EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЛОГІСТИЧНИХ РІШЕНЬ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА
О. А. Темченко, Н. А. Шевчук, І. І. Криштопа, С. В. Салоїд

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.5

УДК: 339.14:339.137.2

О. А. Темченко, Н. А. Шевчук, І. І. Криштопа, С. В. Салоїд

СТРАТЕГІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЛОГІСТИЧНИХ РІШЕНЬ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

В статті запропоновано результати проведеного SWOT аналізу використовувати в якості інформаційної бази для розробки стратегії подальшого розвитку підприємства. Було запропоновано застосувати стратегію концентрованого зростання. Визначено, що основною ознакою потенціалу конкурентоспроможності слід вважати наявність у підприємства стійких конкурентних переваг. Оцінювання за запропонованою методикою передбачає проведення аналізу за напрямами: ефективність виробничої діяльності підприємства; фінансового стану підприємства; ефективності організації збуту товарів; конкурентоспроможності товарів. Для оцінки розвитку потенціалу підприємства було використано метод «Квадрат потенціалу» за допомогою якого було встановлено рівень і стабільність розвитку підприємства та запропоновані організаційно-управлінські заходи щодо підвищення ефективності діяльності. За допомогою порівняльної комплексної рейтингової оцінки було проведено аналіз підприємства з головними конкурентами ТОВ «АВК» - кондитерською корпорацією «Рошен» та ПрАТ «Монделіс Україна». Визначено, що слабким місцем підприємства з точки зору управління конкурентоспроможністю, є відсутність єдиної формалізованої стратегії, спрямованої на комплексне підвищення ефективності логістичного управління конкурентними перевагами. За підсумками SWOT-аналізу встановлено, що стосовно управління конкурентоспроможністю значна частина слабких сторін в діяльності ПрАТ «АВК» має саме управлінську природу. З урахуванням цього був використаний графоаналітичний метод діагностики підприємницького потенціалу підприємств-конкурентів «Квадрат потенціалів», який дав змогу узагальнити наявні потенціали ПрАТ «АВК» та його переваги й недоліки при впровадженні управлінських заходів в порівнянні з основними конкурентами. Було запропоновано рекомендаційний комплекс управлінських заходів для підвищення конкурентоспроможності підприємства. Для вирішення проблем у сфері інноваційного потенціалу запропоновано розширення асортименту продукції. Для уникнення «просідання» показників трудового потенціалу рекомендується систематично підвищувати кваліфікацію та компетенцію менеджерів середньої ланки з урахуванням варіанту міжнародної мобільності. Впровадження у виробництво нової лінійки продукції має супроводжуватися якісною рекламою та упаковкою, яка буде не шкідлива для навколишнього середовища.

Ключові слова: SWOT-аналіз; Квадрат потенціалу; конкурентоспроможність; ефективність; логістичні рішення; кондитерські підприємства.

