EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ
Ю. С. Гринчук, О. І. Шемігон, О. А. Терещенко

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.16

УДК: 338

Ю. С. Гринчук, О. І. Шемігон, О. А. Терещенко

УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ

Анотація

Досліджено окремі аспекти управління прибутковістю підприємства, зокрема, подано стисле логічне визначення та трактування окремих економічних термінів: підприємництво, прибуток, управління, рентабельність, зроблено особливий акцент на «особистий інтерес».
У статті звернуто увагу на основні підходи до управління прибутком підприємства. Так, зроблено акцент на принципи управління прибутком, а саме: системності, комплексності, безперервності, варіативності, орієнтації на стратегічні цілі розвитку підприємства, динамічності управління.
Автори також узагальнили основні методичні підходи до оцінювання ефективності управління прибутком, запропоновані напрями удосконалення управління прибутком підприємства.
Теоретичну складову дослідження, автори перенесли на конкретний господарюючий суб’єкт – СТОВ «Агросвіт». Не порушуючи конфіденційності бізнесової інформації, було досліджено динаміку виробництва продукції, ефективність використання ресурсів підприємства. Особливо слід відзначити, що за досліджуваний період збільшилося число зайнятих у виробництві з 285 осіб у 2018 році, до 300 у 2020, а це свідчить про стійкість товариства і бачення перспективи росту.
У статті також приведені дані двох альтернативних методів обробітку ґрунту і показана ефективність новітніх технологій, що є досить цінним, особливо в умовах недостатнього зволоження земель. Все це є складовими кінцевого результату господарювання – отримання прибутку.
Також звернуто увагу наукової і фахової громадськості на сучасну парадигму управління прибутковістю підприємства, зокрема аналізі співвідношення «витрати – обсяг – прибуток».
З наведених даних в статті чітко видно, що навіть найменші зміни в діяльності підприємства, як зовнішні, що ніяк не залежать від дій підприємства, так і внутрішні, прийняті керівництвом для реалізації, можуть вплинути на рівень прибутковості останнього.
Як висновок, діяльність ТОВ «Агросвіт» є стійкою і направленою на подальший розвиток, на отримання прибутку і можливість розширення виробництва.
Для одержання максимального прибутку товариство має найбільш повно використовувати ресурси, що знаходяться в його розпорядженні, впроваджувати нові більш ефективні технології виробництва, а також максимально ефективно працювати над управлінням ризиками.

Ключові слова: прибуток; прибутковість; управління; особистий інтерес; організація; принцип; підхід; ефективність.

Література

1. Юридична енциклопедія: В 6 т. Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. К.: "Укр. енцикл.", 2002. Т. 4: Н - П. 720 с.: іл.
2. Про підприємництво: Закон України від 07.02.1991 р. № 698-ХІІ. Редакція від 29.01.2020, підстава – 143-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua / laws/show/698-12#Text.
3. Економічна енциклопедія: у 3-х т. [уклад. Б. Д. Гаврилишин, О. А. Устенко та iн., ред. С. В. Мочерний ]. Т. 2. К. : Академія, 2001. 848 с.
4. Соскін О.І. Визначення національної економічної моделі України: порівняльний аналіз можливих альтернатив. Науковий економічний журнал Актуальні проблеми економіки. 2010. №1(103). С. 47-56.
5. Макконнелл Кэмпбелл Р., Брю Стэнли Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: Пер. с 13-го англ. Изд. М.: ИНФРА-М. 1999. ХХХІV. C. 66–67.
6. Єпіфанова І.Ю., Гуменюк В.С. Фактори зростання прибутку підприємства. Науковий журнал Молодий вчений. Економічні науки. Херсон. 2016. № 7(34). С. 46–49.
7. Гуменюк В. С. Теоретичні основи управління прибутком підприємств. Електронний науково-практичний журнал Інфраструктура ринку. 2018. № 20. С. 50–55. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/20_2018_ukr/1.pdf.
8. Николишин С. Є. Прибуток підприємства та особливості управління ним. Науковий журнал Молодий вчений. Економічні науки. Херсон. 2017. № 2 (42). С. 299–303.
9. Кошельок Г. В. Методика проведення стрес-тестування ризиків грошових потоків підприємства. Електронний науковий журнал Приазовський економічний вісник. 2017. № 5 (05). С. 143 – 149. URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2017/5_05_uk/5_05_2017.pdf.
10. Мартиненко В. П., Кушик І.Л. Оцінка управління процесом формування прибутковістю суб’єкта господарювання. Електронний науково-практичний журнал Інфраструктура ринку. 2018. № 17. С. 163 – 168. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/17_2018_ukr/29.pdf.
11. Куцик П. О. Головацька С.І. Оцінка ефективності контролінгу у системі управління підприємства Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: О. В. Ярощук (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничополіграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2017. Том 27. № 2. С. 145-155. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2017_27%282%29__21.
12. Ніпіаліді О. Практика управління прибутком підприємств в умовах проциклічності економіки. Міжнародний науковий журнал. 2016. № 3. С. 19 – 30.
13. Гринів Л. В., Вачіль О.П. Методи оцінки ефективності прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності Вісник Прикарпатського університету. Економіка. 2015. Випуск ХІ. С. 292 – 296.
14. Сьомкіна Т. В., Гужавіна І.В., Згурська О.М. Методологічні засади управління прибутком торгівельного підприємства. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2020. № 1 (31). С. 107 – 113. DOI: 10.31673/2415-8089.2020.011713.
15. Стрішенець О. Аналітичні підходи до управління прибутком на підприємстві. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2018. № 2. С. 18-25. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/echcenu_2018_2_5/.
16. Старко І.Є., Канцір І.А., Шевчук М.П. Сучасна парадигма управління прибутковістю. Підприємництво та інновації. 2019. Випуск 10. С. 82-86. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pidinnov_2019_10_14.

