EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕРЕЖЕВІ ОРГАНІЗАЦІЇ В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ ДОСВІДУ
А. В. Мазуров

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.200

УДК: 005.72:334.7](045)

А. В. Мазуров

МЕРЕЖЕВІ ОРГАНІЗАЦІЇ В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ ДОСВІДУ

Анотація

В статті досліджено передумови формування мережевих структур в умовах економіки досвіду. Подано визначення мережевої організації та економіки досвіду. Представлено еволюцію підходів до вивчення різних форм мережевих об’єднань, починаючи з 1980-х рр. Виявлено основні мотиви добровільної квазіінтеграції двох чи більше фірм. Зазначено, що підприємства об’єднуються задля використання комплементарних ресурсів, економії транзакційних витрат, розподілу інвестиційних ризиків, розширення споживацької бази та зниження опортунізму фірм в межах координаційного механізму мережі. Проаналізовано відмінності міжфірмового об’єднання та мережевої організації, орієнтованої на досвід. Зауважено, що в умовах швидкої комодитизації продуктів і послуг в сучасному інтегрованому світі саме унікальний досвід взаємодії і можливість спільного створення цінності виробника та споживачів стають джерелом конкурентоспроможності бізнесу. Представлено основні передумови формування мережевих структур, орієнтованих на досвід, які доводять, кожен член мережі окремо та у складі спільної організації має переглянути підходи до створення бізнес-стратегій та взаємодії із зовнішніми стейкхолдерами. Акцентовано увагу на важливості маркетингу взаємовідносин у створенні та підтриманні мережі. Згідно отриманих результатів встановлено, що довіра та слідування принципам DART (діалог, доступність, розуміння ризиків та вигід, прозорість) є головною запорукою виконання зобов’язань учасниками кооперації. Ідентифіковано, що успішна сучасна мережева структура характеризується омніканальною ІКТ-платформою для координації взаємовідносин, ознаками адаптивної організації із мінімальною бюрократією і ітераційним підходом до розробки бізнес-стратегії, а також налагодженим процесом підбору співтворців цінності (бізнес-партнерів, споживачів).

Ключові слова: мережева організація; маркетинг взаємовідносин; економіка досвіду; спільне створення цінності; адаптивна організація.

Література

1. Popp K. J., Milward H. B., MacKean G., Casebeer A., Lindstrom R. Inter-Organizational Networks: A Review of the Literature to Inform Practice. IBM Center for The Business of Government. 2014 – URL: http://www.businessofgovernment.org/report/inter-organizational-networks-review-literature-inform-practice (дата звернення: 30.08.2021).
2. Солнцев С.О., Жигалкевич Ж.М. Квазіінтеграція взаємодіючих структур: теоретичний аспект. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Випуск 12. – URL: http://global-national.in.ua/archive/12-2016/71.pdf (дата звернення: 30.08.2021).
3. Паливода О. М. Феномен мережевої структури підприємств: історичні та економічні передумови. Економічний аналіз: зб. наук. праць. Економічна думка. 2014. Том 17. № 2. С. 89-94.
4. Дробышевская Л.Н., Ларионова І. Г. Межфирменное сетевое взаимодействие: сущность и формы. КГУ, российское предпринимательство. 2013. № 11 (233).
5. Шерешева М. Ю. Формы сетевого взаимодействия компаний. М.: ВШЭ. Курс лекций. 2010. 339 с.
6. Jones С., Hesterly W.S., Вorgatti S.P. A general theory of network governance: exchange condition and social mechanisms. Academy of Management Review. Vol. 22 № 4. 1997. p. 914.
7. Жигалкевич Ж.М. Розвиток взаємодії підприємств в межах квазіінтеграційних структур. Ефективна економіка. 2020. № 10.
8. Катькало В.С. Межфирменные институты стратегического управления: эволюция исследований феномена. М.: ВШЭ. 2010. – URL:
https://www.hse.ru/data/2010/03/30/1217480776/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE.doc (дата звернення: 30.08.2021).
9. Півень О.П., Ткаченко І.В. Концептуальні питання маркетингу взаємовідносин. Формування маркетингової ділової мережі фармацевтичного підприємства. Соціальна фармація в охороні здоров’я. 2016. Т.2. №3.
10. Möller K., Aino H. Relationship Marketing Theory: Its Roots and Direction. Journal of Marketing Management. 2000. 16. P. 29-54.
11. Pine J.II, Gilmore H.J. Welcome to the Experience Economy. Harvard Business Review. 1998. July–August. – URL: https://hbr.org/1998/07/welcome-to-the-experience-economy (дата звернення: 30.08.2021).
12. Voss C. Trends in the Experience and Service Economy. The Experience Profit Cycle. London Business School. 2004. – URL: https://www.researchgate.net/publication/242274223_Trends_in_the_Experience_and_Service_Economy_The_Experience_Profit_Cycle (дата звернення: 30.08.2021).
13. Pine J. II, Gilmore H. J. The Experience Economy: Past, Present and Future. In: Sundbo J. et al (Eds.) Handbook on the Experience Economy. Edward Elgar Publishing. 2013. P. 21-44.
14. Sundbo J., Sorensen F. Introduction to the experience economy. In: Sundbo J. et al (Eds.) Handbook on the Experience Economy. Edward Elgar Publishing. 2013. pp 1-18.
15. Romero D., Molina A. Value Co-creation and Co-Innovation: Linking. Networked Organisations and Customer Communities. Camarinha-Matos L.M., Paraskakis I., Afsarmanesh H. (Eds.) Leveraging knowledge for innovation in Collaborative Networks, In International Federation for Information Processing, AICT 307, Springer, P. 401-412, 2009. PRO-VE'09 Conference PrAt: Thessaloniki, Greece.
16. Prahalad, C.K., Ramaswamy V. Co-Creation Experiences: The Next Practice in Value Creation. Journal of Interactive Marketing. 2004. 18 (Summer). P. 5-14.
17. Andersson P., Mattsson L.-G. Digital Transformation Supporting Public Service Innovation: Business Model Challenges and Sustainable Development Opportunities. Managing Digital Transformation, The Stockholm School of Economics Institute for Research (SIR), Stockholm School of Economics. 2018. P. 217-243.
18. Krogh. V. G. The HBR List - Breakthrough Ideas for 2006. Harvard Business Review, Tran, H. (Eds.). 2006. p. 45.
19. Rahnema A., Murphy T. The Adaptable Organization: Harnessing a networked enterprise of human resilience. Deloitte. 2018. – URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/HumanCapital/adaptable-organization.pdf (дата звернення: 30.08.2021).
20. Ramaswamy V., Gouillart F. Building the Co-Creative Enterprise. Harvard Business Review. 2010. October – URL: https://hbr.org/2010/10/building-the-co-creative-enterprise (дата звернення: 30.08.2021).