Література

1. Duygu Hıdıroğlu. An application of swot analysis as a strategic planning tool: a case of Cadbury, Inc. in confectionery industry. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2019. № 25. P. 153-164.
2. Christine Namugenyi, Shastri Lnimmagadda, Torsten Reiners. Design of a SWOT Analysis Model and its Evaluation in Diverse Digital Business Ecosystem Contexts. Procedia Computer Science. 2019. №159. P. 1145-1154.
3. Luis E.Quezada, Eduardo A.Reinao, Pedro I.Palominos, Astrid M.Oddershede. Measuring Performance Using SWOT Analysis and Balanced Scorecard. Procedia Manufacturing. 2019. № 39. P. 786-793.
4. Feyza Gurbuz. Strategy development with SWOT analysis on manufacturing companies in rapid growth: A ceramic industry application. New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences. 2017. №4.
5. Suresh Prasad; Dinesh Khanduja; Surrender K Sharma. Integration of SWOT analysis with hybrid modified TOPSIS for the lean strategy evaluation. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture. 2018. № 7. Р. 1295-1309.
6. Wang X.P., Zhang J., Yang T. Hybrid SWOT Approach for Strategic Planning and Formulation in China Worldwide Express Mail Service. Journal of Applied Research and Technology. JART. 2014. № 2. P. 230-238.
7. Deepak Tomar. Porter’s Competitive Forces Model and SWOT Analysis to Payments. International Journal of Information Science. 2020. № 10 (2). P. 45-49.
8. Бєляєва Н.С. Стратегічне позиціювання як елемент системи стратегічного управління підприємством. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2016. №1. С. 119-123.
9. Носонова Л.В. Застосування SWOT-аналізу для визначення конкурентоспроможності АТ «Сумський завод «Насосенергомаш». Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. №4. С.506-512.
10. Офіційний сайт компанії «АВК». URL: http://www.avk.ua/ua/uk.
11. Аналітика ринку кондитерських виробів. URL: http://www.ukrainian-food.org/uk/post/section/analitika-rinku-konditerskih-virobiv.
12. Темченко О.А., Шевчук Н.А., Салоїд С.В., Редько К.Ю. Управління конкурентоспроможністю металургійних підприємств. Економіка та держава. 2021. № 4. С. 53–58. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.53.
13. Рєпіна І.М. Підприємницький потенціал: методологія оцінки та управління. Вісник Української академії державного управління при президентові України. 1998. №2. С.262-271.

O. Temchenko, N. Shevchuk, I. Kryshtopa, S. Saloid

STRATEGIC ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF LOGISTICS SOLUTIONS TO INCREASE THE COMPETITIVE POSITION OF THE ENTERPRISE

Summary

The article proposes to use the results of the SWOT analysis as an information base for developing a strategy for the further development of the enterprise. It was proposed to apply a strategy of concentrated growth. It is determined that the main feature of competitiveness potential should be considered the presence of stable competitive advantages. Evaluation in accordance with the proposed method involves the analysis of the efficiency of production activities of the enterprise, the financial condition of the enterprise, the efficiency of the organization of sales of goods, the competitiveness of goods. To assess the development of enterprise potential was used the method "Square of potential", which established the level and stability of enterprise development and proposed organizational and managerial measures to improve efficiency. With the help of a comparative comprehensive rating assessment, the company was analysed with the main competitors of AVK LLC - Roshen Confectionery Corporation and Mondelis Ukraine PJSC. It is determined that the weak point of the enterprise from the point of view of competitiveness management is the lack of a single formalized strategy aimed at comprehensively improving the efficiency of logistics management of competitive advantages. According to the results of the SWOT analysis, it was found that in relation to competitiveness management, a significant part of the weaknesses in the activities of PJSC "AVK" has a managerial nature. With this in mind, a graph-analytical method of diagnosing the entrepreneurial potential of competing companies "Square of Potentials" was used, which allowed summarizing the existing potentials of PJSC "AVK" and its advantages and disadvantages in implementing management measures compared to major competitors. A recommendation set of management measures to increase the competitiveness of the enterprise was proposed. To solve the problems in the field of innovation potential, it is proposed to expand the range of products. To avoid "subsidence" of labor potential indicators, it is recommended to systematically improve the skills and competence of middle managers, taking into account the option of international mobility. The introduction of a new product line should be accompanied by quality advertising and packaging that will not be harmful to the environment.

Keywords: SWOT-analysis; Square of potential; competitiveness; efficiency; logistics solutions; confectionery enterprises.

