EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НОВА ПАРАДИГМА ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЛЯ ПОСТПАНДЕМІЧНОЇ ЕКОНОМІКИ
О. М. Москаленко

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.17

УДК: 330.3.338.2

О. М. Москаленко

НОВА ПАРАДИГМА ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЛЯ ПОСТПАНДЕМІЧНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті запропоновано загальне бачення парадигми економічної політики для постпандемічної економіки, яка має бути орієнтованою на реалізацію таких цілей: мінімізація економічної нерівності (рівність стартових можливостей); формування цифрової економіки; розроблення заходів з мінімізації гендерної нерівності; розвиток захищеності зайнятості та відхід від моделі дешевої робочої сили; становлення економіки під тиском з боку зростання динамічного попиту; вирівнювання умов у міжнародній конкуренції; реформа фінансових систем і податкових правил; повернення до планування в економіці; стимулювання регіонального розподілу робочих місць з високою часткою доданої вартості; поміркований економічний патерналізм держави в цілях економічної безпеки; економіка в інтересах людини; досягнення цілей низьковуглецевої економіки та ін. Запропоновано для України модель постпандемічного розвитку – ціннісно-орієнтовану інклюзивну економіку. Виділено базові принципи публічного управління постпандемічною економікою: «управляти економікою більш активно, з більш стратегічним підходом, ніж раніше», «ефективність – це кожна людина».

Ключові слова: адекватна політика перерозподілу; відновлення; захищена зайнятість; нерівність; рівність стартових можливостей; ціннісно-орієнтована економіка; цифрова економіка; пандемія.

Література

1. Вплив COVID-19 на економіку і суспільство країни: Підсумки 2020 року та виклики і загрози постпандемічного розвитку. Департамент стратегічного планування та макроекономічного прогнозування. Квітень 2021. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=Konsensus-prognoz.
2. Геєць В. М. Феномен нестабільності — виклик економічного розвитку. НАН України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». Київ: Академперіодика, 2020. 456 с.
3. Георгиева К. Откровенный разговор: к прошлому возврата нет. Инвестиции в меры политики на благо людей помогут создать более совершенную экономику для мира после кризисна. Финансы и развитие. Прекрасный новый мир. Будущее рабочих мест и возможностей. Международный валютный фонд. Декабрь 2005 года. С. 2225.
4. Зайцев Ю. К., Москаленко О. М. Сучасна політична економія як теоретична основа економічного розвитку суспільства : у 2 кн. Кн. II. Сучасна політична економія як методологічна парадигма економічної політики розвитку у глобалізованому суспільстві: монографія. Київ: КНЕУ, 2020. 251 с.
5. Ма Хаутен, Мэн Чжаоли, Ян Дели, Ван Хуалей. Цифровая трансформация Китая. Опыт преобразования инфраструктуры национальной экономики /; Пер. с кит. М.: Интелектуальная литература, 2019. 250 с.
6. Сандбу М. Прекрасный новый мир после пандемии. Решения, принимаемые директивными органами в период текущих потрясений, способны задать очертания экономики на десятилетия вперед. Финансы и развитие. Прекрасный новый мир. Будущее рабочих мест и возможностей. Международный валютный фонд. Декабрь 2020 года. С. 59.
7. Україна 2030Е — країна з розвинутою цифровою економікою. Український інститут майбутнього.URL: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html.
8. Україна у 20202021 роках: Наслідки пандемії. Консенсус-прогноз №51. Департамент стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Київ 2020. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=Konsensus-prognoz.
9. Шарма, Р. Прорывные экономики. В поисках следующего экономического чуда; пер. с англ. О. Медведь. М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013. 352 с.
10. Шваб, К., Дэвис Н. Технологии Четвертой промышленной революции : [перевод с английского]. М.: Эксмо, 2018. 320 с. : ил. (Top Business Awards).
11. Шмидт, Э. Новый цифровой мир. Как технологии меняют жизнь людей, модели бизнеса и понятие государств / Эрик Шмидт, Джаред Коэн ; пер. с англ. Сергея Филина. М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013. 368 с.
12. Эпплбаум Б. Вопросы распределения. Экономическая наука не может игнорировать проблемы распределения — одно из направлений движения к созданию пространства для идей из других дисциплин. Финансы и развитие. Будущее рабочих мест и возможностей. Международный валютный фонд. Декабрь 2020 года. URL: https://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/fandd/2020/12/pdf/appelbaum.pdf
13. Bénassy-Quéré A., di Mauro B. W. Europe in the time of Covid-19: A new crash test and a new opportunity. 26 May 2020. URL: https://voxeu.org/article/europe-time-covid-19-new-crash-test-and-new-opportunity.
14. de Bolle M., Obstfeld M., Posen A.S. Economic Policy for a Pandemic Age: How the World Must Prepare / Peterson Institute for International Economics (PIIE). Briefing 21-2. April 2021. URL: https://www.piie.com/sites/default/files/documents/piieb21-2.pdf .
15. Economic policy under the pandemic: A European perspective / John Hassler, Per Krusell, Morten Ravn, Kjetil Storesletten. VOXEU. CEPR. 07 July 2020. URL: https://voxeu.org/article/economic-policy-under-pandemic-european-perspective.
16. Economic policy priorities for a post-pandemic recovery. Press Releases 22-02-2021. URL: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210219IPR98206/economic-policy-priorities-for-a-post-pandemic-recovery.
17. Filipenko A. S., Moskalenko O.M., Zaitsev Yu. K. (eds.) (2021). Productivity of Contemporary Economies: Theory and Evidence, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholar Publishing, 285 p.
18. Ghosh I. The Shape of Economic Recovery, According to CEOs / World Economic Forum. 22 September 2020. URL: https://www.weforum.org/agenda/2020/09/covid19-recovery-shape-economy-ceo/ (date of access 12.10.2021).
19. Ostry J. D., Loungani P., Berg A. Confronting Inequality: How Societies Can Choose Inclusive Growth. New York: Columbia University Press. 192 pages. URL: http://cup.columbia.edu/book/confronting-inequality/9780231174695.
20. Policy Responses to Covid-19. IMF. Policy Tracker. https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19.
21. Salmon F., Ro S. The post-pandemic economy has already arrived. Economy & Business. Aug 5, 2021 Aug 5, 2021. Axios. URL: https://www.axios.com/post-pandemic-economy-has-arrived-61437db6-f504-4969-80dd-b015bbb55b83.html.

