EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
І. М. Труніна, К. А. Пряхіна, М. С. Андрієнко

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.11

УДК: 338.51

І. М. Труніна, К. А. Пряхіна, М. С. Андрієнко

ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розглянуто особливості формування ціни на послуги у сфері вищої освіти. Дана галузь є специфічною, оскільки державні заклади вищої освіти є неприбутковими організаціями. Для розрахунку вартості найчастіше використовуються прості методи, що мають ряд недоліків. Ефективне планування ціни на освітню послугу повинне починатись, перш за все, за підтримки державної політики, такий шлях подолання недоліків підтверджений закордонним досвідом. Система вищої освіти України зазнає постійних реформ, у тому числі й вартість освітніх послуг. Так, в останні роки актуальності набуває індикативна вартість, що забезпечує більш прозоре конкурентне середовище на ринку освітніх послуг та змінює структуру попиту та пропозиції. Проте дана тенденція не є позитивною для усіх сторін (для закладу вищої освіти та для вступника), оскільки вартість на освітні послуги щорічно зростає.

Ключові слова: маркетинг; ціноутворення; вища освіта; індикативна вартість; освітні послуги.

Література

1. Лукащук О. С. Особливості маркетингової діяльності у сфері освітніх послуг. Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди «Філософія». № 40 (1). 2013. С. 182-192.
2. Затонацька Т. Зарубіжний досвід фінансування розвитку освіти: перспективи застосування в Україні. Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя: Економiка, № 139. 2012. С. 36-39.
3. Сланов В.П., Шакуров А.А. Методологические основы ценообразования на рынке образовательных услуг при маркетинговом подходе к управлению. Экономика и управление. № 5. 2018. С. 56-61.
4. Ласковец С. В., Нетесова А. В. Роль вузов в трудоустройстве выпускников: маркетинговые исследования. Проблемы теории и практики управления. № 11. 2010. С. 28–35.
5. Кукурудза І.І., Ромащенко К.М. Ринок освітніх послуг у трансформаційній економіці: Монографія. Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. 156 с.
6. Красільник О.В. Проблеми та перспективи фінансування вищих навчальних закладів України. Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя: Економiка. №. 2 (167). 2015. С. 110-117.
7. Алішер Ш. Б. Зарубіжний досвід фінансування системи вищої освіти. Економіка і бізнес: теорія і практика. №. 5 (1). 2019. с. 41-43.
8. Коверник Н. В. Оптимальні шляхи фінансового забезпечення освіти в Україні. Економічний вісник університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів. № 27 (1). 2015. С. 178-183.
9. Скрипник А. В., Костенко І. С. Економетричний аналіз попиту та пропозиції освітніх послуг за спеціальністю 051 «Економіка». Бізнес Інформ. 2020. № 4. С. 279–288.
10. Деякі питання запровадження індикативної собівартості: постанова Кабінету Міністрів України від 03 бер. 2020 р. № 191: веб-сайт. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-zaprovm030320 adzhennyaindikativnoyi-sobivartosti (дата звернення 03.10.2021).
11. Міністерство освіти і науки України. веб-сайт. URL: https://mon.gov.ua/ua (дата звернення 03.10.2021).
12. Труніна І. М. Забезпечення конкурентоспроможності субєктів підприємницької діяльності: Монографія. Харків: Видавництво «Точка, 2013.

I. Trunina, K. Pryakhina, M. Andrienko

PRICING IN THE HIGHER EDUCATION MARKET OF UKRAINE

Summary

The article considers the peculiarities of price formation for services in the field of higher education. This industry is specific because public higher education institutions are non-profit organizations which use simple methods to calculate the cost. But this methods have a number of disadvantages. The components of the cost of educational services are: labor costs of employees; accrual of wages in accordance with the law; direct costs and payment for services of other organizations; capital expenditures; indexation of wages, other expenses in accordance with current legislation.
Effective price planning for educational services should begin, first of all, with the support of state policy, this way of overcoming shortcomings is confirmed by foreign experience. The experience of other countries shows that the effective functioning of higher education is achieved through public policy aimed at supporting and developing higher education and effective management of financial resources at the level of higher education institutions.
Ukrainian higher education system is undergoing ongoing reforms, including the cost of educational services. Thus, in recent years has become indicative value relevant, which provides a more transparent competitive environment in the market of educational services and changes the structure of supply and demand. The resolution stipulates that the indicative cost is calculated based on the actual budget expenditures for the training of one applicant for higher education in the state form of education.
However, this trend is not positive for all parties (for higher education institutions and for entrants), as the cost of educational services is growing every year. Therefore, one of the priority areas of reforming the national education system in Ukraine should be reforming its economic foundations, aimed at optimizing the use of such funds and creating transparent financial and economic mechanisms for targeted accumulation and targeted use of funds needed to fully realize the constitutional rights of citizens to education.

