EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ НОВОЇ ПОДАТКОВОЇ РЕФОРМИ НА ПЕРСПЕКТИВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
С. В. Скрипник, І. В. Шепель, Д. С. Степанова

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.15

УДК: 336

С. В. Скрипник, І. В. Шепель, Д. С. Степанова

ВПЛИВ НОВОЇ ПОДАТКОВОЇ РЕФОРМИ НА ПЕРСПЕКТИВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Анотація

Значна частка сучасного бізнес-сектору України припадає на діяльність середніх суб’єктів господарювання. Враховуючи сукупність загроз, виникнення яких пов’язане із глобальною економічною кризою, обмеженням торгівельних можливостей та соціально-економічної взаємодії, а також загальними тенденціями дестабілізації макроекономічної ситуації в Україні, доцільно шукати нові можливості для відновлення розвитку, зокрема продовження реформування податкової системи України. Визначено, що саме дієва система оподаткування здатна регулювати бізнес-процеси в державі, стримувати чи стимулювати активність суб’єктів середнього підприємництва, а також створювати необхідні для розвитку виробничо-господарської діяльності умови, що в сукупності актуалізує питання проведення податкових реформацій.Наукова стаття являє собою оригінальне дослідження тенденцій проведення податкового реформування в Україні та впливу нововведень на перспективи функціонування суб’єктів середнього підприємництва. Дослідження проблематики здійснювалось завдяки застосуванню методів порівняння, абстракції, аналізу та узагальнення, а також табличного і графічного моделювання. В науковій роботі було детерміновано цілі, завдання і напрями сучасної податкової реформи, проаналізовано особливості процесів реформування податкової системи України та вплив змін у фіскальній політиці на перспективи розвитку діяльності середніх суб’єктів господарювання. В ході дослідження авторами було визначено, що податкове реформування, як один із сукупності альтернативних векторів оптимізації умов ведення бізнесу на пост-кризовому етапі, може стати важливим фактором відновлення ділової активності та прибутковості господарюючих суб’єктів в Україні, проте запропоновані виконавчими органами влади заходи наразі є особливо обтяжливими для середнього підприємництва. Встановлено, що запропоновані новою податковою реформою заходи є обтяжливими для суб’єктів середнього підприємництва в умовах сьогоденної ситуації, що склалась на теренах вітчизняного бізнес-середовища внаслідок пандемії Covid-19.

Ключові слова: податкова реформа; середнє підприємництва; фіскальна політика; оподаткування; соціально-економічний розвиток; податкова система.

Література

1. Krysovatyy A., Fedosov V., Tymchenko O., Silchenko M. Taxation, economic growth and welfare in a low-income country. Economic Annals-XXI. 2020. №181 (1-2). pp. 44 56. URL: https://doi.org/10.21003/ea.V181-04 (дата звернення: 24.09.2021)
2. Fedosov V., Tymchenko O., Babichenko V. Tax transformations effects. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice. 2019. №2(29). pp. 462 475. URL: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i29.172216 (дата звернення: 24.09.2021)
3. Paientko T., Oparin V. Reducing the Tax Burden in Ukraine: Changing Priorities. Central European Management Journal. 2020. №3. pp. 98 126.
4. Безкровний О.В. Оподаткування малого та середнього бізнесу – від історії виникнення до сучасних перспектив розвитку. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Серія: Гроші, фінанси і кредит. 2017. №6 (11). С. 280 285.
5. Войнаренко М.П., Ємчук Л.В. Ефективність запровадження спрощеної системи оподаткування суб'єктів малого бізнесу: практичні аспекти. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2010. № 3. Т. 3. С. 21 25.
6. Іванишина О.С., Деміденко Л.С. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності: сучасний стан та напрями її вдосконалення. Ефективна економіка. 2020. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7909 (дата звернення: 24.09.2021).
7. Lunina I., Bilousova O., Frolova N. Tax reforms for the development of fiscal space. Baltic Journal of Economic Studies. 2020. № 6(3). pp. 48 58. URL: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2020-6-3-48-58 (дата звернення: 24.09.2021).
8. Національна економічна стратегія на період до 2030 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 р. № 179. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnoyi-eko-a179 (дата звернення 24.09.2021).
9. Рекомендації щодо планування розвитку малого та середнього підприємництва на рівні регіонів та територіальних громад / Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Київ. 2021. URL: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/721/Guideline__Regiona_local_SME_Policy_FORBIZ.pdf (дата звернення 24.09.2021).
10. Діяльність суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва за 2019 рік: статистичний збірник / Державна служба статистики України. Київ, 2020. 373 с.
11. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень: Проект Закону України від 02.06.2021 року №5600. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72106 (дата звернення 24.09.2021).
12. Вісник: офіційно про податки. Офіційне видання державної фіскальної служби України. URL: http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100026891-podatkova-reforma-dps-pro-zakonoproyekt-no-5600 (дата звернення 24.09.2021).
13. Зміни до податкового законодавства / Міністерство фінансів України, 2021. URL: https://mof.gov.ua/uk/reform-of-the-sfs-customs (дата звернення 24.09.2021).

