EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОМІНАНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
Г. В. Обруч, І. А. Калініна, С. О. Тюрін

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.77

УДК: 330.3:656.2

Г. В. Обруч, І. А. Калініна, С. О. Тюрін

ДОМІНАНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Анотація

Встановлено, що подолання кризового становища підприємств залізничного транспорту потребує перегляду теоретико-методологічних засад і розроблення нових підходів до забезпечення збалансованого розвитку підприємств галузі. Досліджено погляди науковців на сутність понять сталий та збалансований розвиток і на основі виявлення ключових характеристик, спільних рис та відмінностей даних категорій надано авторське визначення збалансованого розвитку підприємств залізничного транспорту. Вказано на домінування функціонального підходу до структуризації складових сталого розвитку підприємств і виділено такі складові забезпечення збалансованого зростання підприємств залізничного транспорту, як інноваційно-технологічна, інвестиційна, інтелектуально-кадрова і сервісно-комунікаційна збалансованості. Розкрито домінанти забезпечення збалансованого розвитку підприємств залізничного транспорту в розрізі вказаних складових. Наведено класифікацію підходів до типологізації напрямів збалансованого розвитку підприємств і вказано на доцільність її доповнення такими класифікаційними ознаками як масштаб та характер змін і міра проникнення цифрових технологій у діяльність підприємств залізничного транспорту.

Ключові слова: збалансований розвиток; підприємства залізничного транспорту; теоретичні аспекти; домінанти; напрями.

Література

1 Ареф’єва О.В., Городинська Д. М. Економічна стійкість підприємства: сутність, складові та заходи з її забезпечення. Актуальні проблеми економіки. 2008. № 8 (86). С. 83-90.
2 Бойко О. В., Двуліт З. П. Сталий розвиток транспортної системи України. Науковий вісник НЛТУ України. 2013. № 23.18. С. 94-103.
3 Бурик З.М. Теоретико-методологічні засади державного регулювання сталого розвитку України: автореф. дис. … д-р наук з держ. управ.: 25.00.02 / Національна академія державного управління при президентові України. Київ, 2018. 38 с.
4 Бурмака М. М. Класифікація типів розвитку соціально-економічних систем. Економіка транспортного комплексу. 2014. Вип. 23. С. 37-50.
5 Дикань В. Л. Комплексний підхід до управління стійким розвитком підприємств машинобудування. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2015. № 49. С. 11-18.
6 Каличева Н.Є. Теоретико-методологічні засади забезпечення конкурентоспроможності підприємств залізничного транспорту в умовах трансформації бізнес-середовища: автореф. дис. … д-р екон. наук: 08.00.04; Український державний університет залізничного транспорту. Харків, 2019. 43 с.
7 Каминський П. Д. Удосконалення механізму сталого розвитку промислового підприємства в умовах нестабільної кон’юнктури : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. Донецьк, 2004. 22 с.
8 Какутич Е.Ю. Устойчивое развитие как концептуальная основа трансформации мировой экономики. Часть 1. Механізм регулювання економіки. 2010. № 1. С. 62-74.
9 Кладченко І.С. Збалансованість як умова ефективного функціонування сучасного промислового підприємства. Економічний вісник НГУ. 2012. № 1. С. 36-40.
10 Корінь М.В. Теоретико-методологічні аспекти розвитку інфраструктури залізничного транспорту в умовах транскордонного співробітництва: автореф. дис. … д-р екон. наук: 08.00.03; Український державний університет залізничного транспорту. Харків, 2019. 43 с.
11 Кудельський В.Е. Управління збалансованим розвитком підприємств у сфері АПК. Університетські наукові записки. 2018. № 67-68. С. 337-345.
12 Марушевський Г.Б. Етичні аспекти концепції збалансованого розвитку. Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. 2014. Вип. 2. С. 21–34.
13 Мущинська Н.Ю. Збалансований розвиток регіону: теоретичний аспект. Ефективна економіка. 2014. № 2. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3383 (дата звернення: 02.10.2021).
14 Овчиннікова В.О. Теоретико-методологічні аспекти стратегічного управління розвитком залізничного транспорту України: дис. … д-р екон. наук: 08.00.03; Український державний університет залізничного транспорту. Харків, 2018. 517 с.
15 Пічугіна М. А. Ключові напрями забезпечення збалансованого розвитку підприємства. Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. 2013. Т. 18. Вип. 4/3. С. 50-52.
16 Рибіна О.І. Організаційно-економічні основи сталого розвитку залізничного транспорту України. Механізм регулювання економіки. 2013. № 3. С. 164-171.
17 Сталинська О.В., Коверга С.В., Гайдатов О.В. Обґрунтування необхідності управління промисловими підприємствами на основі принципів сталого розвитку. Економічний вісник Національного гірничого університету. 2011. № 4. С. 114–119.
18 Токмакова І. В. Забезпечення гармонійного розвитку залізничного транспорту України : монографія. Х. : УкрДУЗТ, 2015. 403 с.
19 Шубравська О.В. Сталий економічний розвиток: поняття і напрям дослідження. Економіка України. 2005. № 1. С. 36 – 42.

