EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ІТ-КОМПАНІЙ: ВПЛИВ ЦИФРОВІЗАЦІЇ
О. М. Петрук, І. Л. Грабчук

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.17

УДК: 657.1.011.56

О. М. Петрук, І. Л. Грабчук

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ІТ-КОМПАНІЙ: ВПЛИВ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

Анотація

Застосування цифровізації ІТ-компаніями змінює як їх зовнішнє середовище, так і внутрішні процеси. Активне впровадження цифрових технологій в процеси управління відкриває нові можливості для передачі, обробки, зберігання облікової інформації. Метою статті є виявлення особливостей організації обліку в ІТ-компаніях в умовах цифровізації. Обґрунтовано чому на сучасному етапі ІТ-компаніям вигідно передавати облікові функції на аутсорсинг. Розкрито порядок вибору програмного забезпечення для ведення обліку за умови такої форми організації обліку. На основі критичної оцінки праць науковців та виявлених особливостей діяльності ІТ-компаній розширено перелік питань, відповіді на які виступатимуть критеріями вибору бухгалтерського програмного забезпечення. За умови комплексного рішення автоматизації бізнес-процесів в ІТ-компаніях визначено, які варіанти організації ERP-систем доцільно їм обирати.

Ключові слова: ІТ-компанія; ІТ-сфера; цифровізація; організація обліку; аутсорсинг..

Література

1. ІТ в Україні: цифри, перспективи та бар’єри. 25 липня 2021 р. Сайт DLF Attorneys-at-law Ukraine. URL: https://dlf.ua/ua/it-v-ukrayini-tsifri-perspektivi-ta-bar-yeri/
2. Конева М.В. Методика выбора ИКТ для эффективной организации бухгалтерского учета предприятий строительной отрасли. ЕГИ. 2021. № 2 (34). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-vybora-ikt-dlya-effektivnoy-organizatsii-buhgalterskogo-ucheta-predpriyatiy-stroitelnoy-otrasli
3. Курган Н. В. Обґрунтування вибору ERP-рішення для цифровізації обліку, аналізу та управління на підприємстві України. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2020. Т. 1. № 17. С. 238–249
4. Ляхович Г.І. Розвиток організації бухгалтерського обліку на засадах аутсорсингу: теорія та методологія: монографія. Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2018. 300 с
5. Малишкін О.І. Трансформація форм бухгалтерського обліку під впливом цифровізації. Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку: зб. Матеріалів VI Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 20-й річниці створення кафедри аудиту; 10 грудня 2020 р. Київ, КНЕУ, 2020. 587 с. С. 431-434
6. Михайло Федоров: цифровізація та розвиток IT-сектору допоможуть Україні подолати економічну кризу. Прес-офіс Міністерства цифрової трансформації України. 23 червня 2021 р. URL: https://thedigital.gov.ua/news/mikhaylo-fedorov-tsifrovizatsiya-ta-rozvitok-it-sektoru-dopomozhut-ukraini-podolati-ekonomichnu-krizu
7. Соколенко Л.Ф. Цифровізація як вектор розвитку економічних систем та модернізації системи бухгалтерського обліку. Облік і фінанси. 2019. № 3. С. 40-48. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2019_3_7.
8. Шишкова Н.Л. Перспективи IT-модернізації бухгалтерського обліку: актуалізація теорії і практики. Економічний вісник Національного гірничого університету. 2019. № 3. С. 146-159. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evngu_2019_3_18

О. Petruk, I. Hrabchuk

ORGANIZATION OF ACCOUNTING FOR IT COMPANIES: THE IMPACT OF DIGITALIZATION

Summary

The digitalization of the economy leads to significant changes in the activities of IT companies. It stimulates the development of their activities, requires the introduction of modern digital technologies to manage their activities.
The use of digitalization by IT companies is changing both their external environment and internal processes. Active introduction of digital technologies in management processes opens new opportunities for transmission, processing, storage of accounting information.
The purpose of the article is to identify the features of the organization of accounting in IT companies in the context of digitalization. To achieve this goal, the following elements of the organization of accounting are characterized, which are the form of organization and the form of accounting.
The methodological basis of the study were general scientific methods of cognition: observation, generalization, comparison, deduction, induction.
Peculiarities of accounting organization in IT companies are due to the peculiarities of the organization of these companies in the direction of tax optimization. This allowed to justify the feasibility of outsourcing accounting functions by IT companies. Choosing a specific accounting software product is a difficult task for the head of an IT company. This issue should be addressed by both the manager and the accounting staff. The procedure for selecting software for accounting under this form of accounting is revealed.
A critical assessment of the work of scientists in terms of determining the requirements for the choice of accounting software. Features of activity of IT companies are described. This allowed to expand the list of questions to justify the criteria for selecting accounting software for IT companies (availability of cloud version of the program; availability of tools for reporting by sections defined by users; the possibility of updating the software by full-time employees of the IT company; possibility of integration with other programs).
Under the condition of the complex decision of automation of business processes in the IT companies variants of the organization of ERP-systems are defined.

