EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОНІТОРИНГ КОНТРОЛЬОВАНИХ ОПЕРАЦІЙ ЯК ЕЛЕМЕНТ КОНТРОЛЮ ЗА ТРАНСФЕРТНИМ ЦІНОУТВОРЕННЯМ
М. О. Кужелєв, І. М. Сиволап

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.14

УДК: 336.228.32

М. О. Кужелєв, І. М. Сиволап

МОНІТОРИНГ КОНТРОЛЬОВАНИХ ОПЕРАЦІЙ ЯК ЕЛЕМЕНТ КОНТРОЛЮ ЗА ТРАНСФЕРТНИМ ЦІНОУТВОРЕННЯМ

Анотація

Стаття присвячена розгляду моніторингу контрольованих операцій як елементу контролю за трансфертним ціноутворенням. Окреслено цілі моніторингу контрольованих операцій. Приділено увагу визначенню основних етапів моніторингу контрольованих операцій, що відіграє одну з головних ролей при здійсненні контролю за трансфертним ціноутворенням. Наведено джерела інформації, які використовуються під час моніторингу контрольованих операцій. Визначено, що після встановлення повноти та своєчасності відображення контрольованих операцій увага зосереджується на встановленні ризиків з трансфертного ціноутворення. Запропоновано впровадження тестування контрольованих операцій на предмет їхньої ризиковості за відповідною матрицею. За результатами обрахунку показників за кожним напрямком матриці залежно від отриманих результатів пропонується присвоювати відповідну кількість балів, які обраховуватимуться у загальному підсумку балів.

Ключові слова: контроль; податковий контроль; контрольовані операції; фінансовий моніторинг; трансфертне ціноутворення.

Література

1. Кужелєв М. О., Сиволап І. М. Основні етапи нормативного регулювання здійснення фінансового контролю за трансфертним ціноутворенням в Україні. Бізнес Інформ. 2021. №4. C. 196–204.
2. Про затвердження Порядку проведення моніторингу контрольованих операцій та Порядку опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків з питань трансфертного ціноутворення : Наказ Міністерства фінансів України від 14.08.2015 № 706. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1055-15
3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/card2#Card
4. Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835 і від 30 листопада 2016 р. № 867: Постанова Кабінету Міністрів України від 03 березня 2021 року № 407. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/407-2021-п#Text
5. Кужелев М. А. Аналитическая обработка и анализ финансовой информации. Финансы, учет, банки. 2001. Вып. 5. С. 36–41.
6. Сиволап І. Моніторинг контрольованих операцій по-новому. Вісник. Офіційно про податки. 2017. № 25. С. 18–20.
7. Лист ДФС від 18.08.2017 № 22283/7/99-99-12-03-07-17 URL: https://tax.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove/listi-dps/print-72473.html
8. Черевко О.І. Трансфертне ціноутворення: теоретичні аспекти та практичне застосування. Економіка і регіон. 2014. № 2. С.91–95.
9. Кужелєв М. О. Державний фінансовий контроль в Україні в умовах децентралізації: регіональний аспект. Збірник наукових праць Університету ДФС України. 2019. № 2. С. 129–140.
10. Курілов Є.А. Ризики трансфертного ціноутворення: міжнародний досвід. Вісник. Офіційно про податки. 2014. № 46. URL: http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/7894
11. Halushchak І., Melnyk V., Myhovych T., Zhytar M. Methodical Aspects of Evaluation of Financial Architecture of Economy. WSEAS Transactions on Business and Economics. 2020. Vol. 17. Р. 260–268.