H. V. Obruch, I. Kalinina, S. Tiurin

DOMINANTS OF ENSURING BALANCED DEVELOPMENT OF RAILWAY TRANSPORT ENTERPRISES

Summary

It is established that overcoming the crisis situation of railway transport enterprises requires a revision of theoretical and methodological foundations and the development of new approaches to ensuring the balanced development of industry enterprises. The article examines the views of scientists on the essence of the concepts of sustainable and balanced development and, based on the identification of key characteristics, common features and differences of these categories, provides the author's definition of balanced development of railway transport enterprises as a process of coevolutionary growth of industry enterprises, which provides for the use of digital tools to level the imbalances in the development of railway transport enterprises and achieve the symmetry of economic, social and environmental interests of their functioning in order to implement strategic goals and increase the external effects of the development of enterprises in the industry. The dominance of the functional approach to structuring the components of sustainable development of enterprises is established, and taking this into account, such components of ensuring balanced growth of railway transport enterprises as innovation and technological, investment, intellectual and personnel and service and communication are identified. The dominants of ensuring the balanced development of railway transport enterprises in the context of these components are revealed. The classification of approaches to typologization of directions of balanced development of enterprises is given and it is indicated that it should be supplemented with such classification features as the scale and nature of changes and the degree of penetration of digital technologies into the activities of railway transport enterprises. Thus, depending on the scale of changes, such areas of balanced development of railway transport enterprises as segment, local and corporate are identified. Depending on the nature of the changes, attention is focused on such areas of balanced development of railway transport enterprises as adaptation and bifurcation. In turn, depending on the degree of penetration of digital technologies into the activities of railway transport enterprises, it is necessary to point out the following areas of their balanced development: inertial; fragmentary-adaptive; progressive-adaptive; coevolutionary-digital.

Keywords: alanced development; railway transport enterprises; theoretical aspects; dominants; directions.

