EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ІМПЕРАТИВИ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНЦЕПЦІЇ БІОЕКОНОМІЧНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ
Л. В. Гуцаленко, Л. П. Миськів

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.12

УДК: 657

Л. В. Гуцаленко, Л. П. Миськів

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ІМПЕРАТИВИ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНЦЕПЦІЇ БІОЕКОНОМІЧНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ

Анотація

В статті акцентовано значну увагу на проблемах людства та необхідності розвитку біоекономіки та зокрема органічного виробництва. Здійснено оцінку дослідженнь вчених-економістів щодо складових концепції біоекономічної орієнтації та виокремлено її складові: економічну, соціальну та екологічну. Особливу увагу приділено органічному виробництву. Проведено аналітичну оцінку щодо обсягів виробництва органічної сільськогосподарської продукції в Україні, а також структури продажів Україною органіки, з якої 90% припадають на експорт і лише 10% — на внутрішній ринок. Наведено економічні показники щодо ринку експорту в країни Європейського Союзу з України, де експортуються зернові (окрім рису та пшениці), пшениця, олійні культури, соя, фрукти. Виокремлено міжнародні нормативні документи, що регламентують виробництво органічної продукції сільськогосподарських підприємств. Здійснено аналіз інституціонального забезпечення органічного виробництва в Україні з якого можна зробити висновок, що даний процес тільки набуває розвитку, а тому ще потребує доопрацювання щодо регламентів державного контролю за дотримання технологічних процесів органічного виробництва та їх впливу на якісні характеристики виробленої продукції.
Розглянуто міжнародні нормативні документи, що регламентують виробництво органічної продукції сільськогосподарських підприємств, а саме Міжнародні стандарти, Стандарти об’єднаних держав, Національні стандарти та Приватні стандарти. Конкретизовано зміст інституціонального регулювання в Україні щодо забезпечення процесу виробництва органічної продукції нормативно-правовими актами (законами та постановами).
Наголошено, що в Україні потребують доопрацювання нормативні регламенти державного контролю за дотримання технологічних процесів органічного виробництва та їх впливу на якісні характеристики виробленої продукції. Вказано на необхідність розробки Методичних рекомендацій з планування, обліку та калькулювання органічної продукції для суб’єктів господарювання, що мають право на органічне виробництво., з врахуванням особливостей всіх складових.

Ключові слова: біоекономіка; органічне виробництво; органічна продукція; інституціональне забезпечення; стандарти.

