EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В СФЕРІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ОСНОВНІ МОЖЛИВОСТІ ТА РИЗИКИ
С. В. Бардаш, І. Л. Грабчук

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.18

УДК: 657.1.011.56

С. В. Бардаш, І. Л. Грабчук

ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В СФЕРІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ОСНОВНІ МОЖЛИВОСТІ ТА РИЗИКИ

Анотація

Актуальність дослідження зумовлена стрімкими темпами розвитку інформаційно-комп’ютерних технологій та необхідністю врахування їх впливу на бухгалтерський облік в частині можливостей, які вони створюють, та ризиків, які вони продукують. Основний прояв використання цифрових технологій в бухгалтерському обліку стосується скорочення витрат часу на збір та обробку інформації. Виділено особливості в документуванні фактів господарського життя з використанням цифрових технологій: накопичення та первинна обробка облікових даних може відбуватися в будь-якому місці з доступом до мережі Інтернет за умови використання хмарного програмного забезпечення; розширюється способи ведення даних за допомогою різних засобів, зокрема при застосуванні технології Інтернету речей. Визначено напрями розвитку процесу документування з використанням технології блокчейн за умови розробки належної нормативно-правової бази. Розкрито вплив цифрових технологій на вимоги, які висуваються до облікового персоналу. На основі дослідження праць науковців виділено ризики впровадження цифрових технологій в сфері бухгалтерського обліку та охарактеризовано їх прояви.

Ключові слова: цифровізація; цифрові технології; блокчейн; смарт-контракти; облік; ризик.

Література

1. Бардаш С.В. Внутрішній контроль інформаційних комп’ютерних технологій Інноваційна економіка. 2013. № 8. С. 339-341. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_8_75.
2. Варламова Д.В., Алексеева Л.Д. Вопросы внедрения цифровых технологий в систему бухгалтерского учета. Вестник Алтайской академии экономики и права. 2020. Вип. 5 (часть 2), С. 248-254. DOI: 10.17513/vaael.1136
3. Карпенко О.В., Плікус І.Й., Головіна Д.В. Вплив цифровізації на розвиток бухгалтерського обліку. Міжн. наук.-практ. інтернет-конф. «Соціально-економічні та правові чинники розвитку національної економіки України: облікові, аналітичні та контрольні аспекти в сучасних умовах інтеграційних процесів» (м. Полтава, 22 листопада 2018 р.). Полтава: ПУЕТ, 2018. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/70891/1/Plikus_Tsifrovoy_uchet.PDF
4. Когут Ю.І. Цифрова трансформація економіки та проблеми кібербезпеки: практич. посіб. Київ: Консалтингова компанія «СІДКОН», 2021. 368 с.
5. Король С.Я., Клочко А.О. Цифрові технології в обліку й аудиті. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2020. № 1. С. 170-176. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2020_1_31.
6. Ратинський В. В. Інформаційні технології в бухгалтерському обліку. перспективи та проблеми. Економіка. Фінанси. Право. 2021. № 4(1). С. 17-20. URL: http://efp.in.ua/uk/journal-item/297
7. Что такое смарт-контракты? URL: https://habr.com/ru/post/448056/
8. Шаститко А.Е., Иващенко Н.П., Шпакова А.А. Смарт-контракты в свете новой институциональной экономической теории. JIS. 2019. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/smart-kontrakty-v-svete-novoy-institutsionalnoy-ekonomicheskoy-teorii
9. Шевчук І.Б., Депутат Б.Я., Тарасенко О.Є. Цифровізація та її вплив на економіку України: переваги, виклики, загрози й ризики. Причорноморські економічні студії. 2019. Випуск 47-2. С. 173-177. URL: http://bses.in.ua/journals/2019/47_2_2019/34.pdf

S. Bardash, I. Hrabchuk

DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE FIELD OF ACCOUNTING: MAIN OPPORTUNITIES AND RISKS

Summary

The development of information and computer technology is rapid. It leads to changes in accounting. The purpose of the study is to determine the impact of digital technologies on accounting in terms of the opportunities they create and the risks they produce. To achieve this goal, the following methods were used: analysis and synthesis, logical generalization, comparative comparison.
The introduction of digital tools leads to a change in the technique of collecting and processing accounting information. All elements of the accounting method are retained during the use of accounting software, but they are transformed in their form and essence. It is determined that the main manifestation of the use of digital technologies in accounting is to reduce the time spent on collecting and processing information. Peculiarities in documenting the facts of economic life with the use of digital technologies are highlighted (accumulation and primary processing of credentials can take place anywhere with access to the Internet using cloud software; expands the methods of data management by various means, including technology Internet of Things).
The directions of development of the documentation process with the use of blockchain technology are determined. Prospects for the introduction of this technology are clear for management accounting, financial accounting requires a clear regulation at the state level with appropriate changes in legislation. The requirements to the accounting staff (skills of virtual cooperation, creative thinking, professional responsibility, flexibility and adaptability) in the conditions of use of digital technologies are revealed.
Using the results of research, the manifestations of the risks of digital technology (for the following types: risks associated with the use of the Internet of Things; risks of artificial intelligence, robotics, automation; risks of using blockchain technology; risks associated with the use of imported software and microelectronics, risks associated with the use of cloud and distribution computing, risks associated with the stability of the Internet, risks associated with increasing the complexity of business models and lack of qualified personnel) in the field of accounting.