Keywords: IT company; IT sphere; digitalization; accounting organization; outsourcing.

References

1. The official site of DLF Attorneys-at-law Ukraine (2021), “IT in Ukraine: figures, prospects and barriers”, available at: https://dlf.ua/en/it-v-ukrayini-tsifri-perspektivi-ta-bar-yeri/ (Accessed 4 June 2021)
2. Koneva, M.V. (2021), “Methods of choosing ICT for the effective organization of accounting of enterprises in the construction industry”, EGI, vol. 2 (34), available at: https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-vybora-ikt-dlya-effektivnoy-organizatsii-buhgalterskogo-ucheta-predpriyatiy-stroitelnoy-otrasli (Accessed 4 June 2021)
3. Kurhan, N.V. (2020), “Substantiation of the choice of ERP-solution for digitization of accounting, analysis and management at the enterprise of Ukraine”, Ekonomichnyj visnyk Natsional'noho tekhnichnoho universytetu Ukrainy “Kyivs'kyj politekhnichnyj instytut”, vol. 17, issue 1, рр. 238-249
4. Liakhovych, H.I. (2018), Rozvytok orhanizatsii bukhhalters'koho obliku na zasadakh autsorsynhu: teoriia ta metodolohiia [Development of the organization of accounting on the basis of outsourcing: theory and methodology], Publisher Kushnir GM, Ivano-Frankivsk, Ukraine
5. Malyshkin, O.I. (2020), “Transformation of forms of accounting under the influence of digitalization”, Zb. Materialiv Oblik, analiz, audyt ta opodatkuvannia: suchasna paradyhma v umovakh staloho rozvytku [Coll. Materials Accounting, analysis, audit and taxation: a modern paradigm in terms of sustainable development:], VI Mizhnar. nauk.-prakt. konf., prysviachenoi 20-j richnytsi stvorennia kafedry audytu [VI International. scientific-practical conference dedicated to the 20th anniversary of the Department of Audit], KNEU, Kyiv, Ukraine, December 10, рр. 431-434
6. The official site of the Ministry of Digital Transformation of Ukraine (2021), “Mykhailo Fedorov: digitalization and development of the IT sector will help Ukraine overcome the economic crisis”, available at: https://thedigital.gov.ua/news/mikhaylo-fedorov-tsifrovizatsiya-ta-rozvitok-it-sektoru-dopomozhut-ukraini-podolati-ekonomichnu-krizu / (Accessed 24 June 2021)
7. Sokolenko L.F. (2019), “Digitization as a vector of development of economic systems and modernization of the accounting system”, Accounting and finance, vol. 3. pp. 40-48.
8. Shyshkova, N.L. (2019), “Prospects for IT-modernization of accounting: actualization of theory and practice”, Ekonomichnyj visnyk Natsional'noho hirnychoho universytetu, vol. 3, рр. 146-159.

№ 9 2021

Дата публікації: 2021-09-30

Кількість переглядів: 6420

Відомості про авторів

О. М. Петрук

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів і кредиту,Державний університет «Житомирська політехніка»

О. Petruk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Finance and Credit, State University «Zhytomyr Politechnika»

ORCID:

0000-0002-5351-5679


І. Л. Грабчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку, Державний університет «Житомирська політехніка»

I. Hrabchuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Information Systems in Management and AccountingState University «Zhytomyr Polytechnic»

ORCID:

0000-0003-3664-7765

Як цитувати статтю

Петрук О. М., Грабчук І. Л. Організація обліку іт-компаній: вплив цифровізації. Ефективна економіка. 2021. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9299 (дата звернення: 23.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.17

Petruk, О. and Hrabchuk, I. (2021), “Organization of accounting for it companies: the impact of digitalization”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9299 (Accessed 23 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.17

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.