Література

1. Gutsalenko L., Marchuk U., Hutsalenko O., Tsaruk N.. Wine industry: economic and environmental factors whsch influence development and accounting. Economic Annals-XXI. – 2020. - №181(1-2(1)), р. 105-114
2. Moroz Yu.Yu., Tsal-Tsalko Yu.S.(2019). Organic production accounting Organichne vy`robny`cztvo i prodovol`cha bezpeka. Zhy`tomy`r: Vy`d.-vo ZhNAEU, 91-100
3. Strategic Plan for a Thriving and Sustainable Bioeconomy, U.S. Depertment of Energy, December 2016. – 56 р
4. Запрошуємо до участі у заході «Експорт органічної продукції з України 2020: аналіз та тенденції». URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=712422fe-417a-4474-b892-fcaeb5f65247&title=ZaproshumoDoUchastiUZakhodieksportOrganichnoiProduktsiiZUkraini2020-AnalizTaTendentsii
5. Ільчук В.П., Штирхун Х.І. Ринок органічної продукції у забезпеченні продовольчої безпеки України. Органічне виробництво і продовольча безпека. Житомир: Вид.-во ЖНАЕУ, 2019. с. 12-13
6. Лимар В.В. Іноземний досвід підтримки розвитку біоекономіки. Бізнес Інформ. 2019. №2.С.48-52
7. Літвак О. А. Розвиток аграрного сектору економіки на біоекономічних засадах : автореф. дис. на здобуття наук.ступеня канд. екон. наук : 08.00.03. Миколаїв, 2016. 26 с.
8. Органік в Україні. URL: http://organic.com.ua/uk/ homepage/2010–01–26–13–42–29.; БіОЛан. URL: http://www.biolan.org.ua/uk/news/?newsid=111.
9. Про затвердження Докладних правил виробництва органічної продукції (сировини) тваринного походження: Постанова КМУ від 30 березня 2016 року № 241. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/248939582
10. Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції: Закон України № 5448-д від 10.07.2018 р
11. Стандарти органічного сільськогосподарського виробництва та маркування сільськогосподарської продукції і продуктів харчування «БіоЛан». URL: www.biolan.org.ua/download.php?downloadid=5
12. Ткаленко С.І. Біоекономіка як пріоритетний напрям сталого розвитку. Вчені записки Університету «КРОК». – 2018. – Випуск 49, С.48-54
13. Україна посіла 1 місце в Європі за обсягом експортованої органічної продукції та 2-ге місце в світі. URL: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=28478e1e-eaa9-4143-808a-f258bd33dab9&title=UkrainaPosila1-MistseVvropiZaObsiagamiImportovanoi OrganichnoiProduktsiiTa2-geMistseUSviti
14. Формування ринку органічної продукції в Україні: теоретичні та практичні аспекти : монографія / авт.: Т. А. Кунділовська, Н. М. Зеленянська, В. Г. Захарчук [та ін.] ; за заг. ред. Т. А. Кунділовської. Одеса : Астропринт, 2019. 128 с., С.45
15. Черевко Г.В. Державне регулювання органічного сільського господарства: досвід Польщі. Органічне виробництво і продовольча безпека. Житомир: Вид.-во ЖНАЕУ, 2019. с. 44

L. Gutsalenko, L. Myskiv

INSTITUTIONAL IMPERATIVES OF ORGANIC PRODUCTION IN PROVIDING THE CONCEPT OF BIOECONOMIC ORIENTATION

Summary

The article focuses on the problems of mankind and the need for bioeconomy and in particular organic production. The research of economists on the components of the concept of bioeconomic orientation is evaluated and its components: economic, social and ecological are singled out. Particular attention is paid to organic production. An analytical assessment of the volume of production of organic agricultural products in Ukraine, as well as the structure of sales of organic matter in Ukraine, of which 90% are for export and only 10% - for the domestic market. The economic indicators on the export market to the countries of the European Union from Ukraine, where grain (except rice and wheat), wheat, oilseeds, soybeans, fruits are exported, are given. The international normative documents regulating the production of organic products of agricultural enterprises are singled out. An analysis of the institutional support of organic production in Ukraine from which we can conclude that this process is only developing, and therefore still needs refinement of regulations on state control over compliance with technological processes of organic production and their impact on the quality characteristics of products.
The international normative documents regulating the production of organic products of agricultural enterprises, namely the International Standards, the Standards of the United States, the National Standards and the Private Standards, are considered. The content of institutional regulation in Ukraine to ensure the process of production of organic products by regulations (laws and regulations) is specified.
It is emphasized that in Ukraine the normative regulations of the state control over observance of technological processes of organic production and their influence on qualitative characteristics of the made production need to be finished. The need to develop guidelines for planning, accounting and calculation of organic products for businesses that have the right to organic production. Taking into account the characteristics of all components.

Keywords: ioeconomy; organic production; organic products; institutional support; standards.

