EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19
М. В. Марин

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.201

УДК: 005.7+[338.28:004]:616.98:578.834]-036.21

М. В. Марин

УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Анотація

В даній статі було розглянуто управління змінами, яке відбувається в компанії в період невизначеності. Для початку нами було розглянуто поняття «зміни» внутрішньо-організаційні процесу, їх види та визначені основні фактори впливу на діяльність компанії. Було проаналізовано закордонний досвід підтримки з боку держави в управлінні змінами на прикладі США, Росії, Німеччини, Франції, Китаю, який можна імплементувати в діяльність вітчизняних суб’єктів підприємництва, такий як, відстрочка по податках, зменшення розміру страхових внесків та відстрочка їх сплати, відстрочка по кредитах, мораторій на банкрутство, зниження наглядової навантаження, послаблення в ліцензуванні, відпустка по оренді, зниження комісійних при онлайн-продажах товарів. На основі аналізу основних подій останніх років, визначено, що найбільший вплив на діяльність як світових, так і вітчизняних компаній мала епідемія Covid-19. У статті досліджені основні проблеми та економічні наслідки пандемії COVID-19 на світову економіку, а саме зменшення динаміки міжнародної торгівлі, зменшення часу для оцінки витрат по управлінню змінами, збільшення ризику опору змінам і зростання вірогідності скорочення можливої вигоди. Складені рекомендації та запропоновані заходи по реалізації дій по управлінню змінами та мінімізації негативних наслідків від COVID-19 в українських компаніях. Зазначено, що саме антикризове управління одним є із засобів протидії проявам кризових ситуацій особливостями якого, на відміну від традиційного фінансового управління, є оперативне прийняття рішень; високий рівень ризику та оперативний характер вирішуваних завдань в умовах пандемії. Обґрунтовано, що саме менеджмент компанії покладено основний обов'язок по збереженню підприємства в стійкому положенні, незважаючи на що впливають чинники змін зовнішнього середовища. В статті наведено ключові виробничі показники та сценарії динаміки розвитку українських підприємств за галузями економіки на осінь 2021 у зв’язку з четвертою хвилею пандемії. Нами досліджено, що епідемія COVID-19 створила нові тенденції в управлінні змінами в компаніях та частково переорієнтувала компанії на життя в коронавірусному суспільстві.

Ключові слова: управління змінами; чинники впливу; міжнародна торгівля; онлайн-продажі; цифровізація; COVID-19.

Література

1. Astafeva O.E., Potapova I.Y. (2016). Features of formation and realization of resource saving measures complex aimed to solve social, ecological and economic problems of the construction industry. International Review of Management and Marketing (IRMM), Vol. 6, No. S1, pp. 13–19.
2. Fleischer C., Bensoussan B. (2007). Business and competitive analysis: effective application of new and classic methods. M.: FT Press, pp. 590.
3. Germaschewski Y. (2020). Stabilization policy, infrastructure investment, and welfare in a small open economy. Economic Modelling, Forthcoming. № 84. pp. 322–339. URL: https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3280694 (дата звернення: 03.08.2021)
4. Шарафутдинова Н.Н., Перстенева Н.П. (2014). Основные модели управления персоналом. Вестник молодых ученых Самарского государственного экономического университета. № 2 (30). С. 228–233.
5. G20 International trade (2020) URL: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MEI_TRD (дата звернення: 04.08.2021)
6. Social protection responses to the Covid-19 crisis: Country responses in Asia and the Pacific (2020), URL: www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/briefingnote/wcms_739587.pdf (дата звернення: 31.03.2021) Друкер П.Ф. (2004). Задачи менеджмента в XXI веке. пер. з англ. М.: Издат. дом «Вильямс».С. 272.
7. Державна служба статистики України (2020) URL: http://kh.ukrstat.gov.ua/diialnist-pidpryiemstv-stat/1164-diialnist-pidpryiemstv/finansy/finansovi-rezultaty-pidpryiemstv-do-opodatkuvannia (дата звернення: 05.08.2021)
8. Yakovlev G.I., Streltsov A.V. (2020). Formation of industrial policy under uncertainty growth. Engineering Economics: Decisions and Solutions from Eurasian Perspective. Engineering Economics Week 2020. Lecture Notes in Networks and Systems. Vol. 139, pp. 11–18. https://doi.org/10.1007/978-3-030-53277-2_2 (дата звернення: 05.08.2021)

