EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ: ДЕТЕРМІНАНТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Н. М. Андрєєва, Г. О. Тютюнник

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.3

УДК: 332.012(330.341:608)

Н. М. Андрєєва, Г. О. Тютюнник

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ: ДЕТЕРМІНАНТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Анотація

В статті обґрунтовано напрями розвитку Стратегічного управління інвестиційно-інноваційною діяльністю в сфері екологічно безпечного землекористування та розв’язання питання управління інвестиційними потоками використання земельних ресурсів на основі досліджень сучасного стану землекористування України. Розкрито базову сутність інвестиційно-інноваційної діяльності з точки зору родового поняття. Представлено типологію та особливості екологічно безпечних земель як виду землекористування. Досліджено існуючий інституціональний базис та детермінанти розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності землекористування в Україні, надано пропозиції щодо його удосконалення. Представлено напрями розвитку Стратегічного управління інвестиційно-інноваційною діяльністю в сфері екологічно безпечного землекористування та розв’язання питання управління інвестиційними потоками використання земельних ресурсів. Обґрунтовано важливість синергетичного розвитку інноваційного та інвестиційного аспектів сфери екологічно безпечного землекористування.

Ключові слова: інституціональне забезпечення; інвестиції; екологічно безпечне землекористування; нормативно-правовий базис.