References

1 Arefieva, O. V. and Horodynska, D. M. (2008), “Economic stability of the enterprise: the essence, components and measures to ensure it”, Actual problems of the economy, vol. 8 (86), pp. 83–90.
2 Boiko, O. V. and Dvulit, Z. P. (2013), “Sustainable development of the transport system of Ukraine”, Scientific bulletin of the NFEU of Ukraine, vol. 23.18, pp. 94–103.
3 Buryk, Z.M. (2018), Teoretyko-metodolohichni zasady derzhavnoho rehuliuvannia staloho rozvytku Ukrainy [Theoretical and methodological foundations of state regulation of sustainable development of Ukraine], PhD Thesis, Public administration mechanisms, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
4 Burmaka, M. M. (2014), “Classification of types of development of socio-economic systems”, Economy of the transport complex, vol. 23, pp. 37–50.
5 Dykan, V. L. (2015), “Integrated approach to managing the sustainable development of mechanical engineering enterprises”, Bulletin of Transport and Industrial Economics, vol. 49, pp. 11–18.
6 Kalycheva, N.Ye. (2019), “Theoretical and methodological bases of ensuring the competitiveness of railway transport enterprises in the conditions of transformation the business environment”, Doctor’s Thesis, Economics and business management, Ukrainian State University of Railway Transport, Kharkiv, Ukraine.
7 Kamynskyi, P. D. (2004), Udoskonalennia mekhanizmu staloho rozvytku promyslovoho pidpryiemstva v umovakh nestabilnoi koniunktury [Improving the mechanism of sustainable development of an industrial enterprise in an unstable market environment], PhD Thesis, Economics, Organization and Management of Enterprises, Donetsk State University of Economics and Trade named after M. Tugan-Baranovsky, Donetsk, Ukraine.
8 Kakutich, E. Yu. (2010), “Sustainable development as a conceptual basis for the transformation of the world economy. Part 1”, Mechanism for regulating the economy, vol. 1, pp. 62–74.
9 Kladchenko, I. S. (2012), “Balance as a condition for the effective functioning of a modern industrial enterprise”, Economic Bulletin of the NMU, vol. 1, pp. 36–40.
10 Korin, M.V. (2019), “Theoretical and methodological bases of ensuring the competitiveness of railway transport enterprises in the conditions of transformation the business environment”, Doctor’s Thesis, Economy and national economy management, Ukrainian State University of Railway Transport, Kharkiv, Ukraine.
11 Kudel's'kyj, V.E. (2018), “Management of balanced development of enterprises in the field of agriculture”, Universytets'ki naukovi zapysky, vol. 67-68, pp. 337-345.
12 Marushevskyi, H. B. (2014), “Ethical aspects of the concept of balanced development”, Collection of scientific papers of the National Academy of Public Administration under the president of Ukraine, vol. 2, pp. 21–34.
13 Mushchynska, N. Yu. (2014), “Balanced development of the region: a theoretical aspect”, Efficient economy, vol. 2, pp. 21–34, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3383 (Accessed 2 Oct 2021).
14 Ovchynnikova, V.O. (2018) “Theoretical and methodological aspects of strategic management of railway transport development in Ukraine”, Doctor’s Thesis, Economy and national economy management, Ukrainian State University of Railway Transport, Kharkiv, Ukraine.
15 Pichuhina, M. A. (2013), “Key directions of ensuring balanced development of the enterprise”, Bulletin of the I. I. Mechnikov ONU, vol. 18, 4/3, pp. 50-52.
16 Rybina, O. I. (2013), “Organizational and economic foundations of sustainable development of railway transport in Ukraine”, Mechanism for Regulating the Economy, vol. 3, pp. 164-171.
17 Stalynska, O.V., Koverha, S.V. and Haidatov, O.V. (2011), “Justification of the need to manage industrial enterprises based on the principles of sustainable development”, Economic Bulletin of the National Mining University, vol. 4, pp. 114–119.
18 Tokmakova, I.V. (2015) Zabezpechennia harmonijnoho rozvytku zaliznychnoho transportu Ukrainy [Ensuring the harmonious development of railway transport in Ukraine], USURT, Kharkiv, Ukraine.
19 Shubravska, O.V. (2005), “Sustainable economic development: concept and research direction”, Economy Of Ukraine, vol. 1, pp. 36–42.

№ 10 2021

Дата публікації: 2021-10-28

Кількість переглядів: 8681

Відомості про авторів

Г. В. Обруч

к. е. н., доцент кафедри економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом, Український державний університет залізничного транспорту

H. V. Obruch

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and Management of Industrial and Commercial Business, Ukrainian State University of Railway Transport

ORCID:

0000-0002-9082-2344


І. А. Калініна

магістр кафедри економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом,Український державний університет залізничного транспорту

I. Kalinina

Master's student of the Department of Economics and Management of Industrial and Commercial Business, Ukrainian State University of Railway Transport

ORCID:

0000-0001-8842-5131


С. О. Тюрін

магістр кафедри економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом,Український державний університет залізничного транспорту

S. Tiurin

Master's student of the Department of Economics and Management of Industrial and Commercial Business, Ukrainian State University of Railway Transport

ORCID:

0000-0002-0387-0031

Як цитувати статтю

Обруч Г. В., Калініна І. А., Тюрін С. О. Домінанти забезпечення збалансованого розвитку підприємств залізничного транспорту. Ефективна економіка. 2021. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9412 (дата звернення: 23.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.77

Obruch, H. V., Kalinina, I. and Tiurin, S. (2021), “Dominants of ensuring balanced development of railway transport enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9412 (Accessed 23 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.77

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.