References

1. Gutsalenko, L. Marchuk, U. Hutsalenko, O. and Tsaruk, N.. (2020), “Wine industry: economic and environmental factors whsch influence development and accounting”, Economic Annals-XXI, vol.181(1-2(1)), pp. 105-114
2. Moroz, Yu.Yu. and Tsal-Tsalko, Yu.S. (2019), “Organic production accounting”, Organichne vyrobnycztvo i prodovolcha bezpeka, Vyd-vo ZhNAEU, Zhytomyr, Ukraine, pp.91-100.
3. Strategic Plan for a Thriving and Sustainable Bioeconomy, U.S. Depertment of Energy, December 2016. – P. 56.
4. We invite you to participate in the event "Export of organic products from Ukraine 2020: analysis and trends", available at: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=712422fe-417a-4474-b892-fcaeb5f65247&title=ZaproshumoDoUchastiUZakhodieksportOrganichnoiProduktsiiZUkraini2020-AnalizTaTendentsii (Accessed 15 Oct 2021).
5. Ilchuk, V.P. and Shtyrkhun, Kh.I. (2019), “The market of organic products in ensuring food security of Ukraine”, Orhanichne vyrobnytstvo i prodovolcha bezpeka, Vyd-vo ZhNAEU, Zhytomyr, Ukraine, pp. 12-13
6. Lymar, V.V. (2019), “Foreign experience in supporting the development of the bioeconomy”, Biznes Inform, vol. 2, pp.48-52.
7. Litvak, O. A. (2016), “Development of the agricultural sector of the economy on a bioeconomic basis”, Ph.D. Thesis, 08.00.03. Mykolaiv, Ukraine, P. 26.
8. Organic in Ukraine, available at: http://www.biolan.org.ua/uk/news/?newsid=111 (Accessed 15 Oct 2021).
9. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), esolution of the Cabinet of Ministers of March 30, 2016 № 241 “On approval of the Detailed rules for the production of organic products (raw materials) of animal origin”, available at: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/248939582 (Accessed 15 Oct 2021).
10. The Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine № 5448-d of 07/10/2018 “On the basic principles and requirements for organic production, circulation and labeling of organic products”.
11. Standards of organic agricultural production and labeling of agricultural products and food "BioLan", available at: www.biolan.org.ua/download.php?downloadid=5 (Accessed 15 Oct 2021).
12. Tkalenko, S.I. (2018), “Bioeconomics as a priority area of sustainable development”, Vcheni zapysky Universytetu «KROK», vol. 49, pp.48-54.
13. Ukraine ranked 1st in Europe in terms of exported organic products and 2nd in the world, available at: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=28478e1e-eaa9-4143-808a-f258bd33dab9&title=UkrainaPosila1-MistseVvropiZaObsiagamiImportovanoi OrganichnoiProduktsiiTa2-geMistseUSviti (Accessed 15 Oct 2021).
14. Kundilovska, T. A. Zelenianska, N. M. Zakharchuk, V. H. and others (2019), Formuvannia rynku orhanichnoi produktsii v Ukraini: teoretychni ta praktychni aspekty: monohrafiia [Formation of the market of organic products in Ukraine: theoretical and practical aspects: monograph], Astroprynt, Ukraine, P.128, p.45.
15. Cherevko, H.V. (2019), “State regulation of organic agriculture: the experience of Poland”, Organichne vyrobnycztvo i prodovolcha bezpeka, Vyd-vo ZhNAEU, Zhytomyr, Ukraine, p. 44.

№ 10 2021

Дата публікації: 2021-10-28

Кількість переглядів: 5981

Відомості про авторів

Л. В. Гуцаленко

д. е. н., професор, професор кафедри обліку та оподаткування,Національний університет біоресурсів і природокористування України

L. Gutsalenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0001-5181-8652


Л. П. Миськів

к. е. н., старший викладач кафедри обліку та оподаткування,Національний університет біоресурсів і природокористування України

L. Myskiv

PhD in Economics, Senior Lecturer,National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0002-4818-5468

Як цитувати статтю

Гуцаленко Л. В., Миськів Л. П. Інституціональні імперативи органічного виробництва в забезпеченні концепції біоекономічної орієнтації. Ефективна економіка. 2021. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9423 (дата звернення: 29.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.12

Gutsalenko, L. and Myskiv, L. (2021), “Institutional imperatives of organic production in providing the concept of bioeconomic orientation”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9423 (Accessed 29 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.12

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.