Література

1. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 695. Офіційний вісник України від 28.08.2020. 2020 р., № 67, стор. 315, стаття 2155, код акта 100460/2020
2. Wei Cao, Lin Huang, Lulu Liu, Jun Zhai & Dan Wu (2019). Overestimating Impacts of Urbanization on Regional Temperatures in Developing Megacity: Beijing as an Example. Advances in Meteorology, 2019. https://doi.org/10.1155/2019/3985715.
3. Judit Alonso (2020). Agricultura ecológica para combatir el cambio climático y la pandemia. URL: https://www.bioecoactual.com/2019/03/25/agricultura-ecologica-mitiga-el-cambio-climatico/
4. Заїка С.О. Теоретичні аспекти управління інвестиційно-інноваційної діяльністю аграрних підприємств. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. С. 101-105.
5. Вишневська О.М., Бобровська Н.В., Вороніна Є.І. Інвестиційно-інноваційна основа розвитку аграрного сектора. Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне фахове видання. 2015. Вип. 8. С.138-142.
6. Нікон Д.Є. Активізація регіональних інвестиційно-інноваційних процесів в умовах рецесії: дис. … канд. екон. наук: 08.00.05. Одеса, 2019. 191 с.
7. Орлик І.О. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.04. Львів, 2016. 24 с.
8. Оленич В.В. Управління інвестиційно-інноваційною діяльністю підприємства. Тернопіль, 2017. 124 с.
9. Яценко О.В. Напрямки розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств. Збірник наукових паць ЧДТУ. Економічні науки. Вип. 21. С. 192-197.
10. Микитюк П.П. Інвестиційно-інноваційний менеджмент. Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр “Економічна думка ТНЕУ”. 2015. 452 с.
11. Загорна Т.О. Економічна діагностика: Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2007. 400 с.
12. Тертичка В.В. Стратегічне управління. К.: «К.І.С.», 2015. 171 с.
13. Тютюнник Г.О. Еколого-економічні інструменти регулювання ринку органічного землеробства. Інноваційна економіка. Тернопіль, 2015. Вип. 2(57). С. 134-137. С. 134
14. Будзяк О.С. Методичні підходи до просторової організації екологобезпечного землекористування в умовах змін. Інвестиції: практика та досвід №4. 2019. С. 17-24.
15. Власенко І.В. Формування механізму природоохоронної діяльності у сфері аграрного природокористування. Теорія і практика природокористування. № 4. 2014. С. 19-27. С. 23
16. Романенко Т.Б. Екологізація сільськогосподарського землекористування як шлях до ефективного органічного землеробства. Агросвіт. № 14. 2017. С. 43-49. С. 48
17. Ульянченко О.В. Економічні, екологічні та соціальні аспекти використання земельних ресурсів в Україні: колективна моногр.; за ред. д-ра екон. наук, професора, чл.-кор. НААН О.В. Ульянченка; Харк. нац. аграр. ун-т. Х: Смугаста тип., 2015. 320 с. С. 121
18. Шашула Л.О. Організаційно-економічні засади екологізації сільськогосподарського землекористування [Текст] : автореферат канд. екон. наук, спец.: 08.00.06 економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. Київ: Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, 2007. 28 с.
19. Yuan Dapeng, Chen Qile, Shi Yao, Li Jinpu, Wang Shutao (2019). Ecological security pattern of land use in a typical transect of Hebei Province [J]. Chinese Journal of Eco-Agriculture. 27(11). 1767-1778
20. Дейнеко Л.В., Купчак П.М. Світові тенденції виробництва екологічно чистих продуктів харчування та виклики для України. Зб. наукових праць «Економіка промисловості України». С. 29-32. C. 29
21. Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України від 23.07.1996. 1996 р. № 30. стаття 141.
22. Земельний кодекс України від 25.10.2001 №2768-ІІІ. Відомості Верховної Ради України від 25.01.2002. 2002 р. № 3. стаття 27.
23. Про охорону навколишнього природного середовища : Закон від 25.06.1991 № 1264-XII. Відомості Верховної Ради України від 08.10.1991. 1991 р. № 41. стаття 546.
24. Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення: Закон України від 24 лютого 1994 року № 4004-XII. Відомості Верховної Ради України від 05.07.1994. 1994 р., № 27, стаття 218
25. Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції: Закон України від 10 липня 2018 року № 2496-VIII. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 36, ст.275. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19#Text
26. Романко С.М. Право потребителя на качество и безопасность сельскохозяйственной продукции. Наукова бібліотека України. URL: http://www.info-library.com.ua/libs/stattya/5310-pravo-spozhivacha-na-jakist-ta-bezpeku-silskogospodarskoyi-produktsiyi.html
27. Третяк А. М., Третяк В. М. Теоретичні засади розвитку сучасної системи землекористування в Україні. Агросвіт. 2021. № 1-2. С. 3-11. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.1-2.3
28. Ульянченко О.В., Петренко О.Я., Миргород М.М. Організація угідь на агроландшафтній основі: еколого-економічні аспекти. Х.: Смугаста типографія, 2015. 238 с. C. 146
29. Купінець Л.Є., Тютюнник Г.О. Формування масивів екологічно чистих сільськогосподарських земель: проблеми та перспективи. Геодезія, землеустрій, геоінформатика в Південному регіоні: сучасний стан та перспективи розвитку: матер. ІІ Всеукраїнської наукової конф. (м. Одеса, 4-6 жовтня 2017 року). О: 2017. С. 114-115.
30. Про природно-заповідний фонд України: Закон України від 16 червня 1992 року № 2456-XII. Відомості Верховної Ради України від 25.08.1992. 1992 р., № 34, стаття 502
31. Купинец Л.Е. Экологизация продовольственного комплекса: теория, методология, механизмы Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2010. С. 481-493. 712 с. С. 498
32. Органічна архітектура. Термінологічний словник-довідник з будівництва та архітектури / Р. А. Шмиг, В. М. Боярчук, І. М. Добрянський, В. М. Барабаш ; за заг. ред. Р. А. Шмига. Львів, 2010. С. 140.
33. Клименко М.О., Борисюк Б.В., Колесник Т.М. Збалансоване використання земельних ресурсів: навчальний посібник. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. 552 с. C. 82
34. Тютюнник Г.О., Біньковська О.В. Забруднення ґрунтів в межах міських агломерацій: матеріали 5 Міжнародного екологічного форуму [«Чистый город. Чистая река. Чистая планета»], (Херсон, 21-22 листопада, 2013 р.). Х. : Херсон, 2013. 163-166. С. 163
35. Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року: Закон України від 28 лютого 2019 року № 2697-VIII. Відомості Верховної Ради України офіційне видання від 19.04.2019. 2019 р., № 16, стор. 8, стаття 70
36. Про державну підтримку сільського господарства України: Закон України від 24 червня 2004 року № 1877-IV. Відомості Верховної Ради України від 03.12.2004. 2004 р., № 49, стаття 527
37. Доплата за экологичность, или Какие дотации получают фермеры. Агропортал. URL: http://agroportal.ua/publishing/inopressa/doplata-za-ekologichnost-ili-kakie-dotatsii-poluchayut-fermery/#
38. Концепція Державної цільової програми розвитку земельних відносин та національної інфраструктури геопросторових даних в Україні на період до 2030 року. URL: https://land.gov.ua/info/proekt-rozporiadzhennia-kabinetu-ministriv-ukrainy-pro-skhvalennia-kontseptsii-derzhavnoi-tsilovoi-prohramy-rozvytku-zemelnykh-vidnosyn-ta-natsionalnoi-infrastruktury-heoprostorovykh-danykh-v-uk/
39. Третяк А. М., Третяк В. М., Скляр Ю. Л., Капінос Н. О., Третяк Н. А. Концепція державної програми розвитку земельних відносин в Україні на період до 2030 року. Агросвіт. 2020. № 19-20. С. 24-31. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.19-20.24
40. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель від 17 червня 2020 року № 711-IX. Відомості Верховної Ради України від 13.11.2020. 2020 р., № 46, стор. 9, стаття 394
41. Перелік регіональних цільових програм, що діють в області станом на 01 травня 2021 року. URL: http://khor.gov.ua/regionalni-tsilovi-programy/
42. Довкілля України: статистичний збірник. Державна служба статистики України. 2019. c. 169-179. 200 с.
43. ERD 2011/2012: European Report on Development. URL: https://www.odi.org/projects/2323-erd-20112012-european-report-development
44. Бакушевич І., Гощинська Д., Мартиняк І., (2019). Прикладні аспекти євроінтеграційного розвитку регіонів України. Соціально-економічні проблеми і держава. Вип. 2 (21). С. 235-245. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19bivrru.pdf
45. Уже створено 10 центрів колективного користування науковим обладнанням в університетах, до кінця року їх буде 15. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/uzhe-stvoreno-10-centriv-kolektivnogo-koristuvannya-naukovim-obladnannyam-v-universitetah-do-kincya-roku-yih-bude-15-liliya-grinevich.