References

1. Hıdıroğlu, D. (2019), “An application of swot analysis as a strategic planning tool: a case of Cadbury, Inc. in confectionery industry”, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergis, vol.25, pp. 153-164.
2. Namugenyi, C. Lnimmagadda, S. and Reiners, T. (2019), “Design of a SWOT Analysis Model and its Evaluation in Diverse Digital Business Ecosystem Contexts”, Procedia Computer Science, vol. 159, pp. 1145-1154.
3. Quezada, L. E. Reinao, E. A. Palominos, P. I. and Oddershede, A. M. (2019), “Measuring Performance Using SWOT Analysis and Balanced Scorecard», Procedia Manufacturing, vol. 39, pp. 786-793.
4. Gurbuz, F. (2017), “Strategy development with SWOT analysis on manufacturing companies in rapid growth: A ceramic industry application”, New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, vol. 4.
5. Prasad, S. Khanduja, D. and Sharma, S. K (2018), “Integration of SWOT analysis with hybrid modified TOPSIS for the lean strategy evaluation”, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, Vol. 7, pp. 1295-1309.
6. Wang, X.P., Zhang, J. and Yang, T, (2014), “Hybrid SWOT Approach for Strategic Planning and Formulation in China Worldwide Express Mail Service”, Journal of Applied Research and Technology, vol. 2, pp. 230-238.
7. Tomar, D. (2020), “Porter’s Competitive Forces Model and SWOT Analysis to Payments”, International Journal of Information Science, vol.10 (2), pp. 45-49.
8. Bieliaieva, N.S., (2016), “Strategic positioning as an element of the strategic enterprise management system”, Naukovyj visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu, vol.1, pp. 119-123.
9. Nosonova L.V., (2015), “Application of SWOT-analysis to determine the competitiveness of JSC "Sumy plant" Nasosenergomash”, Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 4, pp.506-512.
10. AVK (2021), available at: http://www.avk.ua/ua/uk (Accessed 05 Oct 2021).
11. Ukrainian Food Export Board (2021), “Confectionery market analytics”, available at: http://www.ukrainian-food.org/uk/post/section/analitika-rinku-konditerskih-virobiv (Accessed 05 Oct 2021).
12. Temchenko, O.A., Shevchuk, N.A., Saloid, S.V. and Red'ko, K.Y., (2021), “Competitiveness management of metallurgical enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 53–58. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.53.
13. Riepina, I.M., (1998), “Entrepreneurial potential: evaluation and management methodology”, Visnyk Ukrains'koi akademii derzhavnoho upravlinnia pry prezydentovi Ukrainy, vol. 2, pp. 262-271.

№ 10 2021

Дата публікації: 2021-10-28

Кількість переглядів: 5976

Відомості про авторів

О. А. Темченко

д. т. н., професор, Навчально-науковий економічний інститут, кафедра економіки та підприємництва, Державний університет економіки і технологій

O. Temchenko

Doctor of Technical Sciences, Professor, Department of Economics and entrepreneurship, Economics institute, State University of economics and technology, Kryvyi Rih, Ukraine

ORCID:

0000-0003-0020-2430


Н. А. Шевчук

к. т. н., доцент, факультет менеджменту та маркетингу, кафедра економіки і підприємництва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

N. Shevchuk

Doctor of Technical Sciences, Professor, Department of Economics and entrepreneurship, Economics institute, State University of economics and technology, Kryvyi Rih, Ukraine

ORCID:

0000-0003-0355-9793


І. І. Криштопа

професор кафедри податкового менеджменту та фінансового моніторингу, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

I. Kryshtopa

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Tax Management and Financial Monitoring, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ORCID:

0000-0003-1759-6472


С. В. Салоїд

к. е. н., доцент, факультет менеджменту та маркетингу, кафедра менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

S. Saloid

PhD in Economics, Associate Professor, Faculty of Management and Marketing, Department of Management, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

ORCID:

0000-0002-3294-2671

Як цитувати статтю

Темченко О. А., Шевчук Н. А., Криштопа І. І., Салоїд С. В. Стратегічна оцінка ефективності логістичних рішень для підвищення конкурентних позицій підприємства. Ефективна економіка. 2021. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9404 (дата звернення: 29.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.5

Temchenko, O., Shevchuk, N., Kryshtopa, I. and Saloid, S. (2021), “Strategic assessment of the effectiveness of logistics solutions to increase the competitive position of the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9404 (Accessed 29 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.5

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.