EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОНІТОРИНГ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ОПЕРАТОРІВ РУХОМОГО (МОБІЛЬНОГО) ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ
І. В. Вороненко, Н. А. Клименко

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.16

УДК: 338.2:654.07

І. В. Вороненко, Н. А. Клименко

МОНІТОРИНГ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ОПЕРАТОРІВ РУХОМОГО (МОБІЛЬНОГО) ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ

Анотація

У статті проаналізовано основні напрями діяльності телекомунікаційних компаній. Визначено їх місце на ринку телекомунікаційних послуг України. Проведено аналіз забезпеченості споживачів рухомим (мобільним) зв’язком на ринку телекомунікаційних послуг. У статті узагальнено основні групи показників, що використовуються при оцінці фінансового стану компаній, надано методику їх розрахунку. Здійснено розрахунок, показників що характеризують фінансовий стан операторів рухомого (мобільного) зв’язку України. Проведене комплексне вивчення фінансового стану підприємства з метою оцінки досягнутих фінансових результатів, за допомогою методів фінансового аналізу за даними фінансової звітності підприємства. Запропоновані основні складові фінансового аналізу діяльності компаній. У даній роботі оцінка фінансового стану операторів рухомого (мобільного) зв’язку України проведена на розрахунку 4 груп коефіцієнтів: майнового стану, фінансової стійкості, ліквідності та прибутковості. Запропоновано напрями розвитку телекомунікаційних підприємств. Встановлено, що частина коефіцієнтів, що характеризують майновий стан та фінансову стійкість відповідають нормативним значенням, але варто зазначити, що незважаючи на позитивну динаміку показники ліквідності знаходиться нижче нормативного значення.

Ключові слова: цифровізація; мобільний зв’язок; ринок мобільного зв’язку; ризик; фінансовий аналіз.

Література

1. Капелюшна Т. В., Дименко Р. А. Експертна оцінка якості надання телекомунікаційних послуг. Ефективна економіка. 2021. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9161 (дата звернення: 18.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.94
2. Voronenko I. (2019). State regulation in the field of telecommunications: concept and mechanisms Economy, finances, management: Topical issues of science and practice.1(41), 58–70.
3. Granaturov, V., Kaptur, V. & Politova, І. (2016). Determination of tariffs for telecommunication services on the cost simulation modeling. Economic Annals-XXI, 156 (1–2). 83–87.
4. Чмерук, Г.Г., Краліч, В.Р. (2018). Цифрова нерівність в Україні: аналіз та шляхи подолання ДВНЗ “Університет банківської справи”. Young Scientist, № 7 (59).
5. Клименко Н. А.Оцінка ризиків на ринку послуг мобільних операторів / Клименко Н. А., Вороненко І. В., Нагорна О. В., Громик Н. В. //Ефективна економіка. – № 7. – 2021. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9077 (дата звернення: 18.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.92.
6. Marchenko, O., Kraus, N. (2021). Innovative-digital entrepreneurship as key link of Industry X.0 formation in the conditions of virtual reality. Baltic Journal of Economic Studies, 7(1), pp. 47-56. DOI: 10.30525/2256-0742/2021-7-1-47-56.
7. Гавриш О.М. Вплив чинників на формування стратегії розвитку телекомунікаційних підприємств. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2019. № 1 (№27). С. 103-109.
8. Чмерук, Г.Г., Краліч, В.Р. (2018). Цифрова нерівність в Україні: аналіз та шляхи подолання ДВНЗ “Університет банківської справи”. Young Scientist, № 7 (59).
9. Звіт про роботу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації за 2020 рік. URL: https://nkrzi.gov.ua/images/upload/142/9626/Zvit_NKRZI_za_2020.pdf
10. Звіти Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
11. Реєстр операторів, провайдерів телекомунікацій. URL: https://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=55&language=uk
12. Зелена книга. Ринок голосових телекомунікаційних послуг. Офіс ефективного регулювання. Листопад 2020. 157 с. URL: https://cdn.regulation.gov.ua/75/1d/35/4d/regulation.gov.ua_Green%20book_Voice%20Telecommunication%20Services%20Market.pdf
13. Фінансова й аналітична інформація Приватного акціонерного товариства «КИЇВСТАР». URL: https://kyivstar.ua/uk/about/about/partners.
14. Фінансові результати Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна». URL: https://www.vodafone.ua/company/investors/zvity-ta-rezultaty/finansovi-rezultaty
15. Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації, затверджено Наказом Міністерства фінансів України та Фонду державного майна України від 26.01.2001 № 49/121. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0121-01#Text.
16. Яцух О.О.Фінансовий стан підприємства та методика його оцінки. / Яцух О.О., Захарова Н.Ю. //Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. – Том 29 (68). № 3–2018.– 173-180.