N. Andryeyeva, H. Tiutiunnyk

INSTITUTIONAL AND INVESTMENT-INNOVATIVE PROVISION OF ECOLOGICALLY SAFE LAND USE IN UKRAINE: DETERMINANTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Summary

The article determines the institutional and investment-innovative support of environmentally safe land use in Ukraine, taking into account the determinants and strategic directions of rational nature management in the country. According to the authors, environmentally friendly land use should be understood as the process of ensuring the greening of land relations, based on the principles of preserving and improving the quality and environmental condition of the environment in the context of the priorities of the Sustainable Development Goals. Strategic management of investment and innovation activities in the field of environmentally safe land use is an effective process for formulating a strategy that provides for the implementation of the mission, goals, objectives for long-term results and future development of environmentally friendly land use and takes into account variability and interconnection with internal and external environment. on the basis of development / implementation of innovations and their investment in order to create competitive advantages. The article substantiates the directions of development of the Strategic Management of Investment and Innovation Activities in the Field of Ecologically Safe Land Use and the solution of the issue of management of investment flows in the use of land resources. The basic essence of investment and innovation activity from the point of view of the generic concept is revealed. The typology and features of ecologically safe lands as a type of land use are presented. The existing institutional basis and determinants of the development of investment and innovation activities of land use in Ukraine are studied, proposals for its improvement are given. The directions of development of the Strategic management of investment and innovation activity in the field of ecologically safe land use and the decision of management of investment streams of use of land resources are presented. The importance of synergetic development of innovation and investment aspects of ecologically safe land use is substantiated.