Y. Hrynchuk, O. Shemigon, O. Tereshchenko

ENTERPRISE PROFIT MANAGEMENT: THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS

Summary

Some aspects of enterprise profitability management are studied, in particular, a brief logical definition and interpretation of certain economic terms are given: entrepreneurship, profit, management, profitability, special emphasis is placed on "self-interest".
profit of the enterprise. Thus, the emphasis is on the principles of profit management, namely: system, complexity, continuity, variability, focus on strategic goals of enterprise development, management dynamics.
The authors also summarized the main methodological approaches to assessing the effectiveness of profit management, the proposed areas for improving the management of enterprise profits.
The authors transferred the theoretical component of the study to a specific business entity - Agrosvit LLC. Without violating the confidentiality of business information, the dynamics of production, efficiency of use of enterprise resources was studied. It should be noted that during the study period, the number of people employed in production increased from 285 people in 2018 to 300 in 2020, which indicates the stability of the company and the vision of growth prospects.
The article also presents data from two alternative tillage methods and shows the effectiveness of the latest technologies, which is quite valuable, especially in conditions of insufficient soil moisture. All these are components of the end result of management - making a profit.
The scientific and professional community also drew attention to the modern paradigm of enterprise profitability management, in particular the analysis of the ratio "cost - volume - profit".
From the data in the article it is clear that even the smallest changes in the activities of the enterprise, both external, independent of the actions of the enterprise, and internal, adopted by management for implementation, can affect the level of profitability of the latter.
In conclusion, the activities of Agrosvit LLC are stable and aimed at further development, profit and the possibility of expanding production.
To maximize profits, the company must make the most of the resources at its disposal, introduce new more efficient production technologies, as well as work most effectively on risk management.

Keywords: profit; profitability; management; personal interest; organization; principle; approach; efficiency.

