EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК ПРИКОРДОННИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
І. Р. Тимечко, М. В. Анісімова

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.8

УДК: 656.078.1.001.891.3

І. Р. Тимечко, М. В. Анісімова

РОЗВИТОК ПРИКОРДОННИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Анотація

В статті розкрито організаційно-правове забезпечення розвитку прикордонних територій України, яке включає: інституційне, інфраструктурне, кадрове та фінансове забезпечення. Статтю підготовлено в межах виконання науково-дослідної теми «Виокремлення проблемних територій та інструментарій стимулювання їх економічної активності» (ДР № 0120 U103864). Визначено прикордонний згідно з державною стратегією регіонального розвитку на 2021 – 2027 роки. Розкрито транскордонне співробітництво як інструмент розвитку прикордонних територій в транскордонному просторі Україна-ЄС. Проаналізовано інституційне забезпечення транскордонного співробітництва в розрізі прикордонних регіонів України за наступними показниками: наявність угод про транскордонне співробітництво, визначення транскордонного співробітництва як стратегічний пріоритет розвитку прикордонного регіону, розробка та затвердження регіональних програм розвитку транскордонного співробітництва, розробка та реалізація спільних стратегій розвитку транскордонного співробітництва тощо. Виявлено вплив функціонування пункту пропуску на державному кордоні на життєдіяльність територіальних громад на прикордонних територіях у транскордонному просторі Україна-ЄС. Виявлено позитивний вплив функціонування пунктів пропуску на державному кордоні України з країнами ЄС - на умови життя домогосподарств. Виокремлено форми транскордонного співробітництва з метою стимулювання регіонального економічного розвитку: транскордонні індустріальні та технологічні парки, економічні і промислові зони, транскордонні кластери.

Ключові слова: прикордонний регіон; розвиток прикордонних територій; регіональна політика; форми транскордонного співробітництва; транскордонне співробітництво.

Література

1. Міністерство розвитку громад та територій України (2020), “Державна стратегія регіонального розвитку до 2027“, available at: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/Proekt-Derzhavnoyi-strategiyi-regionalnogo-rozvitku-na-period-do-2027-roku.pdf, (Accessed 25.03.2021).
2. Верховна Рада України (2015) Про засади державної регіональної політики: Закон України available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19#Text (Accessed 25.03.2021).
3. Дуб А. Р. Детермінація прибережних територій як об’єкта реалізації державної регіональної політики в Україні. Бізнес Інформ. 2020. №9. C. 99–106. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-9-99-106 (Accessed 25.03.2021).
4. Гринчишин, І. (2020). Соціально-економічна диференціація територіальних громад в контексті формування нової парадигми регіонального розвитку. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-61 (Accessed 25.03.2021).
5. Тимечко І. (2019) Територіальна громада у транскордонному просторі: чинники, закономірності, пріоритети розвитку. URL: https://ird.gov.ua/irdp/p20190008.pdf (Accessed 25.03.2021).
6. Портал спроможності громад (2021) https://tdukr.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=47f24b79311f44e2863eabe27ccbdc81&fbclid=IwAR3NdmVaXZD_ojyJnqt41UF01jJ5eOuNZLfJALashZLhfl2mg8w5cdv0ohk (Accessed 25.03.2021).
7. Верховна Рада (2013) Про індустріальні парки: Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5018-17#Text (Accessed 25.03.2021).

I. Tymechko, M. Anisimova

DEVELOPMENT OF BORDER AREAS OF UKRAINE: ORGANIZATIONAL AND LEGAL SUPPORT

Summary

The article reveals the organizational and legal support for the development of border areas of Ukraine, which includes: institutional, infrastructural, personnel and financial support. The border has been determined in accordance with the state strategy of regional development for 2021-2027. Cross-border cooperation as a tool for the development of border areas in the Ukraine-EU cross-border area is revealed. The institutional support of cross-border cooperation in terms of border regions of Ukraine is analyzed according to the following indicators: the presence of agreements on cross-border cooperation, defining cross-border cooperation as a strategic priority of cross-border development, development and approval of regional cross-border cooperation programs, development and implementation of joint communities within Euroregions, the EU Cross-Border Cooperation Program, initiating a macro-regional strategy for the Carpathian region, increasing access to the state border and improving border crossing procedures. The influence of the functioning of the checkpoint at the state border on the vital activity of territorial communities in the border areas in the cross-border space of Ukraine-EU is revealed. The main problems of development of territorial communities in the border areas in the context of intensification of cross-border cooperation are identified. The positive impact of the functioning of checkpoints on the state border of Ukraine with the EU countries on the living conditions of households was revealed. Isolation of forms of cross-border cooperation in order to stimulate regional economic development in the context of state regional policy of Ukraine: cross-border industrial and technological parks, economic and industrial zones, cross-border clusters. Determining the legal support for the introduction of forms of cross-border cooperation in Ukraine. The agencies of regional development in the context of introduction of forms of cross-border cooperation are noted.

Keywords: order region; development of border areas; regional policy; forms of cross-border cooperation; cross-border cooperation.

References

1. Ministry for communities and territories development of Ukraine (2020), “STATE STRATEGY for regional development until 2027“, available at: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/Proekt-Derzhavnoyi-strategiyi-regionalnogo-rozvitku-na-period-do-2027-roku.pdf, (Accessed 25.03.2021).
2. Verkhovna Rada (2015) On the principles of state regional policy: Law of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19#Text (Accessed 25.03.2021).
3. Dub A. (2020) Determination of Coastal Territories as an Object of Implementation of the State Regional Policy in Ukraine.” Business Inform 9:99–106. URL: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-9-99-106 (Accessed 25.03.2021).
4. Hrynchyshyn, I. (2020). Socio-economic differentiation of territorial communities in the context of forming the new regional development paradigm. Economy and Society, (22). URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-61 (Accessed 25.03.2021).
5. Tymechko I (2019) Territorial community in cross-border space: factors, patterns, development priorities. URL: https://ird.gov.ua/irdp/p20190008.pdf (Accessed 25.03.2021).
6. Сommunity capacity portal (2021) URL: https://tdukr.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=47f24b79311f44e2863eabe27ccbdc81&fbclid=IwAR3NdmVaXZD_ojyJnqt41UF01jJ5eOuNZLfJALashZLhfl2mg8w5cdv0ohk (Accessed 25.03.2021).
7. Verkhovna Rada (2013) About industrial parks: Law of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5018-17#Text (Accessed 25.03.2021).

№ 10 2021

Дата публікації: 2021-10-28

Кількість переглядів: 5703

Відомості про авторів

І. Р. Тимечко

д. е. н., с. н. с., ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України»

I. Tymechko

Doctor of Economic Sciences, Senior Researcher , State Institution «Institute of Regional Research named after M. I. Dolishniy of NAS of Ukraine»

ORCID:

0000-0002-7022-9412


М. В. Анісімова

к. е. н., асистент кафедри «Економіки підприємства та інвестицій» ІНЕМ,НУ "Львівська політехніка"

M. Anisimova

PhD in Economics, National University «Lviv Polytechnic»

ORCID:

0000-0002-1447-0930

Як цитувати статтю

Тимечко І. Р., Анісімова М. В. Розвиток прикордонних територій України: організаційно-правове забезпечення. Ефективна економіка. 2021. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9420 (дата звернення: 23.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.8

Tymechko, I. and Anisimova, M. (2021), “Development of border areas of Ukraine: organizational and legal support”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9420 (Accessed 23 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.8

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.