M. Maryn

CHANGE MANAGEMENT IN ORGANIZATIONS UNDER PANDEMIC COVID-19

Summary

This article discusses the change management that takes place in a company during a period of uncertainty. To begin with, we considered the concept of "change" of internal organizational processes, their types and identified the main factors influencing the company's activities. The foreign experience of state support in change management was analyzed on the example of the USA, Russia, Germany, France, China, which can be implemented in the activities of domestic businesses, such as tax deferrals, reduction of insurance premiums and deferral of their payment, deferral of loans, moratorium on bankruptcy, reduction of the supervisory burden, easing of licensing, vacation rent, reduction of commissions for online sales of goods. Based on the analysis of the main events of recent years, it was determined that the greatest impact on the activities of both global and domestic companies had the Covid-19 epidemic. The article examines the main problems and economic consequences of the COVID-19 pandemic on the world economy, namely reducing the dynamics of international trade, reducing the time to assess the costs of change management, increasing the risk of resistance to change and increasing the likelihood of reducing potential benefits. Recommendations have been made and measures have been proposed to implement actions to manage change and minimize the negative consequences of COVID-19 in Ukrainian companies. It is noted that anti-crisis management is one of the means of counteracting the manifestations of crisis situations, the features of which, in contrast to traditional financial management, are prompt decision-making; high level of risk and operational nature of the tasks to be solved in a pandemic. It is substantiated that the management of the company has the main responsibility to keep the company in a stable position, despite the influence of environmental factors. The article presents the key production indicators and scenarios of the dynamics of development of Ukrainian enterprises by industry in the autumn of 2021 in connection with the fourth wave of the pandemic. We investigated that the COVID-19 epidemic created new trends in change management in companies and partially refocused companies on living in a coronavirus society.

Keywords: change management; influencing factors; international trade; online sales; digitization; COVID-19.

References

1. Astafeva O.E. and Potapova I.Y. (2016). “Features of formation and realization of resource saving measures complex aimed to solve social, ecological and economic problems of the construction industry”, International Review of Management and Marketing (IRMM), vol. 6.No. S1, pp. 13-19.
2. Fleischer C. and Bensoussan B. (2007). “Business and competitive analysis: effective application of new and classic methods”, FT Press, pp. 590.
3. Germaschewski Y. (2020). “Stabilization policy, infrastructure investment, and welfare in a small open economy”, Economic Modeling, Forthcoming, No. 84, pp. 322-339, available at https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3280694 (Acceeded: 03 August 2021
4. Sharafutdinova N.N. and Persteneva N.P. (2014). “Basic models of personnel management”, Bulletin of young scientists of the Samara State University of Economics, No. 2 (30), pp. 228-233.
5. G20 International trade website (2020) URL: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MEI_TRD (Accessed 04/08/2021)
6. “Social protection responses to the Covid-19 crisis: Country responses in Asia and the Pacific” (2020), available at: www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/briefingnote/wcms_739587.pdf (Acceeded 31 March 2021) Drucker P.F. (2004). “Management tasks in the XXI century”, per. from English M .: Publishing house. house "Williams", pp. 272.
7. State Statistics Service of Ukraine (2020) URL: http://kh.ukrstat.gov.ua/diialnist-pidpryiemstv-stat/1164-diialnist-pidpryiemstv/finansy/finansovi-rezultaty-pidpryiemstv-do-opodatkuvannia 2021)
8. Yakovlev G.I. and Streltsov A.V. (2020). “Formation of industrial policy under uncertainty growth”, Engineering Economics: Decisions and Solutions from Eurasian Perspective, Engineering Economics Week 2020, Lecture Notes in Networks and Systems. Vol. 139, pp. 11-18. DOI: 10.1007/978-3-030-53277-2_2 (Accessed: 08 May 2021).

№ 9 2021

Дата публікації: 2021-09-30

Кількість переглядів: 5485

Відомості про авторів

М. В. Марин

аспірант кафедри управління,Сумський державний університет, м. Суми

M. Maryn

Postgraduate student of the Department of Management,Sumy State University, Sumy

ORCID:

0000-0003-2448-2182

Як цитувати статтю

Марин М. В. Управління змінами в організації в умовах пандемії covid-19. Ефективна економіка. 2021. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9296 (дата звернення: 23.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.201

Maryn, M. (2021), “Change management in organizations under pandemic covid-19”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9296 (Accessed 23 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.201

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.