M. Kuzheliev, I. Syvolap

MONITORING OF CONTROLLED OPERATIONS AS AN ELEMENT OF CONTROL FOR TRANSFER PRICING

Summary

The article is devoted to the consideration of monitoring of controlled transactions as an element of control over transfer pricing. The goals of monitoring controlled operations are outlined. Thus, the objectives of monitoring as an integral part of tax control over transfer pricing are to establish compliance with the conditions of controlled transactions on the principle of "outstretched arm"; identification of potential risks of transfer pricing; identification of risks of lack of a reasonable economic reason (business purpose); analysis of risks of understatement of tax liabilities by the taxpayer; ensuring control over the timeliness and completeness of reports on controlled transactions, transfer pricing documentation, global transfer pricing documentation (master file), reports by country of the international group of companies, notifications of participation in the international group of companies, additional information and / or justification, provided by the taxpayer at the request of the central executive body implementing the state tax policy Attention is paid to determining the main stages of monitoring of controlled transactions, which plays one of the main roles in controlling transfer pricing. In general, today the legislator stipulates that monitoring should take place in the following stages: initial analysis of information on controlled transactions; analysis of reports on controlled transactions and notifications of participation in an international group of companies; analysis of transfer pricing documentation submitted by the taxpayer and / or global transfer pricing documentation; analysis of reports in terms of countries of the international group of companies. The sources of information used during the monitoring of controlled operations are given. It is determined that after establishing the completeness and timeliness of the reflection of controlled transactions, attention is focused on establishing the risks of transfer pricing. It is proposed to introduce testing of controlled operations for their risk according to the appropriate matrix. According to the results of the calculation of indicators for each direction of the matrix, depending on the results obtained, it is proposed to assign the appropriate number of points, which will be calculated in the total score.

Keywords: control; tax control; controlled operations; financial monitoring; transfer pricing.

References

1. Kuzheliev, M. O., Syvolap, I. M. (2021), “The main stages of normative regulation of financial control over transfer pricing in Ukraine”, Biznes Inform, vol. 4, рр. 196–204.
2. Ministry of Finance of Ukraine (2015), “On approval of the Procedure for monitoring controlled transactions and the Procedure for interviewing authorized, officials and/or employees of the taxpayer on transfer pricing”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1055-15
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), Tax Code of Ukraine dated 02.12.2010 № 2755-VI, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/card2#Card
4. Cabinet of Ministers of Ukraine (2021), “On amendments to the resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine of October 21, 2015 № 835 and of November 30, 2016 № 867”, URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/407-2021-p#Text
5. Kuzhelev, M. A. (2001), “Analytical processing and analysis of financial information”, Fynansy, uchet, banky, vol. 5., рр. 36–41.
6. Syvolap, I. (2017), “Monitoring of controlled operations in a new way”, Visnyk. Ofitsiyno pro podatky, vol. 25, рр 18–20.
7. State Fiscal Service of Ukraine (2017), Lyst DFS vid 18.08.2017 № 22283/7/99-99-12-03-07-17 URL: https://tax.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove/listi-dps/print-72473.html
8. Cherevko, O.I. (2014), “Transfer pricing: theoretical aspects and practical application”, Ekonomika i rehion, vol. 2., рр. 91–95.
9. Kuzheliev, M. O. (2019), “State financial control in Ukraine in terms of decentralization: regional aspect”, Zbirnyk naukovykh pratsʹ Universytetu DFS Ukrayiny, vol. 2., рр. 129–140.
10. Kurilov, Y E. (2014) “Risks of transfer pricing: international experience”, Visnyk. Ofitsiyno pro podatky, vol. 46, URL: http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/7894
11. Halushchak, I., Melnyk, V., Myhovych, T. Аnd Zhytar, M. (2020), “Methodical Aspects of Evaluation of Financial Architecture of Economy”, WSEAS Transactions on Business and Economics, Vol. 17, рр. 260–268.

№ 10 2021

Дата публікації: 2021-10-28

Кількість переглядів: 9657

Відомості про авторів

М. О. Кужелєв

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, обліку та оподаткування,ПВНЗ "Європейський університет", м. Київ

M. Kuzheliev

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Finance, Accounting and Taxation, Private Higher Educational Institution “European University”, Kyiv

ORCID:

0000-0002-7895-7879


І. М. Сиволап

здобувач третього (освітньо-наукового)рівня вищої освіти кафедри фінансів імені Л. Л. Тарангул,Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

I. Syvolap

applicant of the third (educationl and scientific)level of higher education of the Department of Finance named after L.L. Tarangul, University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

ORCID:

0000-0002-7293-3462

Як цитувати статтю

Кужелєв М. О., Сиволап І. М. Моніторинг контрольованих операцій як елемент контролю за трансфертним ціноутворенням. Ефективна економіка. 2021. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9425 (дата звернення: 23.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.14

Kuzheliev, M. and Syvolap, I. (2021), “Monitoring of controlled operations as an element of control for transfer pricing”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9425 (Accessed 23 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.14

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.