EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ВИПЛАТ
C. В. Мішина, О. Ю. Мішин

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.79

УДК: 364.3(100)

C. В. Мішина, О. Ю. Мішин

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ВИПЛАТ

Анотація

Уточнено визначення та сутність поняття “соціальні виплати” за рахунок визначення його місця в системі понять теорії соціального забезпечення та його розуміння як узагальнюючого поняття, яке включає усі види виплат у грошовій і натуральній формах, що мають соціальний характер і спрямовані на захист населення від усіх видів соціальних ризиків. Проаналізовано статистичні дані щодо кількості отримувачів соціальних виплат, їх розмірів та динаміки у таких країнах, як: Японія, Швеція, США, Німеччина, Угорщина. Розглянуто види соціальних виплат й виокремлено та обґрунтовано характерні риси систем надання соціальних виплат у цих країнах.
Уточнено підхід щодо впровадження зарубіжного досвіду надання соціальних виплат в Україні за рахунок обґрунтування напрямів його застосування на основі аналізу статистичних даних країн, досвід яких є доцільним для використання, що сприятиме підвищенню впорядкованості процедури надання соціальних виплат та забезпеченню її адресності, справедливості, своєчасності та ефективності. Серед напрямів використання зарубіжного досвіду надання соціальних виплат в Україні виділено: приведення розміру соціальних виплат у відповідність реальним потребам їх отримувачів; впровадження системи загальнообов’язкового медичного страхування; охоплення системою соціальних виплат виключно того населення, яке не має засобів для існування та можливостей для отримання заробітку; забезпечення адресності і справедливості надання соціальних виплат за рахунок посилення контролюючих функцій органів соціального інспектування; урізноманітнення виплат з безробіття, що обумовлює індивідуальний підхід та високий рівень захищеності від безробіття людей, які не мають альтернативних джерел доходів; надання соціальної допомоги в натуральній формі та у вигляді участі в тимчасових соціальних програмах, що передбачають не тільки соціальну підтримку, а й працевлаштування та професійний розвиток; забезпечення єдності та впорядкованості соціального законодавства за рахунок розробки єдиного Соціального кодексу. Перспектива подальших наукових досліджень у даному напрямі полягає у розробці механізму реформування системи соціальних виплат на засадах успішних зарубіжних практик розвитку соціальної сфери.

Ключові слова: система надання соціальної допомоги; соціальні виплати; соціальна допомога; соціальний захист; соціальне забезпечення; соціальне інспектування.

Література

1. Бойко М. Д. Право соціального забезпечення України : навч. посіб. Київ : Олан, 2004. 312 с.
2. Великсар Т.І. Державна соціальна допомога як елемент системи соціального за¬хисту населення: реалії та перспективи удосконалення. Економіка та держава. 2015. № 12. С. 100-103.
3. Вітер В. І. Теоретичні засади системи соціального захисту в Україні. Формування ринкових відносин в Україні. 2009. № 11. С. 169-176.
4. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Права людини і громадянина в Україні : навч. посіб. Київ : ЮрінкомІнтер. 2004. 336 с.
5. Мандибура В. Соціальна політика держави та її структурні складові. Україна: аспекти праці. 2000. № 7. С. 21-23.
6. Загранпортал. URL: https://zagranportal.ru/germaniya/ zhizn/sotcialnoe-obespechenie-v-germanii.html.
7. Офіційний сайт Федерації профспілок Білорусі. URL: https://1prof.by/news/v-mire/v-kitae-12-v-velikobritanii-28-skolko/
8. Довідник “Соціальна політика Швеції”. URL: https://spravochnick.ru/socialnaya_rabota/ suschnost_i_principy_socialnoy_politiki/socialnaya_politika_shvecii/
9. Офіційний сайт Національної ради охорони здоров’я і соціального забезпечення Швеції. URL: https://www.socialstyrelsen.se/en/statistics-and-data/statistics/
10. Сайт “Бізнес, робота і життя в Німеччині”. URL: https://ru-geld.de/benefits/10.
11. Офіційний сайт Федерального статистичного управління Німеччини. Соціальна статистика. URL: https://www.destatis.de/EN/Themes/Society-Environment/Social-Statistics/_node.html; jsessionid=AD24F08ADE7FB6F2E1E46F1145A0E00C.live741.
12. Офіційний сайт Бюро статистики Японії. URL: https://www.e-stat.go.jp/en/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00200502&tstat=000001149946&cycle=0&year=20210&month=0&tclass1=000001149947.
13. Офіційний сайт Центрального статистичного управління Угорщини. URL: https://www.ksh.hu/stadat?lang=hu&theme=szo.
14. Сайт штату Нью-Йорк. Страхові виплати штату Нью-Йорк з безробіття. URL: https://access.nyc.gov/ru/programs/nys-unemployment-insurance/
15. Офіційний сайт Управління соціального забезпечення США. URL: https://www.ssa. gov/policy/docs/quickfacts/stat_snapshot/.
16. Офіційний сайт Міністерства соціальної політики України. Державні соціальні стандарти. URL: https://www.msp.gov.ua/content/socialni-standarti.html.