References

1. Yurydychna entsyklopediia: V 6 t. [Legal Encyclopedia: In 6 vols.], Yu.S. Shemshuchenko (ed.) And others, "Ukr. entsykl.", 2002. Vol. 4: N - P., Kyiv, Ukraine, P. 720.
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (1991), The Law of Ukraine “On Entrepreneurship”, available at: https://zakon.rada.gov.ua / laws/show/698-12#Text.
3. Ekonomichna entsyklopediia: u 3-kh t. [Economic encyclopedia: in 3 volumes]. Ed. BD Gavrilishin, OA Ustenko et al., Ed. SV Mocherny. Vol. 2. Akademiia, 2001. Kyiv, Ukraine, P. 848.
4. Soskin, O.I. (2010), “Defining the national economic model of Ukraine: a comparative analysis of possible alternatives”, Naukovyi ekonomichnyi zhurnal Aktualni problemy ekonomiky, vol. 1(103), pp. 47-56.
5. Makkonnell Kjempbell R. and Brju Stjenli L. (1999), Jekonomiks: principy, problemy i politika [Economics: principles, problems and politics], INFRA-M, Moscow, Russia, pp. 66–67.
6. Yepifanova, I.Yu. and Humeniuk, V.S. (2016), “Factors of enterprise profit growth”, Naukovyi zhurnal Molodyi vchenyi. Ekonomichni nauky, vol. 7(34), pp. 46–49.
7. Humeniuk, V. S. (2018), “Theoretical foundations of enterprise profit management”, Elektronnyi naukovo-praktychnyi zhurnal Infrastruktura rynku, vol. 20, pp. 50–55, available at: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/20_2018_ukr/1.pdf.
8. Nykolyshyn, S. Ye. (2017), “Profit of the enterprise and features of its management”, Naukovyi zhurnal Molodyi vchenyi. Ekonomichni nauky, vol. 2 (42), pp. 299–303.
9. Koshelok, H. V. (2017), “Methods of stress testing of cash flows of the enterprise”, Elektronnyi naukovyi zhurnal Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk, vol. 5 (05), pp. 143 – 149, available at: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2017/5_05_uk/5_05_2017.pdf. 10. Martynenko, V. P. and Kushyk, I.L. (2018), “Assessment of the management of the process of forming the profitability of the entity”, Elektronnyi naukovo-praktychnyi zhurnal Infrastruktura rynku, vol 17, pp. 163 – 168. available at: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/17_2018_ukr/29.pdf.
11. Kutsyk, P. O. and Holovatska, S.I. (2017), “Evaluation of controlling efficiency in the enterprise management system”, Ekonomichnyi analiz: zb. nauk. Prats, vol. 27, issue 2, pp. 145-155. available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2017_27%282%29__21.
12. Nipialidi, O. (2016), “The practice of profit management of enterprises in a pro-cyclical economy”, Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal, vol. 3, pp. 19 – 30.
13. Hryniv, L. V. and Vachil, O.P. (2015), “Methods for evaluating the effectiveness of management decisions in conditions of uncertainty”, Visnyk Prykarpatskoho universytetu. Ekonomika, Issue XI, pp. 292 – 296.
14. Somkina, T. V. Huzhavina, I.V. and Zghurska, O.M. (2020), “Methodological principles of profit management of a commercial enterprise”, Ekonomika. Menedzhment. Biznes, vol. 1 (31), pp. 107 – 113. DOI: 10.31673/2415-8089.2020.011713.
15. Strishenets, O. (2018), “Analytical approaches to profit management in the enterprise”, Ekonomichnyi chasopys Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky, vol. 2, pp. 18-25, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/echcenu_2018_2_5/.
16. Starko, I.Ye. Kantsir, I.A. and Shevchuk, M.P. (2019), “Modern paradigm of profitability management”, Pidpryiemnytstvo ta innovatsii, vol. 10, pp. 82-86, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pidinnov_2019_10_14.

№ 9 2021

Дата публікації: 2021-09-30

Кількість переглядів: 6211

Відомості про авторів

Ю. С. Гринчук

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту, Білоцерківський національний аграрний університет

Y. Hrynchuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Management, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0003-0297-7432


О. І. Шемігон

к. с.-г. н.,, доцент, доцент кафедри менеджменту,Білоцерківський національний аграрний університет

O. Shemigon

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor of the Department of Management, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-4920-6427


О. А. Терещенко

здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня,Білоцерківський національний аграрний університет

O. Tereshchenko

Master's student, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-2503-1028

Як цитувати статтю

Гринчук Ю. С., Шемігон О. І., Терещенко О. А. Управління прибутковістю підприємства: теоретико-прикладні аспекти. Ефективна економіка. 2021. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9300 (дата звернення: 23.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.16

Hrynchuk, Y., Shemigon, O. and Tereshchenko, O. (2021), “Enterprise profit management: theoretical and applied aspects”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9300 (Accessed 23 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.16

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.