Keywords: institutional support; investments; ecologically safe land use; normative-legal base.

References

1. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), Resolution "On approval of the State Strategy for Regional Development for 2021-2027”, Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 67, p. 315.
2. Cao, W. Huang, L. Liu, L. Zhai, J. and Wu, D. (2019), “Overestimating Impacts of Urbanization on Regional Temperatures in Developing Megacity: Beijing as an Example”, Advances in Meteorology, vol. 1, pp. 41–45.
3. Alonso, J. (2020), “Ecological agriculture to fight the climate change and the pandemic”, [Online], available at: https://www.bioecoactual.com/2019/03/25/agricultura-ecologica-mitiga-el-cambio-climatico/ (Accessed 1 Oct 2021).
4. Zaika, S.O. (2020), “Theoretical aspects of management of investment and innovation activities of agricultural enterprises”, Scientific Bulletin of the International Humanities University, vol, 3, pp.101-105.
5. Vishnevskaia, O.M., Bobrovskaia, N.V. and Voronina, E.I. (2015), “Investment and innovation basis for the development of the agricultural sector”, Global and national economic problems. Electronic professional publication, vol.8., pp. 138-142.
6. Nikon, D.E. (2019), “Activation of regional investment and innovation processes in a recession”, Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Odessa, Ukraine.
7. Orlyk, I.O. (2016), “Investment support of innovative development”, Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Lviv, Ukraine.
8. Olenich, V.V. (2017), Upravlinnia investytsijno-innovatsijnoiu diial'nistiu pidpryiemstva [Management of investment and innovation activities of the enterprise], Ternopil, Ukraine.
9. Yatsenko, O.V. (2008), “Directions of development of investment and innovation activity of enterprises”, Collection of scientific pats of ChSTU. Economic sciences. vol. 21., pp.192-197.
10. Mikityuk, P.P. (2015), Investytsiino-innovatsiynyy menedzhment [Investment and innovation management], Publishing and Printing Center Economic Thought TNEU, Ternopil, Ukraine.
11. Zagorna, T.O. (2007), Ekonomichna diahnostyka [Economic diagnostics:], Center for Educational Literature, Kyiv, Ukraine.
12. Tertichka, V.V. (2015), Stratehichnyi menedzhment [Strategic management], KIS, Kyiv, Ukraine.
13. Tiutiunnyk, H.O. (2015), “Ecological and economic tools for regulating the market of organic farming”. Innovative economy, vol. 2 (57)., pp. 134-137. 134
14. Budziak, O.S. (2019), “Methodical approaches to the spatial organization of ecologically safe land use in the conditions of changes”, Investments: practice and experience, vol. 4. pp. 17-24.
15. Vlasenko, I.V. (2014), “Formation of the mechanism of nature protection activity in the field of agrarian nature management”, Theory and practice of nature management. vol. 4., pp. 23
16. Romanenko, T.V. (2017), “Greening of agricultural land use as a way to efficient organic farming”, Agrosvit vol.14., pp. 43-49.
17. Ulianchenko, O.V. (2015), Ekonomichni, ekolohichni ta sotsial’ni aspekty vykorystannia zemel’nykh resursiv v Ukraini [Economic, ecological and social aspects of land use in Ukraine], Striped type, Kharkiv, Ukraine.
18. Shashula, L.O. (2007), “Organizational and economic principles of ecologization of agricultural land use”, Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Council for the Study of Productive Forces of Ukraine of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
19. Dapeng, Y. Qile, C. Yao, S. Jinpu, L. and Shutao, W. (2019), “Ecological security pattern of land use in a typical transect of Hebei Province [J]”, Chinese Journal of Eco-Agriculture, vol. 27 (11), pp. 1767-1778
20. Deineko, L.V. and Kupchak, P.M. (2020), Global trends in organic food production and challenges for Ukraine”, Economics of Industry of Ukraine. vol. 1, pp. 29-32.
21. Verkhovna Rada of Ukraine (1996), "Constitution of Ukraine", Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 30, Article 141.
22. Verkhovna Rada of Ukraine (2001), "Land Code of Ukraine", Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 3, Article 27.
23. Verkhovna Rada of Ukraine (1991), Law of Ukraine "On environmental protection", Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 3, 41. Article 546.
24. Verkhovna Rada of Ukraine (1994), Law of Ukraine "On ensuring the sanitary and epidemiological well-being of the population", Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 27, Article 218
25. Verkhovna Rada of Ukraine (2018), Law of Ukraine "On the basic principles and requirements for organic production, circulation and labeling of organic products", Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol.36, p.275.
26. Romanko, S.M. (2020), “The consumer's right to quality and safety of agricultural products”, Scientific Library of Ukraine, [Online], available at: http://www.info-library.com.ua/libs/stattya/5310-pravo-spozhivacha-na-jakist-ta-bezpeku-silskogospodarskoyi-produktsiyi.html (Accessed 30 Sep 2021).