S. Mishyna, О. Mishyn

INTERNATIONAL EXPERIENCE IN PROVIDING SOCIAL BENEFITS

Summary

The definition and essence of the concept of “social benefits” are clarified by substantiating its place in the system of concepts of social security theory and its understanding as a generalizing concept, which includes all types of payments in cash and in kind, social in nature are aimed at protecting the population from all types of social risks. Statistics on the number of recipients of social benefits, their size and dynamics in countries such as Japan, Sweden, USA, Germany, Hungary are analyzed. The types of social benefits are considered, the characteristic features of the systems of social benefits in these countries are identified and substantiated.
The approach to the introduction of foreign experience in providing social benefits in Ukraine by justifying the directions of its application based on the analysis of statistical data of countries whose experience is determined to be useful, which will help improve the orderliness of the procedure for providing social benefits and ensure its targeting, fairness, timeliness and efficiency. Among the areas of use of foreign experience in providing social benefits in Ukraine are: bringing the amount of social benefits in line with the real needs of their recipients; introduction of a system of compulsory health insurance; coverage by the system of social benefits only of the population that does not have the means of subsistence and opportunities to earn money; ensuring the targeting and fairness of social benefits by strengthening the supervisory functions of social inspection bodies; expanding the variety of unemployment benefits, which leads to an individual approach and a high level of protection against unemployment of people who do not have alternative sources of income; provision of social assistance in kind and in the form of participation in temporary social programs, providing not only social support, but also employment and professional development; ensuring the unity and orderliness of social legislation through the development of a unified social code. The prospect of further research in this direction is to develop a mechanism for reforming the system of social benefits on the basis of successful foreign practices in the development of the social sphere.

Keywords: system of providing social assistance; social payments; social assistance; social protection; social security; social inspection.

References

1. Bojko, M.D. (2004), Pravo sotsial'noho zabezpechennia Ukrainy [The right of social security of Ukraine], Olan, Kyiv, Ukraine.
2. Velyksar, T.I. (2015) “State social assistance as part of the social protection system: realities and prospects of improvement”, Ekonomika ta derzhava, no. 12, pp. 100-103.
3. Viter, V.I. (2009) “The theoretical basis of the social security system in Ukraine”, Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini, no. 11, pp. 169-176.
4. Kolodij, A.M. and Olijnyk, A.Yu. (2004), Prava liudyny i hromadianyna v Ukraini [Human and civil rights in Ukraine], YurinkomInter, Kyiv, Ukraine.
5. Mandybura, V. (2010) “Social policy and its structural components”, Ukrayina: aspektypratsi, no. 7, pp. 21-23.
6. Foreign portal (2021), available at: https://zagranportal.ru/germaniya/zhizn/sotcialnoe-obespechenie-v-germanii.html (Accessed 4 September 2021).
7. Official site of the Federation of Trade Unions of Belarus (2021), available at: https://1prof.by/news/v-mire/v-kitae-12-v-velikobritanii-28-skolko/ (Accessed 30 September 2021).
8. Swedish Social Policy Handbook (2021), available at: https://spravochnick.ru/ socialnaya_rabota/suschnost_i_principy_socialnoy_politiki / socialnaya_politika_shvecii / (Accessed 30 September 2021).
9. Official website of the Swedish National Health and Welfare Council (2021), available at: https://www.socialstyrelsen.se/en/statistics-and-data/statistics/(Accessed 30 September 2021).
10. Site “Business, work and life in Germany” (2021), available at: https://rugeld. de/benefits/10. (Accessed 30 September 2021).
11. Official site of the Federal Statistical Office of Germany. Social statistics (2021), available at: https: //www.destatis.de/EN/Themes/Society-Environment/Social-Statistics/_node.html; jsessionid = AD24F08ADE7FB6F2E1E46F1145A0E00C.live741 (Accessed 30 September 2021).
12. Official website of the Bureau of Statistics of Japan (2021), available at: https://www.e-stat.go.jp/en/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00200502&tstat=000001149946&cycle =0&year=20210&month=0&tclass1=000001149947 (Accessed 30 September 2021).
13. Official site of the Central Statistical Office of Hungary (2021), available at: https://www.ksh.hu/stadat?lang=hu&theme=szo (Accessed 30 September 2021).
14. Official site of State of New York. New York Unemployment Insurance Payments (2021), available at: http:// access.nyc.gov/ru/programs/nys-unemployment-insurance/ (Accessed 30 September 2021).
15. Official site of the US Social Security Administration (2021), available at: http:// ssa.gov/policy/docs/quickfacts/stat_snapshot/ (Accessed 30 September 2021).
16. Official site of the Ministry of Social Policy of Ukraine. State social standards (2021), available at: https://www.msp.gov.ua/content/socialni-standarti.html (Accessed 30 September 2021).

№ 10 2021

Дата публікації: 2021-10-28

Кількість переглядів: 6992

Відомості про авторів

C. В. Мішина

к. е. н., доцент, доцент кафедри соціальної економіки, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

S. Mishyna

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Social Economy, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

ORCID:

0000-0003-4925-5998


О. Ю. Мішин

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

О. Mishyn

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Economic Relations, Simon KuznetKharkiv National University of Economics, Kharkiv

ORCID:

0000-0003-1687-4805

Як цитувати статтю

Мішина C. В., Мішин О. Ю. Міжнародний досвід надання соціальних виплат. Ефективна економіка. 2021. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9414 (дата звернення: 23.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.79

Mishyna, S. and Mishyn, О. (2021), “International experience in providing social benefits”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9414 (Accessed 23 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.79

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.