EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ТАРИФОУТВОРЕННЯМ В СФЕРІ ПАСАЖИРСЬКИХ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
Н. І. Богомолова

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.13

УДК: 656:338.5

Н. І. Богомолова

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ТАРИФОУТВОРЕННЯМ В СФЕРІ ПАСАЖИРСЬКИХ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Анотація

В статті розглянуто особливості системи формування тарифів на перевезення пасажирів підприємствами автомобільного транспорту. Окреслено структуру такої системи, її основні елементи та зв'язок між ними. Проаналізовано ключові фактори, що впливають на ціноутворення, а також загальні вимоги до організації такого процесу в сучасних умовах.
Співвідношення «ціна-якість» в системі організації перевезень пасажирів автотранспортними підприємствами становить основу ефективної взаємодії виробників і споживачів транспортної продукції. Якість реалізації транспортних послуг формує основу для тривалої взаємодії перевізника з клієнтами. Саме тому формування тарифів на пасажирські перевезення доцільно здійснювати на базі дослідження якості транспортних послуг та її впливу на цінність кінцевого продукту.
Доведено, що удосконалення ціноутворення на перевезення пасажирів автотранспортними підприємствами має відбуватися на базі використання поелементно-орієнтованого підходу до формування тарифів. Такий підхід дозволить більш повно врахувати різнопланові чинники, які формують як собівартість, так і ціну транспортної послуги. Підхід дозволить враховувати відповідність тарифу та якості транспортного обслуговування.
В частині дослідження організаційно-економічних умов системи ціноутворення доцільно звернути увагу на специфіку транспортних технологій пасажирського обслуговування та умови організації перевезень пасажирів на автомобільному транспорті. Важливо обґрунтовувати тарифну політику не тільки на перевезення, а й на супутні послуги, комплексне сервісне обслуговування пасажирів до поїздки, під час руху та при її завершенні.
Підґрунтям і базисом ефективного ціноутворення також є збалансування економічних інтересів учасників перевізної діяльності за рахунок реалізації цілісної системи планування фінансово-економічної діяльності та орієнтації транспортного бізнесу на стратегічний розвиток. При цьому важливими є забезпечення управлінської та трудової дисципліни перевізника, системна організація маркетингових досліджень, зокрема, запитів пасажирів.
Подальші дослідження даного напряму полягатимуть в обґрунтуванні механізму ціноутворення на пасажирські перевезення, а також в оцінці впливу факторів якості перевізного процесу на зміну цінових пропозицій.

Ключові слова: підприємства автомобільного транспорту; «тариф-якість»; механізм; розвиток; бізнес; ефективність.

Література

1. Богаченко М. В. Теоретичні аспекти формування тарифної політики міського пасажирського транспорту. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство, 2018. Вип. 19(1). С. 19-22.
2. Богаченко М.В. Світовий досвід організації міського пасажирського транспорту. Бізнес Навігатор, 2017. Вип. 4-1. C. 21-25.
3. Легкий С.А. Обґрунтування напрямків маркетингових досліджень при встановленні тарифів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом. Економіка транспортного комплексу, 2013. Вип. 22. С. 142-147.
4. Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 р. № 430-р/ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80#Text (дата звернення: 14.10.2021).
5. Некрасова Л. А., Богаченко М. В. Розвиток взаємодії всіх видів транспорту на основі інтегрованої тарифної системи пасажирських перевезень. Причорноморські економічні студії, 2020. Вип. 51. С. 73-79.
6. Савченко Л.А. Методика розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Динаміка, міцність та проектування машин і приладів, 2017. № 866. С. 230-233.
7. Пилипенко О.М., Огій О. В. Обґрунтування тарифу на перевезення пасажирів автобусним транспортом у м. Черкаси. Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія : Технічні науки, 2018. № 2. С. 20-25.

N. Bohomolova

PECULIARITIES OF TARIFF-SETTING MANAGEMENT IN THE FIELD OF PASSENGER ROAD TRANSPORTATION

Summary

The article describes the features of the system of tariff-setting for passenger transportation by road transport enterprises. The structure of such a system, its main elements, and relationship between them are considered. The key factors influencing the tariff-setting are analyzed, and the general requirements for the organization of such a process in modern conditions are considered.
The ratio of "tariff-quality" in the system of organization of passenger transportation by road transport enterprises is the basis of effective interaction between producers and consumers of transport products. The quality of transport services forms the basis for long-term interaction of the carrier with customers. Therefore, the tariff-setting for passenger traffic should be carried out based on a study of their quality.
It is proved that the improvement of the tariff-setting for passenger transportation by road transport enterprises should be based on the use of element-oriented approach to price formation. This approach allows more fully to consider the various factors that shape both the cost and tariff of transport services. The approach will consider the compliance of tariff and quality of transport services.
In terms of studying the organizational and economic conditions of the tariff-setting system, it is advisable to pay attention to the specifics of transport technologies for passenger service and the conditions for organizing the passenger transportation by road transport enterprises. It is important to substantiate the tariff policy not only for transportation, but also for related services, comprehensive service of passengers before the transportation, during the movement and at its completion.
The basis of effective tariff-setting is also the balancing of economic interests of participants in transport activities through the implementation of a holistic system of planning financial and economic activities and the orientation of the transport business on strategic development. At the same time, it is important to ensure the management and labor discipline of the carrier, the systematic organization of marketing research of passenger requests.
Further research will consist in substantiating the tariff-setting mechanism for passenger transportation, as well as assessing the impact of quality factors in the transportation process on changes in tariff proposals.

Keywords: oad transport enterprises; «tariff-quality»; mechanism; development; business; efficiency.

References

1. Bohachenko M.V. (2018), “Theoretical aspects of formation of tariff policy of city passenger transport”, Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol. 19(1), pp. 19-22.
2. Bohachenko M.V. (2017), “World experience in the organization of urban passenger transport”, Biznes navihator, vol. 4-1, pp. 21-25.
3. Lehkyi S.А. (2013), “Substantiation of directions of marketing researches at establishment of tariffs for transportation of passengers by motor transport”, Ekonomika transportnoho kompleksu, vol. 22, pp. 142-147.
4. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), Resolution “National Transport Strategy of Ukraine until 2030”, available at: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80 (Accessed 14 Oktober 2021).
5. Nekrasova, L.А. and Bohachenko, M.V. (2020), “Development of interaction of all types of transport on the basis of the integrated tariff system of passenger transportations”, Prychornomorski ekonomichni studii, vol. 51, pp. 73-79.
6. Savchenko L.А. (2017), “Methods of calculating tariffs for passenger road transport services”, Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Dynamika, mitsnist ta proektuvannia mashyn i pryladiv, no. 866, pp. 230-233.
7. Pylypenko, О.М. and Оhii, О.V. (2018), “Substantiation of the tariff for transportation of passengers by bus transport in Cherkasy”, Visnyk Cherkaskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia : Tekhnichni nauky, no. 2, pp. 20-25.

№ 10 2021

Дата публікації: 2021-10-28

Кількість переглядів: 6765

Відомості про авторів

Н. І. Богомолова

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту, Державний університет інфраструктури та технологій, Київ

N. Bohomolova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Finance and Credit, State University of Infrastructure and Technology, Kyiv

ORCID:

0000-0001-5376-2437

Як цитувати статтю

Богомолова Н. І. Особливості управління тарифоутворенням в сфері пасажирських автотранспортних перевезень. Ефективна економіка. 2021. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9424 (дата звернення: 23.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.13

Bohomolova, N. (2021), “Peculiarities of tariff-setting management in the field of passenger road transportation”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9424 (Accessed 23 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.13

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.