O. Moskalenko

A NEW PARADIGM OF ECONOMIC POLICY FOR THE POST-PANDEMIC ECONOMY

Summary

The article reviews the general vision of the economic policy paradigm for the post-pandemic economy, which should be focused on the following goals: minimization of economic inequality by ensuring equal starting opportunities; formation of an inclusive economy, digital economy; development of measures to minimize gender inequality (programs to support women and children); investment in education and retraining that revealing opportunities and increasing productivity; development of employment security and abandonment from the cheap labor model; creation of an economy characterized by pressure from the growth of dynamic demand; leveling the playing field in international competition between transnational corporations and national employers; reform of financial systems and tax rules; return to planning in the economy; abandonment of austerity policies; stimulating the regional distribution of jobs with a high share of value added; economic paternalism of the state for the purposes of economic security and national security in general; human-centered socio-economic policy and economics in the interests of man; modernization of jobs, reform of the tax system, which stimulates high-quality work; achieving the goals of a low-carbon economy. Alternative scenarios for the recovery of the Ukrainian economy after the pandemic, as a result of estimates by the Ministry of Economics (L-shape, U-shape) are considered. Some measures to support society (business, citizens) in a pandemic and a model of post-pandemic paradigm of socio-economic development – value-oriented inclusive economy – are proposed for Ukraine. It is substantiated that moderate paternalism – the guardianship of the human by the state – is on the agenda in the pandemic economy. The order of partnership relations between the state and civil society in the crisis conditions of the pandemic is described, with the growing role of both parties. The basic principles of public management of the post-pandemic economy are highlighted, namely: “manage the economy more actively, with a more strategic approach than before”, “efficiency is everyone”.

Keywords: adequate redistribution policy; recovery; secure employment; inequality; equality of starting opportunities; value-oriented economy; digital economy; pandemic.