S. Skrypnyk, І. Shepel, D. Stepanova

THE IMPACT OF THE NEW TAX REFORM ON THE PROSPECTS OF THE FUNCTIONING OF MEDIUM ENTERPRISES

Summary

A significant share of the modern business sector of Ukraine is accounted for by the activities of medium-sized businesses. Given the set of threats associated with the global economic crisis, limited trade opportunities and socio-economic cooperation, as well as general trends of destabilizing the macroeconomic situation in Ukraine, it is advisable to look for new opportunities to resume development, including further reform of Ukraine’s tax system. It is determined that an effective tax system is able to regulate business processes in the state, restrain or stimulate the activity of medium-sized businesses, as well as create the necessary conditions for the development of production and economic activity, which together raises the issue of tax reforms. The scientific article is an original study of trends in tax reform in Ukraine and the impact of innovations on the prospects of medium-sized businesses. The research was carried out through the use of methods of comparison, abstraction, analysis and generalization, as well as tabular and graphical modeling. The scientific work determined the goals, objectives and directions of modern tax reform, analyzed the features of the processes of reforming the tax system of Ukraine and the impact of changes in fiscal policy on the prospects for the development of medium-sized businesses. In the study, the authors identified that tax reform, as one of a set of alternative vectors for optimizing business conditions in the post-crisis phase, may be an important factor in restoring business activity and profitability of businesses in Ukraine, but the measures proposed by the executive authorities are particularly burdensome for medium-sized businesses. It is proved that the change of features of taxation and administration of taxes and fees should take place on the basis of harmonization of tax innovations with the current provisions of the Tax and Budget Codes of Ukraine, regulatory framework, take into account post-crisis trends and overall decline in business activity during 2020-2021 рр . It is established that the measures proposed by the new tax reform are burdensome for medium-sized businesses in the current situation in the domestic business environment due to the Covid-19 pandemic.

Keywords: tax reform; medium business; fiscal policy; taxation; socio-economic development; tax system.

References

1. Krysovatyy, A., Fedosov,V., Tymchenko, O. and Silchenko, M. (2020), “Taxation, economic growth and welfare in a low-income country”, Economic Annals-XXI, № 181 (1-2), pp. 44 56. available at: http://doi.org/10.21003/ea.V181-04 (Accessed 24.09.2021).
2. Fedosov, V., Tymchenko, O. and Babichenko, V. (2019), “Tax transformations effects”, Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, №2 (29), pp. 462-475. available at: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i29.172216 (Accessed 24.09.2021).
3. Paientko, T. and Oparin, V. (2020), “Reducing the Tax Burden in Ukraine: Changing Priorities”, Central European Management Journal, № 3, pp. 98-126.
4. Bezkrovnyj, O. V. (2017), “Taxation of small and medium business - from the history of origin to modern prospects for development ”, Shidna Jevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnja. Serija: Groshi, finansy i kredyt, № 6 (11), pp. 280 285.
5. Vojnarenko, M.P. and Yemchuk, L.V. (2010), “The effectiveness of simplified system of taxation of small businesses: practical aspects”, Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 3, T. 3, pp. 21 25.
6. Ivanyshyna, О. and Demidenko, L. (2020), “Simplified system of taxation, accounting and reporting: current state and direction of its improvement”, Efektyvna ekonomika, vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7909 (Accessed 24.09.2021).
7. Lunina, I., Bilousova, O. and Frolova, N. (2020), “Tax reforms for the development of fiscal space”, Baltic Journal of Economic Studies, №6 (3), pp. 48 58, available at: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2020-6-3-48-58 (Accessed 24.09.2021).
8. National economic strategy for the period up to 2030: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine №179 (2021, March 03), available at: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnoyi-eko-a179 (Accessed 24.09.2021).
9. Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture of Ukraine (2021), “Rekomendacii' shhodo planuvannja rozvytku malogo ta seredn'ogo pidpryjemnyctva na rivni regioniv ta terytorial'nyh gromad” [Recommendations for planning the development of small and medium enterprises at the level of regions and territorial communities], available at: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/721/Guideline__Regiona_local_SME_Policy_FORBIZ.pdf (Accessed 24.09.2021).
10. State Statistics Service of Ukraine (2020), “Dijal'nist' sub’jektiv velykogo, seredn'ogo, malogo ta mikropidpryjemnyctva za 2019 rik” [Activities of large, medium, small and micro enterprises in 2019], Kyiv, Ukraine.
11. On Amendments to the Tax Code of Ukraine and some legislative acts of Ukraine to ensure the balance of budget revenues: Draft Law of Ukraine №5600 (2021, June 2), available at: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72106 (Accessed 24.09.2021).
12. Visnyk: oficijno pro podatky. Oficijne vydannja derzhavnoi' fiskal'noi' sluzhby Ukrai'ny, available at: http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100026891-podatkova-reforma-dps-pro-zakonoproyekt-no-5600 (Accessed 24.09.2021).
13. The Ministry of Finance of Ukraine (2021), Changes to tax legislation, available at: https://mof.gov.ua/uk/reform-of-the-sfs-customs (Accessed 24.09.2021).

№ 10 2021

Дата публікації: 2021-10-28

Кількість переглядів: 7007

Відомості про авторів

С. В. Скрипник

д. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Херсонський державний аграрно-економічний університет

S. Skrypnyk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Kherson State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0003-3004-6117


І. В. Шепель

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Херсонський державний аграрно-економічний університет

І. Shepel

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Kherson State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0002-6728-5579


Д. С. Степанова

к. е. н., викладач вищої категорії, Одеський торговельно-економічний фаховий коледж Київського національного торговельно-економічного університету

D. Stepanova

PhD in Economics, Lecturer of the highest category, Odessa Trade and Economic Professional College of Kyiv National University of Trade and Economics

ORCID:

0000-0002-8219-5686

Як цитувати статтю

Скрипник С. В., Шепель І. В., Степанова Д. С. Вплив нової податкової реформи на перспективи функціонування суб’єктів середнього підприємництва. Ефективна економіка. 2021. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9426 (дата звернення: 23.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.15

Skrypnyk, S., Shepel, І. and Stepanova, D. (2021), “The impact of the new tax reform on the prospects of the functioning of medium enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9426 (Accessed 23 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.15

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.