Keywords: digitalization; digital technologies; blockchain; smart contracts; accounting; risk.

References

1. Bardash, S.V. (2013), “Internal control of information computer technologies Innovative economy”, Innovatsijna ekonomika, 2013, vol. 8, рр. 339-341, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_8_75 (Accessed 15 May 2021)
2. Varlamova, D.V. and Alekseeva L.D. (2020), “Issues of introducing digital technologies into the accounting system”, Vestnik Altajskoj akademii jekonomiki i prava, vol. 5, issue 2, рр. 248-254. DOI: 10.17513/vaael.1136 (Accessed 15 May 2021)
3. Karpenko, O.V., Plikus, I.J. and Holovina, D.V. (2018) “The impact of digitalization on the development of accounting”, Zbirnyk dopovidej na Mizhnarodnij naukovo-praktychnij internet-konfrentsii [Conference Proceedings of the International scientific-practical Internet conference], Sotsial'no-ekonomichni ta pravovi chynnyky rozvytku natsional'noi ekonomiky Ukrainy: oblikovi, analitychni ta kontrol'ni aspekty v suchasnykh umovakh intehratsijnykh protsesiv [Socio-economic and legal factors of development of the national economy of Ukraine: accounting, analytical and control aspects in the modern conditions of integration processes], Poltava, Ukraine, available at: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/70891/1/Plikus_Tsifrovoy_uchet.PDF (Accessed 19 May 2021)
4. Kohut, Yu.I. (2021), Tsyfrova transformatsiia ekonomiky ta problemy kiberbezpeky [Digital transformation of the economy and the problems of cybersecurity], Publisher: SIDCON Consulting Company praktych, Kyiv, Ukraine
5. Korol', S.Ya. and Klochko, A.O. (2020), “Digital technologies in accounting and auditing”, Derzhava ta rehiony. Seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, vol. 1, рр. 170-176, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2020_1_31 (Accessed 7 May 2021)
6. Ratyns'kyj, V.V. (2021), “Information technology in accounting. prospects and problems”, Ekonomika. Finansy. Pravo, vol. № 4(1), рр. 17-20, available at: http://efp.in.ua/uk/journal-item/297 (Accessed 20 May 2021)
7. “What are smart contracts?” (2019), available at: https://habr.com/ru/post/448056/ (Accessed 11 May 2021)
8. Shastitko, A.E., Ivashhenko, N.P. and Shpakova, A.A. (2019), “Smart-kontrakty v svete novoj institucional'noj jekonomicheskoj teorii”, JIS, vol. 3, available at: https://cyberleninka.ru/article/n/smart-kontrakty-v-svete-novoy-institutsionalnoy-ekonomicheskoy-teorii (Accessed 11 May 2021)
9. Shevchuk, I.B., Deputat, B.Ya. and Tarasenko, O.Ye. (2019), “Digitalization and its impact on Ukraine's economy: advantages, challenges, threats and risks”, Prychornomors'ki ekonomichni studii, vol. 47-2, рр. 173-177, available at: http://bses.in.ua/journals/2019/47_2_2019/34.pdf (Accessed 7 May 2021)

№ 9 2021

Дата публікації: 2021-09-30

Кількість переглядів: 5231

Відомості про авторів

С. В. Бардаш

д. е. н., професор, професор кафедри готельно-ресторанної справи та туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

S. Bardash

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Hotel and Restaurant Business and Tourism, National University of Life and Environmental sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0001-5711-5229


І. Л. Грабчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку, Державний університет «Житомирська політехніка»

I. Hrabchuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Information Systems in Management and Accounting, State University «Zhytomyr Polytechnic»

Як цитувати статтю

Бардаш С. В., Грабчук І. Л. Цифрові технології в сфері бухгалтерського обліку: основні можливості та ризики. Ефективна економіка. 2021. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9301 (дата звернення: 29.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.18

Bardash, S. and Hrabchuk, I. (2021), “Digital technologies in the field of accounting: main opportunities and risks”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9301 (Accessed 29 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.18

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.