I. Voronenko, N. Klymenko

MONITORING THE FINANCIAL CONDITION OF MOBILE OPERATORS IN UKRAINE

Summary

The article analyzes the main activities of telecommunications companies. Their place in the market of telecommunication services of Ukraine is determined. An analysis of the provision of consumers with mobile communications in the market of telecommunications services. The purpose of the study is to study the methodological aspects of using tools to assess the financial condition of companies, the use of methods for calculating these indicators for mobile operators in Ukraine in the context of the latest technologies and digitalization.
Research has shown that the provision of consumers with mobile communications for most regions of Ukraine was more than 100 units per 100 inhabitants.
The article lists the main groups of indicators used in assessing the financial condition of companies, provides a method of calculating them. The calculation of indicators characterizing the financial condition of mobile operators of Ukraine has been carried out. A comprehensive study of the financial condition of the enterprise in order to assess the achieved financial results, using the methods of financial analysis according to the financial statements of the enterprise The main components of financial analysis of companies are proposed (horizontal financial analysis, comparative financial analysis, vertical financial analysis, factor financial analysis, analysis of financial ratios
In this paper, the assessment of the financial condition of mobile operators of Ukraine is based on 4 groups of coefficients: property status, financial stability, liquidity and profitability. Today, both scientists and practitioners in Ukraine and abroad are interested in the analysis of trends in the functioning of the telecommunications services market. The widespread use of digital services and modern communication services using LTE technologies, which became possible after the launch of 4G networks by the three largest telecommunications operators, has given a significant impetus to the growing demand for mobile Internet use by Ukrainians.
The directions of development of telecommunication enterprises are offered. It is established that some of the ratios that characterize the property status and financial stability meet the regulatory values, but it should be noted that despite the positive dynamics of liquidity is below the regulatory value.

Keywords: digitalization; mobile communication; mobile market; risk; financial analysis.

References

1. Kapeliushna, T. and Dymenko, R. (2021), “Expert assessment of the quality of provision of telecommunications services”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9161 (Accessed 15 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.94
2. Voronenko, I. (2019). “State regulation in the field of telecommunications: concept and mechanisms Economy, finances, management”, Topical issues of science and practice, vol. 1(41), pp. 58–70.
3. Granaturov, V., Kaptur, V. & Politova, I. (2016). “Determination of tariffs for telecommunication services on the cost simulation modeling”. Economic Annals-XXI, vol. 156 (1–2), pp.83–87.
4. Chmeruk, H.H. and Kralich, V.R. (2018). “Digital inequality in Ukraine: analysis and ways to overcome it”, Young Scientist, vol. 7 (59).
5. Klymenko, N., Voronenko, I., Nahorna, O. and Gromyk, N. (2021), “Risk assessment in the market of services of mobile operators”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9077 (Accessed 15 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.92
6. Marchenko, O. and Kraus, N. (2021). “Innovative-digital entrepreneurship as key link of Industry X.0 formation in the conditions of virtual reality”. Baltic Journal of Economic Studies, vol. 7(1), pp. 47-56. DOI: 10.30525/2256-0742/2021-7-1-47-56.
7. Havrysh, O.M. (2019), “Influence of factors on formation of strategy of development of telecommunication enterprises”, Ekonomika. Menedzhment. Biznes, vol. 1 (#27), pp. 103-109.
8. Chmeruk, H.H. and Kralich, V.R. (2018). “Digital inequality in Ukraine: analysis and ways to overcome it”, Young Scientist, vol. 7 (59).
9. National Commission for State Regulation of Communications and Informatization, Report on the work of the National Commission for State Regulation of Communications and Informatization for 2020, available at: https://nkrzi.gov.ua/images/upload/142/9626/Zvit_NKRZI_za_2020.pdf (Accessed 15 Oct 2021).
10. Reports of the State Statistics Service of Ukraine, available at: http://www.ukrstat.gov.ua
11. National Commission for State Regulation of Communications and Informatization, Register of telecommunications operators and providers, available at: https://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=55&language=uk (Accessed 15 Oct 2021).
12. Office of effective regulation (2020), Green Paper. Voice telecommunication services market, P. 157, available at: https://cdn.regulation.gov.ua/75/1d/35/4d/regulation.gov.ua_Green%20book_Voice%20Telecommunication%20Services%20Market.pdf (Accessed 15 Oct 2021).
13. Finansova y analitychna informatsiia Pryvatnoho aktsionernoho tovarystva «KYIVSTAR». URL: https://kyivstar.ua/uk/about/about/partners (Accessed 15 Oct 2021).
14. Financial and analytical information of KYIVSTAR Private Joint-Stock Company, available at: https://www.vodafone.ua/company/investors/zvity-ta-rezultaty/finansovi-rezultaty (Accessed 15 Oct 2021).
15. Ministry of Finance of Ukraine and the State Property Fund of Ukraine (2001), Regulations on the procedure for analyzing the financial condition of enterprises subject to privatization were approved by the Order of the Ministry of Finance of Ukraine and the State Property Fund of Ukraine dated January 26, 2001 № 49/121, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0121-01#Text (Accessed 15 Oct 2021).
16. Yatsukh, O.O. and Zakharova, N.Yu. (2018), “The financial condition of the enterprise and methods of its evaluation”, Vcheni zapysky TNU imeni V. I. Vernadskoho. Seriia: Ekonomika i upravlinnia, vol. 29 (68), issue 3, pp. 173-180.

№ 10 2021

Дата публікації: 2021-10-28

Кількість переглядів: 6665

Відомості про авторів

І. В. Вороненко

д. е. н., доцент кафедри інформаційних систем і технологій, Національний університет біоресурсів і природокористування України

I. Voronenko

Doctor of Economic Sciences, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0002-1839-7275


Н. А. Клименко

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики, Національний університет біоресурсів і природокористування України

N. Klymenko

PhD in Economics, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0003-0693-865X

Як цитувати статтю

Вороненко І. В., Клименко Н. А. Моніторинг фінансового стану операторів рухомого (мобільного) зв’язку України. Ефективна економіка. 2021. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9427 (дата звернення: 23.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.16

Voronenko, I. and Klymenko, N. (2021), “Monitoring the financial condition of mobile operators in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9427 (Accessed 23 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.16

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.