References

1. Department of Strategic Planning and Macroeconomic Forecasting (2021), “Impact of COVID-19 on the country's economy and society: Results of 2020 and challenges and threats of post-pandemic development”, available at: https://vvv.me.gov.ua/Dotsuments/List?lang=uk-UA&tag=Konsensus-prognoz (Accessed 12 October 2021).
2. Heiets', V. M. (2020), Fenomen nestabil'nosti — vyklyk ekonomichnoho rozvytku [The phenomenon of instability — a challenge to economic development], 1st ed, Akademperiodyka, Kyiv, Ukraine.
3. Georgieva, K. (2020), “Frank talk: there is no return to the past. Investing in Policies That Benefit People Will Help Create a Better Economy for the Post-Crisis World”, Finansyi i razvitie, vol. 12, pp. 22–25.
4. Zaitsev, Yu. K. and Moskalenko, O. M. (2020), Suchasna politychna ekonomiia iak teoretychna osnova ekonomichnoho rozvytku suspil'stva, Book II, Suchasna politychna ekonomiia iak metodolohichna paradyhma ekonomichnoi polityky rozvytku u hlobalizovanomu suspil'stvi [Modern political economy as a theoretical basis of economic development of the society, Book II, Modern political economy as a methodological paradigm of economic development policy in a globalized society], KNEU, Kyiv, Ukraine.
5. Hauten, M., Chzhaoli, M., Deli, Y. and Hualey, V. (2019), Tsifrovaya transformatsiya Kitaya. Opyit preobrazovaniya infrastrukturyi natsionalnoy ekonomiki [China's Digital Transformation. Experience of transforming the infrastructure of the national economy], Intelektualnaya literatura, Moscow, Russia.
6. Sandbu, M. (2020), “Brave new world after the pandemic. Decisions taken by policymakers during the current turmoil can shape the economy for decades to come”, Finansy i razvitie, vol.12, pp. 5–9.
7. Ukrainian Institute of the Future (2020), “Ukraine 2030E is a country with a developed digital economy”, available at: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html (Accessed 12 September 2021).
8. Department of Strategic Planning and Macroeconomic Forecasting at the Ministry of Economics of Ukraine (2020), “Ukraine in 2020-2021: Consequences of the pandemic, Consensus forecast №51”, available at: https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=Konsensus-prognoz (Accessed 10 September 2021).
9. Sharma, R. (2013), Proryvnye jekonomiki. V poiskah sledujushhego jekonomicheskogo chuda [Breakthrough economiсs. In search of the next economic miracle], Mann, Ivanov i Ferber, Moscow, Russia.
10. Shwab, K. and Devis N. (2018), Tehnologii Chetvertoj promyshlennoj revoljucii [Technologies of the Fourth Industrial Revolution], Eksmo, Moskow, Russia.
11. Schmidt, E. and Cohen, J. (2013), Novyj cifrovoj mir. Kak tehnologii menjajut zhizn' ljudej, modeli biznesa i ponjatie gosudarstv [The New Digital Age: Reshaping the Future of People, Nations and Business], Mann, Ivanov i Ferber, Moscow, Russia.
12. Applebaum, B. (2020), “ Distribution issues. Economics cannot ignore distributional problems - one of the directions of the movement towards creating space for ideas from other disciplines”, Finansy i razvitie, vol. 12, available at: https://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/fandd/2020/12/pdf/appelbaum.pdf (Accessed 12 September 2021).
13. Bénassy-Quéré, A. and di Mauro, B. W. (2020), “Europe in the time of Covid-19: A new crash test and a new opportunity”, VoxEU CEPR, vol. 26 May 2020, available at: https://voxeu.org/article/europe-time-covid-19-new-crash-test-and-new-opportunity (Accessed 15 September 2021).
14. de Bolle M., Obstfeld M. and Posen A.S. (2021), “Economic Policy for a Pandemic Age: How the World Must Prepare”, Briefing 21-2, Peterson Institute for International Economics (PIIE), available at: https://www.piie.com/sites/default/files/documents/piieb21-2.pdf (Accessed 18 September 2021).
15. Hassler, J., Krusell, P., Ravn, M. and Storesletten, K. (2020), “Economic policy under the pandemic: A European perspective”, VOXEU CEPR, no. 07 July, available at: https://voxeu.org/article/economic-policy-under-pandemic-european-perspective (Accessed 18 September 2021).
16. European Parliament (2021), “Economic policy priorities for a post-pandemic recovery”, Press Releases 22-02-2021, available at: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210219IPR98206/economic-policy-priorities-for-a-post-pandemic-recovery (Accessed 18 October 2021).
17. Filipenko, A. S., Moskalenko, O.M. and Zaitsev, Yu. K. (2021), Productivity of Contemporary Economies: Theory and Evidence, Cambridge Scholar Publishing, Newcastle upon Tyne, UK.
18. Ghosh I. (2020), “The Shape of Economic Recovery, According to CEOs”, World Economic Forum, vol. 22 September 2020, available at: https://www.weforum.org/agenda/2020/09/covid19-recovery-shape-economy-ceo/ (Accessed 12 October 2021).
19. Ostry, J. D., Loungani, P. and Berg, A. (2019), Confronting Inequality: How Societies Can Choose Inclusive Growth, Columbia University Press, New York, The USA.
20. International Monetary Fund (2021), “Policy Responses to Covid-19. Policy Tracker”, available at: https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19 (Accessed 18 October 2021).
21. Salmon, F., Ro, S. (2021), “The post-pandemic economy has already arrived”, Axios - Economy & Business, no. Aug 5, available at: https://www.axios.com/post-pandemic-economy-has-arrived-61437db6-f504-4969-80dd-b015bbb55b83.html (Accessed 20 October 2021).

№ 10 2021

Дата публікації: 2021-10-28

Кількість переглядів: 5540

Відомості про авторів

О. М. Москаленко

д. е. н., професор, професор кафедри економічної теорії, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

O. Moskalenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economic Theory, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ORCID:

0000-0003-1036-5356

Як цитувати статтю

Москаленко О. М. Нова парадигма економічної політики для постпандемічної економіки. Ефективна економіка. 2021. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9428 (дата звернення: 29.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.17

Moskalenko, O. (2021), “A new paradigm of economic policy for the post-pandemic economy”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9428 (Accessed 29 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.17

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.