г. Особливості та зміст організаційно-управлінських інновацій / А. Г. Бистров // Управління проектами та розвиток виробництва. – 2011. – № 2. – С. 53-57. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uprv_2011_2_10.
13. Birkinshaw, J., Hamel, G., MOL, M. J. (2008). Management innovation. Academy of Management Review. Vol. 33, No. 4, 825–845.
14. Volberda, H. W., Van Den Bosch F. A. J., & Heij C. V. (2013). Management Innovation: Management as Fertile Ground for Innovation. European Management Review, 10(1), 1–15.

V. Sviatnenko

IMPACT OF MANAGEMENT INNOVATION ON THE EFFECTIVENESS OF ORGANIZATIONAL PERFORMANCE

Summary

Organizations face new challenges and tasks associated with the need to quickly adapt to changing market conditions, improve competitiveness, efficient use of available resources and ensure high productivity. In order for organizations to be successful, it is necessary to take into account changes in external and internal factors and the level of their influence, to respond to them promptly by management decisions and appropriate actions, to use their own resources rationally, and it is very important to form an effective management system and implement managerial innovations.
The article pays attention to the main features of managerial innovations, namely: unpredictability of consequences due to the inability to pre-test innovative solutions; creative nature of innovative solutions; conflict between current and innovative tasks; high labor intensity and cost of innovative projects with deferred effects and the presence of barriers to managerial change. The paper considers the specifics of the historical period and the stages of formation of the knowledge system on the development of the theory of innovation. The periods and key factors determining the development of organizations from the mid-50s of the twentieth century to the present day are highlighted. Four main points of view on managerial innovations are characterized, in particular: 1) institutional perspective (focused on the socio-economic conditions in which new management ideas and practices are formed); 2) trend perspective (focused on the dynamic interaction between the users and providers of management ideas); 3) cultural perspective (focused on how the organization responds to the implementation of new managerial practices); 4) rational perspective (focuses on how managerial innovations and the people who implement them, provide an increase in the effectiveness of the organization). Noted four criteria (in particular: absolute novelty, compliance with modern business conditions, the use of innovation by modern enterprises, obtaining a competitive advantage (advantages) of the first enterprises, it was used), on the basis of which it was formed 12 most significant managerial innovations of the twentieth century.

Keywords: innovations; managerial innovations; organizational performance.

References

1. Zubkov R.S. (2014), “General description and peculiarities of the development of the main stages of innovation theory”, Efektyvna ekonomika, vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3532 (Accessed 19 Sept 2021).
2. Najm, N.A. and Alhmeidiyeen, M.S. (2019), “Managerial Innovation: An Attempt to Interpretation and Evaluation”, Review of Applied Socio-Economic Research, vol. 17, pp. 53-68.
3. Butyrs'ka, I.V. (2018), “Evolution of theoretical approaches to innovation management”, Visnyk Chernivets'koho torhovel'no-ekonomichnoho instytutu. Ekonomichni nauky, vol 1-2, pp. 172-178.
4. Stoliarov, D.V. and Rajtsa, A. (2009), “Stages of evolutionary development of innovation processes”, Innovatsii ta rozvytok, vol. 8, pp. 21-26.
5. The official site of Ministry of Economy of Ukraine (2021), “Information materials on the state of innovation”, available at: https://www.me.gov.ua/Documents/Print?lang=uk-UA&id=69b9a9bf-5fbc-4035-8c0f-ac26b853c0eb (Accessed 19 September 2021).
6. Avhustyn, R.R. and Demikiv, I.O. (2020), “Management innovations as a factor of improving competitiveness of enterprises”, Efektyvna ekonomika, vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7815 (Accessed 19 Sept 2021).
7. Shats'ka, Z.Ya. (2012), “Management innovations in the enterprise system”, Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 1, pp. 176-182.
8. Kraśnicka, T. Głód, W. and Wronka-Pośpiech, M. (2016), “Management Innovation and Its Measurement”, Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), vol. 12, no. 2, pp. 95-122.
9. Zhang, Y. Khan, U. Lee, S. and Salik, M. (2019), “The Influence of Management Innovation and Technological Innovation on Organization Performance”, A Mediating Role of Sustainability. Sustainability, vol. 11, pp. 495.
10. Rylach, N.M. (2016), “Formation of the innovation paradigm: retrospective and modernity”, Aktual'ni problemy mizhnarodnykh vidnosyn, vol. 127, no. 1, pp. 138-148.
11. Davlietbaieva, N. (2015), “Introduction of managerial innovations at the enterprises of the food industry as a guarantee of increase of their competitiveness”, Halyts'kyj ekonomichnyj visnyk, vol. 48, no. 1, pp. 48-54.
12. Bystrov, A.H. (2011), “Features and content of organizational and managerial innovations”, Upravlinnia proektamy ta rozvytok vyrobnytstva, vol. 2, pp. 53-57.
13. Birkinshaw, J. Hamel, G. and MOL, M.J. (2008), “Management innovation”, Academy of Management Review, vol. 33, no. 4, pp. 825-845.
14. Volberda, H.W. Van Den Bosch, F.A.J., and Heij, C.V. (2013), “Management Innovation: Management as Fertile Ground for Innovation”, European Management Review, vol. 10, no. 1, pp. 1-15.

№ 9 2021

Дата публікації: 2021-09-30

Кількість переглядів: 4521

Відомості про авторів

В. Ю. Святненко

к. е. н., доцент,доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності,Київський національний університет імені Тараса Шевченка

V. Sviatnenko

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Innovation and Investment Management,Taras Shevchenko National University of Kyiv

ORCID:

0000-0003-3480-8959

Як цитувати статтю

Святненко В. Ю. Вплив управлінських інновацій на ефективність діяльності організації. Ефективна економіка. 2021. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9293 (дата звернення: 29.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.96

Sviatnenko, V. (2021), “Impact of management innovation on the effectiveness of organizational performance”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9293 (Accessed 29 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.96

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.