A. Mazurov

NETWORK ORGANISATIONS IN THE EXPERIENCE ECONOMY

Summary

The article examines the prerequisites for the formation of Network structures in the Experience economy. Definitions of the Networked organization and Experience economy are specified. The evolution of approaches to the study of various forms of networking since the 1980s is presented. The main motives for the voluntary quasi-integration of two or more firms are identified. It is stated that enterprises unite to benefit from complementary resources, save transaction costs, share investment risks, expand the consumer base and reduce management opportunism within the network coordination mechanism. The differences between an inter-firm association and an experience-oriented network organization are analysed. It is noted that under the conditions of fast commoditization of products and services in the modern integrated world, unique experiences and value co-creation of firms and consumers become the source of value proposition competitiveness. The identified preconditions for the formation of experience-oriented network structures show that each member of the network individually and within a joint organization needs to reconsider approaches to strategies development and interactions with external stakeholders, as well as to become an adaptive organization. Participating firms should minimize the bureaucracy that should be sufficient for proper risk management without unnecessary meetings and lengthy decision-making processes. A radically transparent decision-making process is needed, and the network management system must become the coordinating unit of the business, dispatching information and decisions across the organization so that it is constantly moving forward. Importance of relationship marketing for the creation and sustaining of the network is stressed. It is stated that trust and adherence to the principles of DART (dialogue, accessibility, understanding of risks and benefits, transparency) are the main condition of fulfilment of obligations by the participants of the networked cooperation. It is emphasized that the common vision of the desired context of experience and an effective network resource management system requires the omnichannel ICT infrastructure introduction (online platform). Experience-oriented networks should possess signs of an adaptive organization with minimal bureaucracy and iterative approaches to business strategy development, as well as a well-established process of selecting value co-creators (business partners, consumers).

Keywords: networked organisation; relationship marketing; experience economy; value co-creation; adaptive organisation.