Keywords: marketing; pricing; higher education; indicative cost; educational services.

References

1. Lukaschuk, O. S. (2013), “ Features of marketing activities in the field of educational services”, Visnyk KhNPU imeni H. S. Skovorody «Filosofiia», vol. 40, pp. 182-192.
2. Zatonats'ka, T. (2012), “Foreign experience in financing the development of education: prospects for application in Ukraine”, Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu im. Tarasa Shevchenka. Seriia: Ekonomika, vol. 139, pp. 36-39.
3. Slanov, V.P. and Shakurov, A.A. (2018), “Methodological bases of pricing in the market of educational services at the marketing approach to management”, Ekonomyka y upravlenye, vol. 5, pp. 56-61.
4. Laskovets, S. V. and Netesova, A. V. (2010), “The role of universities in the employment of graduates: marketing research”, Problemy teoryy y praktyky upravlenyia, vol. 11, pp. 28–35.
5. Kukurudza, I.I. and Romaschenko, K.M. (2013), Rynok osvitnikh posluh u transformatsijnij ekonomitsi [The market of educational services in a transformational economy], Cherkasy: ChNU im. B. Khmel'nyts'koho, Ukraine.
6. Krasil'nyk, O.V. (2015), “Problems and prospects of financing higher educational institutions of Ukraine”, Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu im. Tarasa Shevchenka, vol. 2, pp. 110-117.
7. Alisher, Sh. B. (2019), “Foreign experience in financing the higher education system”, Ekonomika i biznes: teoriia i praktyka, vol. 5, pp. 41-43.
8. Kovernyk, N. V. (2015), “Optimal ways of financial support of education in Ukraine” , Ekonomichnyj visnyk universytetu. Zbirnyk naukovykh prats' uchenykh ta aspirantiv, vol. 27, pp. 178-183.
9. Skrypnyk, A. V. and Kostenko, I. S. (2020), “Econometric analysis of demand and supply of educational services in the specialty 051 «Economics»”, Biznes Inform, vol. 4, pp. 279–288.
10. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), Resolution "Some issues of introducing indicative cost", available at: https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-zaprovadzhennyaindikativnoyi-sobivartosti (Accessed 3 October 2021).
11. Ministry of Education and Science of Ukraine (2021), available at: https://mon.gov.ua/ua (Accessed 3 October 2021).
12. Trunina, I.M. (2013), Zabezpechennia konkurentospromozhnosti subiektiv pidpryiemnyts'koi diial'nosti [Ensuring the competitiveness of business entities], Tochka Publishing House, Kharkiv, Ukraine.

№ 10 2021

Дата публікації: 2021-10-28

Кількість переглядів: 5648

Відомості про авторів

І. М. Труніна

д. е. н., професор, завідувач кафедри бізнес адміністрування, маркетингу і туризму, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

I. Trunina

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Business Administration, Marketing and Tourism, Kremenchuk Mykhailo Ostrogradskyi National University

ORCID:

0000-0002-7416-1830


К. А. Пряхіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри бізнес адміністрування, маркетингу і туризму, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

K. Pryakhina

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business administration, marketing and tourism,Kremenchuk Mykhailo Ostrogradskyi National University

ORCID:

0000-0002-5747-9492


М. С. Андрієнко

здобувач другого (магістерського рівня),Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

M. Andrienko

applicant of the second (master's level)Kremenchuk Mykhailo Ostrogradskyi National University

ORCID:

000-0002-5632-5758

Як цитувати статтю

Труніна І. М., Пряхіна К. А., Андрієнко М. С. Ціноутворення на ринку вищої освіти України. Ефективна економіка. 2021. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9422 (дата звернення: 23.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.11

Trunina, I., Pryakhina, K. and Andrienko, M. (2021), “Pricing in the higher education market of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9422 (Accessed 23 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.11

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.