27. Tretyak, A.M. and Tretyak, V.M. (2021), “Theoretical foundations of the modern land use system in Ukraine”, Agrosvit, vol. 1-2., pp. 3-11. DOI: 10.32702 / 2306-6792.2021.1-2.3.
28. Ulianchenko, O.V., Petrenko, O.Ya. and Mirgorod, M.M (2015), Orhanizatsiia uhid’ na ahrolandshaftnii osnovi: ekoloho-ekonomichni aspekty [Organization of lands on an agro-landscape basis: ecological and economic aspects], Striped printing house, Kharkiv, Ukraine.
29. Kupinets, L.E. and Tiutiunnyk, H.O. (2017), “Formation of arrays of ecologically clean agricultural lands: problems and prospects”, Mater. II Vseukrains’koi naukovoyi konf. Heodeziia, zemleustrii, heoinformatyka v Pivdennomu rehioni: suchasnyy stan ta perspektyvy rozvytku [Mater. II All-Ukrainian Scientific Conference. Geodesy, land management, geoinformatics in the Southern region: current status and development prospects], Odesa, Ukraine, 4-6 oct, pp. 114-115.
30. Verkhovna Rada of Ukraine (1992), Law of Ukraine "On the nature reserve fund of Ukraine" Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol.34, Article 502
31. Kupinets, L.E. (2010), Ekologizatsiia prodovol'stvennogo kompleksa: teoriia, metodologiia, mekhanizmy [Ecologization of the food complex: theory, methodology, mechanisms], IPREEI NAS of Ukraine, Odessa, Ukraine.
32. Shmyh, R. A. Boiarchuk, V. M. Dobrians'kyj, I. M. and Barabash, V. M. (2010), Orhanichna arkhitektura. Terminolohichnyj slovnyk-dovidnyk z budivnytstva ta arkhitektury [Organic architecture. Terminological dictionary-reference book on construction and architecture], Lviv, Ukraine.
33. Klimenko, M.O., Borisyuk, B.V. and Kolesnik, T.M. (2014). Zbalansovane vykorystannya zemel’nykh resursiv [Balanced use of land resources], OLDI-PLUS, Kherson, Ukraine.
34. Tiutiunnyk, H.O. and, Binkovskaia, O.V. (2013), “Soil pollution within urban agglomerations”, Materialy Mizhnarodnoho ekolohichnoho forumu. Chystyy horod. Chystaya reka. Chystaya planeta [Materials of the 5th International Ecological Forum. Clean city. Clean river. Clean Planet], Kherson, Ukraine, pp. 163-166.
35. Verkhovna Rada of Ukraine (2019), Law of Ukraine "On the Basic Principles (Strategy) of the State Environmental Policy of Ukraine for the period up to 2030", Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol.16, p. 8, Article 70
36. Verkhovna Rada of Ukraine (2004), Law of Ukraine "On state support of agriculture of Ukraine", Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol.49, Article 527
37. Agroportal (2020), “Surcharge for environmental friendliness, or What subsidies farmers receive”, available at: http://agroportal.ua/publishing/inopressa/doplata-za-ekologichnost-ili-kakie-dotatsii-poluchayut-fermery/# (Accessed 30 Sep 2021).
38. State Service for Geodesy, Cartography and Cadastre (2020), “The concept of the State target program for the development of land relations and national infrastructure of geospatial data in Ukraine for the period up to 2030”, available at: https://land.gov.ua/info/proekt-rozporiadzhennia-kabinetu-ministriv-ukrainy-pro-skhvalennia-kontseptsii-derzhavnoi-tsilovoi-prohramy-rozvytku-zemelnykh-vidnosyn-ta-natsionalnoi-infrastruktury-heopro danykh-v-uk / (Accessed 30 Sep 2021).
39. Tretiak A.M., Tretiak, V.M., Skliar, Yu. L., Kapinos, N.O. and Tretiak, N.A. (2020), “The concept of the state program of development of land relations in Ukraine for the period up to 2030”, Agrosvit, vol. 19-20, pp. 24-31.
40. Verkhovna Rada of Ukraine (2020), Law of Ukraine "On amendments to some legislative acts of Ukraine on land use planning", Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol.46, 9, Article 394
41. Kherson regional council (2021), “List of regional target programs operating in the region as of May 1”, [Online], available at: http://khor.gov.ua/regionalni-tsilovi-programy/ (Accessed 30 Sep 2021).
42. State Statistics Service of Ukraine (2019), [Environment of Ukraine: a statistical collection], State Statistics Service of Ukraine, Kyiv, Ukraine, pp. 169-179.
43. ODI (2010), “ ERD 2011/2012: European Report on Development”, available at: https://www.odi.org/projects/2323-erd-20112012-european-report-development (Accessed 30 Sep 2021).
44. Bakushevich, I., Goshchinskaia, D. and Martyniak I., (2019), “Applied aspects of European integration development of the regions of Ukraine”, Socio-economic problems and the state. Vol. 2 (21), pp. 235-245.
45. Ministry of Education and Science of Ukraine (2020), “10 centers for collective use of scientific equipment have already been established in universities, by the end of the year there will be 15”, available at: https://mon.gov.ua/ua/news/uzhe-stvoreno-10-centriv-kolektivnogo-koristuvannya-naukovim- obladnannyam-v-universitetah-do-kincya-roku-yih-bude-15-liliya-grinevich (Accessed 30 Sep 2021).