References

1. Popp, K. J., Milward, H.B., MacKean, G., Casebeer, A., and Lindstrom, R. (2014), “Inter-Organizational Networks: A Review of the Literature to Inform Practice”, IBM Center for The Business of Government, available at: http://www.businessofgovernment.org/report/inter-organizational-networks-review-literature-inform-practice (Accessed: 30 Aug 2021).
2. Solntsev, S.O. and Zhygalkevych, Zh. M. (2016), “Quasiintegration of interacting structures: theoretical aspect”, Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, [Online], vol. 12. available at: http://global-national.in.ua/archive/12-2016/71.pdf (Accessed: 30 Aug 2021).
3. Palyvoda, O.M. (2014), “The phenomenon of enterprises network structure: historical and economic preconditions”, Ekonomichnyi analiz: zb. nauk. prats, Ekonomichna dumka, vol. 17, no.2. pp. 89–94.
4. Drobyshevskaya, L. N. and Larionova, I.G. (2013), “Intercompany Networking Cooperation: Essence and Forms”, rossijskoe predprinimatel’stvo, № 11 (233).
5. Sheresheva, M. Yu. (2010), Formy setevogo vzaimodeistviya kompanii [The forms of companies network interaction], Moscow, GU VShE Publ., 344 p.
6. Jones, С., Hesterly, W. S. and Вorgatti, S.P. (1997), “A general theory of network governance: exchange condition and social mechanisms”, Academy of Management Review, vol., 22 № 4. p. 914.
7. Zhygalkevych, Zh. (2020), “Development of enterprise interaction within quasi-integration structures”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8256 (Accessed 30 Aug 2021).
8. Katkalo, V.S. (2010), “Intercompany strategic management institutions: evolution of the phenomenon’s research”, Moscow, GU VShE Publ., available at:
https://www.hse.ru/data/2010/03/30/1217480776/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE.doc (Accessed 30 Aug 2021).
9. Piven, O. P. and Tkachenko, I.V. (2016), “Conceptual issues of relationship marketing. Formation of the business network of the pharmaceutical enterprise”, Sotsial'na farmatsiia v okhoroni zdorov'ia, vol. 2, №3.
10. Möller, K. and Aino H. (2000), “Relationship Marketing Theory: Its Roots and Direction”, Journal of Marketing Management, 16, pp. 29-54.
11. Pine, J. II and Gilmore, H. J. (1998), “Welcome to the Experience Economy”, Harvard Business Review, July–August, available at: https://hbr.org/1998/07/welcome-to-the-experience-economy (Accessed 30 Aug 2021).
12. Voss, C. (2004), “Trends in the Experience and Service Economy. The Experience Profit Cycle”, London Business School, available at:
https://www.researchgate.net/publication/242274223_Trends_in_the_Experience_and_Service_Economy_The_Experience_Profit_Cycle (Accessed 30 Aug 2021).
13. Pine, J. II and Gilmore, H. J. (2013), “The Experience Economy: Past, Present and Future”, in: Sundbo J. et al (Eds.) “Handbook on the Experience Economy”, Edward Elgar Publishing, pp. 21-44.
14. Sundbo, J. and Sorensen, F. (2013), “Introduction to the experience economy”, in: Sundbo J. et al (Eds.) “Handbook on the Experience Economy”, Edward Elgar Publishing, pp. 1-18.
15. Romero, D. and Molina, A. (2009), “Value Co-creation and Co-Innovation: Linking. Networked Organisations and Customer Communities”, L.M. Camarinha-Matos, Iraklis Paraskakis, and Hamideh Afsarmanesh Camarinha-Matos L.M., Paraskakis I., Afsarmanesh H. (Eds.), Leveraging knowledge for innovation in Collaborative Networks, International Federation for Information Processing, AICT 307, Springer, PRO-VE'09, Thessaloniki, Greece, pp. 401-412.
16. Prahalad, C.K. and Ramaswamy, V. (2004), “Co-Creation Experiences: The Next Practice in Value Creation,” Journal of Interactive Marketing, 18 (Summer), pp. 5-14.
17. Andersson, P. and Mattsson, L-G. (2018), “Digital Transformation Supporting Public Service Innovation: Business Model Challenges and Sustainable Development Opportunities”, (Chapter 11) in: Andersson, P. et al (Eds.), Managing Digital Transformation, The Stockholm School of Economics Institute for Research (SIR), Stockholm School of Economics.
18. Krogh, V. G. (2006), “The HBR List - Breakthrough Ideas for 2006”, in Tran, H. (Eds.) Harvard Business Review, p. 45.
19. Rahnema, A. and Murphy, T. (2018), “The Adaptable Organization: Harnessing a networked enterprise of human resilience”, Deloitte, available at:
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/HumanCapital/adaptable-organization.pdf (Accessed 30 Aug 2021).
20. Ramaswamy, V. and Gouillart, F. (2010), “Building the Co-Creative Enterprise”, Harvard Business Review, October. available at: https://hbr.org/2010/10/building-the-co-creative-enterprise (Accessed 30 Aug 2021).

№ 10 2021

Дата публікації: 2021-10-28

Кількість переглядів: 6100

Відомості про авторів

А. В. Мазуров

студент магістратури, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

A. Mazurov

Master’s student, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

ORCID:

0000-0002-8793-2550

Як цитувати статтю

Мазуров А. В. Мережеві організації в умовах економіки досвіду. Ефективна економіка. 2021. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9415 (дата звернення: 29.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.200

Mazurov, A. (2021), “Network organisations in the experience economy”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9415 (Accessed 29 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.200

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.