EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Л. С. Морозова

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.20

УДК: 336.5

Л. С. Морозова

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Анотація

Обґрунтування стратегічних напрямів фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я є пріоритетним завданням державної політики України, оскільки через систему охорони здоров’я держава забезпечує виконання основних конституційних прав населення. Належне виконання відповідних умов медичного обслуговування залежить від достатності фінансового забезпечення, яке виступає одним з найважливіших чинників впливу на розвиток системи охорони здоров’я та ефективність цієї сфери. Стратегічний розвиток сфери охорони здоров’я в Україні нині перебуває у стадії симбіозу, і вирішення цієї проблеми лежить у площині пошуку додаткових джерел фінансових ресурсів, необхідних для належного функціонування сфери, що характеризується критерієм доступності та якості медичних послуг для всіх верств населення.
На сьогоднішній день фінансування системи охорони здоров’я знаходиться у процесі реформування, проте більша частина фінансування надходить як і раніше з державного та місцевих бюджетів, що є в край недостатнім для забезпечення якісної медичної допомоги на достатньому рівні. Досвід країн Європейського Союзу, а також країн Центральної та Східної Європи засвідчує, що механізм фінансування охорони здоров’я можна успішно вдосконалювати як у рамках бюджетного фінансування, так за допомогою медичного страхування. Для України пріоритетним стратегічним напрямом фінансування сфери охорони здоров’я, як і для більшості країн світу, є відмова від суто бюджетного фінансування та перехід до моделі медичного страхування (в добровільній та обов’язковій формі). Обов’язкове медичне страхування надасть змогу раціональніше використовувати кошти, призначені для забезпечення охорони здоров’я, і в той самий час підвищити якість цих послуг і рівень забезпеченості ними населення.

Ключові слова: охорона здоров’я; фінансове забезпечення сфери охорони здоров’я; медичне страхування; медична реформа; стратегічні напрями фінансового забезпечення.

Література

1. Іваненко Є. Фінансове забезпечення охорони здоров’я в умовах соціально-економічних трансформацій. Світ фінансів № 3. 2015. С. 71-81.
2. Конституція України редакція від 01.01.2020 №254к/96-ВР [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/.
3. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» редакція від 18.03.2020 № 2801-XII [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/.
4. Бюджетний простір для системи охорони здоров’я в Україні. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf _file/0003/463872/UKR-Budgetary-space-for-health-ukr.pdf
5. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров'я» від 30.11.2016 №1013-2016р [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/.
6. Seliverstova L. S. Trends in the development of the Ukrainian insurance market. Товари і ринки. 2018. №1. С.135-144
7. Забаштанський М. М., Драгунов Д. М., Зуб І. М. Пріоритетні підходи до фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я Україні. Науковий вісник Полісся. 2020. № 3(23). С. 93-101.
8. Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Про реформу охорони здоров’я в Україні» [Електронний ресурс] : Постанова Верховної Ради України від 21.04.2016 № 1338-VIII. Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1338-19
9. Україна: огляд реформи фінансування системи охорони здоров’я 2016–2019. Спільний звіт ВООЗ та Світового банку. Режим доступу: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/425340/WHO-WB-Joint-Report_UKR_Full-report_Web.pdf
10. Seliverstova, L. S Current trends in insurance market in Ukraine. Науковий вісник Полісся. 2017. № 2 (10). Ч. 1. С. 63-69
11. Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я. Розпорядження КМУ від 30 листопада 2016 р. № 1013-р. Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/npas/249626689

L. Morozova

STRATEGIC DIRECTIONS OF FINANCIAL SECURITY OF HEALTHCARE

Summary

Substantiation of strategic directions of financial provision of health care is a priority of the state policy of Ukraine, because through the health care system the state ensures the implementation of the basic constitutional rights of the population. Proper implementation of appropriate health care conditions depends on the adequacy of financial support, which is one of the most important factors influencing the development of the health care system and the effectiveness of this area. The strategic development of health care in Ukraine is currently in the process of symbiosis, and the solution lies in finding additional sources of financial resources necessary for the proper functioning of the sector, characterized by the criterion of accessibility and quality of medical services for all segments of the population.
To date, funding for the health care system is in the process of reform, but most of the funding still comes from state and local budgets, which is extremely insufficient to provide quality health care at a sufficient level. The experience of the European Union, as well as the countries of Central and Eastern Europe, shows that the mechanism of financing health care can be successfully improved both within the framework of budgetary financing and with the help of health insurance. For Ukraine, the priority strategic direction of health care financing, as for most countries of the world, is the rejection of purely budget funding and the transition to a model of health insurance (voluntary and mandatory). Compulsory health insurance will make it possible to use health care funds more rationally, and at the same time improve the quality of these services and the level of provision of the population with them. At the same time, the introduction of compulsory health insurance should be gradual, with a detailed justification of the mechanism of its practical implementation. Given the paid nature of this service, in the first stage of the introduction of compulsory health insurance, it should be aimed at certain, the most solvent groups of the population with the gradual coverage of others. In addition, at the first stage it is advisable to establish the minimum cost of the insurance policy, in order to maximize its availability.

Keywords: health care; financial support of health care; health insurance; medical reform; strategic directions of financial support.

References

1. Ivanenko, Ye. (2015), “Financial provision of health care in the conditions of social and economic transformations”, Svit finansiv, vol. 3, pp. 71-81.
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), The Law of Ukraine “Constitution of Ukraine”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/ (Accessed 12 Sept 2021).
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), The Law of Ukraine “Fundamentals of the legislation of Ukraine on health care”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/ (Accessed 12 Sept 2021).
4. WHO Regional Office for Europe, “Budget space for the health care system in Ukraine”, [Online], available at: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf _file/0003/463872/UKR-Budgetary-space-for-health-ukr.pdf (Accessed 12 Sept 2021).
5. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the Concept of health care financing reform", available at: http://zakon.rada.gov.ua/ (Accessed 12 Sept 2021).
6. Seliverstova, L. S. (2018), “Trends in the development of the Ukrainian insurance market”, Tovary i rynky, vol. 1, pp.135-144.
7. Zabashtanskyi, M. M., Drahunov, D. M. and Zub, I. M. (2020), “Priority approaches to financial support of healthcare in Ukraine”, Naukovyi visnyk Polissia, vol. 3(23), pp. 93-101.
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (2016), Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine On the Recommendations of the parliamentary hearings on the topic: "On health care reform in Ukraine", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1338-19 (Accessed 12 Sept 2021).
9. WHO Regional Office for Europe, “Ukraine: A Review of Health Care Financing Reform 2016-2019. Joint report of the WHO and the World Bank”, available at: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/425340/WHO-WB-Joint-Report_UKR_Full-report_Web.pdf (Accessed 12 Sept 2021).
10. Seliverstova, L. S (2017), “Current trends in insurance market in Ukraine”, Naukovyi visnyk Polissia, vol. 2 (10), part 1, pp. 63-69
11. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), Order of the Cabinet of Ministers “About the approval of the Concept of health care financing reform”, available at: https://www.kmu.gov.ua/npas/249626689 (Accessed 12 Sept 2021).

№ 9 2021

Дата публікації: 2021-09-30

Кількість переглядів: 6669

Відомості про авторів

Л. С. Морозова

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

L. Morozova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Finance,Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

ORCID:

0000-0002-2231-0558

Як цитувати статтю

Морозова Л. С. Стратегічні напрями фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я. Ефективна економіка. 2021. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9303 (дата звернення: 29.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.20

Morozova, L. (2021), “Strategic directions of financial security of healthcare”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9303 (Accessed 29 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.20

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.