№ 10 2021

Дата публікації: 2021-10-28

Кількість переглядів: 5297

Відомості про авторів

Н. М. Андрєєва

д. е. н., професор, головний науковий співробітник відділу економіко-екологічних проблем приморських регіонів, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАНУ

N. Andryeyeva

Doctor of Economic Sciences, Professor, Senior Researcher of the Department of Economic and Ecological Problems of Coastal Regions, Institute of Market Problems and Economic and Ecological Research of NASU

ORCID:

0000-0002-9960-559X


Г. О. Тютюнник

к. е. н., науковий співробітник відділу економіко-екологічних проблем приморських регіонів, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАНУ

H. Tiutiunnyk

PhD in Economics, Researcher of the Department of Economic and Ecological Problems of Coastal Regions,Institute of Market Problems and Economic and Ecological Research of NASU

ORCID:

0000-0003-4864-6129

Як цитувати статтю

Андрєєва Н. М., Тютюнник Г. О. Інституціональне та інвестиційно-інноваційне забезпечення сфери екологічно безпечного землекористування в Україні: детермінанти сталого розвитку. Ефективна економіка. 2021. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9402 (дата звернення: 29.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.3

Andryeyeva, N. and Tiutiunnyk, H. (2021), “Institutional and investment-innovative provision of ecologically safe land use in Ukraine: determinants of sustainable development”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9402 (Accessed 29 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.